مارس 2022

سپاە پاسداران را منحل کنید!

جمهوری اسلامی اگر واقعا در فکر بیرون کشیدن کشور از فشار تحریمها هست باید در زمینە ساختاری چارەای بیاندیشد. باید سپاە در ارتش منحل شود و نقش ارگانهای امنیتی آن برچیدەشدە و بە نهادهای دولتی منتقل شود. با وجود سپاە پاسدارانی کە فراتر از ارگانهای عرفی یک دولت متعارف در همە زمینەهای نظامی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی عمل می کند، نمی توان نە مناسبات را با جهان خارج عادی کرد و نە پروژە ورود کشور بە پیشرفت و ترقی را رقم زد. سپاە همراە بیت رهبری، کشور را گروگان پیشبرد برنامەهای ایدئولوژیکی خود قرار دادەاند. و سادەاندیشی است کە اگر تصور کنیم با چنین شرایطی، کشور دوبارە در مسیر احیای مناسبات بشیوە سابق با جهان خارج خواهدافتاد.

انباشت عقده های توده ای

پتانسیل های عظیم توده های کارگران، زحمتکشان، معلمان، پرستاران، جنبش های زنان، دیگر جنبش های دموکراتیک، تشنه حضور قطب قدرتمند کاروان پیروان نظام کارسالاری سوسیالیستی می باشند. حضور در صحنه تمام رنجبران و آزادیخواهان در شرایط بحران های شدید اقتصادی اجتماعی، آبستن تحولات بالنده و سازنده اجتماعی اقتصادی می باشد. سوسیالیسم، پتانسیل های بالندگی و سازندگی اجتماعی را با پیشاهنگی ساختارهای تشکل های صنفی ، مدنی و سیاسی خود کارگران، معلمان، دانشجویان، و دیگر اقشار بالنده اجتماعی به حرکت در آورده و در مسیر به دست گرفتن و کنترل مدیریت ساختارهای اقتصادی، سیاسی و مدنی مردمی این بحران ها هدایت می نماید

جنگ در اوکراین و فاجعه قحطی در جهان

.
اوکراین یک کشور مهم تولید محصولات کشاورزی در جهان است. صادرات این کشور بخش مهمی از نیاز های جامعه جهانی را تامین می کند. نان غلات، غذای اصلی در بسیاری از کشورها است. اوکراین «سبد نان اروپا» ‌خواننده میشود وجنگ تولیدات کشاورزی این کشور را مختل کرده است. برنامه جهانی غذا از نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل متحد (دبلیو اف پی) ۵۰ درصد گندم خریداری شده را از اوکراین دریافت می کند. جنگ در اوکراین سبد نان اروپا وجهان را کوچک خواهد کرد . روسیه و اوکراین حدود ۳۰ درصد از تولید گندم جهان را تشکیل می دهند. در حال حاضر صادرات این کشور ها ضربه سختی خورده است

جنگ اوکراین و جنگ زمستان میان شوروی ها و فنلاند در سال ١٩٣٩

اگر روسیە بتواند در حملە نظامی بە اوکراین، دستاوردهای خود در جنگ زمستان را تکرار کند بە یک تغییر کلاسیکی و مهم در منطق مسلط موجود در جهان دست زدەاست. اما در همان حال باید گفت همانگونە کە استالین با حملە خود بە فنلاند، روح انترناسیونالیستی لنین را در دادن استقلال بە این کشور از میان برد و برای همیشە فنلاند را از روسیە دورکردە و بە غرب چسباند، بی گمان با حملە پوتین بە اوکراین نیز همین تغییر در روحیە مردم اوکراین حاصل خواهد شد. روسیە در واقع با این حملە، ضربە سنگینی بە همبستگی و نزدیکی تاریخی میان مردم دو کشور روسیە و اوکراین زدەاست.

بخش: 

جنگ و گلهای یاس مادر (٤)

روزی باز صدای آژیر از پادگان، تمام فضای شهر را لبریز می کند. انگار قرار است باز هواپیماها بیایند. و ما شتابان بە زیرزمین بە گلهای یاس پناە می بریم. صدای ترق و تروق ضد هوایی ها آسمان را پر می کند. و ناگهان همان صدای وحشتناک همیشگی دوبارە پیدا می شود. انگار خدا دارد آسمان را پارە می کند. هواپیماها چنان هوا را می درند کە انگار از اینکە نمی توانند بیشتر از این سرعت بگیرند، می نالند. و جائی صدای انفجارهای مهیب دنیا را بشدت می لرزاند. خانە ما هم می لرزد. گلدانهای یاس جابجا می شوند. و پدر گوشهایش را می گیرد. چهرەاش چنان در هم رفتە است کە انگار کسی با چوب محکم بر سرش کوبیدەاست. و من این درد را می شناسم. از دوران دبستان، هنگامیکە ناظم سر بی نظمی در سر صف، ناگهان، بدون اینکە خودم هم متوجە باشم از عقب با چوب دراز خود بر سرم کوبید

پیروزی مطلق سوسیال دموکرات ها در ایالت زارلند آلمان

در انتخابات ایالتی در زارلند، حزب سوسیال دموکرات به یک پیروزی آشکار در انتخابات دست یافت و اکثریت مطلق کرسی ها را به دست آورد. بر اساس نتیجه نهایی رسمی، سوسیال دموکرات ها با نامزد اصلی خود آنکه رلینگر به ۴۳.۵ درصد رسیدند، حزب دموکرات مسیحی، در نهایت به ۲۸,۵ درصد رسید. این بدترین نتیجه انتخابات برای حزب دموکرات مسیحی از سال ۱۹۵۵ تاکنون است.

درگذشت اندوهبار رفیق کاوه بنایی

کاوه بنایی در دوره اسارت در جمهوری اسلامی، با نشان دادن مقاومتی شایان و زبانزد، احترام بیش از پیش نسبت به خود برانگیخت. او بعد آزادی از زندان، طول دهه ۷۰ را در شرایط کار طاقت ‌فرسا برای تامین معاش خانواده گذراند و در وضعیتی نیز که ماموران اطلاعاتی و انتظامی جمهوری اسلامی انواع تهدیدها و فشارها را بر او وارد می‌کردند.

سازمان خود را یک تشکل خواهان سوسیالیسم دموکراتیک تعریف کرده است

سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت در حال برگزاری کنگره ۱۹ خود است. مباحثات گسترده ای بین اعضا و هواداران سازمان در بر گرفته که یک دلیلش ظهور نیرویی است که مدتها در محاق سپری کرده است. براستی سازمان چه می خواهد و چه می تواند از این خواستن به منصه ظهور برساند؟ از بحث های درونی یک مورد را در این یادداشت بررسی خواهم کرد با این تاکید که همانطور که سنت نشریه کار آنلاین است مطالب با امضا نظر نویسنده است و نه نظر رسمی سازمان و یا شورای سردبیری کار آنلاین. در سند برنامه ای که در کنگره ۱۳ سازمان در اردیبهشت ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است، سازمان خود را یک تشکل خواهان سوسیالیسم دموکراتیک تعریف کرده است.

بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت درگذشت رضا براهنی

کانون نویسندگان ایران درگذشت این نویسنده آزادیخواه را به خانوادهی او، به دوستان و دوستدارانش و به جامعهی ادبی و فرهنگی مستقل ایران تسلیت میگوید و به سهم خود میکوشد میراث ادبی او را که الهام بخش خالقیت، نوگرایی و جدال بیامان با هرگونه سانسور است، پاس دارد

لائیسیته ای که جویای سازگاری با دموکراسی است

لائیسیته وقتی با دموکراسی بر اصل انتخاب، سازگاری کامل پیدا می کند که نظام دولت بر جبر بنا نگیرد. می دانیم که جبر بر اصل ثنویت تک محوری با استبداد فراگیر سازگار می شود. روز به روز بیشتر به این مهم توجه می شود که باور به جبر با آزادی و دموکراسی ناسازگار است. و روز بروز بیشتر به این واقعیت توجه می شود که باور به جبر، رشد علمی را به تاخیر انداخته است. و بالاخره، روز بروز بیشتر به این امر پی برده می شود که جبرگرایی ریشه فساد دموکراسی ها است. تمایل های زورپرست از این ریشه پیدا می شوند. پس دشمن واقعی دموکراسی بر اصل انتخاب جبرگرایی است. اگر جبرگرایی از میان برنخیزد، سازمان های سیاسی در مبارزه ها بر سر قدرت، سرانجام در منجلاب فساد ها خواهند افتاد و عرصه برای نظامی بر اصل ثنویت تک محوری، هموار خواهد شد. بیشتر از آن، فضای اندیشه و عمل انسان مدار بسته مادی مادی پیدا خواهد کرد. در این نظام، هر فرد یک توتالیتر و جامعه، عرصه نزاع توتالیترها می شود. فساد عمومی و بزرگ همین است.

جلسە ناتو، فاقد دیپلماسی برای استقرار صلح

جلسە ناتو نشان داد کە فعلا ادامە جنگ امری تضمین شدەاست، و حتی در صورت استفادە روسیە از سلاح شیمیایی، این کشورها آمادەاند تا بصورت مستقیم در جنگ دخالت کنند. با این حساب ما یک قدم دیگر بە رویاروئی خطرناک روسیە و ناتو نزدیکتر شدەایم. جلسە ناتو، پیام آور تشدید جنگ و بحران در اوکراین است.

شاید اوکراین باید قربانی شود!

همە می دانند کە نە روسیە از توان بی پایان ادامە جنگ بهرەمند است، و نە غربی ها هم تا ابد نظارەگر آن خواهند بود. بنابراین امکان وقوع فجایعی جهانگیر بسیار بالاست. بنابراین تا هرچە زودتر طرفین بە تفاهمی، هرچند ضد منافع ملی اوکراینی ها، برسند؛ جهان زودتر بە امنیتی دست خواهد یافت کە هم اکنون بشدت در معرض خطر آن قرار گرفتەاست.

جنگ و گلهای یاس مادر (٣)

گلهای یاس مادر و دختر همسایە چقدر بە هم شبیەاند، و من نتیجە می گیرم کە همە گلهای یاس جهان عین هم اند. و عین هم بو می دهند، و عین هم دل دخترکان عاشق را می ربایند و در غیاب یار بە آنان وفاداری می آموزند. و جنگ سرزمین تولد وفاداریست. مرگ، عطش با هم بودن را زندگی دیگری می دهد و انسانها می فهمند کە حقیقتا زندگی کوتاە است. و مادر مهربان من می گوید مهم نیست کە گلهای یاس دخترک همسایە بو ندارند، مهم این است آنها هم گل یاس اند، و دخترکی با قلبی از گل یاس خالق آنهاست. و مادر راست می گوید

ایران در ملتقای سنت و مدرنیته

بحث درباره چگونگی به قدرت رسیدن این نیروی ارتجاعی، فرصت دیگری را طلب میکند. با این همه ، جامعه مدنی ایران و نیروهای سیاسی برآمده از دل مطالبات مدرنیستی هرگز تسلیم این آتاويسم(Atavism ) اجتماعي نشده است. این نیروها با همه فشارهای سیاسی و سرکوب های وحشتناک دست از پیگیری مطالبات خود بر نداشته اند، حاصل این تلاش ها امروز اين است که میان حاکمیت سیاسی و جامعه مدنی شکافی عمیق شکل گرفته است و جامعه در اعماق خود از نظام سیاسی عبور کرده است. بی جهت نیست که نظام سیاسی نومید از جلب اعتماد اكثريت مردم،، بسوی تمرکز هرچه بیشتر قدرت،یکدست سازی حاکمیت، بیرون ریختن منتقدین و اصلاح طلبان خودی از حاکمیت، گام برداشته است. همه این اقدامات بازتاب رشد جنبش اجتماعی ما هستند. و من گمان قطعی دارم روند مدرنيته در کشور ما احياء و پیروز خواهد شد!

کومونالکا، یا یک آپارتمان مشترک نوع روسی

حرف آخر, یعنی حرف کلیدی و تصمیم نهایی همیشه با جمهوری روسیه شوروی بود: اگر می‌خواهید تاریخ معاصر درگیری اوکراین را درک کنید، باید تاریخ قرن بیستم را بدانید. خیره شدن به تصاویر و گزارش های جنگ روسیه در اوکراین نباید درک پیشینه تاریخی و فرضیات رویدادهای جاری را مخدوش کند. اتحاد جماهیر شوروی در طول عمر خود، گاهی اوقات با یک "کومونالکا" یا یک "آپارتمان مشترک" مقایسه می شد که در آن هر ملیت در یک اتاق زندگی می کرد، اما روس ها در کل آپارتمان زندگی می کردند و با همه شریک بودند!، تقریباً در همه جا بودند و مسئولیت همه چیز را در دست داشتند.

به بهانه روز جهانی شادمانی!

"رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند"
واقعیت این است که اگر شادمانی در کشوری به درستی مدیریت نشود، می‌تواند استقلال آن کشور را به مخاطره بیندازد و باعث نفوذ نیروهای بیگانه شود. باید توجه داشت که فرار مغزها تا حد زیادی به این مساله مربوط است و همچنین شیفتگی به فرهنگ بیگانه هم در نتیجه همین عدم مدیریت ایجاد شادمانی اتفاق می افتد – مردم نیاز دارند که شاد باشند وگرنه افسرده می شوند و به این نتیجه میرسند که یا باید بیگانگان سرزمین شان را تغییر دهند یا باید یک راه فراری پیدا کنند و روشن است که این می تواند به استقلال و رشد و توسعه لطمه جدی ایی وارد کند.

پیام گروه خرداد، هوادار سازمان فداییان خلق ایران اکثریت (داخل کشور) به کنگره ۱۹سازمان

رفقای شرکت کنندگان در کنگره!
ما، گروه خرداد- هواداران سازمان در داخل کشور، خبر مسرت بخش برگزاری کنگره نوزدهم را از طریق روزنامه کار دریافت کردیم. مایه خوشحالی است که این اقدام همچنان با نام و پرچم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، امر مبارزه برای صلح، آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، حفظ محیط زیست و عدالت اجتماعی را در دستور کار قرار داده است. ما از این انتخاب پشتیبانی می کنیم و در پیمودن مسیر دشوار خدمت به مردم و میهن با کنگره همراهیم.

به امید استقرار آزادی و عدالت اجتماعی در میهن‌مان ایران!

ما فداییان خلق ایران بیش از نیم قرن است که با آرزو و باور و امید به استقرار صلح، استقلال، آزادی، مردم‌سالاری و عدالت اجتماعی در قالب سوسیالیسم در میهن و جهان‌مان، پای‌دارانه و پرشور در راه غلبه بر استبداد، استعمار، استثمار، بی‌عدالتی و تبعیض مبارزه می‌کنیم. روزگار، هر چه هم که دشوار باشد، در تضعیف عزم جزم رزم ما کارساز نخواهد بود.

به دلیل درگیری درصحرای غربی، الجزایر سفیر خود را از اسپانیا فراخواند

اسپانیا اعلام کرد که از خودمختاری صحرای غربی تحت حاکمیت مراکش حمایت خواهد کرد. و الجزایر نسبت به این عمل اسپانیا, واکنش شدیدی نشان داد.و اعلام کرد که اسپانیا, به مناقشه و درگیری در صحرای غربی دامن می زند. و در همین ارتباط سفیر خود را از مادرید فراخواند.

دلشوره سال نو و عید

امسال یاد سه عاشق ِایران هم در خاطرم هست. سه تن با گرایش های متفاوت و دغدغه های گوناگون. یکی در پيرانه سر رهبر يكي از پرشورترين كارزارهای سياسی ايران بود؛ دیگری پژوهشگر و محققی اهل كتاب كه شيفته و عاشق فرهنگ، ادبيات و تاريخ ايران و سومی يك فعال سياسي چپ‌گرا كه فراسوی کارهای تحقيقاتی و پژوهشی اش، با قدرت‌ها سر سازگاری نداشت.مصدق به استقلال و سربلندی ایران می اندیشید، زرين‌كوب برای همه ايرانيان می‌نوشت و رييس‌دانا، همه ی عمر در جست‌وجوی عدالت بود. بی‌دليل نيست كه همه ايرانياني كه دل در گرو سرزمين ِمادری و خانه ی پدری دارند؛ اين سه تن را دوست می دارند.

شادباش نوروزی کانون نویسندگان ایران

کانون نویسندگان ایران، نوروز را به مردم ایران و همهی کسانی که در هر جای دنیا نوروز را جشن میگیرند، شادباش می گوید و برای آنها سالی سرشار از رفاه، تندرستی، شادمانی، صلح و آزادی آرزو می کند

بنیانگذار حزب چپ آلمان به فعالیت سیاسی خود پایان داد

اسکار لافونتن از حزب چپ که حدود ۱۵ سال پیش در تأسیس آن نقش اصلی را بازی کرد, جدا شد. او همچنین به فعالیت سیاسی خود پایان داد.او گفت: من می‌خواستم یک سیاست آلترناتیو جناح چپ برای نابرابری ها و ناامنی های اجتماعی, در طیف سیاسی وجود داشته باشد، به همین دلیل است که حزب چپ را تأسیس کردم. لافونتن در بیانیه ای گفت: چپ امروزی از این ادعا دست برداشته است.

علل جنگ در اوکراین

بر کسی پوشیده نیست که روسیه در حمله به اوکراین مشروعیت قانونی، حقوقی و اخلاقی خود را به دلیل نقض آشکار قوانین بین المللی و زیر پا گذاشتن حق حاکمیت مردم اوکراین از دست داده است. هیچ انسان دموکرات و آزاده نمی تواند اقدام تجاوزکارانه روسیه بر علیه یک کشور مستقل را موجه جلوه داده و نقض حاکمیت مردم آن را با ترجیهای امنیتی و یا تسلط دستجات فاشیستی بر بخشی از دستگاه دولتی آن کشور توجیه نماید! همچنانکه هیچ کسی حق نداشت لشکر کشی ایالات متحدۀ آمریکا و انگلیس به مثلاً عراق و لیبی را به بهانه وجود " دیکتاتوری"، "نقض "حقوق بشر" و یا ادعاهای دروغین مبنی بر در اختیار داشتن "سلاحهای کشتار جمعی" در آن کشورها توجیه نماید!

جنگ و گلهای یاس مادر (٢)

پدر معتقد است اگرچە جنگ بد است،... و پر از حوادث ناگوار و ناخوشایند، اما برای ارتقاء روح و اندیشە آدمی مهم است و برای همین خدا جنگ را آفریدەاست. پس خدا جنگ را آفریدەاست. هم اوست کە می خواهد گلهای یاس بە زیرزمین بروند، شهر ما از جوانان خلوت شود و شبها همە خوابهای ناخوشایند ببینیم. و بەیاد می آورم دروس مدرسە را کە در آن از جنگهای مقدس گفتە می شد. و جنگ همیشە حداقل برای یک طرف مقدس است. آدمها در قدسیت است کە مرگ دلخراش خود را بە جاودانگی نسبت می دهند.

بحران اوکراین و چپ صاعقه زده!

بنابراین چپ ها و پیشروانی که وسط معرکه گیر نمی کنند و کل مساله را در نظر میگیرند برای مقابله با تجاوز روسیه از منظر دیگری به بحران ورود و به آن می نگرند و از قضا بیش از همه برای خود مردمان گرفتار شده بین دو سنگ آسیاب بحرانی بزرگ و جهانی در اوکراین. آن ها با کلیت سیاست های جنگ افروزانه که به تنور جنگ می دمند مرز بندی دارند و ضمن محکوم کردن قاطع تجاوز نظامی روسیه، به سیاست های سوخت رسان به این جنگ هم از هر سو که باشد انتقاد می کنند. سخن گفتن از صلح بدون توقف یا قطع سیاست هائی که به جنگ منجرشده و می شود جز تعارف و تظاهر دروغین به صلح نیست.

تشدید تبعیض جنسیتی با بحران کرونا در جهان

حقوق برابر برای زنان، تامین حقوق کل جامعه اساس ضروری برای جهانی صلح آمیز، مرفه و پایدار است. کووید-۱۹ نابرابری های جنسیتی را که از قبل موجود بود، بیشتر تشدید کرده و چنانچه دولت ها اقدامی نکنند، باید شاهد تاثیرات منفی گسترده بر سلامت و وضعیت اقتصادی زنان در دهه های آینده باشیم. تبعیض علیه زنان خود بسترساز انواع شکاف هایی خواهد بود که بیشترین مقاومت را در برابر توسعه پایدار به دنبال خواهد داشت.

بخش: 

اتحادیه بین المللی حقوق بشر در ایران، خواستار آزادی مدافعان زندانی حقوق کارگران در ایران شد

اتحادیه بین المللی حقوق بشر در ایران و در سطح بین المللی, آی یو اف" IUF " در نامه ای خطاب به دولت ایران نوشته است که خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط مدافعان دیرینه حقوق کارگران هاله صفرزاده و علیرضا ثقفی می باشد. این دو نفر در ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ دستگیر و بلافاصله برای اجرای حکم یکساله از ۱۳۹۸ به زندان کچویی کرج منتقل شدند.

غربی ها نمی آموزند، آنها جنایت می کنند!

و اما مستقل از اینکه تحولات بعدی در اوکراین و مناسبات روسیه و غرب چگونه رقم خواهد خورد یک چیز از هم اکنون روشن است که بهای این " موفقیتها و دستاوردهای " ناتو و غرب را مردم اوکراین با دهها هزار کشته و مجروح و میلیونها آواره پرداخت کرده و خواهند کرد .

حملە موشکی سپاە پاسداران بە اقلیم کردستان محکوم است

حملە موشکی سپاە پاسداران بە خاک اقلیم کردستان بشدت محکوم است، و اگر جمهوری اسلامی واقعا بە فکر امنیت کشور و مردم ایران است خوب است کە مراتب نگرانی خود را از طریق مجاری دیپلماتیک مطرح کند و سعی کند یک بام و دو هوا عمل نکردە و همانی را کە برای رقیب خود جایز نمی شمارد برای خود نیز روا ندارد. ضمنان این حق هر کشوریست کە بدون ترس و تهدید دیگر کشورها روابط خود با دیگر کشورها را سامان دهد. بە همان اندازە کە جمهوری اسلامی حق داشتن رابطە دیپلماتیک و عادی، بر پایە حفظ منافع مشترک و احترام متقابل در اقلیم کردستان دارد، بە همان اندازە هم اسرائیل از چنین حقی برخوردار است.

جنگ و گلهای یاس مادر (١)

مادر هر روز دزدکی گلهای یاس را آب می دهد. و سالهای جنگ، خانە ما بوی گل یاس می دهد. و مادر بیش از پیش یاس می شود. و من نگران شدم کە نکند جنگ را فراموش کردە باشد. فیلسوف ما می گوید بدترین درد بشر، از یاد بردن واقعیت است. اما شاید فیلسوف ما فراموش کردە است کە واقعیت آن چیزی هم هست کە ما از آن می خواهیم. و آن شب برای اولین بار همراە مادر بە گلهای یاس آب می دهم. برگی بە من لبخند می زند.

به پیشواز سال دیگری می رویم

سبزه های هستی مان را سبز کنیم، بهار و نوروز از راه میرسد.غبار و زشتی از خود بتکانیم و به مهر انسان و انسانیت پای سفره هفت سین بنشینیم . باشد که این نورو، نوروز قلب ها باشد وبزدایت از زنگار کینه ها.هرروزمان نورو، نو روزمان پیروز. بهاران خجسته باد

جمهوری اسلامی، سرانجام پس از شش سال نازنین زاغری را آزاد کرد

آنچه موضوع این یادداشت است این است که رژیم اسلامی در کمال قساوت نازنین زاغری را در سفری به همراه کودک هیجده ماهه اش به ایران به اسارت گرفت و پس از شش سال که ادعا می کرد او را برای جاسوسی دستگیر کرده است با آزاد کردنش نشان داد که جاسوس نبوده است، بلکه همانطوریکه خانواده اش در تمام این شش سال میگفته اند فقط گروگان ۵۳۰ میلیون دلار بدهی بریتانیا بوده است.

حمله حزب کارگرانگلیس به بوریس جانسون برای سفر به خلیج فارس

حمله حزب کارگرانگلیس به بوریس جانسون برای سفر به خلیج فارس: "دیدار از این دیکتاتور به دیکتاتور دیگر، یک استراتژی انرژی نیست."
نازنین زاغری دوتابعیتی انگلیسی-ایرانی پس از نزدیک به شش سال حبس و حبس خانگی اجازه خروج از ایران را پیدا کرد. دوتابعیتی دیگر "انوشه عاشوری" نیز با پاسپورت انگلیسی، اجازه خروج از تهران را دریافت نمود. جانسون در توییتر خود نوشت: خوشحالم تأیید کنم که بازداشت ناعادلانه نازنین زاغری و انوشه عاشوری در ایران امروز به پایان رسیده است. این دو در راه بریتانیا هستند.

راهی به رهایی مانده در نیمه راهی، گشودن پرونده بازگشوده

نقد کتاب سازمان وحدت کمونیستی:
مبارزه مسلحانه ای که از دهه ۱۳۴۰ به بعد شکل گرفت آنچنان گسترده بود که نوشته ها و ادبیاتش از صمد بهرنگی و بهروز دهقانی شروع شده و تا نمایشنامه های ساعدی و اشعار شاملو و دیگران ادامه می یافت و به ادبیات امیر پرویز پویان و نوشته های احمد زاده و دیگران می رسید که خود بحثی مفصل دارد. نویسندگانی همانند حمید مومنی و مصطفی شعاعیان و مبارزانی همانند بیژن جزنی و خیل عظیم روشنفکرانی که به مبارزه پیوستند یک موج سراسری در جامعه ایجاد کرد. شک نیست که در چنین موجی به این گستردگی مشکلاتی نیز وجود دارد و در هیچ کدام از نوشته های رسمی و آثار نظریه پردازان این جنبش نیامده است که مخالف نظری را بایستی حذف کرد حال اگر در یک هسته کوچک بین دو نفر اختلاف به زد و خورد کشید این دیگر ارتباطی به آن موج عظیم جنبش ندارد. این کوته نظری مخصوص آن روشنفکرانی است که با دیدن کوچکترین لغزش افراد، بلافاصله از آن تئوری ها میسازند تا بی عملی خودشان را توجیه کنند.

هانا آرنت ، تئوریسین سیاسی برای جنگ سرد یا محصول آن

مقدمه
آیا هر کسی که هزاران صفحه گفتار را به صورت مکتوب ارائه بدهد، لزوما میتواند یک فیلسوف بوده باشد؟ آیا هر کسی که بخواهد روایت های تئوریک روز را با دریافت دیگری بازخوانی و بازنویسی نماید، یک نظریه پرداز بالنده میباشد؟ آیا هانا آرنت محصولی از تولیدات نظام سرمایه داری کلان برای دوران جنگ سرد میباشد؟ یا اینکه ایشان نظریه پردازی میباشند که نقش برجسته ای در تئوریزه کردن ویژگیهای دوران بعد از جنگ جهانی دوم و چگونگی راه به پیش انسان مدرن امروز را فرموله کرده باشند. یا اینکه ایشان از جمله کسانی بود که نقش برجسته ای در تئوریزه کردن تهاجم ضد کمونیستی و ضد سوسیالیستی در جهان به نفع اردوگاه امپریالیستی را ایفا نمود

چهارشنبه سوری, بر همگان شاد باد!

 

چهارشنبه‌ سوری یکی از جشن‌های ایرانی است که از غروب آخرین سه‌شنبهٔ ماه اسفند، تا پس از نیمه‌شب تا آخرین چهارشنبهٔ سال، برگزار می‌شود و برافروختن و پریدن از روی آتش مشخصهٔ اصلی آن است. این جشن، نخستین جشن از مجموعهٔ جشن‌ها و مناسبت‌های نوروزی است که با برافروختن آتش و برخی رفتارهای نمادین دیگر، به‌صورت جمعی در فضای باز برگزار می‌شود.

بخش: 

جمهوری اسلامی، جهنم فرودستان است

شرط عجیب نهمین آزمون استخدامی:
هر چه بچه بیشتری داشته باشید, شانس استخدام شما بیشتر است البته منهای سیستان و بلوچستان!

در واقع تعداد فرزند, ملاک آزمون استخدامی کشور است. طبق اعلام دفترچه نهمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور، قرار است داوطلبان این آزمون بابت تاهل و به نسبت تعداد فرزندان امتیاز اضافه دریافت کنند تا در این مسابقه نابرابر، تخصص و عدالت بار دیگر به حاشیه رانده شود

احیای نظام "ولایت فقیه مشروطه"...

احیای نظام "ولایت فقیه مشروطه"، حلقه ای لاجرم از زنجیره است که "گذار دموکراتیک" (اصلاحات ساختاری) را محقق خواهد کرد:
باید پذیرفت که مخرج مشترک حکومت برآمده از انقلاب، تحت رهبری کاریزماتیک آقای خمینی، آگاهانه در سال ۶۷ سرکوب جنایتکارانه مخالفان و منتقدین را سازمان داد تا در نبود این نیروهای سیاسی مخالف، به راحتی و در آرامش تمام و بدون هیچ مقاومتی همه پرسی را برگزار کند که تا با تصحیح غیر دموکراتیک قانون اساسی، عملا نظام برآمده از انقلاب را به یک حکومت "فقهی مطلقه" هم وزن نظام "سلطنت مطلقه" تبدیل کند، که چنین نیز شد

چپ جدید و جنبش های اجتماعی - محمد کریم آسایش

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

تحریم روسیه و معماری امنیتی نظم جهانی جدید

به گزارش سایت «کاستلوم» که بانک اطلاعات ردیابی تحریم‌های جهانی است، به نقل از « یتر پیاتتسکی »، مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا در دولت باراک اوباما و ترامپ که از جمله بنیانگذاران سایت کاستلوم است، می‌نویسد: «این یک جنگ هسته‌ای مالی و بزرگترین رویداد تحریمی در تاریخ است». او افزود: « روسیه ظرف دو هفته از دایره اقتصاد جهانی خارج و به بزرگترین هدف تحریم‌های جهانی و یک منفور مالی تبدیل شد».

در آستانهٔ برگزاری کنگرهٔ نوزدهم سازمان، در خدمت میهن و مردم!

در آستانهٔ برگزاری کنگرهٔ نوزدهم سازمان:
در این شرایط ما فداییان خلق با این امید به کنگرهٔ نوزدهم سازمان پای می‌گذاریم که بتوانیم مبارزهٔ خود را که بیش از نیم قرن پای در راه آن داریم، با عزمی جزم و راسخ و در راه خدمت به میهن و مردم و در راستای تحقق منافع کارگران و زحمت‌کشان پی گیریم.

برخورد بحث برانگیز چپها در مورد جنگ در اوکراین

هر کس نسبت به موقعیت و شرایطی که دارد با دلایل شخصی خود می تواند، نسبت به جنگی که پوتین آغاز کرده موضع گیری کند، ولی رفتار کسانی کاملا تعجب آور است، این جنگ را که در تاریک خانه پوتین و اولیگارش های مربوطه ساخته و پرداخته شده، دربست منطقی و اجتناب ناپذیر توجیه می کنند، و همگام با بلندگوهای مرتجعین یکصدا شده و شعار مرگ بر طرف مقابل را میدهند

جنسیت و نابرابری دستمزد

از جمله دلایل گرایش زنان به حرفه های «زنانه»، نوع تعلیمات سنتی، علمی و حرفه ای است که در اختیار آنها قرار میگیرد و یا آنها امکان و اجازه دسترسی به آن را دارند. گرایش زنان به مشاغل «زنانه»، انعکاسی است از نقش خانگی زنان. همانطور که در بیشتر جوامع، کار خانگی کم ارزش تلقی میشود، مشاغل و مهارت های «زنانه» نیز کم ارزش بشمار می آیند. ادامه نابرابری سطح دستمزد در کارهای «زنانه»، امکان بهره کشی هر چه بیشتر کارفرمایان از کار زنان را فراهم میسازد و مسبب محرومیت مادی نیمی از زحمتکشان و مزد بگیران است.

بخش: 

آیا برجام می تواند از زیر سایه جنگ اوکراین خارج شود

با توجه به امکانی که کاهش عرضه نفت به بازار با تحریم روسیه بخاطر جنگ اوکراین در اختیار ایران قرار داده است، پافشاری ایران برای باقی ماندن در کنار روسیه منطقی نیست. منافع ملی و مردمی ایران در استفاده از این موقعیت برای رفع مشکلات بر سر راه برجام و بازگرداندن آمریکا به آن است. لغو تحریم های کمرشکن و گشایش بازارهای ایران برای ورود سرمایه و تکنولوژی های نوین یک منفعت و موضع استراتژیک برای کشور ماست و نباید قربانی منافع سیاسی و دسته بندی های جهانی گردد.

بزرگداشت روز جهانی زن، در شهر اسن آلمان برپا گردید

زنان ایران هرگز اجازه ندادند سرنوشت‌شان به دست حکومت مستبد دینی و قوانین ناعادلانه و ارتجاعی آن سپرده شود و از همان آغاز استقرار حکومت اسلامی در همۀ عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی, مقابله، ایستادگی و مبارزه‌ای سخت، خونین و همه‌جانبه‌ را با استبداد و ارتجاع آغاز کردند و با پایداری در این مبارزه، با دست زدن به صدها ابتکار و خلّاقیت ناشی از اراده‌شان در جست‌وجوی راه تن ندادن به این قوانین واپس‌گرایانه و منش خشن و غیرانسانی حکومت اسلامی برآمدند.

صفحه‌ها