سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۱

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۱

پارادوکس اعتراضات ایران

باید گفت کە با حرکات اعتراضی اخیر جنبش سبز عملا بە تاریخ پیوستە و فضای روانشناسی مردم را شرایط دیگری در بر گرفتە است. و این همان موردیست کە بخش چپ اصلاح طلبان معترض بە روحانی در بارەاش نگران بودند و در این اواخر در روزنامەها بسیار در مورد آن سخن گفتند.
چنین بە نظر می آید کە اصلاح طلبی در فضای سیاسی ایران نمی میرد، اما با توجە بە تجربە اخیر باید گفت کە محوریت خود را در سمت و سو دادن بە حوادث سیاست در ایران از دست دادند.

تظاهرات و اعتراضات خیابانی برای روز چهارم هم ادامە یافت. آنچە از اخبار بر می آید چنین است:

ـ ابتدا این اعتراضات توسط جناحهای ضد دولت روحانی بویژە در خراسان کە مرکز قدرت آنان تلقی می شود سازماندهی و شروع شد. این جناحها در نظر داشتند با سازماندهی بخشی از مردم بتوانند شرایط را بر دولت روحانی تنگ کردە و نهایتا قوە مجریە را از دست آن دربیاورند،

ـ اما بواسطە شرایط بد زندگی مردم و ناراضیتی شدید آنان از وضعیت معیشتی، بلافاصلە این اعتراضات شکل و هویتی دیگر بخود گرفت و شعارها نە تنها علیە دولت روحانی، بلکە علیە کل سیستم نظام ولائی تسری پیدا کرد،

ـ چنین بە نظر می آید با توجە بە نوع شعارهای مطرح شدە، ما شاهد فراروی از جنبش سبز و وارد شدن بە فاز دیگری باشیم. عدم نام بردن از موسوی و کروبی، حتی طرح شعارهائی در مورد تمام شدن دوران اصولگرائی و اصلاح طلبی موید این مسئلەاند،

ـ در تظاهرات نیروهائی خواهان بازگشت دوران سلطنت اند،

ـ تظاهرات عمدتا در شهرستانها بوقوع پیوستەاند،

ـ تظاهرات خودجوشند و فاقد نیروی پیشرو و سازمانگر،

ـ روحانی کە با سیاستهای انقباضی خود در صدد مهار تورم و نیز طی روندی از طریق برجام در صدد جذب سرمایە گذاری خارجی بود، عمدتا فشار را بر طبقات و اقشار پایین جامعە متمرکز کرد، تا بتوانند بعدها میوە و ثمرە سیاستهای خود را در مورد اقتصاد بچیند، اما در همین دوران نتوانست قدرت مافیاهای قدرت در کل نظام را مهار کند، بنابراین عملا دامنە سیاستهای آن نتوانست عمومی شود،

ـ روحانی بە شعارهای سیاسی خود پشت کرد و نتوانست در بازکردن فضای سیاسی کوشا و موفق باشد، این در حالیست کە جذب سرمایە خارجی و تحرک در اقتصاد بە وضعیت سیاسی گرە خوردە است،

ـ در شرایطی کە اصلاح طلبان فشار خیابان را برای فشار بر باندهای قدرت فراموش کردند، اما اصولگرایان و زیرمجموعەهای متنوع آن بە این فاکتور توجە نشان دادند!

ـ اصلاح طلبان بە جای ادامە صندوقهای رای در فرم فشارهای تودەای، صرفا بە دالانهای دیالوگ و ساخت و پاخت با قدرت روی آوردند،

ـ اصولگرایان درصدداند از این اعتراضات برای سرنگونی دولت روحانی استفادە کنند.

نهایتا اینکە این تجربە هم بمانند تجربە جنبش سبز نشان می دهد کە اعتراضات مردمی در ایران تا این لحظە تاریخی، در شکل گستردە، تنها بە یمن شکافهای درون حکومتی امکان پذیر است. بنابراین می توان گفت کە بە همین علت امکان ادامە آن و تبدیل آن بە یک جنبش عمیق و کوبندە ضعیف. زیرا بە محض عقب نشینی هر کدام از جناحهای حکومتی، وضعیت بشدت تفاوت می کند و شکاف برای حضور از میان می رود.

اما این مانع از تاثیرات معین چنین اعتراضاتی بر فضای سیاسی ایران نمی شود. همانگونە کە جنبش سبز نهایتا بە بازگشت اصلاح طلبان بە حکومت منجر شد و رژیم ناچار شد امتیاز بدهد، اعتراضات کنونی هم بە بازنگری در بعضی سیاستهای اقتصادی منجر خواهد شد.

باید گفت کە با حرکات اعتراضی اخیر جنبش سبز عملا بە تاریخ پیوستە و فضای روانشناسی مردم را شرایط دیگری در بر گرفتە است. و این همان موردیست کە بخش چپ اصلاح طلبان معترض بە روحانی در بارەاش نگران بودند و در این اواخر در روزنامەها بسیار در مورد آن سخن گفتند.

چنین بە نظر می آید کە اصلاح طلبی در فضای سیاسی ایران نمی میرد، اما با توجە بە تجربە اخیر باید گفت کە محوریت خود را در سمت و سو دادن بە حوادث سیاست در ایران از دست دادند.

 

 

تاریخ انتشار : ۱۱ دی, ۱۳۹۶ ۹:۴۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

مشارکت آدانی-البیت که توسط تاجری نزدیک به نخست وزیر مودی اداره می شود در پنج سال گذشته ۲۰ بار مجوز فروش را دریافت کرده است و ادعا می کند هواپیماهای بدون سرنشین برای مصارف “غیر جنگی” هستند اما سیستم صدور مجوز هند اقلام را به عنوان مهمات طبقه بندی می کند.

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

سال ها روال رایج این‌گونه بود که ایالات متحده آمریکا تعیین می‌کرد که در غرب آسیا چه اتفاقی باید بیفتد و چه اتفاقی نباید رخ دهد. بدون توافق و دخالت آمریکا در گذشته ای نه چندان دور هیچ مناقشه و بحرانی رفع نمی شد. اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست آن چیرگی گذشته آمریکا در منطقه رو به کاهش می باشد و بسیاری از مسائل مهم منطقه بدون حضور و حتی مشورت با آمریکا روی می دهد.

“ما و تخت پرویز”

زنده یاد پرویز بابایی در بازگویی خاطرات خود برای این قلم عنوان داشته بود که از همان بدو ورود خود در عرصه کار چاپ و چاپخانه به وقت نوجوانی با اسم کوه و کوه‌نوردی آشنا شد و متوجه گردید که تمام کارگرانی که شور و شرر مبارزاتی دارند برای کوه و کوه‌نوردی منزلتی خاص قائل هستند و او هم خیلی زود به‌جمع آن‌ها اضافه شد.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

“ما و تخت پرویز”

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …