اوت 2021

"ارزشهای غربی" و افغانستان

دو هفته است که وقایع افغانستان را دنبال می کنم و مانند بسیاری دیگر, وقتی تصاویر افرادی را می بینم که می ترسند و برای نجات جان خود تلاش می کنند، از اینکه برای آن ها کاری نمی توانم انجام بدهم، احساس درماندگی می کنم. اما باید بگویم در باره شیوه برخورد و قضاوت و صحبت هایی که در این جا در باره این افراد می شود، بسیار عصبانی هستم.

هدف از برحق نمایی ساواک و عادی سازی جنایت چیست؟

لذا فریب افکار با سفید نمایی گذشته، نفرت آفرینی نسبت به نسل مادران و پدران که انقلاب کردند، برحق نمایی ساواک و عادی سازی شکنجه و جنایت توسط مهره هایی چون احمد فراستی برای زمینه چینی دور دیگری از خشونت، تمامی نقشه ی راهی است که وابستگان به رژیم سلطنتی برای رسیدن به هدف شوم خود و باز گرداندن ایران به گذشته، در دست دارند.

طالبان و آیندە افغانستان

ایران کە خشنود از از سرگیری دوبارە روابط اقتصادی و تجاری خود با افغانستان بعد از تنشهای اخیر است، بە امکانات ژئوپولیتیک و جغرافی خود چشم دوختە است کە خود را در وجود مرز طولانی با این کشور، وجود بندر چاه بهار کە یگانە امکان ارتباط دریائی افغانستان با جهان از طریق آبهای آزاد است و نیز مسیر راە آهن خواف ـ هرات باز می یابند.

"سر این نکته مگر شمع برآرد بزبان / ورنه پروانه ندارد بسخن پروائی...» رند ِجاودان

آن شب خواهرم برای دخترانش قصه های طولانی تری گفت... قصه هايی پرازاميد و روياهای قشنگ... وقتی دخترکانش آرام خوابيدند؛ من هنوز بيدار بودم و از کنار در ِچوبی درگاه اتاق به ستاره ها نگاه می کردم... به ستاره هايی که به سرعت در انتهای آسمان می رفتند! و محو می شدند... در اين فکر بودم فردا اول ِوقت از خواهرم بپرسم سرنوشت اين ستارگان را... خواب مرا هم درربود....

پیروزی قیام ها و جنبش های سراسری چه زمانی قطعی است؟

قیام همگانی می شود وقتی سانسورها از میان برداشته می شوند و این امر نیاز بدان دارد که زبان طعن و لعن رها شود و دو جریان آزاد اندیشه ها و اطلاعات بطور کامل برقرار شوند. باز شدن وسائل ارتباط جمعی بروی اندیشه و اطلاعات، هم تضمین کننده چند صدائی و کثرت آراء و عقاید و هم برقرار کننده روابط سیاسی میان تمایلهای مختلف جانبدار مردم سالاری است.

علمی را کە می خواهند نباشد

نوع برخورد خامنەای و فرماندە سپاە بە امر کرونا و واکسنهای خارجی کە کشور را بە فاجعەای تمام قد رهمنون شد، بخوبی نوع نگاە پیش برندگان گام دوم انقلاب در رابطە با پیوند میان جهان بینی انقلابی آقایان و علم را نشان می دهد. همە چیز حاکی از آن است کە آنان اساسا علم را پس زدەاند، و این پس زدگی در دولت سیزدهم بە اوج خود رسیدەاست.

تو را من چشم در راهم....

فرودستان و تهیدستان امروز ایران و تحولات پیش رو

علیرغم آنکه اجماعی علمی بر سنجش کامل ویژگیهای پایدارو سخت کوشی طبقه متوسط و انواع آن وجود ندارد و به زعمی هم می تواند شورشی باشد هم سفیر و حامل ایده ها و راهبردهای نخبگان، ولی تجربه تاریخی در ایران، گویای قدرت اجتماعی طبقه متوسط به همراه خانواده ها و شبکه های منتسب به آن، همراه و با مشارکت طبقه کارگر، تحت راهبردهای منطبق با شرایط و وضعیت مرحله ای جنبش، در سنگلاخ مبارزه مسالمت آمیز، پر طاقت و صبور، برای به عقب راندن هسته قدرت و تحمیل خواستها و در نهایت تن دادن مسالمت آمیز رژیم به تغییر ساختار و سیستم حکومت به جمهوری سازگار با خواست اکثریت مردم، می باشد

بخش: 

ترکیه مناطق کردنشین در سوریه و عراق را بمباران می کند

طی یک هفته اخیر نیروی هوایی ترکیه برای چندمین بار، مناطق عمدتا کرد نشین در شمال سوریه و عراق را بمباران کرده است. ترس از حمله مجدد رژیم ترکیه در حال افزایش است. تنها از پنجشنبه گذشته -۱۹ آگوست، چهار حمله هوایی به خود رو ها و تاسیسات نیروهای سوریه دموکراتیک، واحدهای دفاعی دولت خودمختار و همچنین اهداف غیرنظامی صورت گرفته است که به گفته یکی از رهبران نظامی, پنج نفر از رزمندگان، جان خود را از دست دادند.

 طی یک هفته اخیر نیروی هوایی ترکیه برای چندمین بار، مناطق عمدتا کرد نشین در شمال سوریه و عراق را بمباران کرده است. ترس از حمله مجدد رژیم ترکیه در حال افزایش است. تنها از پنجشنبه گذشته -۱۹ آگوست، چهار حمله هوایی به خودروها و تاسیسات نیروهای سوریه دموکراتیک۱-، واحدهای دفاعی دولت خودمختار و همچنین اهداف غیرنظامی صورت گرفته است که به گفته یکی از رهبران نظامی، پنج نفر از از رزمندگان، جان خود را از دست دادند.

خروج آمریکا از افغانستان و دولت جدید طالبان

گفتار هفته از سلسله برنامه ها هفتگی است که توسط گودرز اقتداری تهیه و اجراء می شود. موضوع این برنامه اختصاص به وقایع خروج آمریکا و متحدان خود از افغانستان و تصرف کل افغانستان توسط طالبان و پی آمدهای آن.

تاریخ جنایت‌کاران را نه می‌بخشد و نه فراموش می‌کند

(نگاهی به کابینه ابراهیم رئیسی قاتل)

دوران جدید سیاست ایران با تکیه بر نظامی‌گری، نمی‌تواند نارضایتی‌ها و اعتراض‌های عمومی سرکوب کند چرا که بحران مدیریت کرونا و اقتصاد ورشکسته و انزوایی بین‌المللی آغاز شده است. در چنین شرایطی، نهادهای حکومتی وعده می‌دهند که با بازگشت به ارزش‌های انقلاب و ایدئولوژی‌های نظام، می‌خواهند چرخ نظام را بچرخانند و شرایط را برای بقای حاکمیت‌شان فراهم سازند.

هشتمین دادگاه حمید نوری در استکهلم

۲۸ زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ در ادامه بیانیه‌ خود نوشته‌اند که «آن‌چه در این فیلم‌ها به شکل شکنجه، تحقیر و آزار و اذیت عریان و فیزیکی نمایش داده می‌شود فقط بخشی از واقعیت رؤیت‌پذیر شکنجه‌ای است که بر زندانی و خانواده او در ایران تحمیل می‌شود. اما شکنجه‌های دیگری نیز وجود دارد که در هیچ دوربینی ثبت و ضبط نمی‌شود.»

پایان "هیجانات نظامی جهانی شدن"

در شرایط کنونی کە جهان از لحاظ آرایش قدرت در سطح جهانی پوست می اندازد، بهرحال نباید بمانند قدیم منتظر ایفاء نقش توسط سازمان ملل متحد بود؛ اما غیبت دخالت نظامی، در کوتاە مدت، منجر بە تقویت استفادە از اهرمهای اقتصادی و سیاسی خواهدشد، و البتە با این تاکید کە همزمان منجر بە همگرای ها و نزدیکی های بیشتر هم حتی در میان کشورهای متعارض خواهدشد. از یاد نبریم کە اروپا در این مورد استراتژی متفاوت تری نسبت بە ایالات متحدە دارد و بر خلاف این کشور معتقد بە بالا بردن فتیلە تعارض با چین نیست.

بخش: 

تصاویر و ویدیوهای شکنجە

اکنون که فیلمهای ویدئویی از شکنجه زندانیان در زندانهای رژیم رسانه ای شده و دادگاه حمید نوری به عنوان فردی جنایتکار که در بطن کشتارهای سالهای ۶۷ به بعد در زندان گوهر دشت بوده است، و اسناد و مدارک موثق از سوی زندانیان و خانواده های زندانیان در اختیار دادستان استکهلم در ارتباط با جنایتهای حمید نوری قرار گرفته لازم است با استفاده از اطلاعات موجود و امکاناتی که در اختیار آگاهان سیاسی و طرفداران حقوق بشر و... قرار دارد جنایتهای رژیم را در ادوار گوناگون هر چه بیشتر افشا کرده و مجامع جهانی از جمله سازمان دفاع از حقوق بشر را از حقایق شکنجه ها و کشتارهای زندانیان سیاسی بیشتر مطلع کنیم.

تار و پود پوپولیسم حکومت ایران

اگر نیاز اصلی در دوران مصدق ملی شدن نفت بود و مبارزه برای رسیدن به این هدف ملی، جلوه گر مشروطه خواهی و ملی گرایی محسوب می شد، امروزه اصلی ترین نیازمندی ملی برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، آزادی احزاب و سندیکا ها و احیای دیگر ارگان های میانجی گر بین دولت و ملت است. نهاد روحانیت باید بپذیرد که نمی تواند تنها حلقه واسطه بین مردم با حکومت باشد!

شخصیت های جیوه وار مانع محل عمل آزادی و پی ریز ستون پایه های استبدادی

اعتیاد به قدرت و باور به ناتوانی و زبونی نزد زیر سلطه ها، خمیر مایه خود را از ایدئولوژی سلطه گر اخذ می کند. زیرا، زیر سلطه ها نیز نیاز به توجیه موقعیت خویش و حق انگاشتن آن دارند. رهائی از ﺁن اعتیاد و این باور یا تغییر کردن برای تغییر دادن، نیاز به اندیشه راهنما دارد. از این رو است که هیچ جنبشی در جهان ، بدون اندیشه راهنما روی نمی دهد.

پازل تسلط خانوادگی بر مردم اقلیم کردستان کامل می شود

سالهاست جنبش حق طلبانە کردها در کردستان عراق از عشیرەگری و طایفەگرائی در رنج است و با حضور و تقویت موقعیت خانوادەهای بارزانی و طالبانی بر دو جریان مهم حزب دمکرات و اتحادیە میهنی، هم ایجاد حزب بە معنای مدرن و دمکراتیک آن بە سنگ خورد؛ و هم این خانوادەها برای تداوم تسلط خود بر اقلیم کردستان، از رانت، ایجاد نیروی ویژە امنیتی و نظامی مختص بخود، تسلط حزبی بر شریانهای اقتصادی و مالی، و نیز تطمیع مردم استفادە می کنند. روندی کە در آن بە بیگانگی مردم از قدرت سیاسی در کردستان عراق منجر شدە و لطمات جبران ناپذیری بە جنبش حق طلبانە کردها وارد کردەاست.

شصت درصد مردم هویزه زیر خط فقر زندگی می کنند

پرداخت خسارت دامداران رفیع در آینده نزدیک/ تلف شدن گاومیش‌ها با کاهش رهاسازی آب در هورالعظیم

رئیس شورای شهر رفیع عنوان کرد: بعد از رها سازی آب به دنبال خشک شدن تالاب هورالعظیم باز هم هر روز از میزان این آب در محل رهاسازی کاسته می شود که در حال حاضر نیز به شدت آب تالاب کاهش یافته است. علاوه بر آب تالاب مدام اعلام می شود برای آب شرب هم ممکن است با کمبود روبه رو شویم.

گرسنگی، ویروسی ترسناک‌تر از کووید- ١٩

در این حالت، هر فرد به یک «هدف» تفنگ پزشکی تبدیل می‌شود. حتی در آفریقا آمار مرگ و میر ناشی از کووید- ١٩ را سر و سامان دادند. اما تهیۀ آمار «مرگ و میر در اثر گرسنگی» هنوز به عقل مقامات سازمان بهداشت جهانی و سایر ارگان‌های تخصصی سازمان ملل متحد نرسیده است.

راستی کە افراطش آیندەای ندارد

اما وجود این فاصلە بە معنای کوتاەبودن آن نیست. با توجە بە مسیر طی شدە در جمهوری اسلامی و اعلام گام دوم انقلاب کە برخورد انقلابی را در رابطە با جهان و وضعیت داخلی می طلبد، جو بطورکلی مستعد تشدید تندروی در حاکمیت جمهوری اسلامی است. هیچ تضمینی در این مورد وجود ندارد کە کم کم جناح و یا نگاە مشهور بە حجتیە، مالک کل ساختار نشود، هرچند کە منطقا امکان این دگردیسی وجود ندارد.

هفتمین دادگاه حمید نوری در استکهلم

این تصاویر و ویدیوها در حالی منتشر می‌شود که هم اکنون در استکهلم سوئد، محاکمه «حمید نوری»، دادیار اسبق زندان گوهردشت کرج به اتهام مشارکت در اعدام گروهی زندانیان سیاسی در دهه شصت در حال پیگیری است. در جریان برگزاری این دادگاه، نام ابراهیم رئیسی، به عنوان عضو «هیات مرگ» بارها مطرح شده است. تصاویر منتشر شده پس از هک دوربین‌های مداربسته زندان اوین، رسوایی بزرگی را رقم‌زده است که شاید رخ‌ دادن آن در هر کشور دیگری به برکناری گسترده مدیران دستگاه قضایی منجر می‌شد.

دو ماهنامە اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دانش و امید

سال دوم، شمارە هفتم، شهریور ١٤٠٠

در این شمارە: ـ موقتی سازی قراردادهای کاری ـ اعتصابات کارگری و وظایف دولت ـ پیشینه سندیکاهای کارگری در ایران ـ درس هایی از انقلاب مشروطه و کودتای ٢٧ مرداد ـ توتالیتاریسم، تحلیلی علمی یا پروژه ای چپ ستیزانه ـ ادبیات و شعر ـ رانندگان تاکسی قربانی کرونا ـ آمریکای لاتین، نیکاراگوئه، کوبا و هاییتی ـ به بهانه اکتبر ـ بخش ویژه تحولات افغانستان ـ یادی از صمد بهرنگی ـ خروج آمریکا از خاورمیانە ـ دفاعیە تاریخی اریش هونکر

اسناد سخن می گویند

سرانجام پرونده ها گشوده شد و اسناد نشان می دهند که هانس مودرو آخرین نخست وزیر جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی)، دهه ها توسط سرویس های امنیتی آلمان غربی رد گیری شده و روی او جاسوسی انجام گرفته است. تا زمانی که بایگانی ها بسته هستند، کسی نمی داند که چه اتفاقاتی افتاده است. وی طی مصاحبه ای* اعلام داشت: اسناد به دست آمده نشان می دهند که سرویس های امنیتی آلمان غربی، در میان رهبری حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان" شرقی"، در دهه ۱۹۸۰ دارای خبرچین بودند.

ششمین دادگاه حمید نوری در استکهلم

کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده در سال ۱۳۶۴ شکل گرفته و سه سال بعد لازم‌الاجرا شده است. در حال حاضر اغلب کشورهایی جهان این کنوانسیون را امضاء و در پارلمان‌های خود تایید کرده‌اند و برخی دیگر هم آن را امضاء کرده‌اند که به معنی آن است که اقدامی خلاف آن نباید انجام دهند؛ اما جمهوری اسلامی ایران از معدود دولت‌های جهان است که این کنوانسیون را در مجلس خود تایید نکرده و مجازات‌های بدنی و خشن در آن قانونی است.

طالبان وعدە می دهد و جمهوری اسلامی معذرت می خواهد!

در نفی تزویر و شکنجە

و درست در اینجا هم همان منش برخورد طالبانی تکرار می شود. اگر 'محمد مهدی حاج محمدی' رئیس زندانها واقعا از عدم تکرار می گوید، باید بداند و البتە می داند کە از جملە راەهای کنترل زندانها و نظارت بر آن امکان دسترسی سازمانهای حقوق بشر داخلی و بین المللی بر آنهاست؛ تنها راە آن، وجود آزادی بیان و حق تشکل در داخل کشور برای آحاد و جریانات مختلف سیاسی ـ فکریست. واقعیت این است کە حاج محمدی با دورزدن تمهیداتی کە وجود آنان اند کە رخت بربستن شکنجە و ضرب وشتم را از زندانها تضمین می کنند، نعل وارونە زدە و گوشت را کماکان در قفس گرگ بە امان خدا رها می کند!

شکستن اسطوره قانون و قضاوت از دست استبداد ملاتاریا

در رژیم ملاتاریا، دین بیان حقوق فردی و جمعی انسانها نیست و هر تکلیف را عمل به مصلحت های قدرت سنجیده در بر می گیرد، به همین جهت اجرای قوانین دین نیاز به جمهور مردم پیدا نمی کند. زیرا هر انسان می باید مسئولیت خویش را غافل نشدن از ﺁزادی و حقوق خویش و حقوق جمعی جامعه خود بداند و مسئولیت را عمل به این حقوق بداند.

بمناسبت صد سالگی حزب کمونیست آفریقای جنوبی

قرن کمونیزم

تعداد اعضای حزب کمونیست آفریقای جنوبی در سال ١٩٢١ بسیار کم بود. در سال ١٩٢٩ به ٣٠٠٠ نفر رسید. در طول سال‌های ممنوعیت حزب و قتل‌عام، تعداد اعضای حزب به سیصد نفر کاهش یافت (سال ١٩٣۵). امروزه در صفوف حزب کمونیست ٣٠٠ هزار نفر عضو فعالیت می‌کند. این حزب بیشترین رشد را در کشور دارد.

یاد رفیق حسن ریاضی (ایلدیریم) را گرامی می‌داریم

یاد یاران یاد باد.

با کمال تاسف مطلع شدیم که یکی دیگر از یاران فدایی را به علت ابتلا به ویروس کرونا از دست دادیم. رفیق حسن ریاضی (ایلدیریم) شاعر و روزنامه‌نگار مردمی آذربایجان ایران بامداد روز ۲۸ مرداد بعد از چند روزی که در بیمارستان شریعتی تهران بستری بود، برای همیشه با زندگی وداع گفت و قلب پر از امیدش به آینده‌ای روشن برای زحمتکشان و مردم کشور از تپش باز ایستاد.

نگاه اجمالی بر تعزیه و نوحه خوانی و موسیقی

گرچه نمایش یا آئین تعریه یکی از هنرهای ارزنده و قدیم ایران است. اما تعزیه از آغاز دوره قاجار در ایران رواج پیدا کرد. ناصرالدین شاه به آن توجه بسیار می کرد تا جائی که این برنامه بعنوان یکی از کارهای تجمل و شکوه ناصری مهم شد. به سبب همین علاقه و توجه در کنار اندرون شاهی، تکیه دولت ساختند و اکثر شاهزداگان هم به پیروی از شاه مجالس تعزیه راه انداختنند و رفته رفته در هرمحله و کوی و گذر پایتخت تکیه هائی ساخته شد که مخارج آن را ساکنان محله می دادند.

آن اکسیر جادوئی

علائمی که تاکنون از سوی طالبان به خارج از کشور فرستاده می شود نشان از هر دو این گرایشات دارد، از سوئی رهبری طالبان پیام دوستی با سایر اقوام افغانستان بخصوص هزاره و تاجیک می فرستند، و از سوی دیگر بیش از سه هزار زندانی داعشی و تعداد قابل ملاحظه ای از اعضاء القاعده از زندان رها می شوند در عین حال اخبار بسیار تکان دهنده ای از اعدام فعالین زن، منتقدین و دگراندیشان می رسد.

وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم

گزارشی از تظاهرات علیە طالبان در لندن

آنان صلح و عدالت، برابرى حقوق زن و مرد را براى افغانستان مى خواهند، افغانستانى رنگارنگ از تاجيک، ازبك، پشتو، بلوچ و… ، كشورى مزين به پرچم ملى كشورشان. آنان كشورى نمى خواهند كه نوجوان و پزشک آن از وحشت طالبان خود را به هواپيما آويزان كنند، و قربانى شوند. اميد شركت كنندگان در تظاهرات اين بود كه بتواند صداى خود و ميليونها افغانستانى را به غرب و جهانيان برسانند.

پنجمین بخش دادگاه حمید نوری در استکهلم

حمید نوری ابتدا هویت خود را انکار کرده اما دادستان در جلسات قبلی دادگاه از تلفن همراه او پیامک‌هایی را نشان داد که او در آن‌ها خود را عباسی و در داخل پارانتز‌(حمید نوری) معرفی می کند. علاوه بر این‌ها بر اساس کیفرخواست صادرشده، حمید نوری پیامک‌هایی را به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس فعلی قوه قضاییه، و علی فلاحیان، وزیر اطلاعات در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، ‌فرستاده است. وکیل حمید نوری در پنجمین روز دادگاه کرد وقایعی که شاكيان مطرح کرده‌اند خیلی دورتر از سوئد و سه دهه بیش رخ داده بنابراین تحقیق درباره آن‌ها سخت است.

حکم قطعی دادگاه عالی فدرال آلمان علیه "بِئاته چپه"

جلسه رسیدگی به اتهامات بِئاته چپه٬ متهم ۴۰ ساله و تنها بازمانده یک گروه نئونازی که به همدستی در قتل ده نفر متهم است روز چهارشنبه در مونیخ آلمان برگزار شد.این شبکه که گفته می شود از جنایات نازی ها در دوران هیتلر الهام می گرفت، در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ هشت شهروند ترک تبار، یک شهروند یونانی تبار و یک پلیس زن آلمانی را در شهرهای مختلف آلمان به قتل رساند. این شبکه همچنین به دخالت در بمب گذاری، ۱۵ فقره سرقت مسلحانه و آتش سوزی عمدی متهم است. دادگاه عالی فدرال آلمان، با تقاضای تجدید نظر وکلای بِئاته چپه مخالفت کرد.

رنسانسی کە بە آن احتیاج داریم

بە این ترتیب مدعی جدیدی در منطقە با مختصات جدید شکل خواهدگرفت کە جنگ ایدئولوژیکی میان نحلەهای اسلامی در منطقە را شدت بیشتری خواهد بخشید. ایران نیز بەشیوە اتوماتیکی پایش بە این ماجرا کشیدە خواهد شد، و علیرغم همە ارتباطات گوناگونی کە با امارات اسلامی طالبان خواهد داشت، اما باید مرتب بر سر حدود و ثغور ایدئولوژی خود با آن در کشمکش باشد. و این چنین اسلامی ها بار دیگر در ابعادی متفاوت و البتە بە نوعی تکراری، دوبارە باعث رنجش همان یگانە خدایشان از خودشان خواهند شد.

درس های افغانستان

اتکا به عامل خارجی جهت ایجاد تغییر و تحول به ویژه در کشورهایی که عوارض سلطه گری قدرت ها را تجربه کرده اند، ناموفق و توأم با خونریزی ها و هزینه های سهمگین برای مردم داخلی این کشورها و نیز نیروهای خارجی اشغالگر و یا مداخله گر است.

بخش: 

آیا همه آتش سوزیهای جنگلی بر اثر بحران اقلیمی است؟

واقعیاتی که در ٩ ماده در بالا خلاصه کردیم، نشان می دهند که ما با آتش سوزی هائی که نتیجه "بحران محیط زیست"، "گرم شدن جهانی"، و یا "تغییرات اقلیمی" باشند مواجه نبوده، بلکه با یک نوع جنگ جدیدی روبرو هستیم که آمریکا به همراه سازمانهای ترور، برعلیه ترکیه پیش می برد. این جنگ هم در میدان و هم در عرصه تبلیغات و جنگ روانی پیش برده شده و هدفش به زانو در آوردن ترکیه، بویژه بلحاظ اقتصادی است.

