یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۳

یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۳

وعدە های کە بنیانشان بر باد است!

لحن ‌اظهارات روحانی این بار تندتر و مسایلی کە روی آنها انگشت گذاشت مهمتر از گذشتە بود، و با رویە و روحیە اعتدالی تا کنونی وی چندان نمی خواند. به همین جهت این سخنان همانقدر کە برای مردم گوش نواز شد، برای جناح رقیب نا خوشایند. آنقدر نا خوشایند کە حتی در میانە زمان تبلیغات انتخاباتی خامنەای را وادار بە بر حذرباش کرد

علی خامنەای  دو روز پیش بار دیگر از مردم خواست کە در انتخابات شرکت کنند. او  در سخنرانی‌اش گفت:”مهم نیست بە کە رأی می‌دهند، مهم شرکت در انتخابات است” (نقل بە معنی) اما تنها دو روز بعدازآن، در یک سخنرانی کە برای پاسداران کرد، بە کاندیداها در مورد صحبت‌هایی کە در تبلیغات انتخاباتی‌شان می‌کنند، بە آن‌ها هشدار داد کە حد و حدود خودشان را نگە دارند، اگر نە سرنوشت “فتنە گران” در انتظارشان خواهد بود.

ظاهراً مخاطب تهدید‌های روز گذشتە خامنەای، روحانی است، چرا کە روحانی یک روز قبل از سخنرانی خامنەای در دو میتینگ انتخاباتی کە در ارومیه و همدان  داشت، برای نخستین بار بدون نام بردن از رئیسی، او و حامیانش را طرفدار اعدام و سرکوب، و بە نوعی، عامل سرکوب و اعدام‌ها در طی ٣٨ سال گذشتە خواند. این اظهارات  روحانی در جامعە بە شکل وسیعی انعکاس یافت  و واکنش‌های بسیاری را، لە و علیە وی در پی داشت.

لحن ‌اظهارات روحانی این بار تندتر و مسایلی کە روی آنها انگشت گذاشت مهمتر از گذشتە بود، و با رویە و روحیە اعتدالی تا کنونی وی چندان نمی خواند. به همین جهت این سخنان همانقدر کە برای مردم گوش نواز شد، برای جناح رقیب نا خوشایند. آنقدر نا خوشایند کە حتی در میانە زمان تبلیغات انتخاباتی خامنەای را وادار بە بر حذرباش کرد.

ولی حقیقت این است کە سخنان روحانی، ولو این کە صرفا جنبە تبلیغات انتخاباتی هم نداشتە باشند، در چار چوب قوانین نظام فقاهتی کە حرف آخر در مورد سیاست‌های اصلی را ولی فقیە می زند، اگر خامنەای نخواهد، امکان عملی شدن ندارند. مضاف بر آن حتی در جاهایی کە قانون اختیاراتی بە رئیس جمهور دادە است، بارها اتفاق افتادە کە رهبر با دادن حکم‌های فراقانونی، مانع انجام برخی اقدامات رئیس جمهور شدە است. این محدودیت‌های قانونی و فراقانونی از ابتدای انقلاب تا کنون غالبا بە اختلاف و درگیری میان رهبر و روسای جمهور، حتی عدەای از آن‌ها کە در ابتدا مورد حمایت و عنایت ولی فقیە بودەاند، منجر  به استعفاء، عزل، حصر و انزوای نخست وزیر و رئیس جمهور‌ها شدە است.

در طول ٣٨ سال گذشتە هیچ رئیس جمهوری را نمی توان یافت کە خواستە باشد تغییراتی درقوانین ارتجاعی و دست و پاگیر، بە سود افزایش قدرت نهادهای انتخاباتی بە وجود آورد، ولی بە شکلی مجازات و طرد نشدە باشد. بازرگان بخاطر مخالفت‌هایی کە بر سر قوانین و دخالت های فرا قانونی با خمینی و طرفدارنش کرد، مجبور بە استعفا از سمت نخست وزیری شد. بنی صدر مجبور بە فرار شد، رفسنجانی بخشی از قدرت بلامنازعەا ش را بعدتر از دست داد، خاتمی علاوە بر این کە نتوانست برنامە اصلاحی‌اشرا پیش ببرد، پس از پایان دوران ریاست جمهوری، مغضوب و مطرود بیت رهبری شد؛ علیە موسوی و کروبی حتی پیش از آنکە پایشان بە کاخ ریاست جمهوری برسد کودتا شد و حصرشان کردند واحمدی نژاد کە خامنەای مفتخر بە نزدیکی با وی بود صلاحیتش رد شد و مغضوب واقع شد.

روحانی نیز در دورە کنونی  تنها توانستە است  بە آن بخش از وعدەهایش پایبندی نشان دهد کە بدون انجامشان رژیم بە دشواری می توانست سر پا باقی بماند. این بار نیز روحانی در شرایطی وعدە آزادی بە مردم می دهد کە هیچ چیز تغییر نکردە. اکثر وعدەهای انتخاباتی گذشتەاش روی زمین باقی ماندە‌اند، و وزیر دادگستری او جنایت کاری است کە در کنار رقیب اصلی انتخاباتی‌اش، ابراهیم رئیسی، عضو هیئت مرگ در کشتار ۶۷ بود.  

با این اوضاع احوال پرسیدنی است کە روحانی اگر بتواند دوبارە رئیس جمهور شود این وعدەهایی را کە می دهد و مطلوب مردم هم هستند، می خواهد عملی کند و بە سرنوشت روسای دولت های گذشتە دچار نشود؟ در هر صورت بنیان وعدە‌هایی کە روحانی می دهد مانند وعدەهای فریب کارانە رقبای فاسد و جنایت کارش بر باد است و عجیب است کە بخشی از نیروهای اپوزوسیون و منتقد بە جای روشنگری در موردشان میان مردم توهم پراکنی می کنند.

همە قرائن متاسفانە حاکی از آن است کە طرح این صحبت ها و شعارها بیشتر جنبە تبلیغاتی دارد و خود روحانی و همراهانش می دانند کە در چار چوب رژیم ولایت فقیە کە قوانین پاسبان حکومت و ناقض حقوق مردم اند، نمی تواند بدون رودرویی با ولی فقیە و همراهانش وعدە هایشان را عملی کنند. برعکس شواهدی، از آن جملە قرار ندادن نام مومنی و دوتن دیگر از فعالان اصلاح طلب حامی جنبش سبز در لیست شورای شهر تهران، و پر کردن لیست از نام آقازادەها، گواهی بر آن دارد کە تمایل سازش با اقتدارگرایان بر ایستادگی پشت وعدەها‌یی کە روحانی و همراهانش می دهند برتری دارد. بر خلاف توهمی کە نسبت بە روحانی در میان مردم پراکندە می کنند، دست و بال روحانی اگر بتواند رئیس جمهور شود بە مراتب بستە تر از دور گذشتە خواهد بود و بە همان نسبت وعدەهایی کە روی زمین خواهند ماند تعدادشان بیشتر از گذشتە خواهد شد.  برای رهایی  مردم از فقر و فلاکت و استبداد  یک راە بیشتر باقی نماندە، سازماندهی جنبشی و مدنی جامعە، خارج از نظام برای گذار بە دمکراسی. بە هر روی بە نظر می رسد روزهای پر تب و تابی در پیش است.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۶ ۱۲:۳۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

دعوت همگانی برای مشارکت در فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

از اعضای تشکیلات، از یاران سازمان، از صاحب‌نظران، از کلیۀ احزاب و سازمان‌ها و کنش‌گران سیاسی مردمی دعوت می‌کنیم در نشست عمومی دوم این فرایند در بارۀ “اصول و محورهای حداقلی برای حکومت”، شرکت کنند.

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: پیش از مِهبانگ چه بود؟

پاسخ به این پرسش: پیش از شکل‌گیری کیهان و فضازمان که بنابر شواحد عینی آغازی داشته‌اند چه بود، اگر محال نباشد به سادگی میسر نیست. با این حال از آنجاکه این پرسش به‌صورت یک مسئلهٔ علمی ـ فلسفی مطرح می‌شود، لازم است در حد دانش حاضر به آن پاسخ درخور داد.

سایه فام

“سایه” ای افتاده بودی بر زمین،
می خرامیدی، فروتن، راستین …

مردم ایران صلح می خواهند

تغییر سیاسی در ایران ضروری است، اما تغییر تنها در شرایط، صلح و آرامش، به‌ دست مردمان ایران خواستنی و پذیرفتنی است. تنش ‌زدایی نخستین گام برای دفاع از منافع و حقوق و آزادیهای مردم ایران و منطقه است. 

رنگ صلح

هنوز هم زیبای خفته‌ایست این عمارت باشکوه. بنایی که تمام ناملایمات این سال‌ها، موجب نمی‌شود چشم شما را نگیرد. اگر حوالی دهه پنجاه آنجا می‌ایستادید، موجی از نورهای قرمز که نئون‌های فراوان آن نمایان می‌شد چشم‌تان را می‌زد …

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دعوت همگانی برای مشارکت در فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: پیش از مِهبانگ چه بود؟

سایه فام

مردم ایران صلح می خواهند

رنگ صلح

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی