سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۱

نامه بهروز خلیق به مسئولان نهادهای اتحادیه اروپاپیرامون بازداشت آقایان موسوی و کروبی، و خانمها رهنورد و کروبی

روز گذشته نامه ای توسط رفیق بهروز خلیق به چند تن از مسئولان عالی اتحادیه اروپا ارسال شد. این نامه علاوه بر مسئولین نامبرده شده برای صدها نماینده پارلمان اروپا، کمیسیون ارتباط با ایران، زیر کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون امور خارجه و کمیسیون توسعه در پارلمان اروپا، به مسئولین و سخنگویان کمیسیون و شورای اروپا و نیز برای صدها خبرنگار و وسائل ارتباط جمعی در کشورهای اروپائی ارسال شده است. رفیق خلیق در این نامه خواستار ابتکار عاجل و هماهنگ نهادهای اتحادیه برای آزادی بیدرنگ آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان، رفع تمام محدودیتها ی اعمال شده علیه آنان و تضمین امنیت جانی آنان شده است.

روز گذشته نامه ای توسط رفیق بهروز خلیق به چند تن از مسئولان عالی اتحادیه اروپا ارسال شد. این نامه علاوه بر مسئولین نامبرده شده برای صدها نماینده پارلمان اروپا، کمیسیون ارتباط با ایران، زیر کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون امور خارجه و کمیسیون توسعه در پارلمان اروپا، به مسئولین و سخنگویان کمیسیون و شورای اروپا و نیز برای صدها خبرنگار و وسائل ارتباط جمعی در کشورهای اروپائی ارسال شده است. رفیق خلیق در این نامه خواستار ابتکار عاجل و هماهنگ نهادهای اتحادیه برای آزادی بیدرنگ آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان، رفع تمام محدودیتها ی اعمال شده علیه آنان و تضمین امنیت جانی آنان شده است. متن انگلیسی نامه چنین است:

R.nr 138                                                                                                             1st March, 2011

I.G.e.v

PB 260268

۵۰۵۱۵ Cologne

Germany

Behruz.khaligh@fadai.org

 

Mr. Herman Van Rompuy, President of the European Council

Mr. José Manuel Barroso, President of the European Commission

Mr. Jerzy Buzek, President of the European Parliament

Ms. Catherine Ashton, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy

 

Dear Sirs,

Dear Madam,

According to family members of two Iranian opposition leaders, Mir Hussein Moussavi and Mehdi Karroubi, and some other reports, the above-named persons have been arrested and jailed on the eve of a nationwide protest on 1 March 2011. The two have not been seen in public or by their children, since just before the Feb. 14 protests which they had called for. The reports indicate that both men and their wives, Mrs. Zahra Rahnavard and Mrs. Fatemeh Karroubi, are now incarcerated at Heshmatieh prison in Tehran. Today, Mr. Mehmanparast, the spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, declared the issue to be an internal affair, which only confirms the arrest and nothing more.

We, the Organisation of Iranian People’s Fadaian (Majority), are concerned about the latest developments in the attitude of the Iranian régime to the symbolic figures of the “Green movement”. A violent escalation against them could degenerate into a more widespread bloodbath of political opponents and civil society activists in Iran. Only today, there were demonstrations and protest actions in Teheran and some another cities in Iran, resulting in more killings and arrests. The need for action is urgent.

We now ask the European institutions to intervene more actively to pressurise the Iranian government so that it respects human rights in Iran. We call in particular for an urgent and concerted diplomatic initiative aimed at the immediate release of Messrs. Moussavi and Karroubi and their wives and the lifting of contact restrictions imposed on them; aimed also at confirmation that their physical integrity, which seems now seriously threatened, is being safeguarded.

This initiative could include in particular:

– summoning simultaneously Ambassadors of the Islamic Republic of Iran accredited to the countries of the European Union to demand the immediate release of Messrs. Moussavi and Karroubi and their wives and the lifting of contact restrictions imposed on them; also, to protest strongly against violations of human rights in Iran;

– démarche by European Union Ambassadors accredited to Iran along the same lines;

– announcement of a visit to Iran by the European Parliament Delegation for Relations with Iran and / or the Sub-Commission on Human Rights of the European Parliament including a request to visit Messrs. Moussavi and Karroubi;

– a proposal by the European Union addressed to UN bodies, including the Council for Human Rights, which is meeting in Geneva in March 2011, to appoint a Special Rapporteur for Human Rights in Iran;

– a proposal by the European Union to the Security Council of the United Nations to adopt targeted sanctions against members of Iranian security forces responsible for violations of human rights, including the Basij;

– adoption by the EU of autonomous sanctions along the same lines.

The human rights situation in Iran is more dangerous today than at any time since June 12, 2009. The people of Iran expect the international community, including the European Union, to support them in preventing a surge of violence by the régime and to ensure that human rights and the demands of justice and freedom are respected at last.

Yours sincerely,

Behruz Khaligh

Head of the Political and Executive Committee

Organisation of Iranian People’s Fadaïan (Majority)

 

متن فرانسه آن:

 

R.nr 138                                                                                                                    1 mars 2011

I.G.e.v

PB 260268

۵۰۵۱۵ Cologne

Allemagne

Behruz.khaligh@fadai.org

 

M. Herman Van Rompuy, Président du Conseil Européen

M. José Manuel Barroso, Président de la Commission Européenne

M. Jerzy Buzek, Président du Parlement Européen

Mme. Catherine Ashton, Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

 

Madame,

Messieurs,

Selon des membres de famille de deux chefs de l’opposition iranienne, Mir Hussein Moussavi and Mehdi Karroubi, ainsi que certaines autres sources, les personnes nommées ont été arrêtées et emmenées en prison à la veille d’une protestation nationale au 1 mars 2011.

Les deux personnalités n’ont pas été vues en public ou par leurs enfants depuis juste avant les protestations du 14 février dernier qu’ils avaient appelées de leurs vœux. Les sources indiquent que les deux hommes, ainsi que leurs épouses, Mme. Zahra Rahnavard et Mme. Fatemeh Karroubi, sont désormais incarcérés à la prison de Heshmatieh à Téhéran. Aujourd’hui, M. Mehmanparast, porte-parole du Ministère des Affaires Etrangères, a déclaré qu’il s’agit d’une affaire interne, ce qui ne fait que confirmer les arrestations sans plus.

Nous, en tant qu’Organisation des Fadaïan du Peuple d’Iran (Majoritaire), nous préoccupons quant aux dernières évolutions dans l’attitude du régime iranien à l’égard des figures de proue symboliques du “Mouvement vert”. Un dérapage violent les concernant pourrait dégénérer en un bain de sang plus généralisé des opposants politiques et de la société civile en Iran. Aujourd’hui encore, des manifestations et des actions de protestation ont eu lieu à Téhéran et dans d’autres villes iraniennes, qui ont débouché sur encore plus de tueries et d’arrestations. La nécessité d’agir est urgente.

Nous demandons aujourd’hui aux institutions européennes d’intervenir de façon plus active pour faire pression sur le gouvernement iranien afin que celui-ci respecte les droits de l’homme en Iran. Nous demandons notamment une initiative diplomatique urgente et concertée ayant pour but la libération immédiate de MM. Moussavi et Karroubi et leurs épouses et la levée immédiate des restrictions de contact qui leur ont été imposées, ainsi que la confirmation de la sauvegarde de leur intégrité physique qui paraît à l’heure actuelle gravement menacée.

Cette initiative pourrait inclure en particulier :

–       convocation simultanée des Ambassadeurs de la République islamique d’Iran accrédités dans les pays de l’Union Européenne afin d’exiger la libération immédiate de MM. Moussavi et Karroubi et leurs épouses et la levée des restrictions de contact qui leur ont été imposées; afin aussi de protester fermement contre les violations des droits de l’homme en Iran;

–       démarche des Ambassadeurs de l’Union Européenne accrédités en Iran dans le même sens ;

–       annonce d’une visite en Iran de la Délégation du Parlement Européen pour les Relations avec l’Iran et/ou de la Sous-Commission des Droits de l’Homme du Parlement Européen y compris une demande de visite à MM. Moussavi et Karroubi ;

–       proposition de l’Union Européenne adressée aux instances des Nations Unies, et notamment au Conseil des Droits de l’Homme qui se réunit à Genève en mars 2011, de nommer un Rapporteur spécial pour les droits de l’homme en Iran ;

–       proposition de l’Union Européenne adressée au Conseil de Sécurité des Nations Unies d’adopter des sanctions ciblées contre les membres des forces de sécurité iraniennes responsables des violations de droits de l’homme, y compris les Bassidj ;

–       adoption par l’Union Européenne de sanctions autonomes dans le même sens.

La situation des droits de l’homme en Iran est aujourd’hui plus dangereuse qu’à n’importe quel moment depuis le 12 juin 2009. Le peuple iranien attend de la communauté internationale, y compris de l’Union Européenne, de le soutenir afin d’empêcher un déferlement de violence par le régime et enfin de faire respecter les droits de l’homme et les exigences de justice et de liberté.

 

Nous vous prions, Madame, Messieurs, d’agréer l’expression de notre considération distinguée.

 

Behruz Khaligh

Le bureau politique-exécutif de l’ Organisation des Fadaïan du Peuple d’Iran (Majoritaire)

و متن فارسی آن: آقای هرمان فان رُمپوی، رئیس شورای اروپا آقای خوزه مانوئل بارٌسو، رئیس کمیسیون اروپا آقای جرزی بوزک، رئیس پارلمان اروپا خانم کاترین آشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیت آقایان عزیز، خانم عزیز، بنا به اظهارات اعضای خانوادۀ دو تن از رهبران اپوزیسیون ایرانی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و چندین گزارش دیگر، نامبردگان در آستانه برگزاری اعتراضات سراسری روز ۱ مارس ۲۰۱۱ بازداشت و محبوس شده اند. ایشان درست از پس از تظاهرات ۱۴ فوریه، که مردم را به آن فراخوانده بودند، دیگر در انظار عموم و توسط اعضای خانواده شان دیده نشده بودند. بنا بر گزارشهای مذکور، ایشان به همراه همسرانشان، خانمها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، اکنون در بازداشتگاه حشمتیه به حبس کشیده شده اند. آقای مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز این موضوع را امر داخلی اعلام کرد، که همانا مؤید بازداشت نامبردگان است و نه هیچ چیز دیگری. ما، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، از آخرین تحولات در موضع رژیم ایران نسبت به چهره های نمادین “جنبش سبز” نگرانیم. تشدید خشونت علیه آنان می تواند به حمام خون وسیعتری از فعالان اپوزیسیون سیاسی و جامعه مدنی بیانجامد. همین امروز نیز، تظاهرات و اکسیونهائی در تهران و بعضی دیگر از شهرهای ایران برپا شدند، که به کشتار و بازداشت بیشتر انجامیدند. امنون نیاز به اقدام عاجل است. ما از نهادهای اروپا می خواهیم که به اقدامات فعالتری برای اعمال فشار بر حکومت ایران برای رعایت حقوق بشر در ایران دست یازند. به طور خاص ما خواهان ابتکار عاجل و هماهنگ  این نهادها برای آزادی بیدرنگ آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان، رفع تمام محدودیتها ی اعمال شده علیه آنان و تضمین امنیت جانی آنان، که اکنون اکیداً در خطر می نماید، هستیم. چنین ابتکاری مشخصاً می تواند شامل: – احضار همزمان سفرای جمهوری اسلامی ایران مأمور در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با خواست آزادی بیدرنگ آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان، رفع محدودیتهای وارده بر آنان، و نیز برای اعتراض قوی علیه نقض حقوق بشر در ایران؛ – اقدام مشابه توسط سفرای کشورهای عضو انحادیه اروپا در ایران؛ – مطالبه دیدار هتئت نمایندگی پارلمان اروپا در امور ایران و/یا زیرکمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا از ایران به شمول دیدار با آقایان موسوی و کروبی – ارائه پیشنهادی از سوی اتحادیه اروپا به ارگانهای سازمان ملل، از جمله به شورای حقوق بشر – که اجلاس آن در همین ماه مارس در ژنو برگزار خواهد شد، دایر بر ان انتصاب یک گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران؛ – ارائه پیشنهادی از سوی اتحادیه اروپا به شورای امنیت سازمان ملل دایر بر اعمال تحریمهای هدفمند علیه اعضای نیروهای امنیتی مسئول نقض حقوق بشر در ایران، به شمول بسیج؛ – اعمال مستقلانه تحریمهای مشابه توسط اتحادیه اروپا؛ از ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ به بعد وضع حقوق بشر در ایران هرگز چون امروز وخیم نبوده است. مردم ایران از جامعه بین المللی، از جمله از اتحادیه اروپا، انتظار دارند آنان را در پیشگیری از امواج خشونت رژیم و تضمین حرمت حقوق بشر و آزادی و عدالت حمایت کنند. با احترام بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی – اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ۱ مارس ۲۰۱۱

تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند, ۱۳۸۹ ۱۱:۳۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

صدور احکام پرشمار «تعلیق از تحصیل»، «تبعید و انتقال اجباری» و «اخراج» برای دانشجویان معترض، «لغو مجوز و منع فعالیت شماری از تشکل‌های دانشجویی» و موج اخراج ده‌ها استاد و اعضای هیات علمی از جمله اقدامات … دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و مدیران دانشگاه‌ها علیه اعتراضات دانشگاهیان است.

افزایش ترک تحصیل در کشور

مدام بر تعداد کودکانی که یا پا به مدرسه نمی‌گذارند یا ترک تحصیل می‌کنند افزوده می‌شود. آنان نیز به جمع کثیر کودکان کار می‌پیوندند.

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

باری با همهٔ این دردها و آلام ما به این نوباوگان باهوش و مبتکر که سازندهٔ آیندهٔ زیبا و معطر ایران رنگارنگند، باورمندیم و بیش از حد امیدواریم‌ و مطمئن‌یم که با فداکاری و ایثار والدینی که با «دلی خونین، لبی خندان» و آغوشی گشاده در مقابل فرزندان‌شان دارند، روزهای بسیار شادابی را پیش رو داریم و هم‌چنین با پیوستگی و تمرکز بر خواست‌های بر حق، کودکان و نوجوانان میهن‌مان در جهان کاملاً متفاوت آینده نقش‌های مثبتی بر عهده خواهند گرفت.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

افزایش ترک تحصیل در کشور

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

بیانیهٔ مشترک جمعی از دانشجویان رشته‌های هنری دانشکدگان هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران به‌ مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید