چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۶

همبستگی برای درهم شکستن تعرض بە حقوق کارگران و تامین آزادی های سیاسی

اعلامیە هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) بمناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

گسترش کمی و کیفی اعتراضات شما گویای آن است کە طبقە کارگر ایران ظرفیت آن را دارد تا اگر سازمانیافتە و همبستە تر عمل کند، تعرض بە حقوقش را پس زند و بە مطالبات عادلانەاش برسد. علت جلوگیری از تشکیل و فعالیت آزادانە سندیکاها و احزاب کارگری و افزایش فزایندە سرکوب فعالیت های سندیکایی توسط حکومت و دولت ریشە در این واقعیت دارد.

کارگران و زحمتکشان!

هئیت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) فرارسیدن اول ماە مە، خجستە روز همبستگی کارگران جهان، را بە شما پیکارگران راە آزادی و عدالت اجتماعی صمیمانە شادباش می گوید و بە شما بخاطر پیکارهایی کە در شرایط دشوار کنونی در دفاع از حق و حقوقتان انجام می دهید، درود می فرستد. ما مبارزات حق طلبانە را با دقت دنبال می کنیم، آنها را ارج می نهیم و از آنها بە سهم خودمان حمایت می کنیم. آرزوی ما این است کە شما با الهام از پیام اصلی این روز کە دعوت از کارگران بە همبستگی در سطوح ملی و بین المللی، اتحاد و مبارزە علیە استثمار، استبداد، تبعیض و بی عدالتی و برای پی افکندن نظمی انسانی در جهان ضدانسانی است، بتوانید گام های موثر در جهت عقب راندن تعرض لجام گسیختە حاکمیت سرمایە داری بە حق و حقوقتان و درهم شکستن فضای امنیتی و استبداد در جامعە بە پیش بردارید.

 

کارگران و زحمتکشان!

تعرض نئولیبرالیسم اقتصادی بە حقوق شما در سال گذشتە نیز در مقیاس جهانی تداوم یافت. دولت های محافظە کار کوشش هایشان را برای محدود کردن هرچە بیشتر حقوق کار و از میان برداشتن تە ماندە جوامع رفاە، بە بهانە های مختلف دنبال کردند و از جنگ ها و درگیری های فرقەای برای دامن زدن بە تفرقە و دشمنی، نژادپرستی و نفرت پراکنی میان مردم کشورها و زحمتکشان و انحراف اذهان مردم بهرە گرفتند. اما مقاومت و مبارزە مردم علیە نئولیبرالیسم اقتصادی و تبعات آن بویژە در کشورهای پیشرفتە، تحت هدایت اتحادیە ها و احزاب کارگری، سازمانهای مدافع محیط زیست و گروەهای مدافع صلح نیز بە نوبە خود تشدید شد و جریان های نوینی از دل این مبارزات در یونان، اسپانیا، آمریکا ترکیە، و دیگر نقاط سر برآوردند. در پرتو همین اعتراضات مقاومت سرمایە داران و کشورهائی کە در برابر درخواست مدافعان محیط زیست برای کنترل آلایندگان زیست محیطی مقاومت می کردند، شکستە شد و امکان انعقاد معاهدە ای در این زمینە در ماە آوریل سال جاری فراهم شد؛ معاهده ای تفاهم حول آن در اکتبر سال گذشته در پاریس حاصل شده بود. در ایران نیز، علیرغم تنگناها و محدودیت ها برای مقابله با حاکمیت و دولت، مبارزە میان طرفداران نئولیبرالیسم اقتصادی و مخالفان و منتقدان آن بخصوص پس از مشخص شدن تصمیم دولت برای خصوصی کردن بخش های آموزش و بهداشت، شدت گرفت.

 

کارگران و زحمتکشان!

اول ماە مە، روز جهانی کارگر امسال در شرایطی فرا می رسد، کە شما بە خاطر بحران اقتصادی و تشدید تعرض سرمایەداری و حاکمیت مستبد بە حقوق سندیکایی و اجتماعی تان، سال پر مبارزە و دشواری را از سر گذرانده اید. در سال گذشتە، صدها هزار تن دیگر از شما مشاغل تان را از دست دادید، آمار بیکاری بە اذعان دادەهای رسمی بر خلاف وعدەهای دولت افزایش پیدا کرد، شرایط پرداخت حقوق بیکاری چنان تغییر دادە شد کە کمتر بیکاری مشمول این حقوق گردد. میزان افزایش دستمزد آن قدر اندک بود کە هیچ بهبودی در وضعیت معیشتی شما بە وجود نیاورد و بلافاصلە همان مقدار ناچیز نیز با افزایش قیمت آب و برق و غیرە، بلعیدە شد. وقفە در پرداخت همین دستمزد ناچیز نیز بخاطر سودجویی کارفرمایان خصوصی و دولتی نسبت بە سال های پیشتر، بس طولانی تر شد و با شدت بیشتری برای پایین نگە داشتن دستمزدها، اعمال فشار بە مزدبگیران و دزدیدن بخشی از دستمزد کارگران به کار گرفته شد.

 

براثر گسترش خصوصی سازی، افزایش شرکت های پیمانکار، حذف قوانین حمایتی و سرکوب تشکل های کارگری، و در سایە همراهی وزارت تعاون، کار و رفاە با این روند، شمار قراردادهای سفید امضا بر خلاف وعدەهای دادە شدە و ظاهرسازی های تبلیغاتی دستگاە های ذیربط دولتی فزونی یافت، دامنە طرح قرون وسطایی استاد شاگردی کە در گذشتە محدود بە کار کودکان بود در برنامە ششم دولت تا فارغ التحصیلان دانشگاهی تعمیم دادە شد، بخش های دیگری از قوانین نیم بند کار کە اخراج کارگران را محدود و مشروط می کرد تعلیق یا حذف شدند و سرکوب فعالان تشکل های کارگری رسمی و غیررسمی بە شکل بیسابقەای تشدید شد. تبعیض شغلی و جنسیتی در محل های کار در اثر بیکاری گستردە و تعلیق حقوق زنان در قانون کار بە تبعیض علیە زنان دامن زد، دستمزدشان را تنزل داد، آنها را از بازار کار راند و برخی را به تن فروشی، اعتیاد و کارتن خوابی سوق داد. عدم افزایش دستمزدهای زیر خط فقر، افزایش هزینەهای تحصیلی و شتاباندن روند خصوصی سازی بخش آموزش عملاً سبب بازماندن شمار بیشتری از کودکان و نوجوانان از تحصیل شد. ارایە خدمات بهداشتی و درمانی محدودتر و سهم بیشتری از هزینەهای درمان بە عهدە خود شما گذاشتە شد. از سوی دیگر دست اندازی دولت بە سرمایەهای سازمان تامین اجتماعی کماکان ادامە یافت و طرح هائی مانند ادغام صندوق های بازنشستگی کە بواسطە غارت و حیف و میل سرمایە هایشان توسط مدیران منصوب دولتی دچار ورشکستگی شدەاند، در دستور کار دولت قرار گرفت. دولت بە جای پرداخت بدهی های کلان خود بە صندوق تأمین اجتماعی و برگرداندن امول غارت شدۀ آن توسط سعید مرتضوی ها و امثالهم، و فراهم کردن امکان مشارکت و نظارت نمایندگان واقعی کارگران بر صندوق و فعالیت های آن، از افزایش مناسب حقوق مستمری بگیران و پرداخت بە موقع آن سر باز زد و طرح افزایش سن بازنشستگی را، برای رفع تنگناهای خود و نه در ترکیبی جامع ناظر بر حیات و معیشت کارگران، در دستور کارش قرار داد.

با این وصف بە رغم تشدید سرکوب ها و فشارهای مختلف، شما کارگران و مزدبگیران تسلیم نشدید، با گسترش اعتراضات و اعتصابات تان، بە مقاومت و مقابلە با سیاست ها و برنامە های دولت و کارفرمایان برخواستید، این سیاست ها را بە چالش کشیدید و توانستید بخشی از مطالبات تان را بە دست آورید. مبارزات شما کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر گروە های مزدبگیر در سال گذشتە رشد قابل توجهی نمود و محدود بە مطالبات صرفا صنفی نماند. معلمان علاوە بر طرح پیاپی مطالبات صنفی شان، طی چند راهپیمایی و تجمع وسیع در مخالفت با خصوصی سازی آموزش و پرورش برخاستند و در بیانیەها و قطعنامە هاشان خواهان نقش آفرینی معلمان در ادارە و برنامە ریزی امور آموزشی شدند. پرستاران و تشکل هایشان نیز مانند معلمان افزون بر طرح مطالبات صنفی در تجمعات اعتراضی کە برگزار کردند، با سیاست خصوصی سازی بهداشت و درمان بە مخالفت برخاستند. به یمن حرکات کارگران پلی آکریل اصفهان، معدن بافق و بیش از ١٠ مورد دیگر برای توقف خصوصی سازی، و نیز دەها اعتصاب و اعتراض با خواست برچیدن شرکت های پیمانی، این خواسته ها جزو مطالبات شما کارگران و مزدبگیران قرار گرفته و گاه به مطالبۀ اصلی تان بدل شده است.

 

گسترش کمی و کیفی اعتراضات شما گویای آن است کە طبقە کارگر ایران ظرفیت آن را دارد تا اگر سازمانیافتە و همبستە تر عمل کند، تعرض بە حقوقش را پس زند و بە مطالبات عادلانەاش برسد. علت جلوگیری از تشکیل و فعالیت آزادانە سندیکاها و احزاب کارگری و افزایش فزایندە سرکوب فعالیت های سندیکایی توسط حکومت و دولت ریشە در این واقعیت دارد.

 

کارگران و زحمتکشان!

شما برای حراست از دستاوردهای مبارزاتی تان کە محصول مبارزە پرهزینە و فداکارانە چندین نسل از کارگران و مزدبگیران یدی و فکری است، و برای بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی تان، نیازمند همبستگی عملی بیشتر، سازمانیابی وسیع و تداوم و گسترش مبارزات تان هستید. پایین نگە داشتن سطح دستمزدهای زیر خط فقر، حذف قوانین حمایتی و بیمەهای اجتماعی مختلف، خصوصی سازی و کالایی کردن آموزش و بهداشت و درمان، حفظ و توسعە تبعیض جنسیتی و راندن کودکان بیشتری از مدارس، همە بخشی از برنامە های نئولیبرالی دولت برای ارزان کردن هرچە بیشتر نیروی کار، و در خدمت گسترش سیطرە صاحبان سرمایە است. این یک برنامە دراز مدت است کە دولت کوشش دارد با قربانی کردن حق و حقوق کارگران و با جلب حمایت صاحبان سرمایە داخلی و خارجی آن را پیش برد. “اقتصاد مقاومتی” نیز که جریان مسلط در حاکمیت سیاسی آن را راه سامان اقتصاد بحران زدۀ کشور ما معرفی می کند، حاوی بسیاری از همان مشخصه های اقتصاد نئولیبرالی با برخوردی ایدئولوژیک به اقتصاد، دریافتی نظامی ـ امنیتی از سامان اقتصاد، و خصومتی سبعانه تر نسبت به اقتصاد لیبرالی با سازمانیابی کارگران و زحمتکشان است. در “اقتصاد مقاومتی” نیز آن چه مطرح نیست، منافع شما و جامعه به طور کلی است.    

 

با چنین برنامە ها و هر برنامە دیگری کە بخواهد منزلت اجتماعی و حق و حقوق کارگر را از میان بردارد و کارگر را بردە و اسیر دست صاحبان سرمایە کند، باید بە مخالفت بر خواست و در صدد ارایە برنامە ای بدیل برآمد کە متضمن حقوق کامل سندیکایی و شهروندی کارگران و اکثریت جمعیت کشور و در راستای عدالت اجتماعی و توسعە همە جانبە کشور باشد. در حال حاضر یک چنین بدیلی از پایە اجتماعی وسیعی برخوردار است و برای بسیج نیرو حول آن ضرورت اکید وجود دارد. چنین برنامه ای خواهان تحمیل ریاضت به شما و به جامعه از طریق بستن مرزهای اقتصاد به روی سرمایه و فعالیت مولد آن، و بی تعامل با جهان خارج نیست، بلکه این فعالیت و تعامل را در ترکیب با حقوق کارگران، زحمتکشان و تمامی جامعه می خواهد و این ترکیب را ممکن می داند.

 

کارگران و زحمتکشان!

اول ماە مە روز ماست. بکوشیم این روز را هرچە با شکوهتر برگزار کنیم. عدەای از کارگران، معلمان و رهبران تشکل های سندیکایی مستقل بخاطر مبارزە برای بهبود وضعیت کارگران و معلمان بە زندان افتادەاند. برای آزادی آنها از هیچ تلاشی فروگزار نکنیم. اتحادیە های کارگری جهان پیوستە از مبارزات و حقوق سندیکایی کارگران ایران حمایت کردەاند، این حمایت های ارزشمند انترناسیونالیستی را پاس بداریم و با الهام از آن متقابلا از حقوق و برابرحقوقی کارگران مهاجر افغان و سایر کارگران مهاجر در ایران حمایت کنیم.

 

در این شرایط دشوار ما در کنار و دوشادوش هم خواهیم بود. ما با ایجاد همبستگی و اتحاد میان کارگران و سازمان های کارگری و جلب حمایت همە عدالتخواهان ترقیخواە، برای پس راندن تعرض نئولیبرالیسم اقتصادی و استبداد حاکم کە حق و حقوق شما را نشانە گرفتە خواهیم رزمید. ما تا آزادی کارگران، معلمان و دیگر آزادیخواهان زندانی، رفع موانع فعالیت آزادانە سندیکاهای کارگری، و برقراری آزادی های اساسی و عدالت اجتماعی خواهیم کوشید.

 

کامیابی شما، کامیابی ما و کامیابی همە آزادیخواهان و شکست آزادی و عدالت ستیزان متحجر است. رزمتان پیروز و مستدام و عزمتان استوار باد!

 

زندە و خجستە باد اول ماە مە روز همبستگی جهانی کارگران

زندە باد همبستگی

درود بە کارگران و معلمان مبارز و مقاوم در بند

 

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

٩ اردیبهشت ١٣٩۵ (٢٨ آوریل ٢٠١۶

تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵ ۱۱:۳۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

تکه ای پیتزا

دیشب مادرش به مناسبت تولدش برایش پیتزا درست کرده بود. یک تکه اش را با خود به مدرسه آورده بود و با هیجان به من نشان داد. همکلاسی هایش نیز دیدند. همه دورش جمع شده بودند و با لذت و هیجان، پیتزا خوردن دوست شان را تماشا می کردند.

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

شهریه‌ای که امسال مدارس به خانواده‌ها اعلام کرده‌اند برای مقطع دبستان حدودا ۷۰ میلیون تومان و برای مقاطع متوسطه این مبلغ بالای صد میلیون تومان اعلام شده. درصد قبولی کنکور در این مدارس، ویترین آنها برای رقابت در جذب مشتری‌هایی است که نگران آینده فرزندان‌شان هستند؛ و چون آموزش و پرورش از زیر بار آموزش با کیفیت شانه خالی کرده، والدین به این مدارس پناه می‌برند و جذب نام و رزومه معلم‌های مدارس می‌شوند. 

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

سخنان آقای سید حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان های اوین و گوهر دشت در برنامه “کلاب هاوس” درباره جنایت های رخ داده در دهه ۶۰ در زندان های جمهوری اسلامی ایران، موجی از اظهار نظرها را در بین خانواده های قربانیان دادگاه های مرگ، زندانیان سیاسی، احزاب، سازمان ها و فعالان سیاسی و همچنین طرفداران رژیم بدنبال داشته است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران

تکه ای پیتزا

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!