جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۶

گزارش دهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) کنگره بهمن

دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به تمام موضوعات در دستور خود رسيدگى و تصميم‌گيرى کرد و خطوط اصلی‌ى کار دوسال آتی‌ى سازمان را روشن نمود. بويژه راى ۸۸ درصدى به فرمول حاوى هدف راهبردى مرحله‌اى و خطوط راهنماى سياست ما در مورد اتحادها، نشانه تاکيد کنگره بر کار متحد سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در راه بهروزى مردم ايران، در راه صلح، آزادى، دمکراسى، عدالت اجتماعى و سوسياليسم است

دهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در روزهاى نوزدهم تا بیست‌ودوم بهمن‌ماه ۱۳۸۵ برگزار شد. این کنگره نوبتى، بنا به تصمیم شوراى مرکزى، ۱۷ ماه پس از کنگره نهم (کنگره خاوران)، ۷ ماه زودتر از روال معمول، عمدتا براى روشنى بخشیدن به سیاست اتحادهاى سازمان برگزار شد.

دستور کار کنگره
نخستین نشست پس از انتخاب هیئت رئیسه‌ى کنگره به تعیین دستور کار کنگره پرداخت و پس از بررسی‌ى پیش‌نهادهاى موجود، از جمله پیش‌نهاد افزوده شدن موضوع ملى قومى به دستور کار کنگره، و عدم پذیرش آن از سوى کنگره، دستور کار پیشنهادی‌ى شوراى مرکزى پیشین بشرح زیر تصویب شد:
۱ – بررسی‌ى گزارش ارگان‌هاى مرکزى پیشین شامل:
– شوراى مرکزى
– هیئت رسیدگى به شکایات و داورى
– هیئت سیاسى اجرائى

۲ – موضوعات در راستاى رساندن به تصمیم:
– قطعنامه‌ى سیاسى
– موارد اساس‌نامه‌اى ارائه شده از سوى کمیسیون شورا (تنظیم ضوابط مناسبات و تعهدات در سازمان و تدقیقات ضرور اساسنامه‌اى، به‌شمول تدقیقات ضرور و عاجل در ساختار و شیوه‌ى انتخاب شوراى مرکزى)
– سند “براى تامین حقوق زنان”

۳ – موضوعات براى یک دور بحث در کنگره و سپردن به کمیسیون اسناد پایه‌اى در راستاى کار تا کنگره‌ى ۱۱
– اسناد پیش‌نهادی‌ى دیدگاهى و برنامه‌اى ارائه شده به کنگره

۴ – انتخاب ارگان‌هاى مرکزى جدید شامل
– شوراى مرکزى
– هیئت رسیدگى به شکایات و داورى

فزون برآن، کنگره نتوانست و نمی‌توانست نسبت به وضعیت بسیار حساس کشور در رابطه با بحران پرونده اتمى جمهورى اسلامى ایران و خطر بروز جنگ بی‌تفاوت باشد و در پاسخ به پیش‌نهاد بسیارى از اعضا و مهمانان کنگره، بحث در این مورد به دستور کار کنگره افزوده شد.

تدارک کنگره
شوراى مرکزی‌ى نهم در نشست ۱۰ و ۱۱ تیرماه ۱۳۸۵ ضمن تنظیم دستور کار پیش‌نهادى به کنگره‌ى ‌دهم، در رابطه با تدارک مضمونی‌ى کنگره تصمیم گرفته بود:
– وظیفه‌ى تدارک مضمونى ى “تنظیم ضوابط مناسبات و تعهدات در سازمان و تدقیقات ضرور اساسنامه‌اى، به‌شمول تدقیقات ضرور و عاجل در ساختار و شیوه‌ى انتخاب شوراى مرکزى“ به کمیسیون ۷ نفره‌ى منتخب شورا براى رسیدگى به مشکلات سازمان واگذار شود.
– براى سازمان‌دهی‌ى تدارک اسناد کنگره در رابطه با دیگر موارد دستور کار کنگره، یک کمیسیون ۳ نفره توسط شورا انتخاب شود.
به این ترتیب تصمیم بر این شد که از سوى شوراى مرکزى مستقیما اسناد در رابطه با دیگر موارد دستور کار کنگره تدوین نشوند و این‌کاربرپایه‌ى داوطلبى توسط رفقا صورت گیرد. لازم به یادآورى است که گروه کار زنان، از ابتدا مسئولیت تدقیق سند “براى تامین حقوق زنان” را متقبل شده بود. شوراى نهم، در راستاى هم‌آهنگی‌ى بیش‌تر کار تدارک کنگره، در یک‌ماهه‌ى آخر با ادغام دو کمیسیون با هم و افزودن چند رفیق کمیسیون واحدى را تشکیل داد. این کمیسیون با تشکیل ۳ زیرکمیسیون و هم‌آهنگ کردن کار آن‌ها با یک‌دیگر، گام‌هاى مثبتى در راستاى ارائه‌ى فرمول روى موارد اساسى به کنگره برداشت.

هیئت رئیسه‌ى شوراى مرکزى و کمیسیون‌هاى نام‌برده با یاری‌ى گروه کار تشکیلات چندین نشست پالتاکی‌ى سودمند براى بحث و فحص رفقاى تشکیلات حول اسناد تدارک دیده شده براى کنگره ترتیب دادند. در راستاى کاهش کار کنگره، هیئت رئیسه‌ى شوراى مرکزى کوشید بخش بزرگى از روند ارزیابى از کار ارگان‌هاى مرکزى، پیش از کنگره انجام گیرد. متاسفانه در این زمینه توفیق چندانى حاصل نشد.

جریان کنگره
کنگره توسط هیئت رئیسه شوراى مرکزى نهم با اداى احترام نسبت به تمامى جان‌باختگان و رهروان راه صلح، آزادى، دمکراسى و عدالت اجتماعى گشایش یافت. سپس، مطابق آئین‌نامه‌ى کنگره‌هاى سازمان، هیئت رئیسه سنى به جایگاه ریاست کنگره دعوت و اداره‌ى کنگره، تا انتخاب هیئت رئیسه‌ى دائمى، به آن واگذار شد. هیئت رئیسه سنى، پس از خوش آمد گویى کار خود را با فراخواندن مسئول گروه کار تشکیلات آغاز نمود تا وى در مورد روند گردهم‌آئی‌ى اعضاى کنگره و اعتبارنامه آنان، تعداد اعضاى حاضر در صحن کنگره و تعداد اعضایى که از طریق اینترنت در کنگره و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت خواهند داشت و رسمیت یافتن کنگره توضیح دهد. سپس با اعلام رسمیت کنگره، از اعضاى کنگره خواسته شد تا براى عضویت هیئت رئیسه دائمى کنگره اعلام نامزدى کنند. شش نفر از اعضاى کنگره کاندیداتورى خود را اعلام کردند.
در روند تدارک کنگره، یکى از رفقاى سازمان، در پاسخ به درخواست هیئت رئیسه‌ى شوراى مرکزی‌ى نهم، براى تسهیل انتخابات کنگره، برنامه‌اى رایانه‌اى نوشته بود. با بکارگیری‌ى رای‌گیری‌ى رایانه‌اى، هیئت رئیسه دائمى کنگره انتخاب شد و اداره‌ى کنگره را بدست گرفت.
هیئت رئیسه دائمى کنگره، پس از آغاز بکار، برپایه‌ى برنامه‌ریزی‌ى پیش‌بینی‌شده، روند تصویب دستور کار کنگره را پیش‌برد. سپس بحثى را با هدف انتخاب کمیسیون‌هاى کنگره آغاز کرد و با انتخاب ۳ کمیسیون کنگره – کمیسیون زنان، کمیسیون سیاسى و کمیسیون موارد اساس‌نامه‌اى – آن را پایان داد.
این چهارمین کنگره‌ى سازمان بود که بحث‌هاى آن از طریق اتاق اینترنتى سازمان پخش می‌شد. هر چند که این تماس عمدتن یک‌طرفه بود و دوستان اتاق اینترنتى عمدتا شنونده بودند، اما اعضاى کنگره توانستند در دقایقى شنونده نظرات حضار در فضاى مجازى اینترنتى باشند.

کنگره ((بهمن))
کنگره‌ى دهم سازمان در سى و ششمین سال‌روز ۱۹ بهمن ۱۳۴۹، روز بنیان‌گذارى جنبش فدائیان خلق ایران، روزى که در قلب‌هاى پراحساس انسان‌هائى که خود را جزئى از جنبش فدائى و جنبش فدائى را جزئى از زندگی‌ى خود می‌دانند، احساس دوگانه‌ى از حسرت و شادمانى برمی‌انگیزد، گشایش و در بیست‌و‌هشتمین سال‌روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، روز بهم پیوستن غریو “موتور کوچک” با غرش بهمن‌وار “موتور بزرگ”، روز پیوستن جوی‌بار پویا و خونین فدائیان با دریاى مردم بپاخاسته‌ى ایران علیه بیداد سیاسى واجتماعى، پایان یافت و هم از این‌رو نام “بهمن” را براى خود برگزید.
شام‌گاه ۱۹ بهمن ۱۳۸۵ با حضور تعداد زیادى از فدائیان خلق و مهمانانى از احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌هاى سیاسى، جشن خودمانى و گرمى برپا شد. بیان خاطرات آمیخته یا غم‌ها و غرورها از فدائیان جان‌باخته، همراه با نغمه‌هاى روح‌نواز ترانه‌ها و ترانه‌سرودهائى که گاه‌گاه جارى می‌شدند، صفاى خاصى را بر جمع حاکم کرده بود. در لابلاى خاطرات و جابجاى صحبت‌ها، نکوهش اشتباهاتى که سالیان درازى بین فدائیان جدائى انداخت موج می‌زد و امید شادی‌آفرینى را در دل‌ها بر می‌انگیخت که نشان از عظمت نیروى جبران اشتباه گذشته و بیدارى در مقابل تکرار آن اشتباهات در آینده را داشت.

میهمانان کنگره
بنا به روالى که از کنگره پنجم سازمان به بعد معمول است، در این کنگره نیز هیئت‌ها و نمایندگانى از سازمان‌ها و احزاب سیاسى و تعدادى از شخصیت‌ها و فعالان سیاسى کشورمان به عنوان میهمان حضور داشتند. این دومین کنگره بود که از طریق کمیته مرکزى سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران از کلیه اعضاى این سازمان دعوت شده بود که در کنگره شرکت کنند و حضور تعداد قابل توجهى از این رفقا، پاسخ رفیقانه‌اى بود که گرماى خاصى به کنگره بخشیده بود. از میان یاران همواره همراه سازمان نیزهمچون کنگره‌هاى گذشته، عده‌اى از کادرها و اعضاى پیشین و نیز دوستداران سازمان میهمان کنگره بودند.
هیئت‌ها یا نمایندگانى از سازمان‌ها، احزاب و جریان‌هاى سیاسى ذیل در کنگره حضور داشتند: اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک، حزب توده ایران، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دموکراتیک مردم ایران، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان انقلابى زحمتکشان کردستان ایران (کومه‌له) و سازمان جمهوری‌خواهان ملى ایران. علاوه بر تشکل‌هاى یادشده، حزب ملت ایران، خانم کلودیا روت دبیراول حزب سبزهاى آلمان، حزب احیاى کمونیستى ایتالیا و حزب کمونیست‌هاى ایتالیا، از طریق ارسال پیام همراهى خود را نشان دادند.
در کنگره‌هاى سازمان براى شرکت در بحث‌ها و اظهار نظرها، تفاوتى بین اعضاى کنگره و دیگر شرکت کنندگان وجود ندارد و همه با حقوق برابر در آن‌ها شرکت می‌کنند. در کنگره‌ى دهم نیز این امر مانند همیشه جارى بود.

بررسى عمل‌کرد ارگانهاى مرکزى
بررسى عملکرد “شوراى مرکزى“، “هیئت سیاسى- اجرایى“ و “هیئت رسیدگى به شکایات و داورى“ در این کنگره نیز همچون تمام کنگره‌هاى پیشین، از اهم وظایف کنگره تلقى می‌شد. طبق معمول گزارش عملکرد ارگان‌ها در پوشه کنگره در اختیار همه‌ى حاضران قرار گرفته بود. کار بررسى عملکرد ارگان‌ها شامل پرسش از مسئولان و پاسخ ایشان، اظهار نظر عمومى کنگره پیرامون آن و سرانجام پاسخگویى نهایى مسئولان بود.

اعضاى کنگره در این بخش از دستور به پرسش و اظهار نطر در مورد حادترین لحظات سیاسى در فاصله دو کنگره، جهات مثبت و نیز کم و کاستى هاى فعالیت ادگان هاى سازمان در این موارد پرداختند. موضوعات زیر از زمره موضوعاتى بودند که بیشترین توجه و تاکید اعضاى کنگره را به خود جلب کرده بودند:
– موضع متخذه نسبت به انتخابات شوراها،
– بحران پرونده اتمى جمهورى اسلامى،
– مناسبات با دیگر نیروهاى سیاسى اپوزیسیون،
– مساله کیفیت حضور سیاسى سازمان در داخل کشور،
– نحوه برخورد به “کنفرانس برلین – سپتامبر ۲۰۰۵”.

قطعنامه‌ى سیاسى
همانگونه که انتظار می‌رفت در عرصه‌ى سیاسى دو موضوع مهم در دستور کار کنگره بود:
– سیاست اتحادهاى سازمان،
– مسائل مربوط به بحران هسته‌اى در سیاست خارجى

در رابطه با سیاست اتحادهاى سازمان، کمیسیون سیاسی‌ى کنگره پیش‌نهادهائى را که پیش‌تر روى آن‌ها کار شده بود مورد بررسى قرار داد و برپایه‌ى مذاکره با پیش‌نهاددهندگان، در راستاى نزد یک کردن پیش‌نهادها بهم و کاستن از تعدد آن‌ها حرکت کرد. کمیسیون موفق شد در مورد اتحاد نیروهاى جمهوری‌خواه به یک فرمول واحد برسد اما در مورد مناسبات با سایر نیروها
۵ فرمول به کنگره عرضه کرد. فرمول واحد کمیسیون مورد بررسی‌ى کنگره قرار گرفت و با احراز بیش از ۸۸ درصد راى مثبت بشرح زیر تصویب شد. و این یکى از مصوبات بسیار موفق سازمان در عرصه‌ى مسائل سیاسى می‌باشد.
“اتحاد نیروهاى جمهوری‌خواه، دمکرات و سکولار
سیاست ما نزدیکى نیروهاى جمهوری‌خواه، دمکرات و سکولار، و اتحاد وسیع این نیروها با هدف تقویت نقش آن‌ها بعنوان بدیل جمهورى اسلامى است. ما بر هم‌پیوندى بین نیروهاى جمهوری‌خواه، دمکرات و سکولار داخل و خارج کشور و تشکیل جبهه جمهوری‌خواهى از سازمان‌ها، احزاب و فعالین سیاسى، جایگاه مقدم قائلیم.”

۵ فرمول ارائه شده در رابطه با مناسبات با سایر نیروها عبارت بودند از:
– بهروز خلیق: ما در مبارزه براى آزادی‌هاى سیاسى و حقوق بر گفتگو و همکاری‌هاى موردى با نیروهاى مخالف استبداد تاکید داریم.
– سیاوش بهلولى: همکارى با تمامى احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌هاى سیاسى دمکرات براى مواردى هم‌چون آزادى زندانیان سیاسى، رفع تبعیض جنسى و دفاع از صلح.
– على پورنقوى: در دوره پیش‌رو، سیاست سازمان منحصرا متوجه تقویت نیروهاى جمهوری‌خواه، دمکرات، سکولار و مسالمت‌خواه خواهد بود.
– فرخ نگهدار: – تلاش در راه تفاهم، نزدیکى و همکارى تمام نیروهاى طرفدار اصلاحات دمکراتیک در حیات کشور،
– گفتگوى انتقادى با دمکراسی‌خواهان برکناری‌طلب و نومید از اصلاحات دمکراتیک،
– مبارزه علیه گرایش‌هاى استبدادگرا و خشونت‌طلبانه در حکومت و اپوزیسیون.
– مجید عبدالرحیم پور: سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، در شرایط کنونى همه شهروندان، نیروهاى فکرى و فرهنگى، سیاسى و احزاب مدافع آزادی‌هاى سیاسى و حقوق بشر و مخالف ارتجاع و استبداد سیاسى حاکم را به تفاهم و نزدیکى و همکارى حول آزادی‌هاى سیاسى و حقوق بشر و مبارزه مسالمت‌آمیز علیه ارتجاع و استبداد حاکم فرا می‌خواند.

هنگام بحث بر سر ۵ فرمول، کنگره با پذیرش این پیش‌نهاد هیئت رئیسه، که فرمول پیش‌نهادی‌ى على پورنقوى آلترناتیو هر چهار پیش‌نهاد دیگر است، نخست آن‌را مورد بحث و تصمیم‌گیرى قرار داد. فرمول نام‌برده، یعنى، “در دوره پیش‌رو، سیاست سازمان منحصرا متوجه تقویت نیروهاى جمهوری‌خواه، دمکرات، سکولار و مسالمت‌خواه خواهد بود.” بتصویب رسید. پس از تصویب آن، پیش‌نهاددهندگان دیگر از به راى گذاشتن پیش‌نهادهاى خود در کنگره صرف‌نظر کردند.

سومین موضوعى که در رابطه با اتحادها مورد بحث و تصمیم‌گیرى قرار گرفت، موضوع اتحاد چپ بود. در این مورد فرمول زیر به کنگره ارائه شد و بتصویب رسید: “ما براى شکل‌گیرى یک حزب فراگیر، چپ دمکرات و مدرن جهت پیش‌برد جنبش دمکراتیک و مشارکت در سامان‌دهى آینده جامعه برپایه دمکراسى و عدالت اجتماعى تلاش می‌کنیم.”

در مورد مسائل مربوط به بحران هسته‌اى در سیاست خارجى، کمیسیون سیاسی‌ى کنگره، پیش‌نهاد واحدى را ارائه کرد. کنگره آن را بعنوان پایه با راى تمایل بالا به شوراى مرکزى ارجاع کرد تا بررسى و تکمیل شده و انتشار بیابد. تا زمان تنظیم گزارش، روند بررسى و تکمیل متن توسط شوراى مرکزى طى شد و متن اصلاح شده‌ى زیر براى انتشار آماده گشت:

“قطعنامه درباره بحران هسته اى وواکنش جامعه بین المللى
۱- تداوم غنى سازى اورانیوم توسط جمهورى اسلامى به تحریم ایران توسط شوراى امنیت سازمان ملل منجر شده است. اجراى تحریم گسترده ایران پى آمدهاى سنگین و جبران ناپذیرى براى کشور ما خواهد داشت. جمهورى اسلامى ایران براى جلب اعتماد بین المللى باید روند غنى سازى اورانیوم را متوقف کند و به خواست شوراى امنیت پاسخ مثبت دهد.
۲- ما با تصریح بر حق ایران براى برخوردارى از فن آورى هسته اى براى مقاصد صلح آمیز، خواستار تامین شفافیت در برنامه هاى هسته اى ایران از طریق نظارت کامل و پیگیرى آژانس بین المللى انرژى هسته اى هستیم.
۳- کاهش تنش در مناسبات جمهورى اسلامى با جامعه جهانى و حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران هسته‌اى نه تنها در میان مردم ایران بلکه در میان مردم آمریکا نیز از حمایت گسترده برخوردار است. اما دولت کنونى ایالات متحده آمریکا و نومحافظه‌کاران پرنفوذ در آن در برخورد با بحران منطقه و بحران هسته‌اى ایران نمی‌خواهند از گزینه نظامى چشم‌پوشى کنند. آنان در برخورد با ایران با استراتژى دوگانه دیپلماسى و جنگ اهداف سلطه‌طلبانه خود را پیگیرى می‌کنند. پذیرش یا عدم پذیرش تعلیق غنی‌سازى اورانیوم توسط جمهورى اسلامى، می‌تواند این استراتژى را تضعیف و خنثى و یا تقویت کند. جمهورى اسلامى ایران تاکنون علیرغم هشدارهاى مکرر نیروهاى صلح دوست و میهن دوست سیاستى را پیش برده است که زمینه ساز اقدامات جنگ افروزان در دولت بوش و به زیان مردم ایران بوده است.
۴- ما مخالف اقدام نظامى علیه ایران و اعمال هر گونه تحریم اقتصادى هستیم که عواقب و عوارض آن متوجه مردم کشورمان باشد. مخالفت ما با تحریم و سیاست آمریکا علیه ایران از موضع مخالفت با جمهورى اسلامى و از جایگاه آلترناتیو آن مى باشد.
۵- ما باهرگونه بنیادگرایى وهمچنین با هژمونى طلبى جمهورى اسلامى در منطقه مخالف هستیم.
۶- ما ضمن طرفدارى از اعمال فشار بین المللى به جمهورى اسلامى اعلام مى داریم که تنها از آن نوع کارزار جهانى علیه جمهورى اسلامى استقبال مى کنیم که در راستاى تامین و گسترش حقوق بشر ایران موثر بیفتد. ما از تمامى نهادهاى بین المللى و همه دول مى خواهیم که رعایت حقوق بشر توسط جمهورى اسلامى را مبنایى پایدار در مناسبات خود با آن قرار دهند.
۷- ما همه نهادهاى بین المللى و دول را به حمایت از مبارزات مردم ما براى استقرار دموکراسى در ایران فرا مى خوانیم.
۸- ما با هرگونه اقدامى که از سطح حمایت سیاسى فراتر برود و خصلت آلترناتیو سازى از سوى دولت هاى خارجى به خود بگیرد، مخالفیم.”

موارد اساس‌نامه‌اى 

شوراى مرکزى تهم، از یک سال پیش از برگزاری‌ى کنگره دهم، یک کمیسیون ۷ نفره براى بررسی‌ى مشکلات و موارد اختلاف در سازمان و ارائه‌ى راه حل آن‌ها، از جمله استنتاج موارد اساس‌نامه‌اى لازم براى تدقیق اسناد مربوطه، برگزیده بود. برپایه‌ى همین سابقه‌ى کار و درک ضرورت آن، “تنظیم ضوابط مناسبات و تعهدات در سازمان و تدقیقات ضرور اساسنامه‌اى، به‌شمول تدقیقات ضرور و عاجل در ساختار و شیوه‌ى انتخاب شوراى مرکزى“ بمثابه یک بند از دستور کار به کنگره‌ى ‌دهم پیش‌نهادشد و وظیفه ى تدارک مضمونى ى آن به همان کمیسیون ۷ نفره واگذار شد.

کمیسیون موارد اساس‌نامه‌ای‌ى کنگره، برپایه‌ى کار یک‌ساله‌ى نام‌برده، مواردى را براى تصمیم‌گیرى به کنگره ارائه کرد. در برخى موارد فرمول‌هاى آلترناتیو در مقابل مصوبه کمیسیون وجود داشت که مطابق معمول به کنگره ارائه شد. تمام موارد پیش‌نهادی‌ى کمیسیون مورد تصویب کنگره قرار گرفت جز یک مورد که کنگره تصویب و اجراى آن را طبق قرار به شوراى مرکزی‌‌ى منتخب خود واگذار کرد. یادآورى این نکته ضرورى است که مصوبات اساس‌نامه‌اى نیاز به بیش از ۶۰ درصد راى موافق دارند. مصوبات موارد اساس‌نامه‌ای‌ى کنگره دهم بصورت خلاصه عبارتند از:
– شوراى مرکزى سازمان مسئول پی‌گیرى اجراى تصمیمات “نهاد داورى (هیئت رسیدگى به شکایات و داورى)” است
– تدقیق و تکمیل حقوق اعضاى سازمان
– تدقیق و تکمیل وظایف اعضاى سازمان
– تاکید مجدد بر این‌که شرط عضویت در شوراى مرکزى پذیرش مسئولیت در سازمان است
– تاکید مجدد برشیوه‌ى نسبى ساده در انتخاب اعضاى شورا و نسبت انتخاب ۱۲ نفر از ۱۹ نفر
– قرار: کنگره به شوراى مرکزى وظیفه می‌دهد قرار مصوب کمیسیون موارد اساس‌نامه‌اى در مورد “نقص موازین سازمانى“ را، پس از رسیدگى به پیش‌نهادهاى اعضاى کنگره، تصویب و به اجرا گذارد.

براى تامین حقوق زنان
سند «براى تامین حقوق زنان» مصوب کنگره پنجم، یک‌بار توسط گروه کار زنان سازمان تدقیق و به کنگره‌ى نهم ارائه شده و آن کنگره در مورد تمام پیش‌نهادهاى ارائه شده تصمیم‌گیرى کرده بود. پویائی و گسترش جنبش زنان کشورمان تدقیق مجدد سند را ایجاب می‌کرد و هم از این‌رو سند فوق دوباره توسط گروه کار زنان سازمان تدقیق و به کنگره‌ى دهم ارائه شد. کمیسیون زنان کنگره روى آن مجددا کار کرد و سند را براى تصمیم‌گیرى به صحن اصلی‌ى کنگره آورد. پس از تصمیم‌گیرى روى چند پیش‌نهاد در متن سند، کلیت آن به راى گذاشته شد و با احراز ۷ / ۸۹ درصد آراء کنگره بتصویب رسید و هم‌راه گزارش کنگره انتشار می‌یابد.

کمیسیون زنان کنگره علاوه بر آن پیامى را خطاب به زنان کشور تدوین و به کنگره ارائه کرد که متن آن در رسانه‌ها انتشار یافته است.

در رابطه با اسناد پایه‌اى:
همان‌گونه که در بالا گفته شد، کنگره با درک ضرورت اکید تکمیل اسناد پایه‌اى سازمان در زمینه‌ى موضوعات دیدگاهى، برنامه‌اى و اساس‌نامه‌اى و با در نظر گرفتن اسناد زیاد پیش‌نهادى به همین کنگره، تصمیم گرفت پس از یک دور بحث در این مورد، یک کمیسیون اسناد پایه‌اى در راستاى کار روى این موضوعات تشکیل دهد و نتیجه‌ى کار کمیسیون به کنگره‌ى ۱۱ ارائه شود

پس از بررسی‌ى نظرات متفاوت تصمیم گرفته شد یک کمیسیون ۷ نفره توسط کنگره انتخاب شود، شیوه‌ى انتخاب نسبى باشد و هر عضو کنگره بتواند به ۴ نفر از ۷ نفر راى بدهد. کمیسیون منتخب کنگره اسناد با حقوق سند مبنا ارائه مى دهد. انتخاب کمیسیون از بین ۱۱ کاندیدا صورت گرفت و ۷ عضو کمیسیون انتخاب شدند.

بزرگداشت قربانیان هولوکاست و دیگر قربانیان فاشیسم و نازیسم:
قرارى از طرف شرکت‌کنندگان در کنگره در بزرگداشت قربانیان هولوکاست و دیگر قربانیان فاشیسم و نازیسم ارائه شد. یک خانم جوان ۱۷ ساله‌ى شرکت کننده در کنگره، در رابطه با توجه به همه‌ى جوانب آثار جنایت فاشیسم و نازیسم صحبت کرد. پس از صحبت‌هاى وى قرار براى تکمیل به پیش‌نهاددهندگان رجعت داده شد و پس از اصلاح مجددا براى تصمیم‌گیرى به صحن کنگره آمد و با کف زدن کنگره به تصویب رسید.

“شرکت کنندگان در دهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به قربانیان هولوکاست و همه قربانیان فاشیسم اداى احترام می‌کنند و انزجار خود را نسبت به سیاست‌هاى جمهورى اسلامى در انکار هولوکاست و راى منفى به قطعنامه محکومیت نفی‌کنندگان هواوکاست در سازمان ملل ابراز می‌دارند. کنگره به نماینده اى از کنگره ماموریت مى دهد که در پایان کنگره با حاضر شدن در محل یادبود این قربانیان هولوکاست در برلین و اهداى گل نشان‌گر این احترام شرکت‌کنندگان باشد.
کنگره دهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)”

قرارها
علاوه بر مواردى که در مورد آن‌ها تصمیم‌گیرى شد، دو قرار دیگر به کنگره ارائه شده بود که بدلیل عدم وجود فرصت براى تصمیم‌گیرى در مورد آن‌ها به شوراى مرکزى واگزار شدند.

انتخاب ارگان‌هاى مرکزى:
انتخاب سه ارگان “شوراى مرکزى“، “هیئت رسیدگى به شکایات و داورى“ و کمیسیون اسناد پایه‌اى“ آخرین موضوع دستورکنگره بود. در مورد هر سه ارگان شیوه‌ى انتخاب روشن بود و براى نخستین بار در کنگره‌هاى سازمان رای‌گیرى بصورت رایانه‌اى برگزار می‌شد. از بین کاندیداهاى ثبت نام کرده، ۱۹ رفیق عضو شوراى مرکزى، ۳ رفیق عضو هیئت رسیدگى به شکایات و داورى و ۷ رفیق عضو کمیسیون اسناد پایه‌اى انتخاب شدند. قابل توجه است که ۵ تن از ۱۹ رفیق عضو شوراى مرکزى، براى نخستین بار به عضویت این ارگان انتخاب شده‌اند.

به این ترتیب دهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به تمام موضوعات در دستور خود رسیدگى و تصمیم‌گیرى کرد و خطوط اصلی‌ى کار دوسال آتی‌ى سازمان را روشن نمود. بویژه راى ۸۸ درصدى به فرمول حاوى هدف راهبردى مرحله‌اى و خطوط راهنماى سیاست ما در مورد اتحادها، نشانه تاکید کنگره بر کار متحد سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در راه بهروزى مردم ایران، در راه صلح، آزادى، دمکراسى، عدالت اجتماعى و سوسیالیسم است. کنگره بهمن در آخرین ساعات یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۸۵ به کار خود خاتمه داد و اعضا و مهمانان آن، نگران از تحریم و جنگى که کشورمان را تهدید می‌کند و امیدوار به این که پیش‌گیرى از چنین فاجعه‌اى هنوز میسر است و همکارى در این طریق از هر باره ضرور، با یکدیگر وداع کردند.

شوراى مرکزى سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۱۲ اسفندماه ۱۳۸۵
برابر با
۳ مارس ۲۰۰۷

تاریخ انتشار : ۲۳ بهمن, ۱۳۸۵ ۱۰:۳۰ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟

مواجه اصولی با ریزش‌ عناصرمهم حاکمیت و اعتراف‌ها! اخیرا افشاگری‌های یک مقام سابق دستگاه سرکوب که مسئولیتی چون ریاست زندان و از جمله اوین را، آنهم

ستاره و آهو…

ستاره و آهو، چهل و پنج سال پیش ساخته شد و علت عدم انتشار آن اصرار پدر بر اجرای آن توسط خواننده خانم بود که مقدور نبود. استاد هوشنگ ابتهاج با لطافت هرچه تمام پس از درک این ملودی نوین، چنین حکایت عاشقانه و بدیع را بر روی آهنگ سرود.

در باب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران…

همانطوری که در دوران قرون وسطی و قبل از انقلاب علمی صنعتی، فلسفی و اجتماعی رنسانس در اروپا، کلیسای کاتولیلک به عنوان قدرت بلامنازع حاکمه اقتصادی و سیاسی بوده و میدان داری میکرد، روحانیت اسلام، خصوصا اسلام شیعه طی چند صد سال اخیردر ایران نیر پرچمدار ایدئولوژی اسلامی بوده و همزمان با همگامی و پشتیبانی از قدرتمداری پادشاهان دوران خویش، با هدف استقرار حاکمیت قدرتمداری اسلامی با پادشاهان زمان خویش در حال رقابت بودند.

یاد رفیق ما جابر فرجاد گرامی باد!

شورای سردبیری نشریه کار درگذشت رفیق جابر فرجاد را به تمامی بازماندگان و بویژه رفقای فدایی او تسلیت میگوید و یاد رفیق جابر را گرامی و زنده می‌دارد.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دست‌کم ۱۴۲ تن در ماه گذشته اعدام شدند!

با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟

ستاره و آهو…

در باب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران…

یاد رفیق ما جابر فرجاد گرامی باد!

بررسی سند سیاسی ارائه شده به کنگره سوم حزب چپ!