دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۳

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۳

غم دیگر
شنیدستم غمم را میخوری، این هم غم دیگر، دلت بر ماتمم می‌سوزد، این هم ماتم دیگر
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: ابوالقاسم لاهوتی
نویسنده: ابوالقاسم لاهوتی
پایان تلخ یک ریاست جمهوری
بایدن می‌داند که باید برود، اما این بدان معنا نیست که از این موضوع خوشحال است. ننسی پلوسی کسی بود که با هوش و ذکاوت سیاسی به رئیس‌جمهور گفت که...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
کاش میشد
کاش میشد چهره ها رنگ پریشانی نداشت، برق تیز خنجر و کینه نداشت. مثل دریا بود شفاف و زلال، مثل ابریشم نرم لطیف
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کاوه داد
نویسنده: کاوه داد
نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور
ایجاد، تقویت و توسعه و حفظ نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و سیاسی باید در کانون برنامه های افراد، شخصیت ها و احزاب و سازمان ها قرار داشته باشد، چه...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴
بر اساس بیانیۀ دادگاه بین‌المللی دادگستری، سیاست‌های شهرک‌سازی و بهره‌برداری اسرائیل از منابع طبیعی در سرزمین‌های فلسطینی نقض قوانین بین‌المللی است. دادگاه، گسترش قوانین اسرائیل به کرانۀ باختری و بیت‌المقدس...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: محسن نجات حسینی
نویسنده: محسن نجات حسینی
سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان
قوانین نابرابر، عدم حمایت‌های لازم و محیط‌های مردسالارانه، زنان را از مشارکت فعال در سیاست بازمی‌دارد. حضور کم‌رنگ زنان در سیاست به معنای نبود صدای نیمی از جمعیت در تصمیم‌گیری‌های...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: زری
نویسنده: زری
نگاره‌ها
نسل‌ها می‌آیند ومی‌روند؛ گاه مبارزه می‌کنند برای زندگی. گروهی کوچ می‌کنند با دل در گرو خاک آبا و اجدادی ... و شاید اندکی تاریخ و سرنوشت بسازند. حاکمان هم گاه...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: پهلوان
نویسنده: پهلوان

موضع ما در قبال انتخابات نهمین دوره مجلس

جمهوری اسلامی به تجربه دریافته است که کوچکترین گشایشی در انتخابات و بطور کلی فضای سیاسی ایران به مردود شمردن نظام ایدئولوژیکی تحمیلی در کلیت خود میانجامد. به همین دلیل کاربدستان رژیم با تجربهای که از برخی از انتخابات گذشتهی مجلس یا ریاست جمهوری اندوخته اند مترصد آنند که اینبار حلقهی "خودی"ها را آنقدر تنگ نمایند که حتی برخی از بقول آنها "نزدیکترین یاران امام" هم جایی در آن نداشته باشند.

هممیهنان گرامی!
مردم مبارز کردستان!
رژیم جمهوری اسلامی در صدد است روز ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۰ نهمین دورهی انتخابات مجلس شورای اسلامی را برگزار نماید و بدلیل آنکه در شرایط حاضر بیش از هر زمانی از تودههای مردم بریده است، دیریست به تکاپو افتاده تا در این روز حتیالامکان مردم بیشتری را بر سر صندوقهای رأی گردآورد. بدین منظور هر گونه ابزاری – از تهدید به بریدن نان مردم گرفته تا دادن وعدهی پاداشهای گوناگون – را بکار میگیرد غیر از مکانیزم درست تشویق مردم به شرکت در انتخابات، که عبارتست از آزادی کاندیداتوری و رأی دادن و تضمین یک انتخابات آزاد و دمکراتیک.
انتخابات در کشورهای آزاد و دمکراتیک فرصتی است مناسب تا تودههای مردم از طریق محول کردن مسئولیت ادارهی امور کشور به نمایندگان مورد اعتماد خود، اصل حاکمیت مردم بر مردم را پیاده نموده و سرنوشت خویش را بدست بگیرند. بر این اساس بزرگترین ناحقی و ظلمی که دولتهای دیکتاتور نسبت به شهروندان خویش روا میدارند عبارتست از اینکه امکان شرکت آزادانه در انتخابات یا به عبارتی روشنتر امکان تأثیر گذاری بر سرنوشت خویش را از آنان سلب نماید. بر همین اساس بایکوت انتخابات از سوی آحاد و گروههای هر کشوری نامطلوبترین گزینهای است که حاکمیتهای دیکتاتور بر آنها تحمیل مینمایند.
در ایران اسلامی از همان ابتدا انتخابات و رفراندوم از ماهیت خود تهی گشته و طبق مبانی فلسفی جمهوری اسلامی، این رژیم مشروعیت خود را از مردمی که بر آنها حکومت میکند، کسب نمینماید. به همین دلیل براه انداختن انتخابات عمدتا تلاشی بوده برای جلب توجه افکار عمومی داخل و خارج از کشور. اما هر بار ابعاد گستردهتری به این روند داده شده و میتوان گفت در انتخابات اینبار به اوج خود رسیده است.
جمهوری اسلامی به تجربه دریافته است که کوچکترین گشایشی در انتخابات و بطور کلی فضای سیاسی ایران به مردود شمردن نظام ایدئولوژیکی تحمیلی در کلیت خود میانجامد. به همین دلیل کاربدستان رژیم با تجربهای که از برخی از انتخابات گذشتهی مجلس یا ریاست جمهوری اندوخته اند مترصد آنند که اینبار حلقهی “خودی”ها را آنقدر تنگ نمایند که حتی برخی از بقول آنها “نزدیکترین یاران امام” هم جایی در آن نداشته باشند. به همین دلیل میبینیم که شخص “رهبر” به میدان آمده و بصراحت اعلام میدارد آنهایی که روزی از روزها بر خلاف خواست و میل وی عمل کردهاند، تا هنگامیکه از هر گامی که بسود مردم و خواستهای آنان برداشتهاند توبه نکنند، نمیتوانند در هیچ انتخاباتی شرکت نمایند.
میدانیم که اوضاع در کردستان در مقایسه با دیگر مناطق بسیار بدتر است. مردم کردستان در مقاطع بسیار به جمهوری اسلامی و دستاندرکارانش “نه” گفته و در مقابل سیاستهای ضد انسانی آن ایستادگی کردهاند. به همین دلیل کردها بدون آنکه گناهی از آنان سرزده باشد از دیدگاه مقامات رژیم گناهکارند و همواره به دیدهی تردید به آنها نگریسته میشود. در قاموس گردانندگان جمهوری اسلامی کرد دلسوز کسی است که به ملت خود پشت کرده و همهی توان خود را در خدمت مقاصد ضد انسانی رژیم ولایت فقیه قرار دهد.
در رابطه با انتخابات، در ایران و بویژه در کردستان افراد مورد اعتماد مردم یا از طریق رد صلاحیت از رقابتهای انتخاباتی دور نگهداشته میشوند، یا با دستکاری در نتایج انتخابات و انتصاب مهرههای مورد نظر مقامات رژیم، بعنوان بازندهی رقابتهای انتخاباتی معرفی میگردند و یا اگر به هر دلیل به مجلس یا دیگر ارگانهای باصطلاح منتخب راه یافتند، به دستورافراد و ارگانهای غیر منتخب صدایشان خاموش و نقطهنظراتشان مسکوت میماند.
بعلت آنکه در این دوره نیز هیچگونه ویژگی انتخابات آزاد در انتخابات مجلس وجود ندارد، بدلیل آنکه نه رژیم جمهوری اسلامی و نه هیچکدام از کاندیداها دارای برنامهی اعلام شدهای برای ایجاد تغیرات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بسود مردم نیستند، بخاطر آنکه نه کاندیداتوری و نه انتخاب آزاد بوده و نه هیچ تضمینی برای عدم دستکاری نتایج انتخابات وجود دارد و سرانجام به سبب آنکه مجلس ایران از هیچ صلاحیتی جهت تصمیمگیری آزادانه برخوردار نیست و کلیهی مصوبات آن از بالا به آن دیکته میشود، حزب دمکرات کردستان انتخابات دورهی نهم مجلس را بایکوت مینماید.
میدانیم که کاربدستان رژیم در کردستان و دیگر مناطق برای گرم کردن بازار انتخابات به رقابتهای عشیرهای و منطقهای و فرقهای دامن میزنند. اما امیدواریم مردم ایران و بویژه کردستان هشیارتر از آن باشند که در دام این حیلهی مزدوران گرفتار آیند و بدین ترتیب این نقشه را خنثی نمایند. همچنین اطلاع داریم که عوامل حاکمیت میکوشند با تهدید مردم به قطع یارانهها و دادن وعدهی برخی امتیازات مادی آنها را بپای صندوقها بکشانند. مردم هشیار کرد نباید در پی این تهدیدات نیز از میدان بدر روند. یارانه بخش کوچکی از حقوق تضییع شدهی مردم بوده و بخششی نیست که آنها بتوانند آنرا ارمغانی از سوی خود بشمار آورده و از این جهت بر مردم منت بگذارند.
بمنظور آنکه بایکوت انتخابات، که اینبار تصمیم اکثریت مردم و نیروهای سیاسی است، به شیوهای شکوهمند بمرحلهی اجرا درآید، حزب دمکرات کردستان خواستار آنستکه روز دوازدهم اسفند ماه ۱۳۹۰ همه – بویژه در کردستان– در منازل خود باقی بمانند و بدین ترتیب تا آنجا که ممکن است رژیم و مزدورانش را تنها بگذارند.
پیروز باد ارادهی متحد خلقهای ایران علیه دیکتاتوری و استبداد.
نابودی و فنا از آن رژیم آزادیستیز جمهوری اسلامی.

دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان

۱۲ / ۱ / ۲۰۱۲

تاریخ انتشار : ۲۲ دی, ۱۳۹۰ ۹:۰۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

غم دیگر

پایان تلخ یک ریاست جمهوری

کاش میشد

نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور

بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴

سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان