شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۵

گلوبالیزاسیون در سیستم / فراتر از سیستم

گلوبالیزاسیونی که‌ نتواند به‌ تغییر در مناسبات تولیدی منجر شود، از آن چنان توانی برخوردار نیست که‌ بتواند از یک جهان ماهیتا جدید خبر بدهد. این گلوبالیزاسیون ریشه‌ای و قطعی نیست. البته‌ میتواند اساس جوامع سنتی و ماقبل مدرن را دگرگون کند، اما نمیتواند اساس خود جوامع مدرن را دگرگون کند. و در اساس تا حالا در خدمت تعمیق و گسترش آن بوده‌ است

معطوف به‌ اینکه‌ جهانی شدن به‌ نسبت همان ساختار اصطلاحی خود، مفهومی عمیقا و وسیعا باز، گشوده‌ و بی کران نظربردار است، کنکاش در آن به‌ منظور کشف تئوریهای جهان‌شمول و عمومی با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌ میشود. و همین باعث تعدد بسیار دیدگاهها حول این مسئله‌ شده‌ است. از دیدگاههائی گرفته‌ که‌ جهانی‌شدن را نه‌ پدیده‌ای تازه‌، بلکه‌ کهن، تا دیدگاههائی که‌ معتقدند هنوز به‌ علت نامرئی بودن همه‌ پیامدهای شگرف گلوبالیزاسیون نوین، تاثیرات آن در تمام زمینه‌ها هنوز هم خود را ننمایانده‌ است، وبنابراین هنوز هم همه‌ جانبه‌ تحلیل و تئوریک نشده‌ است.
و البته این نگرشهای متنوع باید هم وجود داشته ‌باشد و این نه‌ از یمن خود اصطلاح گلوبالیزاسیون، بلکه‌ از یمن مراودت بیش از پیش بهم نزدیک شونده‌ فرهنگها و افکاری ناشی میشود که‌ انفورماتیسم وجود آن را مهیا ساخته‌ است. اما فراتر از آن این نگرشهای متنوع بشدت خصلت گلوبال هم پیدا میکنند. 
عیان است که‌ مهمترین و اساسیترین رکن در بحث گلوبالیزاسیون، عنصر انقلاب در وسائل نوین ارتباطی میباشد، که‌ به‌ یمن آن یک تحول بسیار مهم در تولید و سیر اطلاعات به‌ منصه‌ ظهور رسیده‌ است. وسائلی که‌ مرزها را درهم میشکند و اطلاعات را به‌ سلطان مجازی جهان تبدیل میکند. در این مقطع دیگر جوامع بریده‌، گوشه‌نشین، سنتی و تک‌بعدی به‌ میدان جهانی پرتاب میشوند و دیگر آن آرامش ابدی و گاه به‌ نظر ازلی به‌ یک باره‌ محو میشود، و جبنشها، تکانها، هراسها و تکاپوها سر بر می‌آورند. در این مرحله‌ دیگر خسبیدن و آرام گرفتن در بستر تفکرات معتقده‌ امکان ناپذیر میشود و ضرورت تغیر هردم و هرگاه یقه‌ آدمیان را میگیرد. تلاطمها شروع میشوند و بشر در بستر سیالی قرار میگیرد که‌ در آن حفظ وضع موجود بسیار نامحتمل به‌ نظر میرسد. و این بستر سیالی، پروسه‌ای میشود بشدت متحول، بی انتها و ناایستا. و این بستر سیال آن چنان است که‌ هر دم بشر را به‌ تغییر در افکار و بینشها فرا میخواند. و این چنین انسان آنقدر که‌ تغییر را تجربه‌ میکند، سکون را تجربه‌ نمیکند.‌ و این چقدر میتواند نگرانی‌بخش باشد برای موجودی به‌ نام انسان که‌ شاید فطرتا همیشه‌ آرزوی آن را دارد که‌‌ احساس ثبات هیچگاه رهایش نکند در مسیری که‌ به‌ نام زندگی نام‌گذاری شده‌ است.
تمام آن چیزهائی که‌ گفته‌ شد دال بر عناصر نوینی هستند که‌ همزمان شرایط دیگری را ترسیم می‌کنند. اما اینکه‌ این شرایط تا چه‌ اندازه‌ یک شرایط کاملا نوین و از اساس تغییر یافته‌ با گذشته‌ را با خود می‌آورد، خود بحث دیگری است. به‌ زبانی دیگر در درون سیستمها گاه تغییرات بزرگی حادث میشوند، اما این تغییرات بزرگ به‌ تغییر در خود کلیت سیستم منجر نمیشوند. سیستم در درون عناصر و چیزهای جدیدی را می‌پذیرد اما سیمای سیستم کاملا تغییر نمییابد. در واقع سیستم به‌ یک تغییر ترکیبی (ستروکتوری ) فرا نمیروید.
مارکس در ترسیم مراحل گذار جوامع، هم بر تغییر در نیروهای مولده‌ و هم در مناسبات تولیدی اصرار داشت. یعنی میبایست هم وسائل تولید دگرگون میشدند، و هم مناسبات میان دارنده‌ و نادارنده‌. بر این اساس تغییر در وسائل تولید به‌ مناسبات تولید فشار می‌آورد و سرانجام منجر به‌ تغییر ماهوی در ترکیب جامعه‌ میشد. نیروهای مولده‌ پایه‌ مادی تغییر، و مناسبات تولیدی پایه‌ غیر مادی تغییر بودند، و این دو با هم به‌ انقلاب در ستروکتور منجر میشدند.
بر این اساس میتوان گفت که‌ در گلوبالیزاسیون جدید نقش انفورماتیک در تولید و بعنوان یکی از مهمترین عناصر نقشی انکار ناپذیر است. انفورماتیک نه‌ تنها در زمینه‌ اقتصادی بلکه‌ بشدت بر زمینه‌ اجتماعی تاثیر گذاشته‌ است. وضعیت نوین بر کمیت و کیفیت طبقه‌ تولید کننده‌ تاثیر گذاشته‌ و در جوامع پیشرفته‌ منجر به‌ گسترش بخش خدماتی به‌ جای بخش صنعتی شده‌ است. صنعت به‌ شیوه‌ سنتی آن به‌ جوامع پیرامونی انتقال یافته‌ است و در عوض صنعت خدمات در این کشورها دست بالا را یافته‌ است.
اما جالب این است که‌ خود وارد شدن ابزار نوین به‌ عرصه‌ تولیدی و اجتماعی هنوز به‌ انقلاب و تغییر در عرصه‌ مناسبات تولیدی فرا نروئیده‌ است. این ابزار بر بافت طبقه‌ کارگر از لحاظ کمیتی و کیفیتی تاثیر گذاشته‌ است ( تعداد کمتر و تخصص بیشتر )، اما هنوز به‌ رابطه‌ مالکیت تاثیر نگذاشته‌ است. بر عکس هنوز آنان که‌ دارنده‌ وسائل تولید هستند، فربه‌تر، سرشارتر، و بسیار آماسیده‌تر از قبل هستند. حتی کسی مثل الوین تافلر در کتاب خود ” جابجائی در قدرت ” این تغییرات کمیتی- کیفیتی در ساخت تولیدی و کارگری را به‌ شیوه‌ای مبسوط توضیح میدهد، اما هیجگاه‌ به‌ عنصر مالکیت سرمایه‌دارانه‌ بر همین وسائل نسبتا تغییر یافته‌ تولیدی اشاره‌ نمیکند و این مسئله‌ را متروک میگذارد.
از این منظر میتوان گفت که‌ تغییر در وسائل تولیدی اگرچه‌ شگرف است، اما به‌ تغییر در مناسبات تولیدی فرانروئیده‌ است، و هنوز سرمایه‌داری در عرصه‌ تولیدی مشخصه‌ اصلی مالکیت را تشکیل میدهد، و اگر تغییری در این عرصه‌ هست عبارت است از تغییر در عرصه‌ توزیع ( از طریق بیمه‌های اجتماعی گوناگون در کشورهای پیشرفته‌ سرمایه‌داری ) که‌ البته‌ این هم منجر به‌ روبیدن تصویر فقر در این جوامع بطور موفقیت آمیز نشده‌ است ( نمونه‌ آمریکا ). 
بنابراین گلوبالیزاسیونی که‌ نتواند به‌ تغییر در مناسبات تولیدی منجر شود، از آن چنان توانی برخوردار نیست که‌ بتواند از یک جهان ماهیتا جدید خبر بدهد. این گلوبالیزاسیون ریشه‌ای و قطعی نیست. البته‌ میتواند اساس جوامع سنتی و ماقبل مدرن را دگرگون کند، اما نمیتواند اساس خود جوامع مدرن را دگرگون کند. و در اساس تا حالا در خدمت تعمیق و گسترش آن بوده‌ است.
اما شاید گلوبالیزاسیون نوین، طوفانهائی را ماند که‌ پیش درآمد طوفانهای سهمناک آینده‌اند. طوفانهائی که‌ در آن گلوبالیزاسیونی از راه میرسد که به‌‌ تغییر در ستروکتور خود نظام سرمایه‌داری منجر میشود. 

 

تاریخ انتشار : ۱۵ آبان, ۱۳۸۴ ۲:۴۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

۸۵درصد از کودکان کار در ایران اتباع خارجی و مهاجرند. این کودکان از لحاظ قانونی غیرمجاز محسوب می‌شوند. اوراق هویتی ندارند، برخوردار از بیمه‌های اجتماعی نیستند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تحصیل آنان کمک کند

مطالعه »
آخرین مطالب

صنعت ورشکسته‌ی خودروسازی در ایران

در ایران حدود ۲۴میلیون خودروی شخصی وجود دارد که بیشتر از ۶میلیون دستگاه آن پراید است. در واقع، پراید جایگزین پیکان شده است که زمانی در جاده‌های ایرانی بی‌رقیب بود.

فروتنی فکری، دریچه‌ای به سوی گفت‌وگوهای سازنده در شبکه‌های اجتماعی

اگر هریک از کاربران شبکه‌ها‌ی اجتماعی از موضع فروتنی فکری به بده‌بستان‌های آنلاین بپردازند، و تشخیص دهند که هر کاربرِ دیگری فرصتی برای رشد و پرکردن شکاف‌های دانایی‌شان فراهم می‌کند، آنگاه شبکه‌ها‌ی اجتماعی، به‌جای آنکه گودالی برای فروافتادن به نخوت فکری، خودبرحق‌بینی و قبیله‌گرایی باشند، رفته‌رفته به محیطی سرشار و بی‌نظیر برای رشد و پیشرفت انسانی بدل ‌می‌شوند.

این فساد سیاسی حتا به واشنکتن و لندن راه باز کرده بود

سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ با اوکرایین کار می‌کردم و از این‌رو رفت‌و‌آمد های به کئیف این شهر زیبا و تاریخی داشتم. بهترین خاطراتم از این شهر مردم خوب و زیبایی اوکرایین بود. اما بد ترین خاطراتم را مصیبت فساد اداری در اوکرایین با خود دارد. فساد اداری در اوکرایین شباهت های زیادی با افغانستان داشت.

نگاه به خویش پس از هجده ماه…

سازمان ما، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با همان آرمان شش دههٔ پیش خود، با برنامهٔ مدون، با چارچوب سیاست‌گذاری روزآمد و با سیاست‌های روزانهٔ خود در راه ارزش‌ها و اهداف والای صلح، آزادی، برابری، مردم‌سالاری و عدالت‌اجتماعی استوار در راه برپایی جامعه و نظام سوسیالیستی دموکراتیک در میهن و جهان می‌رزمد.

یادداشت

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

۸۵درصد از کودکان کار در ایران اتباع خارجی و مهاجرند. این کودکان از لحاظ قانونی غیرمجاز محسوب می‌شوند. اوراق هویتی ندارند، برخوردار از بیمه‌های اجتماعی نیستند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تحصیل آنان کمک کند

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

صنعت ورشکسته‌ی خودروسازی در ایران

فروتنی فکری، دریچه‌ای به سوی گفت‌وگوهای سازنده در شبکه‌های اجتماعی

این فساد سیاسی حتا به واشنکتن و لندن راه باز کرده بود

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

نگاه به خویش پس از هجده ماه…