جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۹:۵۰

جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۹:۵۰

نمادها را بە بند می‌توان کشید، جنبش‌ها را نە!

آن دورانی کە رشد جنبش کارگری را می‌شد با سربە‌نیست کردن و زندانی کردن عدەای از فعالین آن و غیرقانونی کردن فعالیت چند حزب و چند اتحادیە، برای دو، سە دهە کُند کرد و مانع بهبود شرایط اقتصادی و حقوق زحمت‌کشان شد، مدت‌هاست کە بە سر آمدە است

موج تازەای از سرکوب فعالان کارگری کە در ماەهای اخیر علیە نهادهای مستقل کارگری و فعالان و سازمان‌گران اعتصابات و اعتراضات کارگری توسط نیروهای امنیتی، قوە قضاییە و تعدادی از وزارت‌خانەهای دولت روحانی شروع شدە بود، بە رغم واکنش‌های اعتراضی و اعلام حمایت و همبستگی گستردە‌ی سازمان‌های کارگری داخلی و خارجی، هم‌چنان ادامە دارد و هفتەای نیست کە یک یا چند فعال و کنش‌گر کارگری بە خاطر فعالیت‌های صنفی، احضار و تهدید و بازداشت نشود.

در دو هفتە‌ی گذشتە، گرچە تعدادی از مبارزان حقوق سندیکایی بە خاطر اعتراضات کم‌سابقە‌ی اتحادیەهای نیرومند و پرنفوذ کارگری در گسترە‌ی جهانی بە بازداشت های اخیر، با قید وثیقە‌های ٢٠٠ و ١٠٠ میلیون تومانی موقتاً از زندان آزاد شدەاند، ولی متعاقباً، تعداد دیگری از مبارزان سندیکایی کە قبلاً برای‌ آنان پروندە‌سازی کردە بودند، بە دلیل دست برنداشتن از پیگیری حق و حقوق خود و همکاران‌شان برای گذراندان مدت محکومیت خود، توسط نهادهای سرکوب‌گر امنیتی فراخواندە شدند و عدە دیگری نیز به‌طور ناگهانی با هجوم پاسداران نظام بە خانە‌هایشان بازداشت و زندانی شدند.

بنا به گزارش کانون صنفی معلمان، رامین زندنیا، یکی از فعالین این کانون در کردستان، در پنج‌شنبە گذشتە، به همراه همسرش در شهر سقز بازداشت شدند. هم‌چنین جعفر عظیم‌زادە رییس هییت مدیرە‌ی «اتحادیە‌ی آزاد کارگران» کە قبلاً به‌خاطر نقش داشتن در گردآوری طومار ۴٠ هزار نفرە برای افزایش دستمزد و فعالیت‌های صنفی دیگر، بارها بازداشت و در آخرین بازداشت به  شش سال زندان محکوم شدە بود، برای گذراندان مدت محکومیتش بە زندان فراخواندە شد، پروین محمدی یکی دیگر از رهبران اتحادیە‌ی آزاد نیز مورد باز جویی قرار گرفت و کورش بخشندە یکی از اعضای «کمیتە‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» در دادگاە تجدیدنظر بە ٩١ روز زندان محکوم شد. علاوە بر این افراد، بنا بە گزارشات منتشر شدە، تنها طی یک ماە گذشتە، دەها کارگر به‌خاطر شرکت در اعتصابات و اعتراضات صنفی کە اکثراً در اعتراض بە عدم پرداخت دستمزد و حقوق‌های معوقە صورت گرفتە است، از کار اخراج شدەاند.

هم‌چنین خبرهایی کە از داخل زندان ها بە بیرون می رسند، حکایت از تشدید فشار بازجوها بر فعالین صنفی برای وادار کردن آنان بە اعتراف بە کارهای ناکردە برای توجیە این بازداشت‌ها و صدور حکم‌های سنگین توسط قاضی‌نمایانِ دادگاە های فرمایشی دارند.  در راستای همین پروندە سازی‌ها و اقدامات تبهکارانە، خبر رسیدە است، کە مدتی است رسول بداقی یکی از اعضای مبارز و شاخص کانون صنفی معلمان را با وجود تمام شدن مدت محکومیت شش سالەاش بە جای آزاد کردن  برای گرفتن اعتراف ساختگی بە سلول انفرادی منتقل نمودە و تحت فشار شدید قرار داده‌اند.

رژیم کە بە رغم همە‌ی بگیر و ببندها و وارد آوردن انواع فشارها نتوانستە است مقاومت حق‌طلبانە‌ی کارگران و مزدبگیران را از میان بردارد و کارگران و مزدبگیران را مطیع صاحبان سرمایە کند، بە عبث می‌کوشد با افزایش فشار بر فعالین مقاوم و پیگیر جنبش مزدبگیران و نمادهای کنونی جنبش و از میان برداشتن تشکل‌های مستقل و کارآمد، بە زعم خویش اعتراضات فزایندە‌ی کارگری را کە ریشە در رویکردهای به‌غایت استثمارگرانە و ناکارآمدی سرمای‌داری فاسد و انگلی حاکم دارد فرو نشاند.

حکومت البتە هنوز قادر است کە مبارزان سندیکایی را بە بند بکشد، اما یقیناً قادر به بەبند کشیدن جنبش کارگری و جلوگیری از رشد و کنکاش آن نخواهد شد. آن دورانی کە رشد جنبش کارگری را می‌شد با سربە‌نیست کردن و زندانی کردن عدەای از فعالین آن و غیرقانونی کردن فعالیت چند حزب و چند اتحادیە، برای دو، سە دهە کُند کرد و مانع بهبود شرایط اقتصادی و حقوق زحمت‌کشان شد، مدت‌هاست کە بە سر آمدە است. جنبش کارگری اینک جنبشی متکی بە خود است کە افزون بر داشتن انگیزەهای نیرومند مبارزاتی و برخورداری از حمایت معنوی اکثریت گروەهای اجتماعی جامعە و اتحادیەهای کارگری جهانی، قادر است با اتکا بە تجربیات مبارزاتی‌اش جای مبارزانی را کە زندانی می‌شوند بە سرعت پر کند و مانع از اُفت سطح اعتراضات و رشد جنبش شود و نقشە‌های حکومت و سرمایەداران را نیز نقش بر آب کند. کامیابی پرستاران در سازمان‌گری یک تشکل مستقل و پیروزی پرستاران مستقل و عدالت‌خواە در انتخابات آن، و وجود و تداوم چندین اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگری در نقاط مختلف در بحبوحە‌ی تشدید فشارها بە فعالین کارگری، گواهی بارزی است بر این مدعا.

اما گذشتە از آن، هم‌چنان کە همە‌ی فعالین سندیکایی در هنگام محاکمات‌شان در بیدادگاە‌های رژیم  و در زندان و خارج زندان گفتە و می‌گویند و ما هم بارها بە کرات بر آن تاکید کردەایم، فعالیت سندیکایی نە تنها جرم نیست بلکە یک حق بدیهی اولیە، شهروندی و طبقاتی است. به‌همین جهت پیگرد و زندانی کردن کارگران خود عملی غیرقانونی است و آن کسانی کە بایستی به‌خاطر زیرپانهادن قوانین و حقوق کارگران محاکمە و مجازات شوند، ناقاضیان حاکم بر بیدادگاەها و هم‌دستان حکومتی‌شان هستند. مبارزە و تلاش برای جلوگیری از زندانی کردن و آزادی فعالین کارگری، مدنی و سیاسی تا رهایی همگی‌شان ادامە خواهد یافت.

 

 

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۹ آبان, ۱۳۹۴ ۱:۰۶ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جمهوری اسلامی، یک شورای انتصابی حکومتی تحت نام «شورای نگهبان» لیست کاندیدا هایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می دهد و از آنان می خواهد که فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند. آیا به این صحنه سازی مضحک و پر فریب می توان «انتخابات» نام نهاد؟

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی‌داشت این روز، همان‌گونه که در بند سوم منشور خود آورده است: «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند…» و خواهان آزادی زبان‌های مادری در ظرفیت و ابعاد گوناگون آن‌ها به‌ویژه در «عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار» است. هم‌چنین خواستار رهایی تمام کنشگران عرصه‌ی زبان مادری از زندان و تبعید و دیگر آزارها و فشارهاست.

سرمایه داری و دموکراسی

۴۰ سال سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ و اندیشه‌های ضد دموکراتیکِ آن جوامع را در یک بحران ژرف و جدی سیاسی ـ اقتصادی فرو برده’ و دموکراسی را با خطرات و تهدید های جدی مواجه کرده است. روشن است که دموکراسی نیازمند شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه پدید آمدن این شرایط تنها در گرو مبارزات بی امان دموکراتیک احزاب و شخصیت های مترقی، سندیکاهای کارگری و جوامع مدنی می باشد.

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

رفیق سید فاخر شجری کادر مبارز و برجسته جنبش کارگری ایران و از یاران دیرین فدایی از میان ما رفت و خانواده، نزدیکان و رفقایش را به سوگ خود نشاند. پیش از هر سخنی، فقدان این یار وفادار زحمت‌کشان را به خانواده و بازماندگان او تسلیت می‌گوییم و یاد عزیزش را گرامی می‌داریم.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

سرمایه داری و دموکراسی

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

انتخابات! کدام انتخابات؟