چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۴

نقطه‌نظرات هیئت سیاسى – اجرایى سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) پیرامون دستور کار کنگره هفتم سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

ما و سازمان اتحاد فداييان خلق ايران، بخشى از جنبش چپ دموکرات هستيم که نظرى مشترک در رسيدن به يک اتحاد چپ دموکراتيک در ايران و متشکل‌شدن طيف گسترده‌اى از تشکل‌ها و منفردين چپ با همديگر داريم. هريک از اين دو سازمان در همين راستا گام بر ميدارند، اما قرار گرفتن ايندو در روند وحدت، خود انگيزه و مشوقى خواهد شد براى نزديکترشدن نيروى چپ دموکرات ايران بهمديگر، که مى‌دانيم بدون ايجاد ثقل و تشکل چپ، هم جنبش دموکراتيک ايران از کاميابى فاصله خواهد داشت و هم در ميدان مبارزه اجتماعى، نيروى زحمت و کار لگدمال سرمايه و قدرت خواهد شد.

کنگره هفتم رفقاى ما-رفقاى سازمان اتحاد فداییان خلق ایران -به زودى برگزار مى‌شود و این سازمان، موضوع مرکزى تأمین اتحاد سیاسى بین نیروهاى مدافع دموکراسى و استقرار یک جمهورى دموکراتیک و سکولار به جاى جمهورى اسلامى در ایران و نیز امر نیل به اتحاد چپ را در دستور کار کنگره خود قرار داده است. از سازمان ما نیز به عنوان میهمان براى حضور در این کنگره و نیز اظهارنظر پیرامون موارد دستور کار دعوت شده است.
در واکنش به این درخواست، هیئت سیاسى – اجرایى سازمان با پاسخ مثبت خود به دعوتنامه رفقاى سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، موضوع اظهارنظر پیرامون موارد مرکزى دستور کار کنگره رفقا را در دستور کار نشست بیست و نهم تیرماه خود قرار داد و در پى رایزنى در این زمینه و ارزیابى از روند هاى امر مطلوب اتحاد و وحدت، تصمیم گرفت حاصل مباحث این نشست خود را به شکل علنى در اختیار شرکت‌کنندگان کنگره سازمان اتحاد فداییان خلق ایران قرار دهد. آنچه در زیر مى‌آید، رئوس مباحث مطروحه در نشست ما مى‌باشد.

آنچه به خود مى‌گوئیم، به رفقا نیز مى‌گوئیم!

همکارى، هم‌گامى، اتحاد عمل، اتحاد سیاسى و وحدت برنامه‌اى، پیش از همه به داشتن روحیه براى اتحاد و وحدت وابسته‌اند. برخوردارى از چنین روحیه‌اى، مقدم بر هرگونه سازمان‌یابى است! براى اتحاد، اراده لازم است. ارادۀ معطوف به عمل و اقدام مشترک.
اتحاد، به فعل‌در‌آوردن اشتراکات است و ایجاد فضاى تفاهم براى رفع اختلافات. با فکر ابتدا تعریف اختلافات و آنگاه رفتن پاى اتحاد، نزدیکى حاصل نمى شود. چنین فکرى، به درد جداماندن و متفرق‌بودن مى‌خورد. بحث زیر چتر اتحاد، شکل گفتگوى سازنده به خود میگیرد و بحث از جایگاه جداگزینى، معمولاً جنبه پلمیک دارد و عموماً بی‌نتیجه مى‌ماند!
اتحاد، براى جنبش است و موفقیت جنبش. اگر خود را براى جنبش دموکراتیک و چپ میخواهیم و نه جنبش را براى خود، ناگزیر از برون‌رفت از خود و بیرون‌‌آمدن از لاک خویشیم. ما را کلان‌نگرى نیاز است. با درجا‌زدن در جایگاهى که هستیم، مى‌پوسیم و با قراردادن جایگاه خود در خدمت جنبش، شکفته مى‌شویم و به سهم خود جنبش را شکوفا مى‌کنیم.
اتحاد و وحدت، با سخن براى اتحاد و وحدت آغاز میشوند اما اگر در حرف بمانند و در تعریف توصیف و تمجید فواید آن خلاصه شوند و در عمل معین و گام‌هاى عملى تجلى نیابند، بدترین نوع فرار از اتحاد و وحدت را به نمایش مى‌گذارند. ما در معرض انتخاب‌ها هستیم و انتخاب، عمل را ایجاب مى‌کند!
اتحاد و وحدت، پروژه‌هاى عملى هستند که فزون‌خواهى را بر نمى تابند. امرى یکباره نیستند بلکه ورود به میدانى هستند با امکانات نوین و موانع جدید که اولى ها را باید بر گرفت و از دومى ها باید بگذشت. همه مسیر از اول روشن نیست و نمى تواند باشد، باید در آن گام نهاد و در طول راه مشکلات را دریافت و قفل‌ها را یک به یک گشود.
اتحاد و وحدت، ابزارهاى نیک براى تحقق اهداف مشترکند که بیگمان با خود چالش هاى نوین را به همراه دارند. پیشاپیش و ناگزیر به این باید آگاه بود که پس از هر اتحادى، مناسبات درون جریان پاى اتحاد، دستخوش تغییر مى‌شود. قرابت هاى جدیدى سر بر مى‌آورند، در حالى که فاصله هایى نیز شکل مى‌گیرند. در پى اتحاد، توازن قواهاى موجود در جریان‌هاى وارد جرگه اتحاد، بهم مى‌خورند و اینرا، باید از اول دریافت. اتحاد، در ذات خود دخالت سیاسى است چه در برون از خود و چه در درون خود.

