می 2004

اگر تو گونتر گراس باشی

اگر تو گراس بودي، ادعا ميكردي كه نويسنده نياز به توتون ـ دفتر يادداشت ـ و يك كيسه عدس زودپز، براي تهيه غذا دارد. يا اينكه نيازهاي انسان را ؛ اخلاق ـ غذا،شامل چاي و شكر ـ و توليد مثل ميدانستي و براي آفرينش ادبي، بازگشت به حافظه دوره آرشايي را آرزو ميكردي كه فضاي واژه‌ها هنوز از طريق رسانه هاي فني و روشنگري ژورناليستي و ساده گرايي علمي، نابود نشده بودند و آخرين: اعتقادات ـ خرافات ـ و اسطوره‌ها بدنام نگرديده بودند.

چرا سوسياليسم؟

پل سوييزي اقتصاددان ماركسيست و هابرمان فعال جنبش كارگري، انتشار مجله ماهانه مانثلي ريويو (Monthly Review) را در سال 1949 به هدف پر كردن خلا موجود و طرح مباحث سوسياليستي آغاز كردند. انتشار اين مجله وزين سوسياليستي مصادف بود با سالهاي اول دوران پس از جنگ جهاني اول و اوجگيري جنگ سرد. انشتين با تحرير نوشته حاضر به استقبال انتشار مانثلي ريويو ميرود. وي در اين نوشته، ريشه بحران اجتماعي آن سالها را در چگونگي رابطه فرد و اجتماع جستجو ميكند و منشا بي عدالتيها را در سيستم اقتصادي سرمايه داري. و چنين نتيجه ميگيرد كه براي از بين بردن سيماي زشت سيستم اقتصادي سرمايه داري تنها يك راه وجود دارد و آن هم پايه ريزي سيستم اقتصاد سوسياليستي همراه با سيستم آموزشي با اهداف اجتماعي و سوسياليستي ميباشد.

پيام کميسيون خلق‌هاي سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به سمينار لندن در باره نقش اقوام ايراني در سياست آينده ايران

ما اميدواريم که اعتراض به اين گونه ستم‌ها، فقط از سوي فعاليت جريان‌هاي ملي صورت نگيرد، بلکه تمامي احزاب و جريانات سياسي که براي استقرار دمکراسي در ايران مبارزه مي‌کنند، با صداي رسا عليه تبعيض ملي، در هر شکل برخيزند و حل دمکراتيک مسئله ملي را جزو خطوط اصلي برنامه خويش قرار دهند.