یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۰۵:۳۲

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۰۵:۳۲

کوبائی کە رنج می برد

متاسفانە نظام جهانی سرمایە از چنان تسلطی برخوردار است کە می تواند از طریق فشارهای کمرشکن اینگونە نظامها را تغییر ماهیت دادە و بە ضد فلسفە وجودی خود تبدیل کند. و در توجیە مشکلات و عقب نشینی ها هم نمی توان همیشە بە فشار امپریالیستها ارجاع دارد، زیرا اگر واقعا در دنیائی کە امپریالیستها چنین امکان تعرض دارند و می توانند همە معادلات را بهم بزنند، خوب است انقلابیون نگاە دیگری بە امر انقلاب و تغییر در جهت تامین منافع کارگران و زحمتکشان داشتە باشند. سوسیالیسم را نمی توان تحت هر شرایطی ایجاد کرد.

در روزهای اخیر، رسانەها از برگزاری دهها تظاهرات پراکندە در کشور کوبا، از جملە در هاوانای پایتخت خبر دادند کە در آن تظاهرات کنندگان علیە دولت وقت این کشور شعار دادند و با سردادن شعارهای “ما گرسنەایم”، “زندەباد آزادی” و “مرگ بر دیکتاتور” مراتب اعتراض و نارضایتی خود را نسبت بە شرایط کشور اعلام کردند. پلیس با مردم معترض بە مقابلە برخاست و ‘میگل دیاز کنل’ رئیس جمهور این کشور، مافیای کوبائی ـ آمریکائی را منشاء این اعتراضات نامید و طی سخنانی گفت کە فرمان جنگ صادر شدە و از انقلابیون خواست جهت مقابلە با مخالفان وارد خیابان شوند.

انقلاب کوبا کە در سال ١٩۵٩، علیە باتیستا، رژیم وابستە بە آمریکا، پیروز شد، از همان ابتدای پیروزی خود با تهدیدات و فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی ایالات متحدە روبرو شد و از آن سالها تا کنون کوبا بعلت محاصرە دشوار اقتصادی، شرایط ناگواری را می گذراند. در واقع ایالات متحدە هیچگاە نتوانست واقعیت جدید در این جزیرە کوچک همسایە خود را بپذیرد و هموارە در تلاش بودە تا انقلابیون در قدرت را سرنگون کند.

در تمامی سالهای بعد از انقلاب کوبا هم، بعلت توازن مثبتی کە بە نفع نیروی سرمایە در جهان وجود داشتە، متاسفانە انقلابیون چپ برای حفظ قدرت و اقتدار خود عمدتا بە ایجاد نظامهای دیکتاتوری گرایش داشتەاند، و بجز خود و نیروهای نزدیک بە خود از ایجاد چنان سیستمی کە  بتواند فضای دمکراتیک و آزاد ایجاد کردە و مخالفین را هم بنوعی وارد بازی رقابت سیاسی و تسخیر قدرت قدرت دولتی از طریق رای مردم کند، ناتوان ماندەاند. در واقع احزاب و جریاناتی کە بە نام سوسیالیسم و کمونیسم دست بە انقلاب زدەاند، نتوانستەاند از دمکراسی و آزادی موجود در نظام سرمایەداری فراتر رفتە و با بازگشت بە همان چهارچوبی کە علیە آن انقلاب کردند، سنت دیکتاتوری را دوبارە احیاء کردە و آزادی و دمکراسی را بە نام مقابلە با مداخلات امپریالیستی بە قتلگاە تاریخ بردند.

زمانی رزالوگزامبورگ، کمونیست آلمانی، در نقد لنین و بلشویکها، بە دفاع از آزادی برخاست و در یک تعریف دقیق آن را همیشە آزادی برای دگراندیشان توصیف کرد. او ضمن ستایش از جرات بلکشویکها در اقدام انقلابی، اما راجع بە پیامدهای خطرناک بستن جامعە و محو آزادی هشدار داد. رزا کە بر سنت دیرین اروپا در مورد آزادی و دمکراسی پای می فشرد و اهمیت آن را در شکوفائی شخصیت و منش انسانها بخوبی درک می کرد، ایجاد سوسیالیسم را بدون این عناصر، در واقع غیرممکن می دانست. اما متاسفانە تقریبا در تمامی دهەهای قرن بیستم کە در پیامد انقلاب اکتبر آمدند، همین تجربە ضد آزادی در انقلابات منتسب بە چپ تکرار گردیدند و کمونیستها و سوسیالیستها نتوانستند نظامی فراتر از سرمایەداری ایجاد کنند کە مارکس در اندیشەهای خود آن را پیشرفتەتر و انسانی تر از کاپیتالیسم تصویر می کرد.

سخنان رئیس جمهور کوبا در خصوص مزدورخواندن تظاهرات کنندگان و منتسب کردن آنان بە ایالات متحدە، نشان از همان دید سنتی و نادرست دارد و بخوبی موید این است کە هنوز بخش مهمی از کمونیستهای سنتی بە امر اهمیت آزادی و دمکراسی و توجە بە بنیان داخلی مشکلات نرسیدەاند، و کماکان بنام نبرد طبقاتی، می خواهند با ایجاد دیکتاتوری و کشتن آزادی بە سوسیالیسم برسند! این دوستان توجە ندارند کە رژیمی کە نتواند مشروعیت خود را از طریق رای و گرایش قاطع مردم بازتولید کند، بتدریج بە همان مبانی عقیدەای خود هم پشت خواهدکرد، و بە دولتهای مستبد و آزادی کش تبدیل خواهند شد.

ما در جهانی زندگی می کنیم کە در آن شاید ایجاد نظامهای سوسیالیستی، در معنای اتحاد شوروی و یا دولت کوبا، امکان پذیر باشد، اما چنین سیستمهائی بشدت با مختصات سوسیالیستی فاصلە دارند. متاسفانە نظام جهانی سرمایە از چنان تسلطی برخوردار است کە می تواند از طریق فشارهای کمرشکن اینگونە نظامها را تغییر ماهیت دادە و بە ضد فلسفە وجودی خود تبدیل کند. و در توجیە مشکلات و عقب نشینی ها هم نمی توان همیشە بە فشار امپریالیستها ارجاع دارد، زیرا اگر واقعا در دنیائی کە امپریالیستها چنین امکان تعرض دارند و می توانند همە معادلات را بهم بزنند، خوب است انقلابیون نگاە دیگری بە امر انقلاب و تغییر در جهت تامین منافع کارگران و زحمتکشان داشتە باشند. سوسیالیسم را نمی توان تحت هر شرایطی ایجاد کرد

تاریخ انتشار : ۲۲ تیر, ۱۴۰۰ ۱:۱۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

روز دوم کنگره یعنی شنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۷ آبان ۱۴۰۲)، با خانم یولیا ویدمن مسئول بخش سیاست بین‌الملل حزب چپ آلمان دیداری صورت گرفت. فت‌وگو با آرزوی موفقیت برای کنگرۀ حزب چپ آلمان از سوی هیئت نمایندگی سازمان و آرزوی موفقیت برای سازمان از سوی خانم یولیا ویدمن و تأکید بر ادامهٔ هم‌کاری نزدیک میان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب چپ آلمان به پایان رسید.

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

کنوانسیون شورای اروپا معروف به کنوانسیون استانبول، روز چهارشنبه، یازده مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب و از ۱ اوت ۲۰۱۴ توسط امضا کنندگان لازم الاجرا است. … هدف این کنوانسیون تقویت برابری بین زن و مرد و حق زنان برای داشتن زندگی عاری از خشونت است.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا و طراح «جنگ و صلح» درگذشت!

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز

رویکردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی