آوریل 2009

گزارشی در باره نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق کارگران در سال 1387 به مناسبت روز جهانی کارگر

در چند ماه اخیر 330 هزار کارگر از کار اخراج شده اند و 90 در صد کارگران اخراج شده برای استفاده از مزایای حمایتی صندوق بیمه بیکاری محدویت دارند. بستن قرار دادهای روز مزدی توسط شرکتهای پیمانکاری و پرداخت حقوق کارگران با تاخیر بسیار زیاد، از دیگر مشکلات کارگران در سال گذشته بود.

"فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی"
ihrnena@gmail.com 11/02/1388 برابر با 01/05/2009

آیا آقای موسوی حقوق سندیکایی کارگران را می پذیرد؟

کارگران می خواهند پیش از انتخابات از کاندیداها، از جمله از آقای موسوی، بشنوند که در صورت انتخاب به مقام رياست جمهوری، آيا حاضرند حقوق سندیکایی کارگران را پذيرفته و آن را مراعات کنند؟ آیا برای آزادی منصور اسالو، ابراهیم مددی و سایر فعالان سندیکایی، که به دلیل حق طلبی به زندان افتادهاند، اقدام خواهند کرد یا نه؟ ...

اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)به مناسبت روز جهانی کارگرراه مقابله با پیآمدهای فاجعهبار بحران اقتصادی سازمانیابی کارگران و مزدبگیران است!

برای مقابله با اقدامات ضددمکراتيک رژيم حاکم باید از فضای انتخاباتی بهره گرفت و مطالبات کارگران را در سطح وسيع مطرح کرد و بدين وسيله توجه جامعه و جريانها و فعالين سياسی را جلب نمود تا بتوان بر بستر شرايط موجود به همکاری با فعالين ساير جنبشهای اجتماعی دست يازيد.

کیفرخواست جدید و قرار مجرمیت غیابی برای رئیس حقوق بشر کردستان

طبق محتویات پرونده و اطلاعات موجود در آن ... دادسرای کارکنان دولت، دادگاه مطبوعات تهران، در تاریخ شهریورماه 1386 اقدام به انتشار آگهی ای ... نموده است که «آقای محمدصادق (صدیق) کبودوند، رئیس سازمان و مدیر سایت "انسانیت"، به اتهام انجام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی تحت تعقیب بوده و فعلاً مجهول المکان است».

زندگی غم انگیز، فلسفه تراژدیک ما و نیچه: همدردی که با چه؟

نیچه فلسفه خود را آینده نگر می دانست؛ گرچه به خویشاوندی خود با نیهلیسم نیز اعتراف داشت. به نظر منقدین، او نه تنها مچ مسیحیت سنتی را بازکرد، بلکه به افشای ساده لوحی دگماتیسم فلسفی، علمی و عینی گرایی نیز پرداخت. امروزه او را آغازگر فلسفه مدرن غرب می دانند، چون او سنت و ارزشهای حاکم زمان خود را بطور رادیکال زیر سئوال برد

هیچ کس نمی تواند مانع برگزاری روز کارگر شود

تلاش غیرقانونی دولت برای جلوگیری از برگزاری مراسم و تظاهرات روز جهانی کارگر، که با نیت محدود کردن دامنه اعتراضات کارگری به سیاستهای ضداجتماعی و سرمایه سالارانه دولت انجام می شود، نمی تواند مانع برگزاری مراسم و تجمعهای کارگری در روز کارگر امسال شود.

همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات

می دانیم که تغییر یا اصلاح قوانین تبعیض آمیز در حوزه ی اختیارات ریاست جمهوری نیست، اما به این امر نیز واقف ایم که اگر هیئت دولت آینده به اصل برابری زنان کشور پایبند باشد و آن را از وظایف خود بداند می تواند با امکانات و مجموعه ظرفیتهای خود در جهت رفع تبعیضات قانونی علیه زنان اقدامات بسیار موثری انجام دهد و ...

بخش: 

پیام مادر فروغ

در سالهای پیش از انقلاب من با مادر رقیه در جلوی زندان قصر آشنا شدیم و در آزادی بچههایمان از زندان شاه با هم همگام بودیم و بهم نزدیک و نزدیکتر شدیم. من از بودن با مادر فران لذت می بردم و از او یاد می گرفتم. این آشنایی در مشکلات و مصیبتهای بعد از انقلاب بیشتر و بیشتر شد.

فروغ تاجبخش (لطفی)

پیام شادباش حزب کمونیست کردستان عراق به مناسبت برگزاری کنگره یازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

این کنگره در شرایط سیاسی بسیار حساسی برگزار می گردد. میهن شما با کوله باری از گرفتاریهای دشوار درونی و بیرونی روبرو است. امیدواریم که با درک درست و واقعبینانه از شرایط ایران، منطقه و جهان کنگره سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با موفقیت کارهای خود را به پایان برساند.

پیام حزب کمونیست فرانسه به یازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما برای مبارزات به حق و پرمشقت شما برای دموکراسی، آزادی و حاکمیت قانون احترام زیاد قائلیم. این در حالی است که رژیم تهران، سرکوب خشن خود را علیه اپوزیسیون و همچنین علیه همه اشکال کثرت گرائی سیاسی واقعی، علیه هر شکل از ابراز بیان انتقادی مستقل نسبت به اعمال قدرت مذهبی قرون وسطائی، بیش از پیش تشدید می نماید.

پیام حزب چپ سوئد به یازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

آزادی و دمکراسی در ایران از طریق جنگ و کشتار تحقق یافتنی نیستند؛ بالعکس، تهدید نظامی علیه ایران، امکانات رژیم را برای تحت فشار گذاشتن مخالفانش تحت عنوان مبارزه علیه دشمنان خارجی افزایش می دهد. آزادی در ایران به اتحاد و تشکل احتیاج دارد. مبارزه به نیروهای پیشرو و سوسیالیستی نیاز دارد.

پیام حزب کمونیستهای ایتالیا به کنگره یازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

هژمونی سیاسی و فرهنگی در کشور ما مدام به سوی راست، ارتجاع و فا شیسم حرکت میکند. دمکراسی در ایتالیا در مخاطره است؛ چرا که همه فضاهای مشارکت، اطلاعات و مجاری کانالیزه کردن اراده مردم تمام و کامل در دست رئیس دولت بروسکونی است. این فشردۀ شرایط کشور ماست.

پیام شورای اروپائی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان به مناسبت یازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مایقین کامل داریم که مبازات وطن پرستانه، دادخواهانه و برحق شما یاران گرانقدر و آزاده که هدفی بجز خدمت به خلقهای زحمتکش، سعادت و خوشبختی مردم کشورتان و مردمان سراسر جهان ندارید، بالاخره به پیروزی نهائی خواهد رسید.

پیام حزب کمونیست و جبهه چپ اسپانیا به یازدهمین کنگره سازمان دفدائیان خلق ایران (اکثریت)

کنگره سازمان شماسهم برجسته ای در جهت اتحاد نیروهای مترقی و دمکراتیک ایران در مبارزه شان بخاطر صلح، دمکراسی و عدالت اجتماعی بعهده خواهد داشت. در عین حال کمک ارزندهای در مبارزه مردم منطقه و خاورمیانه علیه اهداف امپریالیسم و در جهت آزادی، استقلال و تمامیت ارضی این سرزمینها خواهد بود.

پیام حمایت حزب کمونیست آفریقای جنوبی به کنگرۀ 11 سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

ما بر این باور هستیم که تحلیل سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در مبارزات جهانی برای همبستگی با مردم علیه امپریالیسم، نژادپرستی و سرکوب زنان، در جامعۀ ایران انگیزه ای انقلابی ایجاد خواهد کرد.

نامه خانم آنجلیکا بر، مسئول هیئت نمایندگی ارتباط با ایران در پارلمان اروپا در پاسخ دعوت به کنگره یازدهم سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

... یکی از اهداف و امیدهای من، زندگی در صلح و آزادی، مطابق استانداردهای بینالمللی و بدور از هرگونه سرکوب و خشونت، برای كشورهای منطقه خاورمیانه است.

پیرامون موضع میر حسین موسوی در باره «نهضت آزادی ایران»«ترس از قیامت» یا احترام به آزادی؟سیاست مکتبی یا سیاست دنیوی؟

اگر آقای موسوی با معیار کفر و الحاد به حقوق و آزادیهای فردی و جمعی می نگرد، در مورد جوانان و اقشار مدرنی که باورهای سنتی را با اخلاق مدنی جایگزین می سازند و در باره احزاب شناخته شده و پرسابقه ای که در جامعه ما حضور و فعالیت داشته و دارند که مبنای مذهبی نیز هیچگاه نداشته اند، چه می گوید؟

بخش: 

جایگاه عدالت در داوری

این دوست و همرزم محترم در ادامه مقاله خود سعی کرده است ضمن اشاره کوتاه به مبارزه و فداکاریهای توده ایها، سازمان ... (اکثریت) را به بی اعتنائی و یا کنار زدن حزب توده ایران متهم سازد. اما همان طور که در رابطه با وحدت دو سازمان فدائی گفته شد، حکم صادره از طرف این دوست، در این مورد نیز با واقعیتهای موجود انطباق ندارد

اساسی ترین مشکلات و خواستهای کارگران ایران امروز کدام اند؟

این نوشتار برآن است با بضاعت و امکانات موجود و با توجه به درک ضرورت انکارنشدنی همبستگی همه جانبه و فراگیر کارگران در راستای مبارزه طبقاتی، امکان دستیابی به تحلیلی جامع را، که براساس آن بتوان به برنامه عمل مشترک وهمبسته همه کنشگران راه سعادت ونیکبختی اردوی کار درایران تبیین و تدوین کرد، فراهم سازد

بخش: 

اندیشه رهبری، تکنوکراسی "صفویه"، "کورش بخواب"،"مردم صدای انقلابتان را شنیدم"، و"میلیونها نفر"سرگذشتی حدود چهارصد ساله بعلاوه سی سال و منهای هزار و چهارصد سال

نه اسلام و اسلامگرایی، برخلاف تصورات برخی، "خرسی در خزینه" ایران بوده است و نه "استیلای" عربها از یكسو، و نه اصولاً "سلطنت" پهلوی سلطنت بوده است و نه "سلطنت مطلقه" غرب اروپا یا "دسپوت روشنگر" شرق اروپا از سوی دیگر

خصوصی سازی و بحران اقتصادی، مرگ کارگران مرفه

... در صورتی که این وضعیت اجتناب ناپذیر اقتصاد ایران با پالایشگاه و پتروشیمی اراک نیز همان کند که با دیگر کارخانه های بزرگ استان مرکزی کرده است، به زودی ما شاهد حرکات و به تبع آن سازمانیابی خود به خودی کارگری خواهیم بود که جنبه ی سراسری داشته و توان ایجاد فشارهای شدید به دولت را نیز خواهد داشت

بخش: 

ریاست جمهوری زنان در ایران و چالش های پیش رو

چگونه است که اززنان خواسته می شود تا در انتخاب ریاست جمهوری شرکت کنند ولی به خود آنها اجازه داده نمی شود تا به عنوان رئیس جمهور در این انتخابات کاندیدا شوند و مدیریت کلان جامعه را به عهده بگیرند؟

ضرورت حضور مستقل چپ در انتخابات

... طبیعی است که، حضور کاندیدا و یا کاندیداهای مستقل نیروهای چپ، مورد تأئید ارگان تأئید صلاحیت رژیم قرار نخواهد گرفت و چنین انتظاری هم نباید داشت. ولی نباید فراموش کرد که می تواند مورد تأئید بخش عظیمی از مردم قرار گیرد. باید مردم را به حضور در حوزه های رأی گیری تشویق کرد تا آراء خود را بنام کاندیدا و یا کاندیداهای جریان چپ در صندوقهای رأی بریزند

زمان مذاکره و چانه زنی ماقبل انتخاباتی

به نظر نگارنده اين سطور دمکراسی در ايران از طريق هماهنگی نيروهای طرفدار يک جمهوری مبتنی بر پارلمانتاريزم از يک طرف و گفتگو و همکاری این نيروها با نيروهای اصلاح طلب درون حکومت از طرف ديگر و با تقويت نقش اين نيروها در مجموع حاکميت جمهوری اسلامی و در دراز مدت تقويت نقش نيروهای جمهوریخواه امکان پذير می گردد

دو رژیم تبعیض گر

در جمهوری اسلامی همانند دولت اسرائیل مبنای مذهبی خاصی برای ایجاد دولت در نظر گرفته شده که این عملا به معنای نژاد گرائی (به تعبیر احمدی نژاد) و تبعیض به بیان بهتر به نفع معتقدان به دین خاصی می باشد، و در همان حال سرچشمه تبعیضهای بیشماری می شود که کشور و مردمان مختلف آن را در زیر منگنه ناروائیهای خود قرار می دهد.

در سی امین سال انقلاب ایرانعلل سقوط پهلوی گرایی در ایران

در جایی که رواج آزادی "اخلال در امنیت کشور"، "تزلزل در ارکان دین" و یا "ضدیت با عدالت اجتماعی" تصور می شود، راه افکار ارتجاعی و خرافه های سیاسی در اذهان توده باز خواهد ماند. هرگاه به بهانه "تمدن بزرگ" یا به بهانه "حفظ تمدن اسلامی" راه بر گفتگوی گروه های اجتماعی بسته بماند، راه برای سقوط حکومتها هموارتر خواهد شد. من بی اعتنایی شاهان پهلوی به رضایت مردم و امنتاع از گفتگو با ناراضیان را مهلکترین خطای سیاسی آنان، و عامل مهم بسط افراط گرایی در ایران، می شناسم.

به کاندیداهای رژیم رای ندهیماحمدی نژاد قربانی می رود، میرحسین موسوی تسلیم می آید

در انتخابات شرکت می کنیم. اعلام برنامه می کنیم و به کاندیدای اعلام شده از جانب خود، علیرغم آن که تایید یا رد صلاحیت شود، رای می دهیم. ما تغییر را بر این اساس و بستر می بینیم. در واقع مستقل از حکومت و علیه حکومت. ما با قوانین ضددمکراتیک مبازه می کنیم. امروز دشواریهایی داریم، اما مسلما در انجام عمل مستقل ما متحدان خود را یافته و نیرومند خواهیم شد

کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه: نظارت نهادهای مدنی ، تضمین تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

در سالهای اخیر، در چندین كشور باثبات و مستقل، از جمله انگلستان، روسیه، اوكراین، تركیه، مالزی، پاكستان، نیكاراگوئه و فلسطین ـ چنین نظارتی صورت گرفته است. انتخابات فلسطین كه طی آن حماس به پیروزی رسید و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز بارها همین امر را به عنوان امارهای متقن در جهت قانونی و مردمی بودن آن تبلیغ کرده است، تحت نظارت بینالمللی انجام پذیرفت

در باره وضعیت بازداشت شدگان جمعیت ال یاسینT درخواست کمک فوری از مراجع بین المللی

ممنوعیت تماس و ملاقات با خانواده، عدم اطلاع و امکان حضور وکیل در پرونده، شکنجه های جسمی و روانی در طول بازجویی ها، جلسات تفتیش پر فشار و طولانی، استفاده از چشم بند، حبس طولانی مدت در انفرادی و استفاده از اهرم فشار خانوادگی از روش های ضدبشری دایره مذاهب بوده که همگی آنها در این مدت نسبت به آقای پیمان فتاحی و اعضای دستگیر شده ال یاسین بکار گرفته شده اند.

 

وحدت بر پایه همگرایی در اندیشه است یا شوریدگی و دلبستگی به واژه فدایی

خواننده مقاله مزبور انتظار دارد بداند یک مبارز جنبش فدایی که به قول خود حداقل سی وچند سال است که در جنبش فدایی حضور دارد، برنامه و اساسنامه سازمان فداییان خلق ایران-اکثریت را چگونه ارزیابی می کند، از نظر ایشان چگونه می تواند یک سازمان چپ بدون ایدئولوژی باشد... 

بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران، اعتراض ملی معلمان

روز سه شنبه هشتم اردیبهشت ماه 1388 به عنوان روز اعتراض ملی معلمان نامگذاری شده و تمامی معلمان از حضور در مدرسه خود داری خواهند نمود. بدیهی است،چنانچه حداکثر تا پایان روز دهم اردیبهشت 1388 احکام جدید ... صادر نشوند، حق برگزاری اعتراضات گسترده تر را خصوصاً در هفته ی معلم برای همکاران فرهنگی محفوظ می دانیم

گزارش ماهانه (فروردین 1388)در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران

در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گرد آوری شده است به اطلاع می رسانيم.

فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی

تاکید بر حقوق بشر و حقوق اقلیتهادر بیانیه جمعی از فعالان کرد خطاب به کاندیداهای ریاست جمهوری

جمعی از فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری کرد با انتشار بیانیه ای خطاب به کاندیداهای ریاست جمهوری بر لزوم تبیین آنها نسبت به مسله ی حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق اقلیتها تاکید کرده اند. در این بیانیه که به امضای یکصد نفر از این فعالین رسیده است، با انتقاد از عدم توجه به حقوق اقلیتها در دوران اخیر بر پایبندی این کاندیداها به گفتمان دمکراسی و حقوق بشر تاکید شده است

پیام آقای ابوالحسن بنی صدربه کنگره یازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اهمیت رسیدن به توافق و یا دست کم، نزدیک شدن نظرها به یکدیگر، بیش از آن است که در تصور آید. چرا که مردم ایران آن موقعیت را باز یافته اند که می توانند مستقل از قدرتهای خارجی، سرنوشت خود را در دست بگیرند و این واقعیت، استقلال گرایشهای سیاسی را از هر قدرت خارجی ضرور می کند.

پیام جبهه ملی ایران - آلمان به یازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت

امروز در شرایطی کنگره شما دوستان برگزار می شود که عدم ثبات سياسي و امنيت مطلوب اجتماعي موجب گشته است كه اقتصاد کشور تمايلي در بخش توليد از خود نشان نمی دهد و تاخير در حل مسائل روابط خارجي با كشورهاي صنعتي دنیا، کشور ما را با مشکلات بسیاری روبرو ساخته است.

پیام سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به کنگره یازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

امروز محک سنجش گروه های سیاسی علاوه بر اصول فکری آنان، درجه مسئولیت ایشان در ارائه راه حل برای رفع مشکلات جامعه، توان آنها برای حل مشکلات مردم و اعتقادشان به اهمیت جلب اعتماد و پشتیبانی مردم است... در چنین شرائطی کافی نیست یک گروه طرفدار دموکراسی به دنبال سیاستها و اقداماتی برای پیشبرد اهداف خود باشد.

پیام حزب دمکرات کردستان به یازدهمین کنگرهی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

واقعیتی بسیار دردناك است كه ... هنوز هم سایه شوم رژیم آزادی ستیز جمهوری اسلامی بر میهنمان سنگینی میكند و پایانی نزدیك برای این وضعیت اسفبار متصور نیست. هرگاه با دیدهی تحقیق در صدد جستجوی عله العلل موضوع برآییم به آسانی درخواهیم یافت كه راز بقای سردمداران رژیم بر مسند قدرت نه در شایستگی و كاردانی انان، بلكه در پراكندگی و عدم انسجام نیروهای اپوزیسیون مترقی ایران نهفته است.

پیام حزب توده ایران به یازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

... اتحاد عمل نیروهای مترقی، ملی و آزادی خواه میهن ما، به ویژه اتحاد عمل میان نیروهای مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان، عامل اساسی و انکار ناپذیری در راستای ایجاد یک جایگزین مردمی و دموکراتیک در مقابل رژیم ضدمردمی "ولایت فقیه" خواهد بود.

پیام جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران به کنگره یازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به باور ما هر گامی که این سازمان در به چالش کشاندن نظام های دینی، موروثی و مسلکی و ادای سهم در تقویت جنبشهای مدنی و پیشرفت پروژه های صلح، دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران بردارد، توسط دیگر نیروهای دمکرات با استقبال روبرو خواهد شد.

سالنامه جنبش دانشجویی در سال ۱۳۸۷

سال ۱۳۸۷ برای دانشجویان در مقابل زندان اوین آغاز شد، آن هنگام که خانواده های دانشجویان زندانی همچون توکلی، قصابان، منصوری، نصری، غزالی، فیض الله زاده، جهاندار، درخشندی، کریمی زاده، پیران و کانتوری در مقابل زندان اوین جمع شدند تا آغاز بهار را با یاد دانشجویان دربند همراه شوند

پیام حزب کومله کردستان ایران به کنگره ی یازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بقای جمهوری اسلامی نه بهخاطر قدرت بلامنازع این رژیم بلکه قسماً بدلیل پراکندگی و سردرگمی نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی علی العموم و بویژه عدم وجود یک بدیل دمکرات و عدالتخواه اجتماعی است که بتواند اعتماد تودههای مردم را با برافراشتن پرچم خواستها و مطالبات زمینی و قابل حصول آنان کسب نموده واین مطالبات را به سرلوحهی مبارزات تودههای میلیونی تبدیل کرده باشد.

پیام حزب دمکرات کردستان ایران به یازدهمین کنگره ی سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت

وظیفه ی مبرم نیروهای مسئول، دمکرات و مترقی و میهن پرست است که بر پایه ی واقعیتها و مطالبات مردم کشور، بسوی همگرایی و اتحاد فراگیر برای از میان برداشتن نظام انسان ستیز، بحرانساز و ایران بر بادده جمهوری آخوندی در کلیت آن، گامهای جدیتر بردارند و مردم کشور ما و منطقه را از شر این نظام قرون وسطایی و فتنه انگیز نجات دهند و ...

پیام اتحاد جمهوریخواهان ایران به گنگره یازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

تحولات اجتماعی به احتمال نزديک به يقين زمانی شانس موفقيت می يابند که مردم خواهان تغيير و آماده هزينه کردن باشند. اين خواستن خود به خود پيش نمی آيد، هر چند نارضايتی عمومی در ابعاد گسترده وجود داشته باشد. در فاصله ميان خواستن و توانستن حضور تلاشگران مدعی تغيير در نهادهای سياسی و مدنی اجتناب ناپذير است.

پیام سازمان اتحاد فداییان خلق ایران به یازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت

کنگره هشتم سازمان ما با اعتقاد به این که اتحاد و همکاری نیروهای چپ برای استقرار جامعهای آزاد و عادلانه یک ضرورت است و مبارزه متحدانه چپ، در خدمت آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم قرار دارد، تقویت همسوئیها و همگرائیها در بین نیروهای چپ را در جهت پیشبرد اهداف تاریخی جنبش چپ ایران و فرارویاندن آن به نیروئی تاثیرگذار در تحولات سیاسی ایران، ضروری میداند.

تلاش برای" وحدت" نیروهای چپ

این که ما از یک تبار بودیم یا نبودیم بسیار اهمیت دارد در نزدیکی ما به هم. در فهم فرهنگمان، در علایقمان، در حسی که می خواهیم به سوی وحدت برویم، در همه این موارد تاثیر دارد. اما این اصلا تعیین کننده نبوده، کما این که ما از تبار فدایی کم نداریم. فقط اکثریت نیست. اقلیت داریم، رفقای گروه چریکها را داریم، اشرف دهقان و گروه های دیگری را داریم که متاسفانه تقسیم شدند و زیاد هم هستند.

گزارش اخبار روز از چشم انداز وحدت سه سازمان چپ

وحدت، آرزوی دیرینه ای است که در میان چپ های ایران همواره وجود داشته است اما پراکندگی و جدایی هنوز حرف اول را در میان چپ گرایان ایرانی می زند و روند انشعاب ها چشمگیرتر است. سه سازمان چپ گرای کشور، عزم تغییر این جهت را کرده اند. اخبار روز از نمایندگانی از این سه سازمان پرسیده است قطعنامه ی وحدت کنگره ی یازدهم فدائیان (اکثریت) را در این مسیر چگونه ارزیابی می کنند؟ به این پرسش آقایان مجید زربخش، محمد اعظمی و علی مختاری پاسخ گفته اند ...

آقای مهتدی، فقط با ابزار مقدس می توان به اهداف مقدس دست یافت!

من بعنوان یک ایرانی غیر کرد که با زبان، فرهنگ، آداب و سنن، روحیات و حقوق مشروع خلق کرد آشنائی کامل دارم ... یادآوری می کنم که هیچ جریان چپ ترقیخواه و دوستدار آزادی خلقها نمی تواند ظاهر شدن در صفحه تلویزیون صدای آمریکا و تبلیغ نقطه نظرات خود از این رسانه امپریالیستی نحس را خدمت به خلق و میهن بنامد و نباید فراموش کند که با ابزار غیر مقدس، نمی توان به اهداف مقدس دست یافت

دستآوردها و ضعفهای کنگره ی یازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

برجستهترین تصویری که از کنگرهی یازدهم سازمان در ذهن من نقش بسته، شور و شوق وحدت است و این تصویر زیبا همیشه با من خواهد ماند. به گمان من ماندگارترین تصویر در ذهن اکثریت قریب به اتفاق شرکتکنندگان در کنگره نیز همین تصویر زیبا خواهد بود.

صفحه‌ها