مارس 2021

واهمە انحلال طلبان از برآمد دوبارە سازمان اکثریت

در پایان باید گفت کە کاملا مشخص است حاملان این اعلامیە از برآمد سازمان واهمە دارند و در تلاش اند فضای نسبی کە با تلاش رفقای اکثریت در جریان کنگرە ١٨ سازمان و در فعالیتهای بعد از آن در فضای عمومی ارائە شد، و بار دیگر سازمان را در سطح مطلوبی وارد فضای سیاسی ـ مبارزاتی کشور کرد، دوبارە از طریق تلاشهائی از این دست آن را خفە کردە و پروژە تشکیل حزب خارج کشوری چپ را بە پیش ببرند.

نتیجه گزارش کمیسیون دولتی: وجود نژاد پرستی در انگلستان را  را  ماست مالی می کند 

آیا انگلیس نمونه بارز مبارزه با نژادپرستی است؟ آیا این کشور می تواند یک الگوی مناسب برای دیگر کشورهای اروپایی باشد؟ یک کمیسیون مطالعه به سفارش بوریس جانسون نخست وزیر کشور پادشاهی انگلستان, موقعیت اقلیت های قومی را در بهترین و در بالاترین شرایط مطلوب می بیند و تحسین می کند، اما حزب کارگر و فعالان حقوق مدنی به سرعت به آن پاسخ منفی می دهند. بورس جانسون نژاد پرستی در انگلستان را ماست مالی می کند.

اطلاعيه شورای سردبيری کارآنلاين

اخيرأ اتاقی در کانال تلگرامی ابتدا با نام "کارآنلاين" با گل سازمان و سپس با تغيير نام به "مبلغ کارآنلاين" و اضافه کردن "آزادی، دموکراسی و سوسياليسم" با گل سازمان راه اندازی شده است. نام و مشخصات فرد يا افرادی که اين کانال را راه انداخته اند، روشن نيست و ما تا کنون نتوانستيم به هويت آن ها پی ببريم. 

در آستانە انتخابات ۱۴۰۰، و وضعیت موجود

با تاسیس "نهاد اجماع ساز" به نظرمی رسد، جریان های مختلف اصلاح طلب عزم جدی برای ایجاد همآهنگی و اتخاذ یک وحدت رویه برای رسیدن به معرفی نامزد واحد و مورد قبول تمام جریان های اصلاح طلب و شرکت در انتخابات را دارند. اما تحلیل دیدگاه های فعالین، چهره های شاخص و جریان های مختلف اصلاح طلب نشان می دهد که اختلاف نظر بین آن ها، عمیق تر از آن است که بتوانند در مورد شرکت در انتخابات و در گام بعدی معرفی نامزد مشترک، به وحدت نظربرسند.

ادامە بحث حزب گریزی

پست مدرنیسم و دوران پایان تاثیرگذاری کلان ایدەهای بزرگ بمنزلە پایان احزاب نیست، بلکە بمثابە وجود و پذیرش احزاب در چارچوب یک دنیای پلورالیستی و چند وجهی است و با قبول این منطق کە هر کدام سهم ویژە خود را ایفا می کنند.

صف‌آرایی در انتخابات ۱۴۰۰

چیزی که فعلا در زیر پوست جامعه می‌گذرد و مردم در کوچه و برزن و محل کار از آن حرف می‌زنند ترکیبی است از تلاش برای زندگی بهتر و سئوال این که فردا چه می‌شود. سئوالی که به سادگی نمی‌شود با تحولات پیچیده منطقه و مشکلاتی که در عرصه‌های مختلف از اقتصاد تا سیاست و فرهنگ گریبان آنان را گرفته، بدان پاسخ داد.

  توافق اتحادیه کارگران صنایع فلزی و برق استان نورد راین-وستفالن آلمان و اتحادیه کارفرمایان

این توافق در پی اعلام اعتصاب های کوتاه مدت هشدار دهنده اتحادیه کارگران صنایع فلز و برق آلمان، امروز سه شبه ۳۰ مارس ۲۰۲۱ با موفقیت به نتیجه رسید. در این توافقنامه بر حق بیمه ویژه دوران کرونا و پرداخت های ویژه سالانه به دلیل کوتاه شدن ساعت کار در دوران کرونا تاکید شدەاست.

در مورد سند همکاری ٢٥ سالە ایران و چین

درهم تنیدگی اقتصاد ایران با چین، منتج بە تقویت عنصرعقلانیت اقتدارگرائی در عرصە اقتصاد خواهد شد کە در ایران با توجە بە ایدئولوژی حاکم، از مدل چین متفاوت خواهد بود. بە ین معنا کە رابطە با جهان خارج و بویژە غرب عمدتا در این مدل جائی نخواهدداشت، مگر اینکە تحولی در زمینە برجام اتفاق بیافتد.

عبدالفتاح السیسی و کانال سوئز

جمال عبدالناصر کانال سوئز را ملی کرد. او با این تصمیم عملا انگلیسی ها را از کشور بیرون کرد. نتیجه: بحران سوئز. از یک سو مصر، از سوی دیگر اتحادی بعید از انگلیس، فرانسه و اسرائیل بوجود آورد. از طرفی  بحران سوئز آغاز قطعی پایان امپراتوری استعمار انگلیس بود. تحت فشار قدرتهای جدید جهانی ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، این سه کشور انگلیس و فرانسه و اسرائیل مجبور به عقب نشینی شدند و سپس نخست وزیر انگلیس "آنتونی ادن" شغل خود را از دست داد. از طرف دیگر، ناصر رهبر جهان عرب شد.

حزب گریزی، نمایشی از ارادەگریزی

باید گفت حزب گریزی نشانەای جدی از جمع گریزی انسانها، عدم اعتماد آنها بە یکدیگر، تشدید فردگرائی، کوتاەبینی در زندگی روزمرە و برجستەشدن جاذبەهای زندگی روزمرەاست. این پدیدە باعث شدە کە احزاب و یا جریانات موجود در کشورهای عقب ماندە و استبدادی برای حفظ موقعیت خود بیش از پیش بە ابزار پول، نیروی امنیتی، دروغ و عدم شفافیت متوصل شوند.

اعلام خروج ترکیه از کنوانسیون مبارزه با خشونت علیه زنان

خروج دولت ترکیه از کنوانسیون مبارزه با خشونت علیه زنان که به دستور اردوغان انجام گردیده، نشانگر گرایش هر چه بیشتر او به اقتدار دینی و و مخالفت با سکولاریسم است. اردوغان گرچه در انتظار مخالفت های شدید در داخل و خارج بود، اما او نشان داده است که سیاست خارجی و بویژه اروپا، نمی تواند بر او تاثیری داشته باشد. در هفته گذشته، اردوغان از پارلمان ترکیه که حزب او و شریک متحد او در آن اکثریت دارند، برنامه  تحریم و غیر قانونی کردن دومین حزب بزرگ و مخالف خود "HDP" را آغاز کرده است، که این حمله آشکار او نیز نشانگر مخالفت با لیبرالیسم پارلمانی است و نمایانگر اقتدار گرایی آشکار است.

قتل عام در کشور آفریقایی  رواندا

دو سال پیش از طرف رئیس جمهور فرانسه به گروهی از مورخان فرانسوی ماموریت داده شده بود که در مورد دخالت کشور فرانسه در قتل عام و نسل کشی مردم رواندا تحقیق نمایند. حال بر اساس گزارش این تیم پژوهشی، کشور فرانسه بدون قید و شرط از رژیم نژاد پرست، فاسد و خشن دولت وقت رواندا حمایت کرده است. در این قتل عام ۸۰۰ هزار نفر از مردم این کشور آفریقایی جان خود را از دست دادند.

دوماهنامه دانش و امید

دانش و امید، دوماهنامە اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سال اول شمارە سوم، دی ١٣٩٩ با مطالبی متنوع و خواندنی؛ از جملە: معضل مسکن، انترناسیونالیسم و میهن دوستی سیاوش کسرائی، فاشیسم دیروز و امروز، آمریکا بعد از انتخابات.
خوانندگان کارآنلاین را بە خواندن مطالب جالب این شمارە فرامی خوانیم.

دولت ترکیە، دشمن اصلی کردها

با این حساب جنبش کردها با یک دمکراسی اتوریتەای رودرویند کە کار آنها را بمراتب دشوارتر از درافتادن و رویاروئی با حکومتی مانند حکومت بعث می کند. دمکراسی اتوریتەای از خصلت انعطافی بیشتری از جملە در سطح جهان و منطقە برخوردار است و همین کار مواجهە با آن را بسیار مشکل تر می کند.

  نامـه سـرگشـاده بـه دولت آمریکا، کنـــگره، مجـلس سنــا

ما صراحتا از دولت و رئیس جمهور و نمایندگان کنگره و نمایندگان سنای امریکا می خواهیم با لغو تحریم ها و بازگشت به برجام به پیگیری مذاکرات سازنده در جهت رفع خشونت و بر قراری آرامش و صلح در منطقه و جهان بپردازند. برای ما قابل پذیرش نیست که هزینه اشتباهات و سیاست های نادرست را مردم رنجدیده و ستم کشیده ایران بپردازند. ما مادران صلح ایران صراحتا اعلام می داریم، تحقق دموکراسی در داخل کشور مسئولیتی برعهده مردمان ایران زمین است.

بە پیشواز نوروز، در گسترش مبارزە

پیام بە ایرانیان نروژ

ما ضمن تبریک سال نو بە هموطنان عزیز، بویژە کارگران و زحمتکشان میهن، کە این روزها شرایط معیشتی سختی را از سر می گذرانند، امید این را داریم کە سال نو و همراە آن قرن نو، آغاز تحول جدیدی در میهن ما باشد در راستای تحقق آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی.

نامه زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج در مورد تشدید آزار و اذیت زندانیان سیاسی

انتقال به سلول انفرادی، توهین و تحقیر، ضرب و شتم، تشکیل پرونده‌های جدید و صدور احکام تازه و تبعید به زندانهای دور از محل سکونت و… از جمله روشهای اعمال فشار بر زندانیان و آزار و اذیت خانواده‌هایشان است که در ماه‌های اخیر شدیدتر و گسترده‌تر شده است.

بیانیه، امضاها و سوداهایش

  بیانیه «نه به جمهوری اسلامی» را می توان از وجوه مختلفی نگاه و ارزیابی کرد.

مشروح سخنان رضا پهلوی بر اساس تجربیات تاریخی نسل ما نیز پدیده ی تازه ای نیست. این سخنان به دنبال آن امضاها، جا به جا یادآور بیانات خمینی در نوفل لوشاتو است. وعده های بزرگ در برپایی حکومتی دموکراتیک و آزاد که مارکسیستها هم در آن حرف خود را می زنند.

دشوار لیبرال دمکراسی

باید گفت ما در جهانی زندگی می کنیم کە حتی با آمدن بایدن هم فعلا نمی توان از عروج دوبارە لیبرال دمکراسی سخن گفت. البتە باید نشست و منتظر پایان دوران کرونائی باشیم، اما گذشت این دوران، کە موقتی است، هنوز با خود عناصر مهم موج دیگری از جلوە لیبرال دمکراسی در جهان را نشان نمی دهد.

درگذشت رفیق علی خاوری را به حزب تودهٔ ایران و عدالت‌خواهان ایرانی تسلیت می‌گوییم!

دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

پس از یورش و ضربات هولناک جمهوری اسلامی به حزب توده ایران، حضور رفیق خاوری در خارج از کشور به عنوان یکی از معدود بازماندگان کمیتهٔ مرکزی حزب در دوران پس از انقلاب موجب آن شد که مسئولیت‌های تعیین‌کننده‌ای در سامان‌دهی به نیروهای متشکل حزب تودهٔ ایران بر دوش رفیق خاوری بیافتد. علی خاوری که دبیراول حزب تودهٔ ایران شده بود، در پی جدایی‌های متعدد صورت گرفته در صفوف حزب نیز هم‌چنان در حزب ماند و در سال‌های پایانی عمر از سوی حزب تودهٔ ایران به عنوان صدر کمیتهٔ مرکزی حزب انتخاب شد.

  روزنی به نام پنجره

 کودکان بسیاری را به نام تو می خوانند، کودکانی که هنوز زاده نشده اند راهم، کودکانی که مادر زمین آبستن آنهاست، زمین نام ترا بر آنها خواهد گذاشت، نام تو، نام او، نام شما، نام همه تان که اکنون هفته هاست، ماه هاست، سالهاست، قرن هاست ستاره شده اید و شب که فرو می افتد در گوشه گوشه آسمان شب گرفته پیداتان می شود و مردم از روی زمین می بینند که با سیاهی سر ستیز دارید. شب که می شود می خواهم تک تک تان را از آن بالا بچینم، قلبم دارد آتش می گیرد. می خواهم یک شب، یک ساعت، یک آن، چراغ خانه مان را روشن کنید. بیایید بنشینید.

ارتقا زنان، آینده را شکل می دهد

مصاحبه با خانم کریستینه بنر رییس اتحادیه کارگران صنایع آلمان "IG MetaLL"

بیشتر از هر چیز این مرا نگران می کند که در خیلی از کشور هایی که تحت سلطه دیکتاتورها هدایت می شوند و به ظاهر از مردم کشورشان پشتیبانی می شوند، از تشکل یابی و همبستگی کارگران بشدت جلو گیری می کنند تا بتوانند به سیستم مشت آهنین خود دامه بدهند، و کارگران را که نیروی اصلی تولید و پیشرفت صنایع و آبادی هر کشور هستند، از حد اقل دستمزد و رفاه محروم نگاه دارند. اما من با همه این احوال, چشم انداز روشنی را می بینم و شعر "آناندا گورمن" به من آرامش و امیدواری می دهد: "ما فاصله ها را کم می کنیم - زیرا که ما می دانیم - با همه تفاوت ها - آینده خود را می توانیم - در بهترین مکان بنا کنیم". به همین دلیل من بسیار خوشحالم که دراتحادیه صنایع آلمان" IG Metall"، همه ما بر سر این ها توافق داریم: بر سر همبستگی جای بحث و گفتگو نیست. و بر سر برابری ما هم جای بحث و گفگو وجود ندارد.

آیا وقت آن نرسیده که خودمان را از قید و بند مد خلاص کنیم؟ 

من طرفدار دخالت و مقررات سیاسی هستم. این احتمالاً تنها چیزی است که می تواند به عنوان معیار این کار قرار گیرد. از آنجا که  بطورعموم، تاثیر گذاری مستقیم مصرف کنندگان نیز بر این مساله حیاتی محدود است، بنابراین من مسئولیت را بیشتر در سیاست گذاری می بینم. تا زمانی که تی شرت ها و انواع  لباس های دیگر، به قیمت حتی کمتر از پنج یورو عرضه می شوند، همیشه اشخاصی نیز وجود خواهند داشت که آنها را خریداری کنند. به ویژه از منظر جهانی هم بهتر است به این نکته توجه داشته باشیم که خیلی از مردم کشورهای دنیا دوست دارند با سبک زندگی فرهنگ های غربی آشنا شوند، آنوقت میزان مسولیت سیاست بر آن، برای ما روشن تر می شود. ما از امکانات و زندگی نسبی بهتری بر خوردار هستیم و در خانه های ما انبوهی از لباس های ارزان قیمت دیده می شود که با  پرداخت کمترین دستمزد به کارگران تولید کننده آن به ما رسیده است. ما نمی توانیم فراموش کنیم که در حال حاضر، زندگی دو میلیارد انسان زیر استانداردهای یک زندگی معمولی هستند.

در سوگ رفیق احمد قادیان ولشکلائی

احمد در دوران جوانی هم‌راه با دوستانش در سازمان‌دهی مبارزات مردم علیه حکومت محمدرضاشاهی شرکت داشت. او پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و سرنگونی رژیم شاه، به تشکیلات سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران پیوست و پس از وقوع انشعاب در سازمان، فعالیت خود را در سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) پی‌گرفت. در سال ۱۳۶۱ و پس از ازدواج با رفیق عزیزمان، زنده‌یاد گلناز اعظمی قادیکلایی، به تهران نقل مکان کرد و در ارتباط با تشکیلات سازمان در تهران قرار گرفت.

پیام حزب دمکراتیک مردم ایران بە مناسبت درگذشت علی خاوری

با خبر شدیم که روز جمعه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹، آقای علی خاوری، از زندانیان بنام دوران شاه و صدر حزب توده ایران، بر اثر ایست قلبی با زندگی وداع گفته است. از این راه حزب دمکراتیک مردم ایران مراتب همدردی خود را با هموندان و هواداران حزب توده ایران ابراز می دارد.

رفتار ناعادلانه با شهروندان، از اقوام، نژادها و ملیتهای دیگر را بشدت محکوم می کنیم

متن اعلامیە بە دو زبان فارسی و انگلیسی است.

سازمان ما که برای ‌عدالت اجتماعی، حقوق بشر و برابری مدنی در ایران مبارزه می‌کند؛ نمی‌تواند در برابر بی‌عدالتی و تبعیضی که بر رنگین پوستان در دنیا اعمال می‌شود بی تفاوت بماند. از این رو ما رفتار ناعادلانه با شهروندانمان، از اقوام، نژادها و ملیتهای دیگر را بشدت محکوم کرده و از دوستان، همکاران، همسایگان، خواهران و برادران خود در همه جوامع که برای رفع تبعیض و رفتار عادلانه و برابری حقوق مبارزه می‌کنند، حمایت می‌نمائیم.

بحث سیاسی پیرامون ناآرامی های مرزی (سراوان بلوچستان)

در تاریخ  چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۹- ۱۰ مارس ۲۰۲۱، بحث سیاسی پیرامون ناآرامی های مرزی (سراوان بلوچستان)، به دعوت سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)- برلین در اتاق زوم تدارک وبرگزار شد. این جلسه با حضور رفقای شرکت کننده از آلمان، هلند، سوئد، نروژ، دانمارک و آمریکا برگزار گردید.

رفیق جدید قافلە

در باب فعال شدن نقش امنیتی و اقتصادی ارتش

گفتەمی شود ارتش مصر چهل درصد اقتصاد کشور را در دست دارد. بیهودە نیست کە حتی اعتراضات مردمی در این کشور، در جریان بهار عربی، نتوانست جایگاە این نیرو را تضیف کردە و علیرغم سرنگونی مبارک بە دمکراسی و آزادی دست یابند. پروژە واردکردن نیروهای نظامی در واقع فعال نگاەداشتن این نیروها تنها در روزهای قبل از سرنگونی نیست، بلکە دامنە آن بە بعد از تحولات هم می رسد.

4 توصیه سیاسی به آقای رضا پهلوی

این هویت تازه زمانی احراز و قطعی خواهد شد که ایشان اعلام کند از این پس از القاب ولیعهد، شاهزاده، والاحضرت و غیره شخص ایشان استفاده نخواهد کرد و بستگان و دوستداران ایشان مجاز نیستند از این عناوین در مورد وی استفاده کنند. رضا پهلوی حالا می گوید نه «مناسبات چوپان رمه گی» قبول دارد و نه نظام موروثی را. حالا انتظار این است که او از دیگر سلطنت طلبان با همین صراحت دعوت کند: یا به جمهوریت بپیوندند و یا برای خود میراث دار دیگری پیدا کنند.

هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز و خجسته باد!

ما فرارسیدن سال نو را به همۀ هم‌میهنان گرامی و همۀ کسانی که نوروز را جشن گرفته و پاس می‌دارند، تبریک گفته و سالی سرشار از امید و موفقیت و بهروزی را برای هم‌وطنان عزیز آرزومندیم و امید فراوان داریم که این ابر سیاه از آسمان میهن پاک شده و دل‌های آرزومند و امیدوارِ مردم به خورشیدِ آزادی، چشم‌روشن گردد.

امروز صبح رفتیم خاوران

حکم داد: بسه دیگه، این عکسها مال کیه؟ بردارید برید. گفتیم برای چی بریم؟ اینجا به دیدن نزدیک ترین کسان مان آمده ایم. گفت: مگه نمی دونید اینجا ممنوعه؟ بعد صداش را پایین تر آورد، و گفت: اینجا سالهاست ممنوعه وگرنه من که با شما مشکلی ندارم! ما می آییم. اینجا، این خاک مقدس هرگز خالی نخواهد ماند، پژواک سرودها و آوازها همواره از این خاک به سوی آسمان خواهد رفت. 

معرکه تازه آقای پهلوی

پیش کسوتی پدرش را در کشتن مردم در تظاهرات بی سلاح که پانزده خرداد و هفده شهریور را آفرید، نظرش چیست در باره سانسور کتاب و نشریه تا جایی که لغات و واژه ها در محاق سانسور قرار گرفته بودند! ـ سرخ، جنگل، ستاره، کبوتر... تا جایی که مقوله ای به نام نشریه مستقل اساسا در اذهان هم طرح نمی شد! در باره عدم آزادی احزاب که به رسوایی رستاخیز منجر شد؟

فصلنامه‌ی مُروا شماره هفت، زمستان ۱۳۹۹، به مناسبت پنجاهمین سالگرد رویداد سیاهکل انتشار یافت

* فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: مراد رضایی و علی صمد
* همکاران این شماره: رضا جاسکی، سهراب مبشری، حســن نــادری، رقیه دانشگری، ناهید قاجار، مریم سطوت، مریم پورتنگستانی، مهرداد از ایران، بیــژن میثمــی، یداله بلدی، مرجان نیکخواه، حســین غبرایــی، وهاب انصـاری، مراد رضایی و علی صمد
* صفحه آرایی و گرافیک: مراد رضایی

بخش پرسش و پاسخ

روز ١٣ ماە مارس، برابر با ٢٣ اسفند، جلسەای از طرف جمعی از فعالین و طرفداران جنبش فدائی در زوم برای فعالین مدنی و سیاسی یوسف کر و فرخ نعمت پور برگزار شد. در اینجا توجە خوانندگان کارآنلاین را بە شنیدن بخش پرسش و پاسخ برنامە جلب می کنیم کە در آن جمعی از مشارکت کنندگان بە طرح سئوال و دیدگاههای خود پرداختند.

جنگ میان کاریزما و نگاە امنیتی

البتە باید وجود احتمالات دیگر را هم بکل رد نکرد. شاید در انتخابات آیندە، ما شاهد جنگ میان کاریزما و نگاە امنیتی باشیم. چراغ سبز شورای نگهبان بە امکان گذشتن حسن خمینی از صافی این شورا (البتە در صورت اعلام حضور وی)، استارت این روند را خواهد زد.

رقابت بر سر نفوذ منطقه‌ای

ترکیه به دنبال رویارویی با ایران در خاک عراق؟

این بدان معناست که تهران اساسا تمایلی ندارد که حوزه نفوذ استراتژیک مفروض خود را با رقبا به اشتراک بگذارد، مگر این‌که رقبا بتوانند بر اساس معادلات قدرت که به سرعت در حال تغییر هستند برتری خود را بر روی زمین بازی تحمیل کنند، مانند مورد حضور نظامی آمریکا در عراق یا اشغال مناطق شمالی سوریه توسط ترکیه.

جلسە سخنرانی بمناسبت سالگرد جنبش فدائی و رابطە آن با جنبش حق طلب ملیتهای ایرانی

جمعی از فعالین و طرفداران جنبش فدائی در تاریخ ١٣ ماە مارس برابر با ٢٣ اسفند، جلسەای در زوم بە مناسبت گرامیداشت پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی برگزار کردند کە در آن از دو سخنران، یوسف کر و فرخ نعمت پور دعوت بعمل آوردە شدەبود. در این جلسە بە موضوع جنبش فدائی و رابطە آن با جنبش حق طلب ملیتهای ایرانی پرداختە شد. مدیر برنامە داریوش پارسا بود.

حمله به بازنشسته محکوم است!

ما باز هم اعلام می کنیم برخورد نیروی انتظامی با خواهران و برادران مان را در مقابل وزارت کار محکوم می کنیم و امیدواریم جوان خبرنگار کامیار فکور هر چه زودتر آزادشود. در پایان به اطلاع بازنشستگان می رسانیم که نامه نگاری ها و پیگیری این نامه ها و پاسخگو کردن مسوولین و مذاکره برای دستیابی به مستمری های قابل قبول در کنار تجمعات، همچنان ادامه خواهد داشت.

دودی کە بە هوا بلند می شود

بی گمان سدە نوین، سدە خیزش جامعە ایران برای انطباق خود با روح مدرنیتە در کلیت خود خواهدبود. انطباقی کە بە معنای امکان بازگشت و احیاء همە آن نیروهای سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی خواهدبود کە از راە سرکوب حذف شدند. روح ایرانی سرانجام خواهد فهمید کە نوستالوژی، راە حفظ خود و آیندەاش نیست.

