یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۸

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۸

نفی و نە اثبات

نظامهای میانی با خصلت تعرضی پایدار نمی مانند و در تمام عمر خود تنها بە کشورها آسیب می رسانند. جمهوری اسلامی هنوز یک وجود حقیقی است و نە واقعی. نسبت حقیقت این نظام با واقعیت آن، فرسنگها از همین نسبت در نظامهای دیگر فاصلە دارد.

از بدو انقلاب بهمن و تسلط اسلامگرایان بر آن، همیشە از جانب حاکمان جدید ادعای تولد نظامی جدید در جهان و بویژە در مقابل نظم چپ و لیبرال دمکراسی غرب مطرح بودەاست. از جملە از همان بدو انقلاب سعی شدەاست کە خطوط این نظام جدید ترسیم شدە و بە آن هویت وجودی ویژەای در ابعاد سیاسی، فلسفی، اقتصادی و فرهنگی دادەشود.

اما تا کنون علیرغم همە تلاشها، حاکمان جدید نتوانستەاند چنین خطوطی را ترسیم کنند. آنچە ما شاهد آن هستیم وجود یک نظام دیکتاتوری مذهبی بودەاست کە هویت خود را بشیوە مداوم در تعارض با غرب و افکار مخالف در گستردەترین معنای خود بازمی یابد. تعارضی کە بر اساس نفی ایدەئولوژیهای مقابل ایستادە است و نە بر اساس ایجاد ایدئولوژی خود. بە بیانی دیگر اساس نظام اسلامی در ایران بر هویت و رفتار حذف رقبا ایستادەاست و نە بر اساس اثبات وجود خود بعنوان نظامی با مختصات ویژە. بودی نفی گرایانە و نە اثباتی. بی جهت نیست سیاست تعارض، بخش مهمی از این هویت را تشکیل می دهد.

در واقع جمهوری اسلامی می داند چە نمی خواهد، اما نمی داند چە می خواهد. هر جریان و روندی کە در نهایت بە تسلط ایدەهای مخالف بیانجامد و یا راە را بە نوعی برای آنها بازکند، بلافاصلە مورد تعرض قرار می گیرد. چنین روندی باعث شدە کە کشور از لحاظ ساختاری مرتب در حالت انتظار و شدن بە معنای منفی آن باشد. شدنی کە نهایت و هدفی ندارد. در بهترین حالت برای اینکە این نظام اثبات کند کە تافتە جدابافتەای است و بنوعی خود را از نظامهای مسلط در دنیا جدا می کند، مشخصە نظم خود را از تسلط روحانیون بر ارکان قدرت و افزایش نقش نیروهای نظامی ـ ایدئولوژیک بازیافتەاست، واللا در بنیان، بویژە در بخش اقتصادی همان سرمایەداریست آن هم یک سرمایەداری پیشامدرن کە بازار آزاد در معنای متعارف کاپیتالیستی در آن کمترین نقش را دارد، نقش دولت و دولت در سایە در آن فراوان است، مختصات مدرنیتە را بعنوان پدیدەهای روبنائی در خود نهادینە نکردە و بشدت بەظاهرسازی اسلامی مشغول است.

در واقع جمهوری اسلامی توان و وجود خود را در تقابل و در شکست سیاسی و نظامی رقبایش بازمی یابد. درست مانند یک لشکر کە مرتب در حال جنگ است و پشت جبهە خود را بنوعی فراموش کردەاست، اما در عین حال این سپاە نمی داند کە اگر بە کشور برگشت چە جوری بخواهد نظم زندگی را ایجاد کند.

اما از بد روزگار همان نیروهائی کە نظام در پی حذف آنها در تمامی این سالها بودە، بعلت اینکە تنها ریشە در حضور فیزیکی ندارند و بخش مهمی از وجود معنوی جهان معاصر را تشکیل می دهند (چە ایدەهای چپ و چە مدرن)، مرتب دوبارە جائی و از طریق کسانی در جامعە و حتی در خود نیروهای درون و بیرون نظام سر بر می آورند و کل نظام را با چالش مواجە می کنند. در واقع حذف فیزیکی بە تولد معنوی تبدیل می شود و درست بە این علت کە هیچ نظم سیاسی را در جهان کنونی نمی توان بدون این اندیشەها پایەگذاری کرد، و بە پیش برد.

ایدە تقابل با روشهای مسلط و ایدئولوژی های امروزین، در غیاب ایدئولوژی اثباتی خود، تنها بە ژرفش بحران در کشور انجامیدەاست. با تسلط سپاە بر اقتصاد کشور و گویا اینکە یک نیروی مدعی اسلام اقتصاد را در دست دارد نمی توان مدعی وجود نظم اقتصاد اسلامی شد. ماهیت اقتصاد تنها با هویت ایدئولوژیکی افراد تعریف نمی شود، بلکە نوع مناسبات نیروهای درون آن از ارجحیت برخوردارند.

برای بازگردانیدن کشور بە نظم نرمال و عادی، لازم است ما دارای نظامی سیاسی باشیم با هویت اثباتی. نظامی کە وجود خود را نە از نفی دیگران، بلکە از اثبات خود می گیرد. اثباتی کە حتی اگر نفی هم در آن وجود داشتەباشد، اما این نفی از طریق اثبات بەپیش بردە می شود.

نظامهای میانی با خصلت تعرضی پایدار نمی مانند و در تمام عمر خود تنها بە کشورها آسیب می رسانند. جمهوری اسلامی هنوز یک وجود حقیقی است و نە واقعی. نسبت حقیقت این نظام با واقعیت آن، فرسنگها از همین نسبت در نظامهای دیگر فاصلە دارد.

تاریخ انتشار : ۲۱ دی, ۱۳۹۹ ۸:۰۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

روز دوم کنگره یعنی شنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۷ آبان ۱۴۰۲)، با خانم یولیا ویدمن مسئول بخش سیاست بین‌الملل حزب چپ آلمان دیداری صورت گرفت. فت‌وگو با آرزوی موفقیت برای کنگرۀ حزب چپ آلمان از سوی هیئت نمایندگی سازمان و آرزوی موفقیت برای سازمان از سوی خانم یولیا ویدمن و تأکید بر ادامهٔ هم‌کاری نزدیک میان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب چپ آلمان به پایان رسید.

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

کنوانسیون شورای اروپا معروف به کنوانسیون استانبول، روز چهارشنبه، یازده مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب و از ۱ اوت ۲۰۱۴ توسط امضا کنندگان لازم الاجرا است. … هدف این کنوانسیون تقویت برابری بین زن و مرد و حق زنان برای داشتن زندگی عاری از خشونت است.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا و طراح «جنگ و صلح» درگذشت!

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز