پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۶:۳۳

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۶:۳۳

کولبران، قربانیان سیاست های تبعیض آمیز رژیم در کردستان

اتهامات دادستان ساخت و پرداختە خود او و همدستان امنیتی‌اش است. آن‌ها البتە برای توجیە جنایاتشان و کشتن کولبران فقیر و زحمتکش مجبورند مانند گذشتە دروغ بگویند چون می‌خواهند جو کردستان را امنیتی نگاە دارند و سیاست‌هایی را کە تاکنون مانع توسعە اقتصادی و ایجاد اشتغال و افزایش آمار بیکاری بە ٤٠ درصد در کردستان شدە را توجیە کنند و بر تبعیض و ستم ناروایی کە بی‌دلیل بر مردم کرد روا داشتە و می‌دارند سرپوش نهند.

 

کشتە شدن دو کولبر کرد بنام‌های ‘حیدر فرجی’ و ‘مامه‌قادر’ توسط نیروهای امنیتی در ١٣ شهریور بە هنگام عبور از مرز “هنگە ژال”در بانە  موجب تعطیلی و تظاهرات گستردە مردمی در روزهای ١٣ و ١۴ شهریور شهر بانە و تجمع اعتراضی در شهر سنندج و برخاستن موجی از خشم و اعتراض در سراسر کردستان شد. دامنە اعتراضات البتە بە کردستان و مردم کرد محدود نماند و شمار بزرگی از احزاب و سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی اپوزیسیون نیز بە اشکال مختلف آن را محکوم نمودند.

 

 

کشتە شدن کولبران کە بە واسطە نبود کار و سپردن محل‌های خالی اشتغال بە غیربومی‌ها بە ناچار برای تأمین معاش بە این شغل توان‌فرسا و پرخطر روی آوردەاند، البتە تازگی ندارد و هر از چند گاە خبر بعضی از آن‌ها را مردم شنیدەاند، اما افزایش فزایندە کشتە ها و سکوت مقامات دولتی محلی و کشوری در قبال این کشتارها کە گفتە می‌شود تنها در سال جاری ۶ نفر از کولبران شهر بانە توسط نیروهای امنیتی را شامل می‌شود، این بار با واکنش‌های گستردە مردمی، مواجە شد و حتی وجود جو امنیتی و حضور پرشمار نیروهای  نظامی در شهرهای کردستان هم نتوانست مانع از خیابانی شدن اعتراضات مردم شود.

همین اعتراضات کە بواسطە جو امنیتی سنگین دور از انتظار مقامات دولتی و نظامی بود موجب محکومیت این کشتار خشن و بی رحمانە توسط پارەای از نمایندگان و مسئولین گردید و آن‌ها را بر آن داشت تا برای فرونشاندن التهابی کە در پی این کشتار بر شهرهای کردستان حاکم شدە و جلوگیری از توسعە دامنە اعتراضات بە صحنە بیایند و مشتی وعدە توخالی دیگر بە مردم بدهند.

محسن بیگلری نمایندە بانە در مجلس خواستار رسیدگی مراجع قضایی و دستگاە های ذی‌ربط، و محکومیت عوامل حادثە بە اشد مجازات شد.

بە گزارش “یورو نیوز””محمدباقر نوبخت، سخن گوی دولت نیز روز سه‌شنبه در پاسخ به سؤالی درباره طرح وزارت کشور برای سامان‌دهی کولبران از ارائه این طرح در هیئت دولت خبر داد و گفت که هیئت دولت تا حدودی قانع شده است تا کسانی که از این طریق ارتزاق می‌کنند به کارشان ادامه دهند. آقای نوبخت در واکنش به این‌که یکی از این افراد ده یار بوده است گفت: «حساب این افراد جدا از کسانی است که از این مطلب سود می‌برند. اما این‌که چرا یک دهیار کولبری می‌کند باید تحقیق کنیم و ببینیم که چرا چنین اتفاقی افتاده است”با این وصف اما از واکنش دادستان عمومی و انقلاب کردستان کە از سویی وعدە تشکیل پروندە برای متهمین “این رویداد” خبر دادە و از سوی دیگر کشتە شدگان را متهم بە حمل مواد محترقە نمودە است.

پیداست کە با در نظر داشت اظهارات دادستان انقلاب کردستان، بە رغم وعدەهای نوبخت و نمایندە بانە، این بار نیز مانند گذشتە نە انتظار می‌رود کە کسی به خاطر این قتل‌ها مجازات شود و نە نظر بە مخالفت‌های پیشین فرماندهان نیروهای امنیتی و سپاە، دیگر کولبری کشتە نشود. بە فرض این کە بنا بە گفتە دادستان عمومی و انقلاب کردستان کولبران مقتول حامل “مواد محترقە” بودە باشند، این موضوع کشتار آن‌ها را توجیە نمی‌کند. زیرا کە پیش از قتل آن‌ها مأموران نمی توانستەاند از محتوی کولە هایشان مطلع بودە باشند و حتی اگر می‌بودند هم آن‌ها را حسب روال معمول امنیتی‌ها پیش از تخلیە اطلاعاتی نمی‌کشتند، و در صورتی کە مقاومت هم می‌کردند کە نکردەاند، چرا بە پاهایشان شلیک نکردەاند؟ هم قراین حکایت از آن دارند کە ازاین‌رو اتهامات دادستان ساخت و پرداختە خود او و همدستان امنیتی‌اش است. آن‌ها البتە برای توجیە جنایاتشان و کشتن کولبران فقیر و زحمتکش مجبورند مانند گذشتە دروغ بگویند چون می‌خواهند جو کردستان را امنیتی نگاە دارند و سیاست‌هایی را کە تاکنون مانع توسعە اقتصادی و ایجاد اشتغال و افزایش آمار بیکاری بە ۴٠ درصد در کردستان شدە را توجیە کنند و بر تبعیض و ستم ناروایی کە بی‌دلیل بر مردم کرد روا داشتە و می‌دارند سرپوش نهند.

در این میان مقامات دولتی امثال نوبخت و بیگلری نمایندە بانە و سقز هم دارند همچنان بە مردم وعدە های دروغ می‌دهند، چون خودشان نیز بقول “عبدالە رمضان زادە”، طی ۴ سال گذشتە اقدامی جدی برای ایجاد تعادل و توازن در سرمایە گذاری‌ها ننمودە و سهم سرمایە گذاری‌ها در استان کوچکی مانند سمنان زادگاە روحانی و عدە دیگری از دولتمردان بسی بیشتر از استان پهناور کردستان است. قبل از این‌ها یک کمیسیون پنج نفرە هم برای رسیدگی بە وضعیت کولبران کە تعدادشان گفتە می‌شود بالغ‌بر ٧٠ هزار نفر گردیدە و همچنان تعدادشان به خاطر افزایش بیکاری رو بە ازدیاد است، تشکیل شدە بود کە تاکنون کوچک‌ترین اقدام عملی در این جهت انجام ندادە است. علی ربیعی وزیر کار نیز در سفر تبلیغاتی‌اش بە کردستان کە پیش از انتخابات انجام داد، وعدەهای بسیاری از آن جملە سرمایە گزاری و بیمە کردن کولبران دادە بود کە تاکنون نشانی از انجامشان موجود نیست. کولبری شغلی نیست کە کسی از روی میل و رغبت بە دنبال آن رفتە باشد، انتخاب این شغل کە هنوز مسئولین از به رسمیت شناختنش به‌عنوان شغل خودداری می‌کنند، روی ناگزیر است. هرگاە بودجە کلانی کە طی ٣٨ سال گذشتە صرف حفظ جو امنیتی و میلیتاریزە کردن کردستان شدە صرف توسعە کردستان می‌شد، و آزادی‌های اساسی مردم کردستان مورداحترام قرار می‌گرفت و بە آن‌ها اجازە دادە می‌شد در امور ادارە کشور و سرزمین مادری‌شان مشارکت واقعی نمایند، امروزە کردستان با این همە معضل لاینحل روبه‌رو نبود و امنیت مرزهای کردستان امن‌تر از امروز بود و بە احتمال زیاد معضلی بنام “کولبری”هم وجود نمی‌داشت.

