دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۱

مهار و مشروعیت

تا زمانی کە دلیل مهار باقیست، امکان تغییر وجود ندارد، و برای غالب شدن بر آن باید نیروی جدید بشیوە عملی و روانی از چنان قابلیتی برخوردار باشد کە در مرحلە طرد مهار بتواند وجود خود را بشیوە اثباتی بەظهور برساند.

دولتها تنها از طریق زور و خشونت حکمرانی نمی کنند، بلکە برای اعمال زور و یا تداوم وجود خود نیاز بە نوعی مشروعیت هم دارند. از این منظر، جمهوری اسلامی هم بمثابە یک نظام اقتدارگرا تنها بر زور تکیە نزدەاست، بلکە مشروعیت خود را بنوعی بازتولید و بازسازی می کند. بنابراین باید پرسید عوامل بخشیدن مشروعیت بە نظام حاکم بر ایران کدامند؟

نظام مسلط بر ایران مشروعیت خود را از تسلط خود بر اقتصاد نفتی کشور، ایجاد اقتصاد در سایە کە توسط نهادهای ایدئولوژیک، نظامی و امنیتی کنترل می شود، مقابلە با تهدید خارجی و نیز رای حاصلە از بخش سنتی جامعە می گیرد. رژیم در هر دو بخش اقتصادی با تحت پوشش قراردادن تودە وسیعی از کارمندان و مستمری بگیران و در بخش سنتی عمدتا با برآوردە کردن نیازهای روانی ـ فکری آنان، در سطوحی بە قدرت خود وجهە مردمی می بخشد. این بخش کە روزبروز از تعداد آنها کاستە می شود، و در مقابل تودە بیشتری از مردم بە جبهە مخالف می پیوندند، جمهوری اسلامی را در بەروز کردن مشروعیت خود بمانند سابق با مشکلات جدی روبرو کردەاست.

اما نظام از زاویە دیگری هم بە وجود خود مشروعیت می بخشد، کە همانا هرج و مرجی است کە می تواند در غیاب آن بعلت عدم وجود یک نیروی آلترناتیو درست شود.

انگلس در کتاب ‘منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت’، در توضیــح ابــزار ســلطه می گویــد منشــأ دولــت طبقــه خاصــی نیســت بلکــه ضــرورت جامعــه طبقاتــی بــرای مهــار نیروهــای متخاصــم درون جامعــه اســت.

اگر یکی از کارکردهای دولت مهار نیروهای متخاصم جهت جلوگیری از اضمحلال جامعەای است کە دولت بر آن تسلط دارد، در ایران جمهوری اسلامی، حاکمان ضرورت خود را در شرایط کنونی از مهار نیروهائی می گیرند کە اگرچە نوید فردائی بهتر را می دهند، اما بعلت تخاصم درونی خود و عدم توانائی برای ایجاد یک جایگزین معقول، جامعە را می توانند در مسیر اضمحلال قرار بدهند.

یعنی مشروعیت نظام نە ضرورتا از مهار نیروهای متخاصم درون جامعە (یعنی نیروهائی کە حاکمیت در جانب و علیە آنان قرار دارد)، بلکە مهار تخاصم درونی نیروهائی هم قراردارد کە قرار است آیندە کشور را بعهدە بگیرند. در این معنا، حاکمیت ضرورت وجود خود را بە حیطەای فراتر از آنچە انگلس بە آن اشارە می کند می برد، و بە این ترتیب علیرغم وجود همە بحرانهائی کە خود بوجود آورندە آن است، بە خود نشان قهرمانی اعطاء می کند!

پس اگر تولد دولت ناشی از جامعە طبقاتی و وجود لااقل دو طبقە متخاصم است، و تداوم خود را از جملە در مهار چنین جامعە طبقاتی می یابد، در ایران تحت جمهوری اسلامی کە در میان نیروهای مخالف کە فعلا نە امکان سربرآوردن یک نیروی گستردە وجود دارد و نە بعلت ساختار بشدت متنوع کشور نە امکان نیروئی جایگزین کە بتواند جامعە را در شرایط بعد از تغییر سر و سامان ببخشد، یک وجود یا پدیدە منفی می تواند بعد مثبت پیدا کند و مشروعیت خود را از آیندەای بە مراتب بدتر از شرایط کنونی بگیرد.

پس امر مهار تخاصم میان دو نیروی اصلی طبقاتی، می تواند بە امر مهار تخاصم در میان نیروهای موجود در یک نیروی مشخص تغییر مکان دهد.

بە این ترتیب زمانی امکان نفی قدرت سیاسی امکان پذیر می شود کە نیروی آلترناتیو، از قبل چنان بە مهار تخاصم درون خود نائل آمدە شدە باشد کە بتواند مدعی جایگزینی شود.

تا زمانی کە دلیل مهار باقیست، امکان تغییر وجود ندارد، و برای غالب شدن بر آن باید نیروی جدید بشیوە عملی و روانی از چنان قابلیتی برخوردار باشد کە در مرحلە طرد مهار بتواند وجود خود را بشیوە اثباتی بەظهور برساند.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۶ تیر, ۱۴۰۰ ۸:۲۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اگر آمریکا به ایران حمله بکند…

بدون به راه انداختن این جنگ ها، امپریالیسم جهانی و در راس آنها امپریالیسم آمریکا نه تنها نمی تواند اقتصاد خویش را از مرگ حتمی نجات دهد، نه فقط قادر نیست نقش سلطه جهانی دلار را حفظ نماید، بلکه قادر نخواهد بود بر کسری بودجه های سالانه خود غالب آمده و بدهکاری های جهانی خویش را هم به همان بانک های خود ساخته خویش نیز پرداخت نماید.

گرامی باد سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور!

پانزده سال پیش در آبان سال ۱۳۸۷ کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای روز ۱۳ آذر را به یاد دو جان‌باخته‌ی راه آزادی اندیشه و بیان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، روز مبارزه با سانسور نامید و از همه‌ی افراد و تشکل‌های فعال در عرصه‌های مختلف اجتماعی خواست که این روز را به رسمیت بشناسند و از آن حمایت کنند.

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اگر آمریکا به ایران حمله بکند…

گرامی باد سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور!

چرخید تازیانه

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان