دسامبر 2007

ترور بی‌نظیر بوتو را محکوم می‌کنیم!

هیأت سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ترور خانم بی نظیر بوتو را محکوم می کند و بر ضرورت مبارزه همه نیروهای سیاسی و دولتهای مخالف تروریسم برای مقابله با این پدیده شوم تأکید می ورزد.

برای تدوين نگرش‌های چپ دمکراتيک به کار مشترک نیاز داریم!

اطلاعيه کمیسیون اسناد پايه‌ای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

این نکته آخر را نیز بگوییم که ما نیک آگاهیم که رسالت چپ، جهانی است و به همین دلیل هم پرسش ها و پاسخ جویی های آن اساسا در پهنه کره است که می تواند میدان عمل بیابد؛ با این همه اما خصلت جهانشمولی کاوش و کنکاش چپ، توجیه کننده غفلت هیچ بخش از چپ دنیا و چپ هیچ کشوری نمی تواند باشد.

برگزاری انتخابات آزاد ، سالم و دمکراتیک را به خواست همگانی فرا رویانیم!

ما از انتخابات آزاد، دمکراتیک و سالم که با فراهم بودن شروط مندرج در منشور بیست ماده ای کمیته دفاع از انتخابات آزاد امکان پذیر است، دفاع و برای تحقق آن مبارزه میکنیم. انتخابات در جمهوری اسلامی همواره غیردمکراتیک بوده و شورای نگهبان حتی بخشی از "خودیها"ی حکومت را هم در هر انتخابات رد صلاحیت میکند. قوانین موجود جمهوری اسلامی و نظارت استصوابی شورای نگهبان امکان برگزاری انتخابات آزاد را منتفی میکند. ما همچنان غیردمکراتیک بودن انتخابات و اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را مورد نقد قرار خواهیم داد و برای برگزاری انتخابات آزاد مبارزه خواهیم کرد.

اطلاعيه مشترک ۴ سازمان و حزب سياسی: برای آزادی دانشجويان بازداشتی مبارزه کنیم!

ما همصدا باسایر نيروهای آزاديخواه کشور، ضمن محکوم کردن یورش جمهوری اسلامی به دانشگاه ها، همه آزادیخواهان را به مبارزه متحد برای آزادی هرچه سريعتر دانشجويان بازداشتی فرا می خوانیم. دانشجویان برای آزادی به بند کشیده شده اند، با حمایت همه جانبه از دانشجویان در بند، صدای آنان را علیه استبداد و در دفاع از آزادی پر طنین کنیم.

حزب دمکرات کردستان ايران،
حزب كومه له كردستان ايران،
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران،
سازمان فدائيان خلق ايران ـ اکثريت،

ضرورت مبارزه متحد جنبش دانشجوئی

به مناسبت سالگرد 16 آذر

در وضعيت دشوار کنونی برآمد متحد و يکپارچه جنبش دانشجوئی در سالگرد 16 آذر برای وادار کردن سران رژيم به پذيرش آزادی فعاليت دانشجويان و استقلال دانشگاه ها، قطع پيگردها، دستگيری ها، اخراج ها، محروميت ها، تعطيلی نشريات دانشجوئی و متوقف کردن غنی سازی اورانيوم امری است ضرور.

دانشجويان بازداشتی را آزاد کنيد!

پيرامون بازداشت دانشجويان چپ دانشگاه تهران

ارگانهای امنيتی با دستگيری فعالين دانشجوئی قصد دارند جلو برگزاری مراسم 16 آذر را بگيرند تا صدای حق طلبانه دانشجويان به گوش مردم ايران و جهان نرسد. اما بگير و ببندها موجب نخواهد شد که جنبش دانشجوئی خاموشی گزيند و يا نقش پيشگام خود را از دست دهد

از فعالان جنبش زنان دفاع کنیم!

زنان ایران همراه با نقش فزاینده خود در زندگی کشور، خواهان برابری حقوق با مردان و لغو همه قوانین و مقرراتی اند که نابرابری را تداوم می بخشد. اقدامات گسترده و گوناگونی از سوی جامعه زنان ایرانی برای دستیابی به خواست های برابری خواهی صورت می گیرد که یکی از آنها کارزار یک میلیون امضاست. این کارزار توانسته است توجه افکار عمومی را به خواست های زنان ایرانی جلب کند

خطر جنگ جدی است! جنبش صلح و دمکراسی را شکل دهيم!

به فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی داخل کشور پيرامون بحران هسته ای و خطر جنگ

نامه سرگشاده هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
به فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی داخل کشور
پيرامون بحران هسته ای و خطر جنگ