به بهانه بیست اسفند سالروز تروراحمد کسروی

با قدرت گرفتن و روی کار آمدن اسلام سیاسی در کشور ما استبداد سیاسی با جزمیت شریعت یکی شد و ساطور حذف و کشتار روشن‌اندیشان به سیاستی رسمی، اگرچه نانوشته، تبدیل شد و هر آن کس را که رژیم گذشته از یاد برده بود و یا نتوانسته بود از دم تیغ بگذراند، کشت و سر به نیست کرد و چنین سیاستی کماکان ادامه دارد.

مبارزه برای برابری و برابر حقوقی زنان، صد و ده ساله شد 

 این خواست ها آغاز گر دهه ای بود که جنبش زنان در روز جهانی زن هوای تازه ای به جامعه آن روز داد و باعث گردید گروه های اجتماعی گسترده تری از افراد متعهد در حمایت از هشت مارس و  خواسته های زنان به میدان بیایند.

طبق گزارش بنیاد "هانس باکلر" در هنگام وقوع بحران و بویژه تداوم آن زنان جامعه بیش از مردان ساعات کار خود را کاهش می دهند و عمدتا کارهای مراقبتی از خانواده را هم به عهده می گیرند. که این امر کار و مراقبت از خانواده افزایش ساعت کار بر زنان را دو برابر می کند. اتحادیه کارگران آلمان" IG Metall" طرفدار برابری زنان در محیط کار و داشتن سهم برابر در سیاست کلان کشور می باشد.

گزارشی از سفر قالیباف بە بانە

قالیباف کە بعلت کرونا نتوانستە جلسات حضوری با مردم شهر برگزارکند، در جلو پاساژ نویدی (یکی از پاساژهای مشهور شهر) ظاهر شدە و با تعدادی از اهالی کە در محل حضور داشتەاند، گفتگو کردەاست. یکی از حضار معترضانە خطاب بە قالیباف می گوید کە برای جمع آوری رای آمدەای، کە قالیباف در جواب از برنامەای خود و جمهوری اسلامی برای خدمت بە مردم شهر می گوید!

کم توجهی یا اهمال، سیاست بایدن در قبال جمهوری اسلامی

بە نظر می رسد دولت بایدن سیاست جدیدی را در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کردەاست. راندن برجام بە کشوهای پایین تر، کە در سلسلە مراتب اهمیت، از اولویت کمتری برخوردارند بە معنای خلع سلاح حاکمان ایران از قدرت مانور سیاسی ـ دیپلماتیک خواهد بود. حتی بە فرض از سر گرفتن فعالیتهای اتمی، باز بازی بە ضرر بیشتر آنها تمام خواهدشد. زیرا بازگشت اجماع دوران اوباما در سطح جهانی، بیش از پیش گلوی اقتصادی کشور را خواهدفشرد.

برنامە بزرگداشت "نقش زنان در جنبش فدائی در روز جهانی زن"

با این نگاه و در بزرگداشت پنجاه سال جنبش فدایی، ، سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت برنامه‌ای در هشت مارس امسال تدارک دیده است که در آن  به نقش زنان در جنبش فدایی و نقش و پیوند جنبش فدایی با جنبش زنان می‌پردازد و همە‌ی کوشندگان راە حقوق زنان و معتقدان بە آزادی و برابری انسانها را بە حضور در آن فرامی خواند.

بخش: 

از برنامە سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت

در کشور ما سپاه که با هدف دفاع از انقلاب بهمن تشکيل شد و در جنگ ايران ـ  عراق به يک ارتش کلاسيک فراروئيد، از جنگ باينسو و به ويژه در دهه گذشته از يک نهاد نظامی به يک نهاد عمومی فراروئيده است. حضور سپاه به تدريج در حوزه های مختلف اجتماعی نهادينه می شود و به يک عامل بازدارنده در تحولات سياسی کشور تبديل می گردد.

پیام مبارز پیگیر حقوق بشر، نرگس محمدی بە مراسم بزرگداشت روز زن، سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت

در این پیام، خانم نرگس محمدی بە تحلیل جنبەهای متفاوتی از شرایطی کە کشور در آن قرارگرفتە می پردازد، از جملە بە وضعیت زنان میهن ما کە با توجە بە ستم مضاعفی کە بە آنها رواداشتە می شود، کاملا شرایط ویژەای را تجربە می کنند؛ اما امید رخت برنبستە و مبارزە و امید ادامە دارد.

صفحه‌ها