چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۵:۴۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۵:۴۹

پاسخ قاطع را از کارگران طلب کنید!

آیا مضحکە و ریاکاری نیست، کە تنها هفتەای قبل از افشای خبر واگذاری ارج، مقداری از لوازم خانگی و الکتریکی بە اصطلاح قاچاق را کە احتمالا توسط رقبای خرد "برادران قاچاقچی" وارد شدە، بە بهانە مبارزە با قاچاق کالا و تهدید "اقتصاد مقاومتی"با جار و جنجال تبلیغاتی نابود می کنند، اما در مقابل نابودی عمدی یک کارخانە عظیم تولیدی کە قاعدتا بایستی در چهارچوب همان اقتصاد مقاومتی کە می گویند تقویت اش کنند ، دم بر نمی آرند؟

بنا بر نوشتە (ایلنا) علیرضا محجوب دبیرکل خانە کارگر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ٣٠ شهریور ٩۵ ، خبر از گودبرداری زمین ارج برای ساخت مجتمع تجاری – اداری دادە است. آنطور کە از گفتەهای این عضو کمیسیون مجلس بر می آید، مالک “ارج” کە ظاهرا بانک ملی است، مقداری از زمین های متعلق بە کارخانە را کە جنب ارج قرار دارد، بە “صنف فروشندگان لوازم خانگی”فروختە و قرار است واحدهای این مجتمع در حال ساخت برای ساماندهی فعالیت صنف فروشندگان لوازم خانگی مورد استفاده قرار بگیرد.”  ظاهرا قرار است “صنف فروشندگان لوازم خانگی”یا همان بقول محجوب “عدەای از “سوداگران”کە دست بالا را در قدرت دارند، شعب برند های خارجی لوازم خانگی را بر ویران های یک کارخانە تولیدی ٨٠ سالە بنا نهند و در آنها همان محصولاتی را عرضە کنند کە دەها سال در ارج تولید می شدند و “صنف فروشندگان لوازم خانگی”آنها آن را می فروختند و سودشان را می بردند.

اما در این میان نە برای فروشندە کە بانک ملی است، و نە برای صنف خریدار هم ظاهرا مهم نیست کە چە برسر تولید و اشتغال می آید. چند هزارنفر از کار بیکار می شوند ویک واحد کلان تولیدی دیگر با همە تجربیات و دانش بومی اش مانند صدها واحد تولیدی واگذار شدە دیگر بدون هر شرط شروط و تعهدی از سر راە سوداگران برداشتە می شود، تا جایشان را فروشگاە ها و برج ها پرکنند و شمار دیگری از آقازادەها را بە قیمت فقر و فلاکت هزاران کارگر و شهروند و نابودی تولید بومی میلیاردر و تلیاردر کنند و مدیران دولتی و بانک ملی نیز حقوق های چند دە میلیونی شان را حفظ می کنند.

محجوب کە خبر این واگذاری را فاش نمودە است، مسئولان این امر را تهدید بە واکنش قاطع مجلس کردە است. او گفتە است:” تجاری سازی کارخانه ارج با پاسخ قاطع مجلس روبرو می‌شود”اما نگفتە چگونە قرار است مجلس این پاسخ قاطع را بدهد!

با این وصف اما این نمایندە سربزیر و کم سروصدای مجلس کە دەها سال تجربە نمایندگی در مجلس را دارد خودش بهتر از هر کس می داند کە تهدیدش تا چە حد توخالی است و انتظارچنین قاطعیتی را هم براستی ندارد. اما چون هم در پی درست کردن کارنامە برای خویش است،و هم از طرف برخی از اعضای شوراهای اسلامی کار و کارگران بیکار شدە ارج برای نشان دادن واکنش تحت فشار قرار دارد، بە این صورت نسبت بە این قضیە واکنش نشان دادە است. اما خواست کارگران ارج از کسی کە مدعی نمایندگی کارگران در مجلس است بیش از یک تهدید بی پشتوانە توخالی و سرخرمنی است. کارگران از او انتظار عمل دارند.

زیرا امروز روز دیگر برای کارگران جای تردید نماندە کە این مجلس کە اکثریت قریب بە اتفاق نمایندگانش بقول آقای محجوب از همان قماش “سوداگران”هستند کە دست بالا را در حکومت هم دارند و بە اتفاق دوستان آقای محجوب در مجلس ائتلافی را تشکیل می دهند کە سیاست خصوصی سازی را دنبال می کنند. پیداست کە اگر قاطعیتی از این مجلس سر بزند نە در مخالفت با چنین مواردی ، بلکە چنان کە از مصوبات تا کنونی آن پیداست، همگی خلاف حقوق و منافع مردم و کشور و درجهت منافع نا مشروع اقلیت کوچک سوداگران حاکم و متحدانشان خواهد بود. از همین رو اگر محجوب نگران سرنوشت “ارج” و کارگرانی ست کە در اثر آن شغلشان را از دست می دهند و آرزوی برخورد قاطع با آن را دارد، بهتر است بجای دخیل بستن بە امامزادەای کە تا حالا فقط کور کردە است و شفا ندادە است، با استفادە از حق نمایندگی و مصونیت پارلمانی اش کارگران را بە اعتراض قاطع علیە این اقدامات فرابخواند.

مگر از میان صدها واحد تولیدی واگذار شدە سرنوشت چندتایشان بهتر از ارج بودە است؟مگر واگذاری ها بدون نظر و تصویب مقررات و قانون در مجلس انجام شدە؟ مگر مجلس تاکنون در چند مورد “برخورد قاطع” با پیامدهای چنین واگذاری هایی از خودشان نشان دادە است، کە کسی در انتظار دومی اش باشد؟

“ارج”، مشت نمونە خروار است. مگر تضمینی وجود دارد کە سرنوشت ٢٠١ واحدی کە بنا بە گفتە “جعفر سبحانی” مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی، قرار است در نیمە دوم سالجاری واگذار شوند، بهتر از از ارج باشد؟

آیا مضحکە و ریاکاری نیست، کە تنها هفتەای قبل از افشای خبر واگذاری ارج، مقداری از لوازم خانگی و الکتریکی بە اصطلاح قاچاق را کە احتمالا توسط رقبای خرد “برادران قاچاقچی” وارد شدە، بە بهانە مبارزە با قاچاق کالا و تهدید “اقتصاد مقاومتی”با جار و جنجال تبلیغاتی نابود می کنند، اما در مقابل نابودی عمدی یک کارخانە عظیم تولیدی کە قاعدتا بایستی در چهارچوب همان اقتصاد مقاومتی کە می گویند تقویت اش کنند ، دم بر نمی آرند؟نە، دم بر نمی آرند چون همشان در مورد چنگ انداختن بر اموال عمومی کە زیر پوشش خصوصی سازی دنبال می کنند منفعت مشترک دارند و برایشان نە نابودی واحدهای کلان تولیدی اهمیت دارد، نە بیکاری انبوهی از شاغلین این واحدها و نە بازماندن میلیونها کودک از تحصیل و نە دەها معضل و گرفتای ناشی از آن. در این آشفتە بازار تنها خود کارگران و مزدبگیران و انبوە تهی دست شدگان جامعە کە قربانیان این نظام ظالمانە و سیاست های برآمدە از آن هستند، می توانند با سازماندهی خودشان و نهاد سازی مجریان و مروجان سیاست های ضد کارگری و ضد ملی اقلیت کوچک حاکم را بە چالش بکشانند. چرا کە اگر از نهادهای رسمی تحت کنترول اقلیت حاکم چنین کارهایی بر می آمد کە کار مردم و مملکت بە این جا نمی کشید!

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۳ مهر, ۱۳۹۵ ۱۱:۴۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

تکه ای پیتزا

دیشب مادرش به مناسبت تولدش برایش پیتزا درست کرده بود. یک تکه اش را با خود به مدرسه آورده بود و با هیجان به من نشان داد. همکلاسی هایش نیز دیدند. همه دورش جمع شده بودند و با لذت و هیجان، پیتزا خوردن دوست شان را تماشا می کردند.

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

شهریه‌ای که امسال مدارس به خانواده‌ها اعلام کرده‌اند برای مقطع دبستان حدودا ۷۰ میلیون تومان و برای مقاطع متوسطه این مبلغ بالای صد میلیون تومان اعلام شده. درصد قبولی کنکور در این مدارس، ویترین آنها برای رقابت در جذب مشتری‌هایی است که نگران آینده فرزندان‌شان هستند؛ و چون آموزش و پرورش از زیر بار آموزش با کیفیت شانه خالی کرده، والدین به این مدارس پناه می‌برند و جذب نام و رزومه معلم‌های مدارس می‌شوند. 

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

سخنان آقای سید حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان های اوین و گوهر دشت در برنامه “کلاب هاوس” درباره جنایت های رخ داده در دهه ۶۰ در زندان های جمهوری اسلامی ایران، موجی از اظهار نظرها را در بین خانواده های قربانیان دادگاه های مرگ، زندانیان سیاسی، احزاب، سازمان ها و فعالان سیاسی و همچنین طرفداران رژیم بدنبال داشته است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران

تکه ای پیتزا

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!