اتحاد سیاسى دو سازمان

هدف، تحقق برنامه اجتماعى است و سیاست‌گذارى و سیاست‌ورزى، در خدمت آن. اتحاد سیاسى مقدم بر وحدت در آماج وبرنامه‌ است. کار از اینجا آغاز میشود.
ما و سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، از یک تبار تاریخى هستیم و در سمتگیرى اجتماعى، در یک جهت ره مى‌پوئیم. هم تاریخ و عاطفه مشترک داریم و هم فاصله‌گیری‌هاى دردناک در بخشى از تاریخ‌مان. فاصله‌هایى که، در سالهاى اخیر به کم و کمترشدن سیر کرده‌اند و اشتراکات نیرومندمان آنها را تحت‌الشعاع خود قرار داده‌اند، بی‌آنکه البته به فراموشى سکرآور و زیانبار دچار شویم که نباید هم بشویم.
در سالهاى اخیر، اتحاد عمل و اتحاد سیاسى بسیار نزدیک بین سازمان هاى ما شکل گرفته و پیش رفته است. رفقاى سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، در چهار کنگره گذشته ما میهمانان ثابت‌قدم ما بوده‌اند و دریافته‌اند که در چشم ما، نه میهمان که میزبان هستند. و اکنون، ما مشتاقانه رهسپار کنگره رفقا هستیم. میزان الفت ما نسبت به این رفقا تا آن اندازه است که امکان حضور رفقاى اتحاد فداییان در بخش هاى غیر تشکیلاتى نشست هاى ارگان هاى مرکزى خود را به تصویب رسانده ایم. عدم‌اجرا و یا اجراى ناقص این تصمیم اساساً ناشى از مشکلات فنى بوده است و نه عدم‌آمادگى ما در اجراى آن تصمیم. در طول این سالها، دهها اعلامیه مشترک با همدیگر صادر کرده‌ایم، بهمراه هم به ملاقات‌هاى سیاسى رفته‌ایم و در چندین کارزار سیاسى کنار یکدیگر بوده‌ایم. به همت مسئولین وقت دو سازمان، سازمان‌یافته‌ترین ارتباط بیرونى ما با اتحاد فداییان بوده است. پاى تدوین پلاتفرم‌هاى مشترک بین دو سازمان با دیگر احزاب سیاسى همسو رفته‌ایم. مهمتر از همه، در عمل دریافته‌ایم که با همدیگر است که تکمیل مى‌شویم و مؤثر تر عمل مى‌کنیم.
اما کارهاى ناکرده‌اى که مى‌توانستند انجام گیرند نیز وجود دارند. هنوز موضع‌گیرى با امضاى دو سازمان نداشته‌ایم. مباحث پراکنده در نشست‌هاى مشترکمان را سازمان نداده‌ایم. هنوز در افزودن امکاناتمان براى آفرینش کیفیت‌هاى نوین و احتراز از اتلاف انرژى در شرایط دشوار مهاجرت، مردد هستیم. قادر به غلبه بر همه عواطف منفى گذشته نیستیم و از بروز گاهگاهى پدیده‌هاى منفى در یکدیگر دچار کابوس‌هاى تلخ گذشته مى‌شویم. زادروز مشترک خود را به اشتراک جشن نمى گیریم و براى یادبودها، دو مراسم برقرار مى‌کنیم.
دو سازمان ما اکنون مى‌توانند با اتکاء بر اشتراکات در سیاست‌ها و مواضع کلیدى شان، واردیک فاز جدید در اتحاد سیاسى خود شوند. پیشنهاد ما به کنگره اتحاد فداییان خلق ایران اتخاذ تصمیم پیرامون تشکیل یک کمیته یا ارگان مشترک سیاسى براى انجام اقدامات سیاسى مشترک چه در شکل موضع‌گیری‌هاى سیاسى و شرکت در کارزارهاى سیاسى و چه در نمایندگى این دو سازمان در مناسبات اتحادهاى سیاسى با جریان‌هاى ایران و نهادهاى بین‌المللى است. موضوع، البته ساختن یکباره چنین ارگانى نیست. مى‌توان گام به گام پیش رفت، آیین نامه آنرا با خردورزى مشترک تدوین کرد و آهنگ حرکت را در هماهنگى با هم و رعایت استقلال هم در روند حرکت مشترک، تنظیم نمود. اما، تصمیم‌گیرى و اعلام تصمیم در این زمینه، نیاز لحظه و شرط وفادار ماندن ما به روند تاکنون پیش‌رفته اتحاد سیاسى بین دو سازمان است.

در راستاى وحدت چپ

وحدت بین فداییانى که خود را چپ دموکرات مى‌دانند و دموکراتیسم چپ را براى ایران پى مى‌گیرند، اساسا در خدمت و براى رسیدن به وحدت چپ و یا اتحاد چپ است. تأمین وحدت بین بخش‌هاى تقسیم‌شده جنبش فدایى که سمتگیرى مشترکى دارند و تحول دموکراتیک کمابیش مشابهى را پشت سر گذاشته‌اند، مسلماً نقش ارزنده و مثبتى در جنبش چپ و دموکراتیک ایران خواهد داشت و تأثیر سازنده‌اى بر پایگاه اجتماعى جنبش فدایى خواهد گذاشت. اما هدف اصلى ما از وحدت، نه برگشت به فدایی‌گرى، که به نوبه خود ایجاد ثقلى در خدمت اتحاد چپ است.
لازمه امر وحدت، اشتراکات بنیادى و عمومى در آماج و برنامه اجتماعى است. هم از اینرو، سازماندهى براى رسیدن به آماج و دیدگاه برنامه‌اى مشترک، وظیفه مقدم در روند وحدت تلقى مى‌شود. سازمان ما، تحقق اتحاد چپ دموکرات را در کنگره نهم خود تصویب کرده و تلاش در این راستا را وظیفه ارگان‌هاى منتخب خود قرار داده است. در سازمان ما، یافتن زبان مشترک در دیدگاهها و برنامه‌ با سازمان اتحاد فداییان خلق در زمرۀ اولویت‌ها است. این تمایل در سازمان اتحاد فداییان نیز به چشم مى‌خورد. بر آن مصوبه و این تمایل باید تکیه کرد و وارد تصمیمات عملى و مشترک در این زمینه شد. تصمیم‌گیرى بر سر تشکیل یک کمیسیون مشترک در موضوع تدوین آماج و دیدگاههاى برنامه‌اى، پیشنهاد دوم ما به کنگره سازمان اتحاد فداییان خلق ایران است. این کمیسیون هم وظیفه سازماندهى مباحث در سطح دو سازمان و جنبش چپ را بر عهده خواهد داشت و هم جمع‌بندى مباحث بمنظور تدوین پیش‌نویس اشتراکات در آماج و برنامه را. هدف اینست که دو کنگره بعدتر هر دو سازمان بررسى و تصمیم‌گیرى پیرامون نتایج این روند را در دستور کار مرکزى خود قرار دهند.
این پیشنهاد اما با پیشنهاد تکمیلى دیگر ما مبنى بر تأمین فعالیت‌هاى مشترک ارگان‌هاى متناظر دو سازمان با همدیگر، همراه است. فعالیت‌هاى ما در عرصه‌هاى کارگرى و زحمتکشان، زنان، اقوام و ملیت‌ها، دانشجویان، روشنفکران و مناسبات بین المللى مى‌توانند در پیوندتنگاتنگ با هم قرار گیرند. ایجاد و تحکیم پیوندها بین واحدهاى سازمانى دو سازمان در کشورهاى مختلف نیز، براى شکل‌دهى به عواطف مشترک که لازمه بسترسازى براى هدف وحدت ارگانیک در آینده است، مى‌توانند در دستور کار ارگان‌هاى مرکزى دو سازمان قرار بگیرند.

ما و سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، بخشى از جنبش چپ دموکرات هستیم که نظرى مشترک در رسیدن به یک اتحاد چپ دموکراتیک در ایران و متشکل‌شدن طیف گسترده‌اى از تشکل‌ها و منفردین چپ با همدیگر داریم. هریک از این دو سازمان در همین راستا گام بر میدارند، اما قرار گرفتن ایندو در روند وحدت، خود انگیزه و مشوقى خواهد شد براى نزدیکترشدن نیروى چپ دموکرات ایران بهمدیگر، که مى‌دانیم بدون ایجاد ثقل و تشکل چپ، هم جنبش دموکراتیک ایران از کامیابى فاصله خواهد داشت و هم در میدان مبارزه اجتماعى، نیروى زحمت و کار لگدمال سرمایه و قدرت خواهد شد.

* * *

هرگام پیروزمندانه کنگره سازمان اتحاد فداییان خلق ایران در راه تأمین اتحاد سیاسى بین جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار و در خدمت تحقق اتحاد چپ، براى ما گامى است که خود برداشته‌ایم.

هیئت سیاسى – اجرایى سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
سی‌ام تیرماه ١٣٨۵ 

تاریخ انتشار : ۳۰ تیر, ۱۳۸۵ ۹:۱۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

تکه ای پیتزا

دیشب مادرش به مناسبت تولدش برایش پیتزا درست کرده بود. یک تکه اش را با خود به مدرسه آورده بود و با هیجان به من نشان داد. همکلاسی هایش نیز دیدند. همه دورش جمع شده بودند و با لذت و هیجان، پیتزا خوردن دوست شان را تماشا می کردند.

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

شهریه‌ای که امسال مدارس به خانواده‌ها اعلام کرده‌اند برای مقطع دبستان حدودا ۷۰ میلیون تومان و برای مقاطع متوسطه این مبلغ بالای صد میلیون تومان اعلام شده. درصد قبولی کنکور در این مدارس، ویترین آنها برای رقابت در جذب مشتری‌هایی است که نگران آینده فرزندان‌شان هستند؛ و چون آموزش و پرورش از زیر بار آموزش با کیفیت شانه خالی کرده، والدین به این مدارس پناه می‌برند و جذب نام و رزومه معلم‌های مدارس می‌شوند. 

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

سخنان آقای سید حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان های اوین و گوهر دشت در برنامه “کلاب هاوس” درباره جنایت های رخ داده در دهه ۶۰ در زندان های جمهوری اسلامی ایران، موجی از اظهار نظرها را در بین خانواده های قربانیان دادگاه های مرگ، زندانیان سیاسی، احزاب، سازمان ها و فعالان سیاسی و همچنین طرفداران رژیم بدنبال داشته است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران

تکه ای پیتزا

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!