درباره ما

نسخه مناسب چاپ

خوانندگان عزيز کارآنلاين!


کارآن‌لاین نشریه اینترنتی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) است. 

بنا به تصمیم کنگرۀ هژدهم سازمان، محدوديت های کنگره شانزدهم در بارۀ کارآن‌لاین برداشته شده و آن را شورای سردبیری هفت‌نفرۀ برگزیده از سوی شورای مرکزی سازمان اداره می‌کند.

۲۷ دی ۱۳۹۹
شورای سردبیری نشریۀ کار!


آدرس پستی:
I.G.e.v
Postfach 260268
50515 Koeln
Germany

حساب بانکی :
دارنده حساب بانکی: I.G.e.v
نام بانک: SPARKASSE  KOELNBONN
IBAN:     DE12 3705 0198 1934 0442 05
BIC:     COLSDE33XXX