شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۱۱

شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۱۱

هم سادە، هم پیچیدە

شتاب گرفتن گفتوگوها حول برجام با محوریت اروپائی ها و خبرهای نسبتا مثبتی کە می رسند، حاکی از آنند کە قبل از انتخابات روند احیای برجام را بە جائی قابل قبول برسانند. یعنی درست همانگونە کە در این سوی میدان موشک هوا می شود و بر روی دیوار سفارت خانەها کسانی بالا می روند، در آن سوی میدان نیز کسانی صندلی ها را زیرکانەتر از هر زمان دیگری دور میز گرد می چینند.

جریان اصلاحات در ایران جریانیست غربگرا. غربگرا نە در معنای منفی آن، بلکە در معنای رئالیست و واقع گرایانە آن. آنان شیفتە لیبرال دمکراسی و پیشرفتهای صنتی غرب اند، اما از طرف دیگر بعلت ریشە مذهبی خود و اعتقاد بە اسلام، تلاش دارند بە شیوە خود بە غرب در کلیت آن نزدیک شوند. دمکراسی اسلامی مهمترین مفهوم ابتکاری آنان از دل همین شیفتگی رئالیستی است! آنان می دانند پایدارترین سیستمها در جهان کنونی، تا جائیکە تجربە نوین بشر نشان دادەاست، سیستم لیبرال دمکراسی است و بقیە همە با بحرانهای ساختاری جدی دست و پنجە نرم می کنند، اگرچە لیبرال دمکراسی هم بنوبە خود خارج از چالشهای درون سیستمی نیست.

اصولگرایان، جریان پایداری، سپاە پاسداران و هستە سخت قدرت از این گرایش ناراضی اند. اما از طرف دیگر می دانند کە اصلاح طلبان حذف ناشدنی اند، نە بە این علت کە از توان سرکوب آنان برخوردار نیستند، بلکە بە این علت حذف آنان امکان مانورهای نظام را در مقابل غرب از بین می برد و بعلت اینکە جمهوری اسلامی نظامیست در مابین، پس اکیدا چنین امری بە صلاح نیست.

جناح مقابل، دوست دارد بە آنان تحت عنوان جریان لیبرال، گرین کارتی ها، ستون پنجم و غیرە نام بردە و بتازد، اما از طرف دیگر خوب می داند کە تا جائیکە مسئلە پیشبرد سیاست تعادل میان قدرتهای بزرگ مطرح است، وجود اصلاح طلبان غربگرا لازم است، زیرا بدون نیروئی داخلی کە بتواند نظر مساعد غرب را جلب کند، اساسا سخن گفتن از تعادل معنا ندارد (حال بگذریم از چگونگی همین تعادل، اینکە تا چە حد پیش رفتەاست).

امکانات جناح مقابل برای زدن اصلاح طلبان بسیار بالاست. کافیست از طریق شورای نگهبان بە حذف و رد کاندیداهای آنان دست بزند، فعالان آنها را احضارکردە و یا در صورت برد آنها مثلا در انتخابات ریاست جمهوری، موشکی با یک شعار ضد اسرائیلی هوا کند و یا چند تا لباس شخصی و بسیجی جان بر کف را تحریک کردە تا از دیوار سفارتی بالا رفتە و آن بالا شعار سردهند؛ دیگر خودبخود همە رشتەها پنبە می شوند و دولت بداقبال، آفتابش از لب بام با شیرجە غروب می کند.

مدتهاست تندروها این بازی را ادامە می دهند و بەوضوح ضربات سختی بە اصلاح طلبان وارد آوردەاند. اصلاح طلبان نیز کە عمدتا متکی بە اهرمهای قانونی و تاثیرگذاری بر آنها هستند، تنها تن بە گفتمان سازی، حضور در فضای رسانەای و گفتوگوهای پشت پردە زدەاند، شاید بە این امید کە درست همانگونە کە شرایط بین المللی و بحرانهای درونی نظام، ضرورت حضور آنان را بنوعی لازم می سازد، شاید دوبارە همین داستان تکرار شود. متاسفانە حتی در قالب نهادهای مدنی موجود هم اعتراضی جمعی سازمان دادە نمی شود!

این بار دولت آمریکا بصراحت اعلام کردە کە اتخاذ سیاست در مقابل برجام ربطی بە انتخابات ریاست جمهوری در ایران ندارد. یعنی اینکە ظاهرا برای جو بایدن مهم نیست کی می خواهد در قوە مجریە ایران باشد یا نباشد؛ اما چە کسی است کە نداند این برای اروپا بسیار مهم است. اروپائی ها کە سنت قوی در پیشبرد سیاستهای رفرمیستی از طریق فشار و گفتگو بر رقیب دارند، البتە مسئلە جناح بندی های درون و پیرامون حکومتی برایشان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ و برای همین بی گمان در این مورد با شریک آمریکائی خود گفتوگوهای معینی در این مورد داشتە، دارند و در صدد تلقین اهمیت این موضوع بە آنهایند.

شتاب گرفتن گفتوگوها حول برجام با محوریت اروپائی ها و خبرهای نسبتا مثبتی کە می رسند، حاکی از آنند کە قبل از انتخابات روند احیای برجام را بە جائی قابل قبول برسانند. یعنی درست همانگونە کە در این سوی میدان موشک هوا می شود و بر روی دیوار سفارت خانەها کسانی بالا می روند، در آن سوی میدان نیز کسانی صندلیها را زیرکانەتر از هر زمان دیگری دور میز گرد می چینند.

بازی هم سادە است و هم در عین حال پیچیدە. شاید بە این علت کە همە دست همدیگر را خواندەاند و اما در همان حال همین خوانش مانع پیشبرد سریع کارها می شود.

 

 

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین, ۱۴۰۰ ۱۰:۴۲ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی

دادخواهی محدوده‌ی زمانی و مکانی ندارد؛ از دورانِ رژیم پیشین آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. تفاوتی میان شکنجه‌گران قبلی و کنونی نیست. همه را باید مورد پیگرد قرار داد. این دادخواهی بخشی از مبارزه در راه آزادی و اعمال حق حاکمیت مردم کشور ماست.

بهار غمگین و‌ ستارگان سرخ

در پس سالیان‌ِ دراز و سرد،
در پنهان ترین گوشهٔ دل‌ها هنوز ستاره می درخشد،
هر بهار در چشمهای خسته از انتظار،
یاد نُه ستارهٔ درخشان شعله می کشد،
و درکوچه باغهای غمگین‌ِ بهار،
شمیم خوشِ نامشان در هوا موج می زند!

“آزادی اندیشه … ضرورت است.”

آفرینش و شکوفایی واقعی هنر و ادبیات جز در سایه‌ی آزادی اندیشه ‌و بیان ممکن نیست و دست‌درازی حکومت‌ها بر ذهن‌ و زبان آدمی، وهن آدمی است.

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

اعتراضات علیه حجاب اجباری که بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، سراسر ایران را فراگرفت، با وجود سرکوب، به یک معضل برای حکومت تبدیل شده است. گشت ارشاد نمونه کوچکی از جنگ هر روز حاکمیت با زنان بوده و سرکوب هر روزه زنان در خیابان یعنی اعتراف به تداوم جنبش زن زندگی آزادی.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی

بهار غمگین و‌ ستارگان سرخ

“آزادی اندیشه … ضرورت است.”

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

عمر آشور: چگونه حملات ایران به اسرائیل چشم انداز مناقشه خاورمیانه را بازتعریف کرد!