یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۶

چپ دمکراتیکی کە بە آن نیاز داریم

هم اکنون ایران مانند تمامی کشورهای دمکراتیک و پیشرفتە احتیاج بە نحلەهای دیگر چپ از جملە در زمینە سوسیال دمکراسی (چپ میانە) و نیز نحلە سوسیالیسم دمکراتیک دارد. نحلەهائی کە بە ایجاد رفرم در سرمایەداری (سوسیال دمکراسی) و گذر دمکراتیک از کاپیتالیسم (سوسیالیسم دمکراتیک)، معتقداند و با برجستەکردن نقش مردم، نهادهای مدنی و دمکراتیک، عدم دور زدن دمکراسی و آزادی، راههای گذار بە جامعەای عادلانە را برجستە می کنند.

تجربە چپ اساسا در ایران، تجربە چپ مارکسیست ـ لنینیستی است کە در آن بە مراتب میراث لنینی از میراث مارکس برجستەتر است. زیرا چنانکە خود طرفداران این نحلە معتقداند، لنین توانست سنت مارکسیستی را ارتقاء بخشیدە و با فرمولەکردن مرحلە امپریالیستی سرمایەداری، بعنوان آخرین حلقە این فرماسیون اجتماعی ـ اقتصادی، ایجاد نظام سوسیالیستی در یک کشور مجزا در سلسلە کشورهای مستقر در حلقە ضعیف نظام سرمایەداری جهانی را امکان پذیر بداند. پیروزی انقلاب اکتبر بە ظاهر اثبات عملی این تئوری بود، هر چند کە بعدها با فروپاشی آن متوجە شدیم کە پیروزی تئوری ها خودبخود بە معانی حقیقی بودن ابدی آنها نیست و اتفاقا ایجاد سوسیالیسم بدون حضور مداوم مردم امکان پذیر نیست. تجربە لنینی، بعنوان نگرشی کە بە تجربە دمکراسی بورژوائی بی توجە است، وظایف دمکراتیک بورژوائی را بە دوش طبقە کارگر و حزب پیشرو آن نهاد و باز تجربە نشان داد کە انتقال صد در صدی چنین وظیفەای چقدر اشتباە بود.

چنانکە تجربە سالهای بعد نشان داد این تئوری علیرغم در برداشتن نکاتی مهم، از جملە در زمینە خصوصیات امپریالیسم (برجستەتر شدن صدور سرمایە بە جای صدور کالا و رشد غول آسای انحصارات)، اما در زمینە تجویز چگونگی برپائی سوسیالیسم ناموفق بود. و این نشان از آن دارد کە همیشە نمی توان از تحلیل شرایط، آنی را بعنوان هدف و نتیجە استخراج کرد کە خواهان آنیم. در واقع میان وضعیت موجود و هدف رابطە مستقیمی وجود ندارد.

هم اکنون ایران مانند تمامی کشورهای دمکراتیک و پیشرفتە احتیاج بە نحلەهای دیگر چپ از جملە در زمینە سوسیال دمکراسی (چپ میانە) و نیز نحلە سوسیالیسم دمکراتیک دارد. نحلەهائی کە بە ایجاد رفرم در سرمایەداری (سوسیال دمکراسی) و گذر دمکراتیک از کاپیتالیسم (سوسیالیسم دمکراتیک)، معتقداند و با برجستەکردن نقش مردم، نهادهای مدنی و دمکراتیک، عدم دور زدن دمکراسی و آزادی، راههای گذار بە جامعەای عادلانە را برجستە می کنند.

دولت رفاە و یا سوسیالیسم بر پایە حضور دائمی مردم و نقش آنها بە پیش بردە می شود. سوسیالیسمی کە نتواند بطور مداوم در رقابت با رقبای سیاسی، مشروعیت خود را از انتخاب مردم بازتولید نکند، بە دیکتاتوری گرایش پیدا کردە و بە این ترتیب خود را از معنا تهی می کند. سوسیالیستها برای اینکە بتوانند نظام مورد نظر خود را ایجاد و اثبات کنند باید تجربە دمکراسی بورژوائی را غنای بیشتر بخشیدە و در یک تحول دیالکتیکی سنتز آن را ارائە دهند.

متاسفانە بە علت وجود استبداد شرقی (در معنای ‘ویتفوگل’ی)، شیوە تولید آسیائی (در معنای مارکسیستی) و وجود دولت رانتیر هنوز در کشور ما امر دمکراسی و آزادی در حد نیاز خود برجستە نیست. متاسفانە چپ مدعی مارکسیست ـ لنینیستی بر این زمینە تاریخی شکل گرفتە و بنابراین بهتر توانستە اذهان را تسخیر کند. بە بیان دیگر چپ غیردمکراتیک با زیربنا و روبنای استبدادی بیشتر می خواند!

اما شکست این نحلە در ایجاد جامعە سوسیالیستی، مدتهاست ما چپ ها را دوبارە بر سر دو راهی تعریف از ایدە چپ قرار دادەاست. در یک جامعە غیردمکراتیک کە در آن ایدەها و سنن پیشامدرن سنگینی می کنند، بیگمان پای فشردن بر دمکراسی و آزادی وظیفە و تلاش چپها را صد چندان دشوارتر می کند. اما ما زمانی موفق هستیم کە بتوانیم ایدەهای عدالت خواهانە خود را با این مفاهیم پیوند دادە و راە حل مشخص خود بە جامعە ایران را ارائە بدهیم.

کشور ما در شرایط بسیار خطیر و دشواری قرار دارد. جامعە ما نیاز بە تحول درست و مثبت در مسیر ایدەهای دمکراسی خواهانە، آزادی خواهانە و عدالت جویانە دارد. مردم ما طالب زندگی بهتری هستند و همین پتانسیل عظیمی را در آنها ایجاد کردەاست کە باید از شرایط بالقوە بە بالفعل تبدیل شود. و بە نظر می رسد کە چپ دمکرات از ظرفیت بالائی در کنار نیروهای ترقی خواە دیگر برای بە گردش در آوردن چنین پتانسیلی برخوردار است.

تاریخ انتشار : ۱ آذر, ۱۴۰۰ ۵:۲۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

روز دوم کنگره یعنی شنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۷ آبان ۱۴۰۲)، با خانم یولیا ویدمن مسئول بخش سیاست بین‌الملل حزب چپ آلمان دیداری صورت گرفت. فت‌وگو با آرزوی موفقیت برای کنگرۀ حزب چپ آلمان از سوی هیئت نمایندگی سازمان و آرزوی موفقیت برای سازمان از سوی خانم یولیا ویدمن و تأکید بر ادامهٔ هم‌کاری نزدیک میان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب چپ آلمان به پایان رسید.

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

کنوانسیون شورای اروپا معروف به کنوانسیون استانبول، روز چهارشنبه، یازده مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب و از ۱ اوت ۲۰۱۴ توسط امضا کنندگان لازم الاجرا است. … هدف این کنوانسیون تقویت برابری بین زن و مرد و حق زنان برای داشتن زندگی عاری از خشونت است.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا و طراح «جنگ و صلح» درگذشت!

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز