ژانویه 2021

'آزادی' در برنامە سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

آزادی یکی از ارزش‏های پایه‏ ای سازمان است. از نظر ما، آزادی عنصر مرکزی در پاسداشت کرامت انسانی است و همه مردم‌ در اندیشه‌ و اعتقاد ـ اعم‌ از اعتقاد سیاسى‌، فلسفى‌، مذهبى‌، علمى‌ و غیره‌ ـ در بیان‌‌، نوشتن‌ و دفاع‌ از آن ها آزاد هستند. ما از حوزه عمومی و جامعه مدنی در برابر اقتدار دولت، از حکومت قانون، دولت مشروط، منتخب و مقید به حقوق بشر و از عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی دفاع می‏کنیم. ما مخالف تبلیغات نژادگرايانه و تحقیرآمیز هستیم.

خورە استقلال

تحقیرهای تاریخی می توانند زخمهای عمیق در روح یک ملت ایجاد کنند، اما نمک پاشیدن مستمر بر این زخمها ربطی بە خود این تحقیرها ندارد آنقدر کە دال بر وجود یک بیماری روحی در حاملان آن است، بیماری کە هنوز تیمار نشدەاست و بیمار هم اصرار عجیبی دارد کە تیمار نشود!

تحلیل و نقد بیانیه شورای مرکزی حزب چپ درباره انتخابات ۱۴۰۰

به نظرم تخمین بیانیه در این باره که حکومت نمی کوشد انتخابات ۱۴۰۰را پر رونق برگزار کند درست است. این تخمین هم که اگر انتخابات فرمایشی برگزار شود احتمال اعتراضاتی از نوع ۹۸ و ۹۶ با عمق و دامنه بیشتر قطعا افزایش خواهد یافت کاملا درست است. اما نتیجه گیری که از افزایش دامنه و شدت اعتراضاتی از آن دست مسیر جامعه برای گذر از جمهوری اسلامی به یک رژیم دموکراتیک گشوده خواهد شد، غیرواقعی است.

پنجاه سالگی جنبش فدائیان سنگربان آزادی عدالت اجتماعی و سوسیالیسم

بهرحال ۵۰ سال از عمر جنبش فدائیان گذشت. باوجود اینکه جنبش فدائیان در روند فعالیت خود پوست اندازی کرد، ولی هنوز هم نقد شیوه مبارزه جنبش فدائیان جایگاه ارزشمند خود را حفظ کرده است. در زمینه نقد و ارزیابی تاکتیک و شیوه مبارزه جنبش فدائیان نقطه نظرات بسیارند. برخی می پندارند که سیاهکل و جنبش برآمد آن ناکام ماند

فدائیان در سە پرده

فدائیان دیروز، امروز با وجود اختلاف سیاسی اما نگاه شهروندی و حقوق بشری را در خود تقویت کرده اند.

اما بی انصافی است که تاثیرات گوناگون فدائیان را در سیاست و فرهنگ و هم افرادی که در خارج از کشور با وجود اختلاف سیاسی با شرف زندگی می کنند را مشاهده نکنیم. هم چنین دغدغه مردم دوستی شان را نبینیم و هم سعی در جریان سازی سیاسی که رفتار قابل قبولی داشته باشند را نادیده بگیریم.

ایران و بناپارت!

اینک کار بجایی رسیده که نظامیان تمام قدرت را می‌طلبند و حتا بین اصلاح ‌طلبان سخنگو یافته‌اند و شگفت این که اخیرا برخی رسانه های خارجی شناخته شده هم وارد این میدان شده و دلسوزانه از روی کار آمدن دولت نظامی برای برچیدن هرج و مرج در کشور حمایت می‌کنند؛ که این چیزی نیست جز ادامه پروژه سولاریوم ترامپ برای ایران، که خود موفق به ادامه‌اش نگشت، اما حواریونش در داخل و خارج به نام خیرخواهی ادامه‌اش می‌دهند!

سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت برگزار می کند

نگیرد این شعلە خاموشی

پنجاە سال مبارزە و امید. سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برگزار می کند. برنامە شامل: سخنرانی، خاطرەگوئی، نمایش ویدئو، موزیک و دکلمە. سخنرانان: رضا جوشنی، رقیە دانشگری، مریم سطوت، بانو صابری، راحلە طارانی و همراە با پیام صوتی زهرە تنکابنی. گروە موزیک الوند، بهرخ، بیژن میثمی. یکشنبە ١٩ بهمن ١٣٩٩ برابر با ٧ فوریە ٢٠٢١. ساعت ١٨:٣٠ تا ٢٢:٠٠ بوقت اروپای مرکزی، ساعت ٩ تا ١٢:٣٠ بوقت تهران. مشخصات ورود بە سامانە زوم: ID: 88418515122 pascode: 577433

اصلاح طلبان و تغییرات آیندە

مناقشات میان ایران و آمریکا کاملا بر آرایش جناحها و نیروهای درون و پیرامون حاکمیت تاثیر می گذارد و از این منظر باید بە آن شدیدا توجە داشت. پایان ماجرای اصلاح طلبی تنها بە خیابان بستگی ندارد. هر نوع بهبودی در روابط میان ایران و آمریکا در صعود نسبی آنها دوبارە تاثیرگذار خواهدبود.

هشدار گروه کار ملی و قومی حزب چپ ایران(فدائیان خلق) پیرامون: دستگیری ده‌هامبارز کرد،خطر اعدام‌ها در خوزستان و تحریکات تازه در بلوچستان!

بر پایه تجارب تلخ تکراری طی چهار دهه گذشته، این نگرانی وجود دارد که بازداشت‌های اخیر فعالین ملی و قومی احتمال خطر جانی برای آنان در پی داشته باشد. بر اساس پاره‌ای اخبار، بازداشتی‌ها در معرض اتهام‌های سنگین قرار دارند.

به یاد رفیق عباس جمشیدی رودباری

هنوز بعد از حدود پنجاه سال وقتی او یادم می افتد بغضی گلویم را می فشارد ومن غرق این پندارم که چرا من و او نتوانستیم با هم اشتراکات فکری مان را کشف و راجع به آنها صحبت کنیم. او نمی دانست که سالها بعد من هم در همان راهی قدم خواهم گذاشت که او پیش کسوتش بود و او نمی دانست که عدالت خواهی او، شجاعت و اعتقاد او من کم سن و سال تر از او را هم شیفته او و آرمانش خواهد کرد.

   خیابان میکده

حاجی تمام کتاب های دکتر شریعتی را خوانده بود. تعداد زیادی ازسورەهای قرآن را حفظ بود و بالاخره رفیق حاجی تعدادی از آثار لنین را هم خوانده بود و بویژه کلمات قصارش را برای درست کردن فاکت علیه دشمنان فدایی مثلا به حزب الهی ها می گفت.

پرچمی برافراشتە برخاستە از چپ

نوزده بهمن سالروز سیاهکل را به تمام رهروان و رفقای این جنبش رهایی بخش تبریک می گوئیم و یاد و خاطره تمامی رفقای مبارز و جانباخته ای که امروزه در جمع ما حضور ندارند را ارج می نهیم. ما به اندیشه های انسانی و مبارزاتشان که جاودانه است وفاداریم و سر تعظیم فرو می نهیم.

فدایت شوم یک تعارف نبود

اما صبح که رفقا اسد و مسعود با دیدن قرار سلامتی به خانه بازگشتند موضوع بازپس گرفتن ماشین از کلانتری محل مطرح شد که خود یک عملیات به حساب می آمد. رفقا شناسایی شدن ماشین را از طرف پلیس منتفی نمی دانستند. خطر دستگیری و یا درگیری در جریانِ پس گرفتن ماشین وجود داشت. به همین دلیل بر سر تعیین افراد برای رفتن به کلانتری، گفتگویی میان ما پیش آمد که هرگز از خاطرم نرفت. گفتگو جدل بر سر مرگ و زندگی بود.

منشهای کجدار و مریز

اما کماکان این سئوال زیباکلام باقیست کە در نبود فقدان استراتژی و ساختار واحد، در صورت پیروزی اصلاح طلبان آنها می خواهند چکار کنند؟ آیا می شود با همان منشهای کجدار و مریز با شرایط بشدت بحرانی کشور روبروشد؟

خاطرەایی شیرین

راننده کامیونی که در مقابل خانه ما ایستاد هرگز ندانست که دارد تمام وسایل یک تیم چریکی از جعلیات تا اسلحه را بار می زند.

ما روی اینکه همسایه ها آسیبی نبینند بسیار حساس بودیم، و حساب می کردیم که هنگام حمله به ما همسایه ها از همان ابتدای شروع شلیک به زیر زمین و یا اتاق امنی پناه می برند.

حکومتی کە با زور اسلحە می رود

حسينی گفت از دودمان شما ديگه كسی هست زندان و اعدام نشده باشه؟ ابراهيم شجاعانه گفت آره. حسينی گفت كيه؟ ابراهيم گفت عمه من!

یکی گفت انگار یک نفر از جلو می‌آمد. کجا رفت؟ دوسه بار چراغ قوه انداختند که از بالای سرم رد می شد. منصرف شدند، رفتند. بعدها انوش صالحی کتابی نوشت در واکاوی موضوع سیاهکل با عنوان اسم شب سیاهکل که نوشت اونهایی که اون شب وحدتی فکر کرده بود ساواکی هستند یک نفر حمید اشرف بود و آن یکی دیگر اسکندر صادقی نژاد.

سیاهکل تجلی رابطە پیچیدە عین و ذهن

جنبش سیاهکل یک کنش انسانی بود به یک تحقیر ملی

در خاتمه به نظر من حکومتها باید بیشتر از چپ ها از جنبش چریکی بیاموزند، و بدانند تن به خواست مردم ندادن چه عواقبی برای آنها به بار می آورد. هیچ جریانی به اندازه جنبش سیاهکل نتواسته چهره رژیم را سیاه کند.

  خودگذشتگی در راه آرمان مردمی

سازمان فدائیان خلق در راه مبارزه، هم قبل از انقلاب وهم بعد از انقلاب وبخصوص در فاجعه کشتار ۶۷، اعضای بسیاری را از دست داده که همه آنها عاشق زندگی و میهن خود بوده اند و خاطره همگی آنها برای ما گرامی و ماندگار است.

نیاز آمریکا

اما این بار در تاریخ آمریکا حادثە بی سابقەای اتفاق افتادەاست. حادثەای کە علیرغم شکست ترامپیسم، اما حاکی از بحران عمیق ساختاری در این کشور است، بحرانی کە ریشە در شکافهای شدید طبقاتی دارد. قدرت سیاسی در ایالات متحدە آمریکا باید راە چارەی در این مورد بیاندیشد، وگرنە بنیانهای صعود دوبارە امثال ترامپ کماکان بەجای خود باقی اند. تنها کافیست دوبارە فرصتی بیابند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برآمد نیم قرن تلاش فدائیان

انقلاب ٢٢ بهمن ١٣٥٧ فرصتی را برای ما فدائیان فراهم نمود تا به خود برگردیم و مروری به گذشته حجیم و کوتاه خود داشته باشیم. درس هایی آموختیم که تبلور جان بسیاری از رفقای فدائی در آن نقش بسته است. فرصتی بدست آمده بود تا گذشته چریکی خود را نقد کرده وآنرا در حافظه تارخ بایگانی سازیم.

لذت‌ها و درد‌های آیندە

زن و مرد لحظه‌ای می‌‌ایستادند، نگاه می‌‌کردند، در گوش هم پچ و پچی و می‌‌رفتند: خرابکار!؟ آن چشمان نافذ و خرابکار!؟ مقابل سینما ادئون در پیادەرو بساط روزنامه فروشی تجمع بود، و کیهان و اطلاعات به دلیل عکس‌های روی صفحه اول، تند تند به فروش می رفت. من وارد سینما شدم و فیلم 'زنده باد زاپاتا' رو دیدم.

نیم قرن پیش

باید حکومتی را تخطئه کرد که بهترین جوانانش را چنان از حکومت بیگانه کرد.

این افرادی که در بالا نام بردم، عموماً از دانشجویان و فارغ التحصیلان نخبه دانشکده پلی‌تکنیک و بسیار باسواد و از آن مهم‌تر بااخلاق بودند. آنان به زندگی خود نیز عشق می‌ورزیدند، اوصافی که دانشجویان بی‌طرف در باره این افراد بیان می‌کردند، بی‌نظیر است. تعهد آنان به کشور و مردم فوق‌العاده بود.

سرشار از شور و اراده

اندیشه های جزنی به بازبینی در برخی مضامین و جهات اصلی مشی چریکی انجامید. تعدیل جایگاه «هم استراتژی، هم تاکتیک» مبارزه مسلحانه به «تبلیغ مسلحانه» تاکید بر نبرد با دیکتاتوری، توجه به فعالیت سیاسی به مثابه پای دوم مبارزه یا تلفیق اشکال مختلف مبارزه و بالاخره سازماندهی متفاوت نیروهای وسیع توده ای وجوه مهم نظرات بیژن بود.

طعم تلخ، همراە خونابە

در تله افتاده بود. سلاح آماده را کشید. از دوطرف کوچه در محاصره بود. شلیک کرد و قبل از آنکه بتوانند جلو بیایند سیانور داخل دهان را که مدتها بود در قسمت راست فک پائین کنار آخرین دندانها جا خوش کرده بود لای دو دندان گرفت، فشار داد. کپسول شیشه‌ای کوچک داخل دهانش خرد شد. طعم تلخ، همراه خونابه.

ناسیونالیسم سازمانی بە از سرگشتگی انترناسیونالی!

با توجە بە روندهای طی شدە می شود حزب چپ را نگە داشت، اما وجود این حزب بدون سازمان اکثریت یک وجود بی ریشە و فارغ از تاریخ است کە بە نفع خود حزب چپ هم نیست. پس برای اینکە این حزب بتواند پا بگیرد و رشد کند و در تاریخ ایران نقش ایفا کند، وجودش کماکان و تا برگشت بە کشور وابستە بە سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت بعنوان مولفە اصلی تشکیل دهندە آن است.

تشکیل حزب چپ ایران (فداییان خلق) آغازی بود بر پایان جداسری ها

در این مسیر اما فکرهای دیگری بودند و هستند که ماندن در جزیره را امن تر میدانند. ماهی سیاه کوچولو و پیامش را فراموش کرده اند و افتخارات گذشته برایشان کافی است که از وضع موجود راضی باشند. اصرار وافرشان بر «هویت تاریخی» و مقدس کردن «نام و نشان» های پرافتخار نشانگر روحیه «ناسيوناليسم سازمانی» است.

چپ در تماس با کدامین

می دانیم کە در چنین جهانی بدون داشتن استراتژی مشخص در مورد چگونگی رابطە با چنین نیروهائی نمی توان بە بازیگری جدی تبدیل شد. چپ بعلت خصلت فراگیر خود کە همانا ایدەای با رویای آشتی دادن آزادی و عدالت است با بخشی از این نیروها مشکل جدی دارد و با بخشی دیگر می تواند وارد مرحلە داد و ستد بشود.

فدائی بودن، سبک زندگی

برای من فدایی بودن سبک زندگیه و ‌خصلت نیست. فدایی جسور بود و شجاع، از جان و دل گذشته بود و ‌مبارز. در کنار انسان بودن شخصیتی فراتر از انسان معمولی داشت، زندگی و ‌لذت را می‌فهمید و مبارزه را در زیستن و تکاپو می‌دانست.

جملاتی از نشست نوبتی اعضاء سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت

روند پر شتاب رشد اقتصادی چین، چالش بزرگی را برای آینده نقش امریکا و دیگر کشورهای پیشرفته در جهان ایجاد کرده است، جهت مقابله با این روند، طی یکی دو دهه اخیر در عرصه اقتصادی و نظامی امریکا با هماهنگی با دیگر کشورهای صنعتی سیاست هماهنگی را در پیش گرفته اند اما در چهار سال گذشته ترامپ کمتر به هماهنگی با دیگر متحدین دیرینه امریکا متکی بود

رزا  لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت فراموش نمی شوند 

باید با صدای بلند به جهان نشان داد و یادآوری کرد و از مردم خواست که به سمت و سوی سیاستگذاری در کشور هایشان حساسیت بیشتر نشان بدهند و اثرگذار باشند. چپ باید خود را بیازماید و خود را نشان بدهد و در عرصه سیاست و جامعه، آرزوها، برنامه و نوع مبارزه و ارزشهای خود را عرضه نماید.

انقلابی با خصلت معکوس

مدل "اول خارجی، دوم کمونیستها و سوم پارلمان" کە مدل ذهنی همە فاشیستها برای عروج از پلکان قدرت است و در زمان ترامپ هم تکرار شد، عملا افشا شدە و شکست خوردەاست. این اسم رمز دیگر رمزی مکشوف است. با این حساب باید فاشیستها دنبال مدل ذهنی دیگری بگردند.

خرابکارهای دوست داشتنی (بە بهانە سالگشت حادثە سیاهکل)

هرچند به ظاهر تفاوت میان اقلیت و اکثریت در اندازه و تعداد تعریف می شود، اما اقلیت تهی از قدرت نیست.

آنها توانستند آرمان رهایی ملتی را از حبس شدگی در ذهنیت به عینیت و تجربه زیسته ملی تبدیل کنند. از این رو واقعه سیاهکل و واقعه پردازان در یاد و خاطرات و تاریخ و طبیعت مردم سرزمین شان جاری و جاودان شدند.

از آرش کمانگیر تا رزمندگان سیاهکل (به بهانه سالگشت حادثه سیاهکل)

ایستادگی تا مرز ایثار، در برابر تجاوز به حریم های مادی و معنوی زندگی یک ملت و سرزمین

آنان با اطمینانی که به همدلی و حمایت معنوی مردم دارند، و با این احساس که قدرت و اراده ملت درآنان تبلور یافته است، اگر آرش باشند تیر را از چله کمان تاآن سوی مرزهای ایران زمین پرتاب، و اگر چریک فدایی گلوله های تفنگ و مسلسل را به طرف سینه های سربازان شلیک می کنند، آن یک با این هدف قصد که یک تنه دشمن را برای همیشه از مرزهای میهن دور نگاه دارد و این یک به این امید که با تسخیر و تمرکز قدرت جامعه را از فراز، منطبق با آرمان های خود مهندسی نماید.

ما با هم مي توانيم!

فرا خوان برای تاٌسيس بنياد جمهوری وِ دمکراسی

ما به زودی، با گزینش هیت موسس، اساسنامۀ موقّتِ بنياد را تدوين و منتشر می کنيم و به استقبال هم ميهنان آزاده ای خواهيم رفت که به ندای ما پاسخ مثبت دهند تا عضو گيری بر مبنای اساسنامه موقّت آغاز گردد.

روبنائی کە نقش دیگری می طلبد

رژیم جدید بعد از انقلاب با مصادرە و تحت تسلط درآوردن نهادهای اقتصادی بلافاصلە نقش روبنا را بە زیربنا انتقال می دهد. او کە بەشیوە غریزی می دانست روبنا در مقایسە با زیربنا موقتی عمل می کند و نمی تواند نقش خود را در درازمدت با همان استحکام قبلی ادامە دهد، علاوە بر تسخیر ماشین دولتی، دست بە ایجاد نهادهای خاص اقتصادی خود زد و حتی در درازمدت می بینیم کە نقش نیروهای نظامی و امنیتی را نیز در این زمینە بشدت گسترش داد.

هی ماریا!

ـ : "هی ماریا، این کتاب ها چه به دردت می خورند که زیر بغل می زنی، بهتره بری توی بازار میوه فروشی، یک کاری برای خودت پیدا کنی." که صدای خنده مسافران هم بلند شد. آنجلینا همچنان صدای بی ادبانه مرد را می شنید که به اصطلاح خوشمزگی می کرد.

نفی و نە اثبات

نظامهای میانی با خصلت تعرضی پایدار نمی مانند و در تمام عمر خود تنها بە کشورها آسیب می رسانند. جمهوری اسلامی هنوز یک وجود حقیقی است و نە واقعی. نسبت حقیقت این نظام با واقعیت آن، فرسنگها از همین نسبت در نظامهای دیگر فاصلە دارد.

به مناسبت پنجاه سالگی جنبش فدایی

سمینار پژوهشی

موضوعات سمینار:
* مروری بر سیر تکوین و اثرگذاری «چریکهای فدایی خلق»؛
* چریکهای فدایی و جنبش دانشجویی خارج از کشور؛
* فدائیان خلق از ۱۹ تا ۲۲ بهمن ۱۳٥۷؛
* ناگفته هایی از نخستین سال جنبش قدایی؛
* مروری بر کتاب «فراخوان به مبارزه مسلحانه».

توضیح پیرامون تحریف یک تیتر و حذف یک پاراگراف مصاحبه با سایت «مستقل آن‌لاین»

توضیح سایت کارآنلاین:
اخیرا رسانه "مستقل آن‌لاین" مصاحبه‌ای با رفیق فرخ نگهدار صورت داده و آن را در سایت خود منتشر کرده است. انعکاس این گفتگو، با حذف یک پاراگراف از پاسخ‌های رفیق فرخ و گذاشتن عنوانی برای این گفتگو صورت گرفته است که مضمون آن در پاسخ‌های رفیق نگهدار مطرح نشده است. در این ارتباط رفیق فرخ نگهدار توضیحی را برای انتشار در اختیار «کار آنلاین» قرار داده است که در زیر از نظر شما می‌گذرد.

نفی وحدت زیر درفش ایجاد تشکل سیاسی مشترک

نویسنده مقاله، مرا به دلیل بیان نظر و دیدگاهم درباره سازمان اکثریت که از شناخت من از زندگی و عملکرد این سازمان ناشی می‌شود، مورد ملامت قرار می‌دهد و به جای اینکه روشن کند چرا عملکرد سازمان چنین نظر و دیدگاه و داوری‌ای را در من و احتمالا در دیگران موجب شده، معلول را می‌کوبد.
نویسنده برای اثبات ادعاهای خود «فراخوان برای مشارکت در روند شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» را شاهد می‌آورد و می‌خواهد اثبات کند که اصلا از ابتدا "وحدت چپ" مطرح نبوده است! و گویا سازمان اکثریت از همان ابتدا می‌خواسته است ضمن حفظ تشکیلات خود، تشکل سیاسی جدیدی ایجاد کند و حزب دیگری به احزاب و سازمان‌های موجود بیفزاید!

تحریف برای خاموشیِ سازمانِ ریشه‌دارِ پنجاه ساله!

ثانیا سازمان روی‌کردِ خود به امرِ تشکیلِ حزب را به‌روشنی و بدونِ هیچ پرده‌پوشی اعلامِ بیرونی و همگانی کرده است. دلیلی ندارد دو جریانِ دیگر، که در بنیان‌گذاریِ حزب شریک و همراهِ سازمان بوده‌اند، با وجودِ آگاهی از این روی‌کردِ آشکارا اعلام شدۀ سازمان، برپایۀ تصوراتِ خود پای در راهِ شراکت با سازمان گذاشته باشند. با این‌همه اگر کسانی تصوراتِ خود را جایِ مصوباتِ اعلام شدۀ سازمان گذاشته‌اند، مسئولیتِ نادرستیِ کار پایِ خودشان است.

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران در محکومیت صدور حکم ۱۱ سال زندان برای آرش گنجی

کانون نویسندگان ایران پرونده‌سازی و صدورحکم ‎ ۱۱ سال زندان برای آرش گنجی را محکوم می‌کند و خواهان لغو بی‌قید و شرط حکم صادره و مختومه شدن پرونده است و از نویسندگان و مدافعان آزادی بیان می‌خواهد تا از هر راه ممکن به صدور این حکم اعتراض کنند.

درباره رفع پایدار تحریم‌ها وفشار اقتصادی بر مردم

درابتدا لازم است یاد آوری کنم که «تغییر در حکومت» منطقا، فی‌نفسه و الزاما به معنا و مفهوم موافقت یا مخالفت با حکومت نیست: طرفداران « تغییر در حکومت» می‌توانند از جایگاه تحول‌خواهی و هدف استراتژیک مخالف حکومت باشند و سیاست عقب نشاندن حکومت در راستای گذر از آن را در پیش بگیرند، یا می‌توانند از سکوی موافقت با حکومت، سیاست تغییر در آن در راستای حفظ حکومت را انتخاب کنند. این دو نیرو اگر در تاکتیک و راهکارها مشترکاتی دارند، در راهبرد سیاسی متفاوت و حتی رقیب همدیگرند زیرا متعلق به دو هدف و سیاست راهبردی هستند. بخشی ازتلاشگران برای «تغییر در حکومت»، بطور پایه‌ای مخالف حکومت هستند ولی بخش دیگر اساسا دلبسته و متعلق به این نظام و موافق آنند.

نقدی بر نوشته فرخ نگهدار با عنوان "مبارزه علیه تحریم ها: هم استراتژی هم تاکتیک"

ولی از طرف دیگر همین رهبران میدانند که ادامه روش های فعلی آنها را در آینده ای نه چندان دور در اقیانوس سیاسی متلاطمی گرفتار خواهد کرد. بنا بر این باید انتظار داشت که ج. ا.ا. در مذاکرات آینده با دادن امتیازات بسیار تمام توان خود را برای دستیابی به توافق با ایالات متحده و سایر کشورهای برجام بکار ببندد و به هر شکل به توافقی که متضمن بقای آن است دست پیدا کنند. ولی نه تنها نباید تصور کرد که حصول توافق در مورد رفع تحریم ها لزوما به وقوع اصلاحات ساختاری در رویکرد سیاستهای داخلی حاکمیت فعلی خواهد انجامید، بلکه حتی ممکن است بدنبال توافق با آمریکا، دور جدیدی از فشار و آزار نیروهای سیاسی و سرکوب اعتراض های مردم آغاز شود.

انتخابات 1400 ایران و سناریوهای پیش رو

سوژگی و فاعلیت در سیاست و راهبرد روشنفکران و منتقدان و احزاب خشونت پرهیز در مواجهه با انتخابات 1400 به چه معنا است. چه باید کرد؟ پاسخ به این پرسش بسیار دشوار است. در هر صورت شرکت بی چون وچرا و تکراری در نمایش فرمایشی از نوع انتخابات ریاست جمهوری 1400 نه تنها بازی در زمین حریف است که به منزله نادیده گرفتن تمایل و خواست اکثریت جامعه و وداع با کنشگری واقعی سیاسی است.