سپتامبر 2008

سال سخت برای خانواده های کم درآمد جامعه

به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1387

جریان حاکم در طی سه سال گذشته کوشیده است که فضای پادگانی را بر دانشگاههای کشور حاکم کند و با تشدید فشارها، اخراجها، دستگیریها، شکنجه ها و محکومیت ها جنبش دانشجوئی را به انفعال بکشاند. با این وجود جریان حاکم قادر نشده است که صدای اعتراض دانشجویان را خاموش سازد. اکنون نسل جدیدی از دانشجویان وارد دانشگاههای کشور می شوند و امید است که ورود آنها، فضاهای جدیدی را در دانشگاه های کشور بیآفریند و بر توان جنبش دانشجوئی بیافزاید.

پيرامون واگذاری مسئوليت حفاظت شهر اشرف به دولت عراق

خطر فاجعه انسانی!

ما همانند همه انسانهای آزاديخواه و پایبند به رعايت حقوق بشر نسبت به سرنوشت بيش از سه هزار نفر هموطن نگرانيم و از نهادهای بين المللی می خواهيم که در اين امر دخالت کنند و امکان آن را فراهم سازند که ساکنين شهر اشرف از وضعيت کنونی رهائی پيدا کنند، از گزند جمهوری اسلامی در امان بمانند و بتوانند آزادانه و فارغ از هرگونه اعمال فشار تصميم بگيرند و محل اقامت خود را برگزينند.

وزارت اطلاعات به مراسم يادبود فاجعه ملی حمله کرد!

چهارشنبه 6 شهريور ماه تعدادی زيادی از مامورين وزارت اطلاعات به مراسمی که در خانه يکی از خانواده های قربانيان فاجعه ملی که به مناسبت بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی برگزار شده بود، يورش برده و مانع برگزاری مراسم گرديدند. آنها عکسها، تلفنهای همراه و برخی وسائل شخصی شرکت کنندگان را با خود برده، اسامی آنها را يادداشت کرده و با تهديد تلفنی جلو مراسمی را که روز پنجشنبه قرار بود در خانه يکی ديگر از خانوادهای قربانيان برگزار شود، گرفتند. وزارت اطلاعات به خانواده ها گفته است که امسال به هيچوجه اجازه نخواهد که در روز جمعه مراسم يادبود در خاورن برگزار شود.