آوریل 2008

همبستگی و سازمان‌یابی را به پیام اول ماه مه امسال تبدیل کنیم!

به مناسبت اول ماه، روز جهانی کارگران و زحمتکشان

از سایر جنبشهای اجتماعی و سیاسی که علیه استبداد، تبعیض، بیعدالتی و برای آزادی و برابری به اعتراض بر می خیزند، حمایت کنید. از سازمانها، کمیته ها و نهادهای مدافع حقوق بشر، صلح و انتخابات آزاد و عادلانه، حقوق کودکان و از مادران صلح و گروه هائی که برای آزادی زندانیان سیاسی فعالیت می کنند، حمایت کنید.

صلح و دوستی به جای تهدید به نابودی!

پیرامون تهدید ایران به نابودی توسط خانم هیلاری کلینتون

خصومت نزدیک به سه دهه بین ایران و امریکا به زیان منافع ملی دو کشور تمام شده است. جمهوری اسلامی برای ادامه حیاتش به دشمن تراشی و خصومت با امریکا نیاز دارد. خانم کلینتون به جای تهدید موجودیت ایران، می تواند پیام آور صلح و دوستی و رفع خصومت دیرینه بین دو کشور باشد و زمینه را برای برقراری مناسبات عادی بین تهران و واشگنتن فراهم سازد.

تمدید مدت زندان محمود صالحی را محکوم می‌کنیم!

با همبستگی و طرح به موقع شعارها و مطالبات و همسو کردن سازمانهای کارگری حول مطالبات عمده جنبش سندیکائی، جلب همبستگی گروه ها، جنبش های اجتماعی دیگر، حمایت بین المللی اتحادیه ها و سازمانهای حقوق بشر می توان امکان کامیابی در این مبارزه را به نحو چشم گیری تقویت کرد. منصور اسالو و محمود صالحی ها را از زندان رها نمود، تعرض حکومت به حقوق کارگران را در هم شکست و دست آورده های جنبش کارگری را توسعه داد.

توضيح دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) پيرامون مطلب "پاره‌ای از حقيقت ، حقيقت نيست"

رفيق احمدی در نوشته اش نسبت به "اسناد منتشر نشده" و "امانتداری" و صلاحيت نگهداری از آن اسناد و امکان دسترسی به آنها ابراز نگرانی کرده و سند مصوبه کنگره نخست سازمان در "بررسی اجمالی خطاهای سازمان ..." را ضميمه نوشته خود کرده است. شايان ذکر است که همين سند بيش از يک دهه است که برروی سايت سازمان قرار گرفته و همگان به آن امکان دسترسی دارند.