ژانویه 2007

جمهورى اسلامى مسئول حفظ جان و سلامتى عباس لسانى است

عباس لسانى يک چهره است. چهره اى از صدها زندانى بی‌نام و نشان در زندان‌هاى جمهورى اسلامى در آذربايجان، کردستان، بلوچستان، اهواز و..که به جرم مبارزه عليه ستم ملى و به خاطر دفاع از حقوق برحق‌شان به بند کشيده شده‌اند.ابراز همدردى با لسانى و پشتيبانى از خواست آزادى بلادرنگ وى، پشتيبانى با همه اين زندانيان است. با تمام توان براى آزادى لسانى و نجات جان وى و رهايى همه اسيران دربند بکوشيم و نگذاريم اقتدارگرايان با استفاده از قهر وخشونت صداى حق‌طلبانه مليت‌هاى کشور را خاموش کنند.

از نابودى اين ميراث‌هاى تمدن بشرى جلوگيرى کنيد

رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى اظهار داشت نمى‌توان سدسازى را که لازمه تمدن امروز و فرداى ايران است، فداى حفظ آثار تاريخى کرد. رئيس فعلى ميراث فرهنگى عليرغم تلاش دلسوزانه کارکنان اين نهاد که نگران اين آثار ارزشمند هستند با جمع‌آورى تنى چند تحت عنوان سمينار بررسى، مجوز اين کار را به دولت احمدى‌نژاد داده است

سياست اتحادها

برای ارائه به کنگره دهم

جدا از پيش‌برد اتحادهای موردی چنان (آزادی زندانيان سياسی و رفع تبعيض جنسی عليه زنان) سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به مثابه نيرويی چپ، دمکرات، جمهوری‌خواه و آينده‌نگر ائتلاف (ميان‌مدتی) را در مسير نفی جمهوری اسلامی، حول مسائل دمکراتيک و استقرار دمکراسی و حقوق بشر در ايران، با احزاب و سازمان‌های دمکرات و آزادی‌خواه شکل می‌دهد. محوريت اين گونه از نزديکی‌ها و همکاری‌ها، برپايه (دمکراسی و حقوق بشر) قرار دارند.

بخش: 

مفاهيم و ملاحظاتى چند درباره «جامعه مدنی» و «سازمان‌هاى غير دولتى» (١)

گرامشى برعکس مارکس، «جامعه مدنی» را بمثابه «مرحله روبنائی» تعريف ميکند. براين اساس که جامعه مدنى شامل يک مجموعه‌اى از اعمال فرهنگى ميباشد و نميتواند آنطوريکه مارکس تشريح ميکند، به مجموعه منافع فردى خلاصه کرد. گرامشى براى جامعه مدنى نقش مرکزى قائل است. او با تمايز قائل شدن بين «دولت محدود» و «دولت کامل» مقوله اخلاق را به موضوع دولت و جامعه مدنى اضافه ميکند

بخش: 

بازداشت فعالان جنبش زنان ايران را محکوم ميکنيم!

ما ضمن پشتيبانى از مطالبات برحق جنبش آزاديخواهانه و انسانى زنان ايران، تلاش هاى جمهورى اسلامى براى سرکوب و رعب آفرينى عليه فعالان اين جنبش را محکوم مى کنيم و خواهان آزادى بلادرنگ منصوره شجاعى، طلعت تقى نيا و فرناز سيفى هستيم.

پاسخ ديروزى به مسائل امروزى

نقدى بر مطلب: "نکاتى پيرامون "تزهايى در باره مسئله قومى در ايران"

حاد شدن موضوع ملى ـ قومى، تجديد نظر در نظريه‌ها و رهيافت‌هاى موجود را گريزناپذير کرده است. در پاسخ به اين نياز موج جديدى از کار پژوهشى و نظريه‌پردازى آغاز شده و نظريه‌هاى مختلفى در اين زمينه ارائه شده است. اين نظريه‌ها ميتواند به تبيين پديده ملى ـ قومى در عصر جهانى شدن کمک کند.

بخش: 

اخبارى نگران کننده از اردبيل وضع وخيم عباس لسانى

اگر اعتصاب غذاى عباس که از بيماريهاى مختلفى نيز رنج مى برد ادامه پيدا کند او دچار لطمات خطرناک و جبران ناپذيرى خواهد شد.متاسفانه مقامات زندان نسبت به اوضاع عباس بى تفاوت هستند.

تنوع نظرى يا آشفتگى سياسى

مستقل از بحث حول «حزب فراگير چپ» و چند و چون آن و تفاوت آن با «اتحاد چپ» و پذيرش پلوراليسم در چپ، (که در جاى خود بايد به آن پرداخت) پرسشى که در مقابل تمايل شديد رفقاى اکثريتى [به وحدت چپ] می‌توان قرار داد اين است: اکثريت که خود فاقد انسجام سياسى درونى است، چگونه ميخواهد با ديگران وحدت کند و ديگران قرار است با کدام سازمان اکثريت وحدت کنند؟

بخش: 

کـشتارگاه‌ها را ببنديد!

ما، همه آن دولت‌هائى را که کشتار مى‌کـنند و يا ناظر بى‌اعتناى کشتارها هستند، مردود مى‌دانيم. ما نمى‌خواهـيم هـزينه جـنگ‌ها را بپردازيم. ما خواهـان زندگى در شرايط صلح و دوستى هـستيم! خواست ما، امنيت و آرامش است و هـر جا که با دولـت‌هاى خود مـشکلى داريم، به خود ما مربوط است و خود نيز راه حـل آن را مى‌يابيـم. ما حق حيات همگان را محترم مى‌داريم و آن را ارجمند مى‌شماريم. ما انسانيم و نوعـ‌دوستى شناسنامه ماست!

بازيافت چهره‌ها در جمهورى اسلامى

Fast Forward نکو خواهد بود

اگر کشمکش‌هاى کنونى در درون جمهورى اسلامى بدين بيانجامد که عامل بحران‌زايى مانند احمدی‌نژاد از صحنه سياست ايران حذف شود، بايد از اين امر استقبال کرد، نه از آن رو که رقباى احمدی‌نژاد در حکومت، بخواهند يا بتوانند به بخشى از خواست‌هاى تعيين‌کننده مردم گردن نهند، بلکه از آن رو که با افول احمدی‌نژاد، فصلى ديگر از حيات جمهورى اسلامى بسته خواهد شد

نکاتى پيرامون "تزهايى در باره مساله قومى در ايران"

ارائه شده به کنگره دهم سازمان فداييان خلق ايران(اکثريت)

خوشبختانه هيچ رفيقى، تکرار ميکنم هيچ رفيقى، نه در مطالب نوشته شده و نه در بحث‌هاى رودرو در مقام دفاع از فدراليسم بر مبناى قوميت يا مليت بر نيامد و آن رفقايى که از موضع مخالف وارد بحث شدند، مخالفتشان در اين زمينه عمدتا يا بر اين اساس بود که منکر شوند سند کنگره بر درک مليتى و قوميتى از فدراليسم استواراست

بخش: 

دردفاع از سوسياليسم (۴) اتحاد نياز مبرم جنبش دمكراتيك و طبقاتى ايران

صرف به كارگيرى مداوم واژه‌ی اتحاد توسط احزاب و سازمان هاى سياسى اپوزيسيون و فعالين سياسى، صدور قطعنامه و فراخوان و تدوين پلاتفرم هاى متعدد در رابطه با امر اتحاد و همكارى نيروهاى سياسى، خود حاكى از عينيت اين نياز است. از لحاظ نظرى اكثريت قريب به اتفاق اين جريانات سياسى نياز جنبش دمكراتيك و جنبش طبقاتى ميهن مان را به مسئله اتحاد و يكپارچگى، نيروها درعرصه هاى مختلف باور نموده اند

بخش: 

ديد حاکمان در مورد مسائل ملى چه بود؟

رضا شاه که سواد چندانى نداشت، نمى‌توانست بفهمد که آزادى وترقى در چيست و همهء حرکات مليت‌هاى ايران را که در اثر مشروطه بيدار شده بودند و مى‌خواستند راه ترقى را بپيمايند با نظامى‌گرى سرکوب کرد و نام اين سرکوب را تمرکزگرايى گذاشت ... نتيجه عملکرد رضا شاه رامى توان درعقب انداخته شدن ايران براى ده‌ها سال و رشد استبداد و ارتجاع ديد که امروز هم در قالب جمهورى اسلامى ادامه دارد

افزايش فشارها بر زندانيان سياسى در اردبيل

همچنين خبر ديگر دريافتى از اردبيل از فشار مسئولان حفاظت زندان بر ودود سعادتى حکايت مى کند.بر پايه اين خبر سعادتى که يک ماه ديگر دوران حبسش تمام مى شود به حفاظت زندان اردبيل احضار شده است و از او خواسته اند از اعمال گذشته خود به صورت کتبى ندامت کند و يک ماه زودتر آزاد شود. سعادتى که بايد نسبت به دوستى با فعالان اردبيلى نيز اظهار پشيمانى مى کرد از امضاى متن مورد نظر مسئولان زندان خوددارى کرده است.

به مناسبت شصت و يکمين سالگرد بنيانگذارى جمهورى خودمختار کردستان (٢ رى‌بندان)

سازمان ما بر تنوع ملى و فرهنگى ايران، عدم تمرکز قدرت و ضرورت رفع ستم از مليت‌هاى ساکن کشور به عنوان يک نياز، يک واقعيت انکارناپذير و به مثابه ابزارى براى تثبيت و تحکيم دمکراسى در ايران تأکيد دارد و خواهان ايرانی فدرال و دموکراتيک براى تأمين يکپارچگی کشور و رفع هر گونه تحقير و تبعيض ملى مى‌باشد. ما دوستى خلق ها را در بسط هرچه بيشتر و عميق‌تر دمکراسى و آزادى ميدانيم.

هشدار! خطر عليه ايران جدى است

با پذيرش تعليق غنى‌سازى اورانيوم، خطر تحريم گسترده عليه ايران را خنثى کنيد!

در حالى که خطر تحريم واقعى است و بيشتر از چند هفته به آغاز تحريم گسترده ايران نمانده است، هيچ نشانه‌اى از عقلانيت و خردورزى ديپلماتيک و تلاش مبتکرانه از سوى رهبرى جمهورى اسلامى براى برون‌رفت کشور از اين بحران ديده نمى‌شود. انتظار مردم کشور ما اين است که پيش از آن که دير شود و بازهم فرصت باقى مانده از دست برود، جمهورى اسلامى با پذيرش تعليق غنى‌سازى اورانيوم، اعلام آمادگى براى همکارى با آژانس بين‌المللى انرژى اتمى براى راستى‌آزمايى فعاليت‌هاى هسته‌اى خود امکان مذاکره در چارچوب بسته پيشنهادى گروه "١+۵"، را با شرايطى تامين کند و به خطر تحريم گسترده ايران پايان دهد.

در حمايت از اعتصاب غذا در کردستان

ما از تمامى سازمان‌هاى بين‌المللى مدافع حقوق بشر و از تمامى نيروهاى آزاديخواه و دمکرات ايران ميخواهيم که همصدا با مردم کردستان به نقض خشن حقوق بشر در کردستان اعتراض بکنند و از هر طريقى که ميتوانند، با فشار آوردن به جمهورى اسلامى، سران رژيم را به آزادى زندانيان سياسى و عدم نقض حقوق بشر در کردستان وادار نمايند.

متفكر و فلسفه سياسى دولت توماس هابس

هابس به علت شرايط زمان خود عاشق صلح بود و نه حقيقت. چون او حقيقت را ابدى نميدانست و ميگفت كه هر موضوعى كه باعث شود كه انسان براى آن دست يه سلاح ببرد، حقيقت ندارد، چرا که بالاترين حقيقت، يعنى عقل بر اساس قانون طبيعت، صلح است. هابس خواهان صلح به هر قيمتى بود و ميگفت كه اگر جامعه تشكيل دولت دهد، ديگر حق انقلاب وجود نخواهد داشت. او انسان در شرايط طبيعى را موجودى خودخواه، تجاوزگر، و منفعت‌طلب ناميد كه عدالتى نمى‌شناسد

وادار شدم به سکوت!

تنها بيست دقيقه کافى بود تا به من تفهيم شود که از اين پس، يعنى ازهمين امروز، از همين حالا ديگر حق ندارم نوشته اى بر ضد حکومت توى وبلاگ ام بنويسم، و حق ندارم در مواردى که به سياست مربوط مى شود با راديو تلويزيون ها مصاحبه کنم؛ من ديگر هيچ حقى ندارم. لحن کلام تاکيدى بود و بسيار قاطع!

صدور احکام جديد اعدام، براى هموطنان عربمان را محکوم ميکنيم

خواسته‌هاى مردم ساکن مناطق ملى کشورمان را با تامين حقوق شهروندى و ملى آنان به رسميت بشناسيد

به باور ما، تنها راه حل مسائل ملى، ديالوگ و به رسميت شناختن حقوق اين مردم است، حقوقى که هم در کنوانسيون‌هاى بين‌المللى به رسميت شناخته شده و هم مورد قبول و پذيرش هر انسان خردمند و با منطقى است.

نامه سنديکاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه به دبير فدراسيون سراسرى سنديکاهاى کارگرى ونزوئلا

با توجه به آنکه رئيس جمهورى و وزير کار دولت جمهورى اسلامى ايران که ميهمان دولت شما هستند، بخواهند که تعهدات خود را نسبت به سنديکاهاى کارگرى ايران مطابق با حقوق بين‌الملل کارگران رعايت کرده و نسبت به پايان دادن به تعقيب، دستگيرى،سرکوب،اخراج،زندانى نمودن اعضاى سنديکاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و...

بخش: 

باز هم درباره تشکل

تحکيم تشکل خود به خود با عقب راندن اختناق همراه است. تشکل تحکيم نمى شود مگر اين که اختناق ضربه خورده باشد، اختناق ضربه نمى خورد مگر اينکه با تشکل کارگرى رو به اوج توده اى روبرو شده باشد. ميان تشکل و اختناق رابطۀ معکوسى حکمفرماست. تشکل کارگرى اگر بخواهد يک تشکل کاراى مبتنى بر مبارزۀ طبقاتى باشد چاره اى ندارد جز اينکه اختناق را به چالش بگيرد. موثر ترين راه مقابله با اختناق اقدام عملى به ايجاد تشکل ها است

بخش: 

حقوق بشر و تروريسم[۱]

در اين مقاله، پل هافمن، رئيس كميته اجرايى بين‌المللى سازمان « عفو بين‌الملل»، ديدگاه سازمان متبوع خويش را ارائه می‌دهد. او معتقد است كه شيوه فعلى « جنگ با تروريسم» چارچوب حقوق بشر بين‌المللى را كه از جنگ جهانى دوم به اين سو با مشقت و صعوبت بنا شده است، تهديد می‌كند. او در اين مقاله كه پيش از افشاى جزئيات وقايع زندان ابوغريب نوشته شده استدلال می‌كند كه كنار گذاردن حقوق بشر در مواقع بحرانى و اضطرارى كوته‌انديشانه و مشكل‌آفرين خواهد بود. «جنگ عليه تروريسمی» كه بدون رعايت حاكميت قانون آغاز شده، همان ارزشهايى را كه قرار است مورد حمايت قرار دهد تهديد می‌كند. ما بايد با تاكيد مجدد بر چارچوب حقوق بشرى كه اقدامات موثر و مشروع در واكنش حملات تروريستى را می‌پذيرد، بين آزادى و امنيت توازن ايجاد كنيم

چنين گفت بودا در شرق! از نجات شخصى تا رهايى طبقاتى

در درس‌هاى اخلاقى او سكوت مهم‌تر از پرحرفى است، جهان بى‌ارزش است، زمان ناپايدار و در حال گذر، و انسان بايد هميشه دست رد به سينه قدرت‌طلبى بزند. جهانبينى بوديسم بر پايه چند حكم است: زندگى رنج است، علاقه به زندگى موجب زحمت ميشود، تسلط بر نفس موجب كاهش نارضايى ميشود

حزب دمکرات و کشاکش‌ها بر سر مايملک، سياست و آينده‌

شرايط کردستان ايران ديگر نسبت به‌ گذشته‌ بسيار فرق کرده‌ است. بى‌گمان هر نوع برخورد غير دمکراتيک، نامسئولانه‌ و بدور از خرد سياسى و مدرن ميتواند پيامدهاى بسيار سنگينى را براى حاملان آن داشته‌ باشد. درک پلوراليستى، احترام به‌ همديگر و پلميک هدفمند و استوار براصول مدون و علمى در واقع بهترين بسترهاى رقابت سياسى در عصر کنونى هستند. به‌ويژه‌ براى آن نيروهايى که‌ خود اين خصوصيات را براى خود قائلند و تبليغ و رئاليزه‌ کردن آنرا جزو برنامه‌ و اهداف خود قرار داده‌اند

زنان در سومين دور انتخابات شوراهاى شهر و روستا

روز برگزارى انتخابات و روزهاى بعدتر، بسيارى از رسانه‌هاى داخلى و خارجى از شرکت گسترده زنان ايران در انتخابات شوراهاى شهر و روستا خبردادند، گرچه بسيارى از مردم به خصوص در شهرهاى بزرگ از شرکت در انتخابات روى برگرداندند. چرا که يا نتيجه انتخابات را از پيش تعيين‌شده مى دانستنند و يا اساسا باورى به تاثير نقش مديريتى شوراهاى شهر در زندگى روزمره‌اشان نداشته و ندارند.

بخش: 

توضيح پيرامون انتشار اسناد ارائه شده براى کنگره دهم

اسنادى که براى کنگره دهم سازمان در زمينه مسائل سياسى، ديدگاهى و برنامه اى ارائه شده است، براى آگاهى رفقا و دوستان سازمان منتشر ميشود. شوراى مرکزى براى تدارک مضمونى کنگره دهم تصميم گرفت که رفقاى داوطلب، اسناد مورد نظرشان را با توجه به مصوبات کنگره ها و شوراى مرکزى و يا به تشخيص خودشان، تدوين و بنام خود به کنگره ارائه دهند...

بخش: 

«انسان»- ابزار، هدف يا هردو؟

در سيستم‌هاى اجتماعى به‌ويژه‌ مدرن آن رابطه‌ فرمان دادن و فرمان بردن بر پايه‌ نوعى خرد استوار‌ است که‌ در آن نميشود فرمانبر را تنها با کلمه‌ فرمانبر توصيف کرد، آنقدر که‌ بايد به‌ نوعى کنش خردگرايانه‌ فرمانبر هم توجه‌ کرد که‌ بر پايه‌ آن سيستم امکان تداو م زندگى خود را باز مييابد. به‌ عنوان نمونه‌ در کشورهاى دمکراتيک که‌ در آن‌ها نهادهاى مدنى قوى وجود دارند آيا ميشود رابطه‌ دولت با جامعه‌ را تنها بر اساس مقوله‌ فرمان‌بردن/ فرمان‌دادن توضيح داد؟