 با این وصف معلوم است  وقتی کە دولتمردان جز دادن وعدەهای تکراری توخالی کاری برای رفع مشکلاتشان نمی‌کنند چارە دیگری برای دفاع از حقوقشان جز آن کە خود راسا اقدام کنند و مانند آن چە در هفتە گذشتە در بانە و سنندج رخ داد، پیش روی خود نمی‌بینند، یقیناً نتیجە این اعتراضات بە مراتب بیشتر از همە وعدەهایی است کە مسئولین دولتی تاکنون برای تأمین امنیت کولبران و ایجاد اشتغال دادەاند و هیچ‌کدامشان را عملی نکردەاند.

 تا زمانی کە بیکاری گستردە وجود دارد و بیکاران محروم از دریافت مقرری دوران بیکاری و هر نوع حمایت دیگری هستند، شغل کولبری در مناطق مرزی وجود خواهد داشت.

تا وقتی وضعیت بە همین منوال باشد، دولت باید از کولبران حمایت مالی کند و اگر نمی‌کند حداقل دست از قتل و شکنجه آن‌ها بە بهانە مبارزە با قاچاق، بردارد و بجای آن بە فکر مبارزە با قاچاقچیان دانە درشتی باشد کە دایرە نفوذشان تا درون نهادهای حکومتی و امنیتی امتداد یافتە و با قاچاق انبوە، ضربات خردکنندەای بە تولیدات داخلی وارد نمودە و میلیون‌ها نفر از آن جملە نزدیک بە نیمی از نیروی کار کردستان را بیکار کرده‌اند.

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور, ۱۳۹۶ ۰:۵۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

جهان به طور پویا در حال تغییر است. زمین آشکارا از زیر پای هژمون سالخورده می‌لغزد. مراکز جدید قدرت با اطمینان بیشتر و بیشتر منافع مشروع خود را اعلام می‌کنند. مدل چینی مدرن‌سازی – با در نظر گرفتن منافع مشترک- تأثیر فزاینده‌ای بر روند تاریخ جهان خواهد داشت. همانطور که اتحاد جماهیر شوروی در زمان خود منشاء تحولات بود، امروز نیز جمهوری خلق چین مسیر توسعۀ جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می‌دهد.

علائم روان‌پریشی توده‌ای

والسا تردید ندارد که در انتخابات پارلمانی آینده تقلب خواهد شد. رئیس سابق اتحادیۀ همبستگی می‌گوید: «با علم به اینکه آن‌ها در حال شکست هستند، به گونه‌ای عمل می‌کنند که زمان بخرند و آماده شوند تا زودتر به زندان نروند». او با اشاره به عوامل ناشناس کرملین، به عنوان نمونه از آنتونی ماتسریویچ، وزیر دفاع ملی سابق نام می‌برد که به گفتۀ والسا، «روابط خوبی با روسیه داشت و هنوز هم دارد».

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

تجربه قیام ژینا نشان داد که پاشنه‌ی آشیل این قیام نبود سازماندهی متناسب با وضعیت موجود است. این ضعف بنیادین همچنان پابرجاست. دلایل آن را بطور خلاصه می‌توان در سرکوب سیستماتیک همه‌ی ‌احزاب و سازمان های صنفی و سیاسی، رسانه‌ها و فعالیت رسانه‌ای مستقل در ایران از سال‌های اولیه استقرار جمهوری دیکتاتوری اسلامی دانست.

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

علائم روان‌پریشی توده‌ای

متن نامه‌ی نرگس محمدی خطاب به واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران