ژانویه 2008

پيام هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران – اکثريت بمناسبت ٢ رى بندان

ما ضمن گرامیداشت ٢ رى بندان و شادباش آن به هم ميهنان کرد، حزب دمکرات کردستان ايران و همه احزاب و نيروهای آزاديخواه کردستان ايران، همکاری احزاب آزاديخواه و دمکرات کرد ايرانی را با نيروهای دمکراتيک کشورمان برای استقرار دمکراسی در کشور و حل دمکراتيک مسائل ملی ضروری و مهم می دانيم. ما خواهان ايرانی فدرال و دموکراتيک براى تأمين يکپارچگی کشور و رفع هرنوع ستم و تبعيض ملى هستيم و از هرگونه کوششی که در جهت حل دمکراتيک مسئله ملی در ايران واحد و دمکراتيک انجام شود، استقبال می کنيم.

به اعدام و مجازات وحشیانه پایان دهید!

اعدام و مجازات وحشیانه ای مانند قطع اعضا، لکه ننگی بر دامن بشریت قرن بیست و یکم و به کلی نامتناسب با سطح رشد مدنیت در خود ایران است. جا دارد که آزادیخواهان ایرانی و همه هموطنانی که رعایت حقوق بشر در ایران را هدف تلاش خود قرار داده اند، بر تلاش های خود علیه اعدام و احکام مجازات قرون وسطایی در ایران بیافزایند. خواست پایان دادن به اعدام و مجازات وحشیانه، باید صرفنظر از همه مرزهای سیاسی و فکری، طیف گسترده ای از ایرانیان را متحد کند.