ژانویه 2004

فدريکو گارسيا لورکا Fedrico Garcia Lorca

در غروب غم انگيز نوزدهم اوت ۱۹۳۶ هنگامی که کولی ها با آوازهای فلامينکو شعر ساعت پنج عصر بود را با صدائی پر بغض به ياد اگناسيو سنچز مخياس گاوباز می خواندند گرنادا سقوط کرد و شکارچيان انسان فدريکو را گرفته و به قتل رساندند و در زير درخت زيتونی در زيتون زارهای اندلوسيا جسدش را بدون نام و نشان در گودالی مدفون کردند.

سة بارةت بة وتووثژ

لةم قؤناغةوة هةتا قؤناغي هةصبژاردنةكاني مةجليسي حةوتةم كة خاصي كؤتايي رةوتي ريفؤرم خوازانةي بةرةي دوووي خورداد لة ئثرانة، ئةگةر چي شايعةي وتووثژ لة نثوان هةر دوو لايةندا بة گوث دةگا، بةصام لاني كةم شاهيدي رووداوي وةك تيرؤري ضييةننا نين تا بة رةسمي سةلمثنةري ئةوة بثت كة هثشتا وتووثژهةر بةردةوامة. لة راستيدا زةمةني نثوان دووي خورداد و مةجليسي حةوتةم كة رةنگة شياوترين و لةبارترين قؤناغي وتووثژ بؤ هةر دوولايةن بوو، هيچي لةنةكةوتةوة. رةنگة هةوصي زؤريش درابث، بةصام بة هؤي هاودژيي لة ناو رژيمدا و بة هؤي ئةوة كة رژيم هثشتا هةندث لة تايبةتمةندييةكاني قؤناغي دةوراني شةذو پثش شةذي ماوة( وةك نةبووني گةصاصةيةكي مودثرن) بة ئةنجام نةگةيشتوون.

ادبيات – و – دخالتهاي ايدئولوژي

آنچه درمورد بيوگرافي لوكاچ بطور مختصر ميتوان گفت، اين است كه او بين سالهاي 1885-1971 در مجارستان بطور منقطع زندگي نمود. پدرش رئيس بانك و مادرش از اشراف زادگان بود. والدين او هر دو ريشه يهودي- آلماني داشتند. لوكاچ ميگويد، جامعه شناسي ادبي او غير از ماركس، زير تاثير دوكتاب : فلسفه پول ، نوشته زميل و يادداشتهاي پروتستاني ماكس وبر است. او هاينه را اولين شاعر ومتفكر انقلابي اروپا و توماس مان را آخرين نماينده رمان رئاليستي- انتقادي ميداند

برنارد شاو، نويسنده ای ناآرام!

شاو سعي ميكند با كمك طنز و كمدي، مشكلات وكمبودهاي اجتمايي رامطرح كند. او ميگفت نويسنده بايد بيگانگي مردم با هنر را برطرف نمايد. شاو ميخواست كه با كمك نمايشنامه شهروندان را به آزمايش اصول اخلاقي سنتي خود دعوت كند و به تقليد از ايبسن و واگنر آرزو ميكرد كه هنر در خدمت زندگي باشد. او مدعي بود كه گفتن حقيقت درجامعه خشن، طنزآميزترين عمل و خنده آور ترين عكس العمل است. درباره طنزي خنديدن، نيازبه شهامت دارد و كشف طنز دريك موضوع و يا مسئله، جديت مي طلبد.