از فاجعۀ افغانستان هیچ درسی نیاموختند

این تجربۀ فاجعه بار به تجربه های دیگر ایتالیا اضافه شد، تجربه هائی با نقض قانونی ساسی خودش، یعنی شرکت در جنگ های ناتو در بالکان، خاورمیانه و آفریقای شمالی. ولی نیروی سیاسی که در پارلمان نشسته است هیچ درسی از این تجربیات نیاموختند. در حالی که در واشنگتن، خود رئیس جمهور کاخ دروغین «اهداف والای بشر دوستانه» را که با آن ایتالیا را به جنگ در افغانستان تشویق کرده بود تخریب نمود. همان گونه که در رمان 1984 اثر اورول می بینیم در رم نیز تاریخ را به فراموشی می سپارند.

طالبان در قدرت- آش را چه کسی پخت؟

آمریکایی‌ها خروج از افغانستان را شکست خود تلقی نمی‌کنند.

پس از مدت کوتاهی معلوم خواهد ‌شد که این نگرانی‌ها تا چه حد موجه هستند. فعلا، ولفگانگ ایشینگر، رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ می‌گوید: «اگر سلطۀ وحشتناک طالبان در آنجا مجدداً برقرار شود، باید مورد توجه همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ای، به ویژه چین، روسیه، هند، پاکستان و ایران قرار گیرد».

بیانیه جمعی از فعالان سیاسی-اجتماعی سیستان و بلوچستان درباره به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان

جمعی از فعالان سیاسی-اجتماعی سیستان و بلوچستان در بیانیه‌ای نسبت به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان واکنش نشان دادند.

اما علاوه بر اهمیت بر مسائل داخلی افغانستان باید آگاه باشیم که عنوان طالبان و تفکر طالبانیسم سال‌هاست که در فرهنگ جامعه ما به فرهنگی دگم، اقتدارگرا، خشن، متعصب، ضد زن، ضد مذاهب و ادیان دیگر شناخته می‌شود، با توجه به نزدیکی جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی جامعه بلوچستان و افغانستان نگرانی تأثیرگذاری فرهنگ طالبانیسم بر جامعه بلوچستان بسیار جدی است.

قدرت در تنوع است

آمیناتا توره، جوانترین و اولین نایب رئیس آفریقایی آلمانی در مجلس ایالتی آلمان است. او به موضوعاتی مانند مهاجرت، برابرحقوقی و آزادی ادیان می پردازد وعلیه نژاد پرستی فعالیت می کند.او در این مصاحبه درباره اولین کتاب خود "ما می توانیم بیشتر باشیم" صحبت می کند. این کتاب، در روز پنجشنبه گذشته -۱۹ آگوست منتشر شد.*

پنجاە سال مبارزە و امید، بە یاد پرندەهای سرفراز طوفان (سالگرد فاجعە ملی، کشتار ٦٧)

سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت، واحد برلین برگزار می کند

پنجاە سال مبارزە و امید، بە یاد پرندەهای سرفراز طوفان (سالگرد فاجعە ملی، کشتار ٦٧)
سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت، واحد برلین برگزار می کند
شنبە، ١٣ شهریور ١٤٠٠، برابر با چهارم سپتامبر ٢٠٢١ میلادی
ساعت ١٩ بە وقت اروپای مرکزی، ٢١:٣٠ بە وقت ایران
سخنرانان: زهرە تنکابنی / راحلە طارانی / جهانگیر اسماعیل پور / تقی رحمانی / مناف عماری
این یادمان در سامانە زوم و سایر رسانەهای اجتماعی بطور زندە برگزار می شود.

بیانیه حزب کمونیست پاکستان در رابطه با تحولات طالبان

حزب کمونیست پاکستان این رویدادها را با دقت زیر نظر دارد و ما از نیروها و احزاب مترقی در پاکستان از پیش  درخواست کرده ایم که متحد شوند تا یک نیروی قوی و جنگنده تشکیل شود. حزب کمونیست پاکستان همچنین از همه احزاب کمونیست برادر و کارگری در جهان می خواهد تا به دولت های خود فشار بیاورند که رژیم طالبان را تا برگزاری یک انتخابات آزاد و انتخاب یک دولت دموکراتیک در افغانستان، به رسمیت نشناسند تا اطمینان حاصل شود که حقوق اساسی و شهروندی برای همه مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان محترم شمرده شود.

نگاە 'پیشا نقد' سخنگوی حزب اعتماد ملی بە نقد

علاوە بر سلاح نقد، میان سلاح نقد و نقد مسلح، فضائی هست (بنام نقد تودەای) کە باید دیدە شود. مقدم گرامی بنابر منش اصلاح طلبی خود لازم نیست بە نقد مسلح برسد، اما باید بە همان معنای واقعی سلاح نقد پایبند باشد و فراتر از آن، فضائی را کە میان سلاح نقد و نقد مسلح هست را هم ببیند کە همانا تودەای کردن نظریە برای تغییر مسالمت آمیز از طریق ایجاد نقد تودەای است. اصلاح طلبان تا زمانی کە از درک اولیە و پیشا 'سلاح نقد' رهائی نیابند، نمی توانند حتی بر حاکمیت تاثیراتی را کە خود خواهان آنند داشتەباشند.

مهاجرت

امید در بغل ریحانه به خواب رفته بود. سه روز بود که آنها از محل امن به جنگل آمده بودند و هر شب که می خواستند حرکت کنند، موتور قایق خوب سرعت نمی گرفت و ناخدا نمی خواست ریسک کند؛ ترس و احساس مسئولیت، تیشه به ریشه اش می زد، درمانده شده بود. نگاه از ترس و دلتنگی برگرفت و به آسمان داد. زیبائی ماه را دید و زلالی دریا و گفته های ناخدا تا شب نروی، روز به جائی نرسی.

خاصەهای تروریسم در تقابل با اصول دموکراسی

با توجه به این خاصه ها، آسانتر در می یابیم که تروریسم شبکه ای در سطح جهان را تشکیل می دهد متشکل از دولت های تروریست و سازمان هائی که یا از آغاز تروریست بوده اند و یا در این شبکه جذب و ادغام شده و نقش یافته اند. این شبکه نه با آزادی انسان و نه با دیگر حقوق او و نه با استقلال و آزادی ملت ها و حقوق ملی آنها و نه با دموکراسی سازگار می شود.

روحانیون اسلام در خواب خواهند ماند؟

"پاپ" ناقوس بلند "رنسانس" نوین را به صدا درآورد

ما و روحانیون دیگر ادیان هنوز هم می توانیم درصد زیادی از مردم جهان را در جهل و خرافات معتقد و متدین نگهداریم، اما امروز به نقش خود به عنوان قاضی پایان داده و آغوش خود را به روی تمام علوم می گشایم. وقت آن رسیده که تعصب را کنار بگذاریم و اعلام کنیم که حقیقت دین قابلیت تغییر و پیشرفت دارد، به طوری که حتی بی‌دینان و کافران نیز با دیدن محبت الهی؛ وجود خداوند را به رسمیت بشناسند. با وجود آنکه انجیل کتاب زیبایی است، اما در آن کلمات و عباراتی وجود دارد که همگان را به تعصب و محاکمه دعوت می‌کند، در حالی که زمان آن رسیده است تا این بخش‌ها مورد بازبینی قرار گیرند! من امیدوارم در آینده یک زن به مقام پاپی برسد.

بە رهبران وارداتی ـ صادراتی نمی توان اعتماد کرد

تراژدی فرار اشرف غنی بوضوح بار دیگر این مسئلە را نشان می دهد کە رهبران وارداتی ـ صادراتی نە تنها ریشە در آب و خاک ندارند، بلکە بگاە خطرات زودتر از هر کسی دیگری صحنە را ترک می کنند. بهترین نمونە در این مورد محمد رضا شاە، آخرین شاە سلسلە پهلویست کە در دو مقطع تاریخی قبل از کودتای سال ٣٢ و پیروزی انقلاب بهمن، گریەکنان کشور را ترک کرد و نتوانست تا بە آخر بحران موجود در کشور خود را مدیریت کند. رهبرانی کە نمی مانند، یا عرضە ماندن ندارند؛ سرانجام علیرغم همە کمکهای خارجی، در روند تحولات اجتماعی ـ سیاسی می بازند و صحنە را بە رقبا و دشمنان خود تسلیم خواهند کرد.

بخش: 

صفحه‌ها