فوریه 2007

ميثاق مشترک براى صلح، مخالفت با حمله نظامى و مخالفت با جمهورى اسلامى و سياست‌هاى آن

گفتگوی نشريه تلاش با فريدون احمدى

همه نيروى هاى دگرگون خواه ايرانى ناگزير خواهند بود تعيين تکليف کنند که مى خواهند به نوعى و با همه اما و اگرها، در کنار جامعه جهانى عليه جمهورى اسلامى قرارگيرند يا به نوعى در کنار جمهورى اسلامى عليه جامعه جهانى. آنان که مسائل جهانى، قدرت هاى جهانى و بويژه ايالات متحده آمريکا را با نگاهى ماهيت گرايانه و ايدئولوژيک مى نگرند و نه از منظر منافع ملى که هشيارى نسبت به همه اغراض سلطه طلبانه را نيز مى طلبد، استعداد فراوانى دارند که درعمل، به ميل و يا عليرغم ميل خود، در کنار رژيم جمهورى اسلامى قرار گيرند

او يک انقلابى خردمند بود!

آنچه گلسرخى در زمينه همراهى مبارزان مارکسيست و مسلمان گفت، بى‌کم و کاست، نه فقط نشان از انصاف او دارد، بلکه نماد خرد وهمه‌جانبه‌نگرى اوست و برکنارى‌اش از ميل سخيف مصادره ارزش‌ها براى خود و خودى‌ها. او يک انقلابى خردمند بود!

ديروز اکبر محمدى، امروز احمد باطبى و فردا...؟

به جراًت می توان گفت که در صورت تشکیل جبهه وسیع نیروهای آزادیخواه در جهت صحیح و همگانی اقدامات و استفاده درست و کامل از وسائل و امکانات موجود در خارج از کشور می توان افکار عمومی جهانیان رابه پایمال شدن حقوق بشردر ایران معطوف ساخت. منظور من جبهه وسیع نیروها برای شکستن و یا سست کردن اختناق است.

تناقض متحدان!

حال که‌ در مرحله‌ سوم جنگ تاریخی آمریکا علیه‌ دشمنانش قرار گرفته‌ایم، متحدان کنونی چه‌ کسانی می‌توانند باشند؟ البته‌ آقای اوباما از آنان نامی نبردند و همین می‌تواند به‌ نوعی جای نگرانی باشد. در دوران شکست دادن فاشیسم، متحدان، کمونیسم و دولت‌های اروپائی بودند، در دوران شکست دادن کمونیسم، متحدان، کشورهای اروپائی و اسلام سیاسی بودند. حال در دوران عزم برای شکست دادن تروریسم (فوندامنتالیست‌های اسلامی) و کشورهای یاغی (به‌ عنوان نمونه‌ جمهوری اسلامی) متحدان چه‌ کسانی هستند؟

معلمان در کشاکش حقوق اوليه گزارشى از مبارزات معلمان در بهمن ماه ۱۳۸۵

ما خواستار تصويب و اجراى لايحه مديريت خدمات كشورى، و نظام پرداخت هماهنگ حقوق هستيم". اين فشرده آن چيزى بود كه معلمان تهران و نمايندگان تشكل هاى فرهنگيان سراسر كشور را روز ١۶ بهمن در مقابل مجلس شوراى اسلامى گرد آورد

گزارش وبلاگ "کارگر" از وقايع کارگرى در بهمن ماه

در حالى بهمن ماه را پشت سر مى‌گذاريم که سرکوب طبقه‌ى کارگر همچون ماه‌ها و سال‌هاى گذشته به شديدترين شکل ممکن ادامه دارد کارگران از يک‌سو زير بار گرانى و پرداخت نشدن دستمزدهاى ناچيز خود کمر خم مى‌کنند و از سوى ديگر کوچک‌ترين اعتراض آن‌ها به شديدترين شکل ممکن سرکوب مى‌شود

بخش: 

بعد از کنگره بهمن سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

بعد از تخريب سوسياليسم و اتحاد شوروى، بخش عمده بلوک شرق، تحت استعمار درآمد و اين جمهوری‌هاى نوپا به آزمايشگاه جديد نئوليبراليسم بدل گرديدند. به اين ترتيب که، سرمايه‌دارى علاوه بر در اختيار گرفتن ابزار توليد و استثمار کارگـران و زحمتکشان، کليه مايملک اين کشورها را نيز به اختيار خود در آورد

دو احساس از يک کنگره

گفتارى درمورد کنگره دهم سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

اين واضح شد که با سلطنت‌طلبان و مشروطه‌خواهان مذهبى اتحادى صورت نمى‌گيرد، اما جاى همکارى به‌خاطر مسائل حقوق بشرى بسته نشده است. در تفسير مى‌توان به همکارى بر اساس نقض حقوق بشر وارد شد و به آکسيون و ميزگرد دست زد. ديالوگ کردن که امرى لازم براى دمکراسى است را مى‌توان در سياست سازمان گنجاند. از اتحاد و وحدت چپ سخن به‌ميان آمد ولى روشن نشد که با چه چپ‌هايى مى‌توان اتحاد و وحدت کرد

از تحقير مردم پرهيز کنيم!

نميتوان نسبت مستقيمى مابين فرض دست‌يابى رژيم جمهورى اسلامى به سلاح اتمى و ماندگارى عمر آن قائل شد. اين امر از چند زاويه‌ قابل نقد است. اول اينکه‌ هيچ رژيمى در دنيا براى سرکوب داخلى از سلاح اتمى استفاده‌ نکرده‌ است و اساسا اين امر ناشدنى و نامعقول مينمايد. دوم اينکه‌ تصور چنين رابطه‌اى خود به‌ خود به‌ معناى تحقير مردم است و امر دست‌يابى به‌ سلاح اتمى را براى هميشه‌ به‌ منزله‌ منکوب و مرعوب کردن مردم ميداند

اين مواضع نشان از کدام مشى دارد؟

در نقد يک اعلاميه و برخى ديگر شنيده‌ها و خوانده‌ها

اعلاميه شوراى مرکزى منتخب کنگره دهم عليرغم آن که به درستى مسئوليت اصلى شرايط بحرانى کنونى را متوجه جمهورى اسلامى می‌داند، حاوى مواضعى است که لااقل براى من سئوال‌برانگيز است. من نقد اين مواضع را از آن رو ضرورى می‌دانم که شايد اين نقد باعث شود در موضعگيری‌هاى بعدى، جايى براى ارزيابى بدبينانه از مشى سياسى سازمان اکثريت پس از کنگره دهم اين سازمان نماند

صلح، حق مسلم ماست! به ماجراجوئى پايان دهيد!

اعلاميه شوراى مرکزى منتخب کنگره دهم سازمان فداييان خلق ايران(اکثريت) پيرامون وضع بحرانى خطرناک کنونی

کنگره دهم سازمان ما خطر حمله نظامى به کشور و ارتباط آن با اوضاع عراق، برنامه هسته‌اى جمهورى اسلامى و سخنان و اعمال تحريک‌آميز احمدى‌نژاد، رئيس جمهورى اسلامى، را مورد بحث قرار داد. اعضاى کنگره و ميهمانان آن توجه دادند که پيکار براى حفظ صلح و استقرار دمکراسى را مقدم‌ترين وظيفه قرار مى‌دهند و فدائيان در هر کجا که باشند، همدوش با شما مردم شريف ايران با تمام نيرو براى دور کردن سايه جنگ از کشورمان تلاش خواهند کرد.

جشن انجمن اسلامى پلى تکنيک به پاس مقاومت مدنى دانشجويان

انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه صنعتى اميرکبير با آغاز ترم جديد تحصيلى به پاسداشت مقاومت هاى مدنى و صنفى دانشجويان در ترم گذشته با حضور دانشجويان ممنوع الورود به برگزارى جشنى همگانى پرداخت

دنياى ديجيتالى و قهرمان‌گرائى

با عقب نشستن جنگ مسلحانه‌ چه‌ در فرم چريکى آن در دهه‌ پنجاه‌ و چه‌ در فرم ملى آن در کردستان، عنصر قهرمان‌گرائى نيز که‌ اساس معنوى آنرا تشکيل ميداد به‌ عقب نشسته‌ است و قهرمان‌گرائى نيز به‌ خاطره‌اى تبديل گشته‌ است

بيانيه هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى درباره پيش‌نويس دوم وزارت کار پيرامون تغييرات در قانون کار

اما متاسفانه وزرت کار اصرار دارد قانون کار را به گونه ای تغییر دهد که حقوق کار شناخته شده­ی بین المللی و حقوق کاری که بر اصول قانون اساسی استوار است نادیده گرفته شود. ماده 27 قانون کار را به عنوان رفع موانع تولید بصورت جداگانه به کمسیونی درمجلس شورای اسلامی هدایت می­کنند تا ضرورت تغییرآن را به رفع عوامل بازدارنده تولید موجه جلوه دهند و تغییر سایر مواد مورد نظر را درقالب پیش نویس دوم آسان کنن

بخش: 

وضعيت کنونى طبقه کارگر و جنبش کارگرى ايران

آموزش همهء ما در هر جايى که هستيم براى تشکيل سنديکاها و اتحاديه ها و فدراسيون ها و کنفدراسيون هاى ملى سنديکايى و دعوت عمومى و سراسرى از همهء تلاشگران عرصه حقوق کارگران در سطح کشور براى ايجاد کميته هاى دفاع از حقوق کارگران ضرورى است. ..

بخش: 

پیام ها به کنگره دهم "کنگره بهمن" سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان شما و سازمان ما طى سال‌هاى اخير، در کادر همکاری‌هاى چندجانبه بين سازمان‌هاى دمکراتيک و چپ ايران، همکارى‌هاى نزديکى با همديگر داشته‌اند. ما در چارچوب همکارى‌هاى دمکراتيک هم‌چنان بر اهميت و نقش اين همکاری‌ها تاکيد داريم.

پيام کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) - کنگره بهمن به زنان کشورمان

کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ضمن ابراز حمايت از اشکال گوناگون مبارزات زنان در کشورمان، پشتيبانى کامل خود را از پروژه هوشمندانه کمپين يک ميليون امضاء اعلام کرده، خواهان توجه و حمايت جامعه مدنى ايران و جامعه روشنفکران ايرانى خارج از کشور از اين حرکت شجاعانه زنان ميهن‌مان مى‌باشد.

اطلاعيه برگزارى دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) کنگره بهمن

دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در آخرين ساعات يکشنبه ۲۲ بهمن به کار خود خاتمه داد و اعضاى آن نگران از تحريم و جنگى که کشورمان را تهديد مى‌کند، و اميدوار به اين که پيشگيرى از چنين فاجعه‌اى هنوز ميسر است و همکارى در اين طريق از هر باره ضرور، با يکديگر وداع کردند.

براى تامين حقوق زنان مصوب کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

ارتقاء فرهنگ و دانش عمومى، امرى اساسى و ضرورى در رفع "تبعض جنسى" و "خشونت عليه زنان" است. همه نهادهاى اجتماعى، فرهنگى، هنرى، آموزش رسمى و غير رسمى، رسانه‌هاى جمعى، سازمان‌هاى طبع و نشر و نظاير آن بايد در ترويج فرهنگ برابرى زن و مرد بکوشند

گزارش دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) کنگره بهمن

دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به تمام موضوعات در دستور خود رسيدگى و تصميم‌گيرى کرد و خطوط اصلی‌ى کار دوسال آتی‌ى سازمان را روشن نمود. بويژه راى ۸۸ درصدى به فرمول حاوى هدف راهبردى مرحله‌اى و خطوط راهنماى سياست ما در مورد اتحادها، نشانه تاکيد کنگره بر کار متحد سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در راه بهروزى مردم ايران، در راه صلح، آزادى، دمکراسى، عدالت اجتماعى و سوسياليسم است

اطلاعيه برگزارى دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) کنگره بهمن

دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در آخرين ساعات يکشنبه ۲۲ بهمن به کار خود خاتمه داد و اعضاى آن نگران از تحريم و جنگى که کشورمان را تهديد مى‌کند، و اميدوار به اين که پيشگيرى از چنين فاجعه‌اى هنوز ميسر است و همکارى در اين طريق از هر باره ضرور، با يکديگر وداع کردند.

پيام کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) - کنگره بهمن به زنان کشورمان

کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ضمن ابراز حمايت از اشکال گوناگون مبارزات زنان در کشورمان، پشتيبانى کامل خود را از پروژه هوشمندانه کمپين يک ميليون امضاء اعلام کرده، خواهان توجه و حمايت جامعه مدنى ايران و جامعه روشنفکران ايرانى خارج از کشور از اين حرکت شجاعانه زنان ميهن‌مان مى‌باشد.

ايران بايد براى مقابله با يک حمله هسته‌اى آماده شود

درحال حاضر، امکان تجاوز به ايران بسيارزياد است ولى آشکار نيست که آيا کنگره امريکا با اين حمله موافقت خواهد کرد يا نه. يک تحريک براى حذف اين مانع اخير کافى است: حمله به اسرائيل، حمله به يک هدف امريکائى مانند پايگاه هاى ايالات متحده. درجه چنين تحريکى را مى توان با حمله به برج هاى دوقلوى نيويورک در١١ سپتامبر ٢٠٠١ قابل قياس دانست. درچنين صورتى، کنگره حتماً موافقت خود را به پرزيدنت امريکا اعلام خواهد کرد

بخش: 

احضار گسترده دانشجويان دانشگاه تهران به كميته انضباطى در فصل امتحانات پايان ترم

در دانشگاه اميركبير نيز جمعى از دانشجويان ورودى جديد كه در جلسه سخنرانى احمدى نژاد در اين دانشگاه به وى اعتراض مى كردند با شكايت بعضى از بسيجيان اين دانشگاه به كميته انضباطى احضار شده اند. بسيجيان مدعى شده اند از سوى دانشجويان مورد ضرب و شتم و فحاشى قرار گرفته اند!

مكتب فرانكفورت

در سال‌هاى دهه‌ی۵٠ و۶٠ ميلادى در ميان جوانان و دانشجويان وعده‌اى از روشنفكران اروپايى كه ويژگى اصلى آنان انتقادهاى صريح و بی‌پرده و شديد‌اللحن از نظام سرمايه‌دارى بود، انديشه‌اى شكل گرفت كه بنام چپ نو مشهور شد. بنيادهاى نظرى و ايدئولوژيك اين گروه‌هاى روشنفكرى و دانشجويى بيشتر بر انديشه افرادى چون آنتونيو گرامشى، گئورك لوكاچ، تئودور آدورنو و هربرت ماركوزه قرار داشت. كه دو نفر آخر به مكتب فرانكفورت تعلق داشتند

ليلى و مجنون‌ها در آبزوردستان!

شايد اگر نازی‌ها، نابودى فيزيكى يهوديان اروپا را در دستور روز خود قرار نميدادند، هانا آرنت، فيلسوف، جامعه شناس و نظريه‌پرداز سياسى‌ى آلمانی يهودى‌تبار؛ اين چنين جدى و سخت‌كوشانه به مبارزه فكرى و عملى با حكومت‌هاى زورگوى توتاليتر نمى‌پرداخت. گرچه اودر مقاطع مختلف، خودرا شاگرد كانت، ياسپرس، هوسرل، هايدگر، روزا لوكزامبورگ، هگل، ماركس و زير تاثير ادبيات يونان باستان ميدانست، امروزه او را روشنفكرى التقاطى ميدانند و نه فيلسوف و يا جامعه‌شناسى مستقل

مبارزه‌اى پيگير و بی‌گسست براى دموکراسى، براى عدالت اجتماعى

پيام کنگره دهم سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) به‌مناسبت ١٩ بهمن، سالروز زايش جنبش فداييان خلق

ما آبديدگان ميدان‌هاى نبرد بسيارى هستيم. ما را بارها زمين زده‌اند و ما هر بار بپاخاسته‌ايم. اگر با سرکشيدن جام شوکران آغاز کرده‌ايم، اما با بالابردن جام پيروزى، آنرا به پايان خواهيم رساند. با چنين باورى است که پويا مانده‌ايم و همچنان هم پويا مى‌مانيم.

جرايم جنگى آمريكا از ترومن تا نومحافظه‌كاران

از كره،‌ ويتنام و افغانستان تا كودتاهاى نظامى تحت حمايت «سيا» در آمريكاى لاتين و آسياى جنوب شرقى، هدف همه آنها، تضمين استيلاى نظامى و حاكميت اقتصادى آمريكاست كه فرمول اوليه آن در دكترين ترومن بوده است.

بخش: 

در قفل در، کليدى چرخيد

در سال گذشته کسانى در زندان پس از ۹ روز اعتصاب غذا ميرانده شدند تا کسان ديگر لب به اعتراض نگشايند و فرجامى نخواهند. من سئوالم را از کسانى که براى حفظ امنيت جامعه خواهان لغو مجازات اعدام نيستند تکرار مى‌کنم: آيا در تمام اين سال‌ها با وجود اعدام‌هاى گسترده امنيت و آسايش در جامعه رشد داشته است؟ همه به خوبى مى‌دانيم که چنين نيست و آمار و ارقام اين را نشان نمى‌دهد. آيا راه حل شما نيز مثل مامور آگاهى شهر رشت اعدام‌هاى بيشتر است؟ اگر جواب مثبت باشد بايد به فکر خلخالى ديگرى باشيد و باز حمام خون و باز کشتار دسته‌جمعى و باز عکس‌هاى برنده جايزه پوليستر؟

نامه ى سرگشاده به دولت اتريش برای استرداد صحرارودی اقدام کنيد!

امضاکنندگان اين متن از دولت اتريش مى خواهند تا در صورت تأييد اين خبر، بر اساس حکم جلب دادستانی اين کشور، هر چه سريع تر اقدامات لازم را برای استرداد محمد جعفری صحرارودی و محاکمه ى وی به مرحله ى اجرا بگذارد. اين محاكمه ميتواند به روشنتر شدن زوايای تاريک ترورهای سياسی رژيم جمهوری اسلامی به ويژه در اروپا کمک کند.