شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۱:۰۱

شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۱:۰۱

گامی برای نهادینە شدن جدایی دین از دولت

این کشور پهناور کە مردمانش بە آیینهای گوناگونی باور دارند، باید دارای قانون اساسی و پرچمی باشد کە آئینی را بر آئین دیگر برتر نشمارد. لذا آوردن نام هر خدایی و پیامبری در قانون اساسیش بە معنای برتری و ارجحیت دادن دینی بر دین دیگر و مردمی بر مردم دیگر است. هر چند اکثریت كشور با مسلمانان باشند یا مسیحیان. یک ‌قانون اساسی دادپرور باید بە همە مردم و باورهایشان بە یک نگاه بنگرد و با آنان یگانە برخورد نماید.


در راستای جدایی دین از دولت، کشور باید دارای قانون اساسی باشد کە آغاز آن نە با بسم الله الرحمان الرحیم
، ایزد و نە با نام اهورا و زرتشت، یهوە،موسێ، عیسی و محمد، و پرچمش نیز بە اللە و صلیب و دیگر نشانەهای دینی مزین شدە باشد. این کشور پهناور کە مردمانش بە آیینهای گوناگونی باور دارند، باید دارای قانون اساسی و پرچمی باشد کە آئینی را بر آئین دیگر برتر نشمارد. لذا آوردن نام هر خدایی و پیامبری در قانون اساسیش بە معنای برتری و ارجحیت دادن دینی بر دین دیگر و مردمی بر مردم دیگر است. هر چند اکثریت کشور با مسلمانان باشند یا مسیحیان. یک ‌قانون اساسی دادپرور باید بە همە مردم و باورهایشان بە یک نگاه بنگرد و با آنان یگانە برخورد نماید.

یکی از نمونەهای بارز این برخورد سراسر تبعیض آمیز را میتوان بە طور آشکار در نمایندگی ها و کاردارخانەهای ایران در کشورهای جهان دید. در این نمایندگیها تنها نامها و تصاویری را بر در دیوار آویختەاند کە اسلامی و آنهم از گونە شیعه هستند. و بە این ترتیب اقلیتهای دینی و باورمندان باورهای دیگر ساکن این کشور خود را در این مراکز بیگانە میانگارند. چون نشانەهای بە کار گرفتە و آویختە شدە در این مراکز تنها یک پیام را میرساند کە اینجا بە ایرانیان مسلمان و بویژە شیعە تعلق دارد. بە این ترتیب آشکارا وجود شهروندان غیرمسلمان نادیدە گرفتە شدە و ایشان از ردیف شهروندان درجە یک خارج میشوند.    

آئین، مساجد، کلیسا، دیرها و دیگر مراکز دینی 

ما باید تلاش کنیم کە مردم آمادە پذیرش اندیشە باورهایی شوند کە در آن، دین اساسا بە عنوان یک امر و دید شخصی و خصوصی نهادینە گردد. بە همین جهت نخستین گام برای جدایی دین از دولت در یک ساختار سیا سی ( نظام سیاسی Stat ) است. در این راستا نگاه و برخورد قانون بە همە ادیان و باورها علیرغم گستردگی آن در جامعە باید یکسان باشد.

حذف اوقاف و کمکهای دولتی بە مساجد و دیگر مراکز دینی از حیطە وظایف یک نظام سیاسی مدرن و پیشرفتە 

گام بسیار مهم دیگر در جدا کردن نهاد دین از ساختار یا نظام سیاسی، حذف اینگونە کمکها از بودجە دولت کە برآمدە از درآمدهای ملی است میباشد، است، درآمدهایی کە بە همە مردم کشور چە مسلمان و چە غیرمسلمان تعلق دارد. بر این اساس هر گونە کمک مالی بە مساجد، دیرها وکلیساها و…. بە یک امر شخصی و داوطلبانە هر فرد در آن جامعە تبدیل میگردد. یکی از مشخصەهای ساختار کنونی و پیش از انقلاب برخورد سراسر تبعیض مندانە بە مذاهب غیر شیعه و ادیان غیر اسلامی بودە و هست.

‌‌قدرت و احکام قضایی از مساجد، نهادهای دینی، شرع و روحانیت سلب گردد

امروزە مراکز اسلامی و روحانیت بە یکی از نهادهای موازی و حتی قویتر از یک نظام دادگستری مدرن در اتخاذ تصامیم قضایی و حقوقی تبدیل شدەاند، و این خود راهبند و تناقض آشکاری برای فرا روییدن بە نظامی سکولار و پیشرفتە است. در این راستا باز گرداندن داد بە نظام دادگستری مدرن و پیشرفتە وعلمی کە آری از هر گونە پیشداوری و اندیشە دینی است، راهکاری است برای رسیدن بە امر جدایی دین از یک  ساختار سیاسی و دادگستر.

حق داشتن پوشش و نشانە های مذهبی برای همە

داشتن این حق کە هرکس آزادانە بدون ترس و هراس از آزار و اذیت تبعیض و تعقیب قانونی وغیر‌ قانونی بتواند پیام دین و باور خود را بیان کند و هر انسانی باید بتواند در امکان عمومی با آن پوشش و نشانەهای مذهبی کە خود بر آن باور دارد ظاهر شود. بە تن داشتن یا نداشتن پوشش دینی همچون حجاب یک امر شخصی و خصوصی است کە نباید وارد حیطە قانون و کنترل اجتماعی گردد.   

رئوف

می ۲۰۱۴

تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۳ ۳:۰۹ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است. در شرایطی که رژِیم بیش از ۸۰ در صد از جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