می 2022

جنگ و گلهای یاس مادر (١٤)

در شهر تا جائیکە من بەیاد دارم بە ندرت دوچرخە وجود داشت. یک از آنها مال مردی بود بنا کە هر روز صبح با دوچرخەاش سر کار می رفت، و غروب هم با همان دوچرخە، در حالیکە داخل توبرەای کە بر ترکش آویزان بود و میوە و خرید روزانە را داشت، با لباسهای خاک آلود و کثیف اش بە خانە بر می گشت. مردی تنومند، با سنی نزدیک بە پنجاە سال، با جامانەای بر سر و نگاههائی کە تنها چرخ جلو را می دیدند. او بە کسی سلام نمی کرد، اما جواب همە سلامها را خیلی محترمانە و با گرمی خاصی می داد. "نور دو دیدە منی عزیز!" تکیە کلام او در جواب بە همە بود، حتی بە بچەها. آدم گاهی وقتها احساس می کرد کە این تکیە کلام تنها یک عادت کلامیست، و پشت آن در واقع هیچگونە احساس و گرمی ای وجود نداشت. البتە عادی هم بود. تن سنگین و خستە او کە پاهایش گاها آن را بە زحمت می کشیدند، بە نظر راە دیگری باقی نمی گذاشت. و من همیشە آدمهای شیرین کلام را دوست داشتم. همین باعث شد کە من احساس خوبی نسبت بە استاد و بطور خاص بە دوچرخە پیدا کنم.

اگر روسیه قادر به متوقف کردن ناتو در اوکراین نمی شد؟

هر روزی که سپری می شود، آشکارتر می شود که مسئله اوکراین، فراتر از اوکراین، در واقع مربوط به نظم آمریکایی است. جبهه اوکراین، از منظر آمریکا، اول محاصره روسیه، دوم تداوم حاکمیت بر اروپا، سوم قطع همکاری بین آلمان/ اروپا - روسیه در زمینه انرژی، و چهارم ابزار استقرار نظامی در اروپای شرقی و دریای سیاه بود. از این منظر، گسترش ناتو راه رسیدن به اهداف فوق بود.

پرچم مبارزه ستمدیدگان در متروپل آبادان برافراشته است

مردم آبادان اگر در سال ۵٧ لوله ھاى نفت را بستند، امروز لوله های تفنگ سرکوبگران را می بندند و فصل جدیدی در مبارزات جاری را باز کرده اند و نخواھند گذاشت که ستمگر بدون جواب بماند. مردم آبادان ماجرای سینما رکس را بخاطر دارند و می دانند چه کسانی درها را بستند و چه کسانی امروز ساختمان متروپل را بر سر زحمتکشان خراب کردند. این مردم تاریخ خود را دارند و با تمامی امکانات محدودشان مبارزه را ادامه می دھند و مردم جنوب با حمایتشان از مبارزه مردم آبادان نشان می دهند همانطور که ارتش عراق را بیرون کردند این نیروی سرکوبگر را نیز دسته جمعی به چالش می کشند. امروز سرتاسر ایران آبادان است و مردم در این ھمیاری راه صعود به زندگی بهتر را پیش گرفته اند و با اتحاد و در کنار هم به ھم نیرو می دھند و این سد سرکوب نیز فرو خواهد ریخت. تاریخ گواه قدرت مردم است و زوال ستمگران.

بخش: 

در اعتراض به سرکوب داغدیدگان و معترضان فاجعه ی متروپل آبادان

پنج روز از فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان میگذرد و هر لحظه بر تعداد قربانیان این فاجعه افزوده میشود. روز دوشنبه ۲ خرداد تصاویر هولناک ویران شدن این ساختمان ۱۰ طبقه در فضای مجازی منتشر شد و مردم را در بهت و اندوه و خشم فرو برد. رسانه های رسمی حکومت با نیمه کاره خواندن این ساختمان و انتشار آمار غلط از مجروحان و در آوار ماندگان سعی در پنهان کردن حقایق این فاجعه داشتند. اما اخبار و تصاویری که توسط مردم، با عبور از سد سانسور دست بدست میشود از ابعاد فجیع این ویرانی پرده برمیدارد و نشان میدهد این ساختمان نه تنها نیمه کاره نبوده است بلکه چند بخش آن راه اندازی شده و در زمان فرو ریختن، مردم بسیاری در آن بوده اند.

کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟

گمان می‌کنم که یک انتقاد" اریک اُولین رایت" به چپ‌ها در جهان در چهل سال گذشته، شامل چپ در ایران هم می‌شود که بیش‌تر «ضد» و منتقد پدیده‌های منفی و ناعادلانه بوده تا این که چشم‌انداز ترسیم و راه‌حل‌های عملی برای مشکلات روزمره، ارائه کند. ساده‌انگاری است اگر تصور کنیم که استفاده از شعارهای انتزاعی مانند «مبارزه علیه نولیبرالیسم» و یا «مبارزه برای دموکراسی»، قدرت بسیج عاطفی لازم برای ایجاد انگیزه در انبوه انسان‌ها برای اقدام به فعالیت اجتماعی را دارد. آنهایی که چنین شعارهای کلی می‌دهند، با این که مردم در واقعیت زندگی با چه مشکلاتی درگیر هستند کاری ندارند. مشغله‌ی آنها این است که مردم چگونه باید (بر اساس تئوری‌های آنان) رفتار کنند و بیندیشند. لذا همّ و غم آن‌ها، بیش‌تر این بوده که به مردم «حالی کنند» که مسأله‌ی آنان «در واقع» چه هست و به آنها رهنمود بدهند که چه کارهایی را برای حل آن «مشکلات واقعی»شان باید انجام دهند، به جای آن‌که به دنبال راه‌حل‌های معین، شدنی و ممکن برای مشکلات روزمره‌ی زندگی آدم‌ها باشند.

از مبارزه با تبعیض طبقاتی پشتیبانی می کنیم

جامعه مدنی ایران خواست های زحمتکشان، صدای مدافعان حقوق بشر، صدای اعتراض های خیابانی کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار اجتماعی را شنیده اند و پشتیبانی خود را از مطالبه های صنفی آنان اعلام کرده اند. توسعه فقر و فشار معیشتی، شهروندان کشور را فشرده تر کرده و خواسته های مطالباتی را عمومی تر نموده و صدای آن ها را به خیابان ها کشانده است. ما از خواسته های مطالباتی کارگران, زحمتکشان و دیگر اقشار جامعه, پشتیبانی می کنیم.

یاد رفیق انوشیروان لطفی گرامی باد !

رفیق انوشیروان لطفی، متولد سال ١٣٢٨ دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران بود، در سال ١٣٦٠ ازدواج کرد و دخترش که خاطره نام دارد، درزندان اوین متولد شد. وی که از کادرهای سازمان چریک های فدائی خلق ایران بود, پس از انشعاب, در سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به فعالیت خود ادامه داد. وی در رژیم سابق به حبس ابد محکوم شده بود و در روزهای آغازین انقلاب بهمن, همراه دیگر زندانیان سیاسی از زندان آزاد گردید

چرا مراسم بزرگداشت صمد شعبانی با دستگیری های گسترده همراه بود

برای شناخت صمد و ارزشش برای کانون مدافعان ما گوشه کوچکی از زندگی صمد را می نویسیم تا بگوییم چرا صمد ارزش آن بزرگداشت را داشت و چرا بهای آن برای برگذار کننده و شرکت کنندگان مهم نبود. این اعتماد دو طرفه بود که صمد اشعارش را به کانون می داد برای چاپ که معدودی از آن بر روی سایت کانون موجود است. صمد دوست کانونی ها بود. هنرش در شعر، بازیگری و طراحی به دهه شصت بر می گردد. صمد گنجینه ای از لغات فارسی بود. صمد برای انسانیت و طبقه فعالیت می کرد و اکثر شعرهای او تقدیم شده به کسی حتی کسی که تغییر کرده باشد. صمد از معدود شاعران نیمای است که از لحاظ سبک شعر بسیار عمیق بود. کانون او را یکی از قله های شعر فارسی می دانست. کتابهای شعر او از کتاب آواز در بن‌بست، آفتاب‌ و فولاد کودک مهتاب، بامداد از دریچه تاریک و آواز بچه های تهران نمونه های شعرهای عصبانی است که طراحی روی جلد کتاب و طراحی های بسیاری از جمله کارهای او است که می شود فهمید که این روح سرکش در کجا قرار داشته است

بخش: 

جنگ و گلهای یاس مادر (١٣)

در مدرسە می گفتند کە باید میهن را دوست داشت، و از آن بە گاە حملە دشمن دفاع کرد. پس میهن همیشە دشمنانی دارد. و چرا دارد، من این را نمی توانستم بفهمم. شاید بە این علت کە داشتن همیشە حسادت برخی ها را تحریک می کند، و یا شاید بە این علت کە آنی کە دارد می خواهد بیشتر داشتەباشد. راستش نمی دانم. و حالا می گفتند کە همان دشمن حملە کردەبود. همانی کە آن طرف مرز میهن بود. و من از رادیوی پدر می شنیدم کە میهن من هم حملە می کرد! پس کی راست می گفت؟ یک بار از پدر این را پرسیدم. او پکی بە سیگار ارزانش زد، و در پشت دود غلیظی کە از دهانش بیرون می آمد با چشمانی کە بشدت کوچک شدەبودند و از دود می گریختند، گفت "اونی کە اول حملە می کنە، مقصرە. و اونی کە بعدا حملە می کند تا حملە رو جواب بدە باز چونکە اول حملە نکردە صاحب حقە!"

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی با سیامک طاهری جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

گفتگوی تلگرامی با سیامک طاهری درباره معضل رایانه ها

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

بیانیه کانون نویسندگان ایران در اعتراض به تداوم بازداشت کیوان مهتدی

نزدیک به دو هفته از یورش نیروهای امنیتی به خانهی کیوان مهتدی، نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران و آنیشا اسدالهی، مترجم میگذرد. ۱۹ اردیبهشت ماه این دو حامی طبقه کارگر پس از تفتیش خانه و توقیف وسایل شخصی شان بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند . پس از چند روز بیخبری معلوم شد که بازداشتهای اخیر در پی پروندهسازی وزارت اطلاعات صورت گرفته است. نیروهای امنیتی با تولید و انتشار خوراک رسانه های مطلوب خود نام بازداشتشدگان اخیر، کیوان مهتدی، رضا شهابی، آنیشا اسدالهی، ریحانه انصارینژاد، حسن سعیدی، ... و نیز معلمان بازداشتی، رسول بداقی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و ... را به پرونده سازیها و شایعه پراکنیهای جهتدار خود گره زدند

یاد رفیق امیر پرویز پویان و همرزمان او گرامی باد !

امیر پرویز پویان,از چهره‌های برجسته‌ی جنبش چپ نوین ایران و از بنیان‌گذاران سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران بود. او در ۲۵ شهریورماه ۱۳۲۵ در محله سلسبیل تهران به‌دنیا آمد. پویان تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در سال ۱۳۴۴ در شهر مشهد به پایان رسانید.و در پایان همین سال راهی تهران شد. امیرپرویز پویان از محافل سیاسی مذهبی وارد عرصه سیاست شد و در جبهه ملی فعالیت داشت. پیش از آن روند تغییر اندیشه‌های او آغاز شده بود. ورود امیرپرویز پویان به دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران این روند را سرعت بخشید. او پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، از گروه‌های مذهبی-سنتی به خاطر بی‌عملی فاصله گرفت که نهایتاً به چرخش کامل ایدئولوژیک او منجر شد. امیر پرویز پویان پس از گرایش به سوسیالیسم به تشکیل و سازماندهی آزادی‌خواهان و هم‌فکران خود برای مبارزه با دیکتاتوری شاه پرداخت

آیا این جنگ, موجب اتحاد بیشتر ساکنین قاره اروپا خواهد شد؟

صدای متقاضیان کار و دستمزد عادلانه, رفاه اجتماعی, آموزش و بهداشت رایگان, صلح, مبارزه با راسیسم و حقوق و دستمزد مساوی بین زنان و مردان و حفظ محیط زیست و سرانجام جراحی در توزیع ثروت و مقابله با قدرت فائقه سیستم سرمایه داری است که نمی تواند بی پاسخ بمانند. امروز شهروندان اتحادیه اروپا خود را در مجموع, در گیر جنگی پنهان و آشکار در ارتباط با مداخله روسیه در اوکراین می بینند, که رهبران اتحادیه در حمایت از اوکراین، سراسیمه و هیجان زده به نام حمایت های بشردوستانه, مداخله عملی خود را نشان داده اند و خاطره جنگ های بین اروپایی بالکان " ۱۹۹۱ – ۲۰۰۱ " را زنده کرده اند. آیا این جنگ, موجب اتحاد بیشتر ساکنین قاره اروپا خواهد شد؟

ایمنی و سلامت کار در صنعت ساختمان سازی

سازمان بین المللی کار با همکاری ۱۸۷ کشور عضو آن وظیفه تنظیم ، تالیف و اشاعه موازین بین المللی کار، از جمله حفاظت از ایمنی و سلامتی محیط کار را به عهده دارد و در این رابطه موازین محکمی را برای بهداشت و ایمنی کارگران در شرایط کارهای گوناگون تالیف کرده است. این موازین دولت ها، کارفرمایان و کارگران کشور های عضو، از جمله ایران، را مسئول حفاظت، اشاعه و اجرای قوانین ایمنی و سلامت کار میداند. کشور ایران از زمان تاسیس سازمان بین المللی کار در سال ۱۲۹۷ در آن عضویت داشته است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، ایران با شرکت در کنفرانس بین المللی کار، رابطه رسمی خود را با سازمان آغاز کرد و نهادهای قانون گذار کشور در جریان قوانین بین المللی کار قرار گرفتند

بخش: 

بحران اوکراین چگونه آغاز و چگونه تحول یافت؟

در این نوشته به یکی از جنبه های پر مناقشه بحران اوکراین پرداخته می شود که به نظر می رسد از گره های اصلی درک و یا عدم درک درست از بحران اوکراین است. آیا "اقدام پیشگیرانه" روسیه در بهم زدن طرح های ناتو، نقض حاکمیت اوکراین است؟ به عبارت دیگر، روسیه چه باید می کرد، تا به نقض حاکمیت اوکراین که رسانه های جریان اصلی غرب یک زبان آنرا "حمله تحریک نشده" (Unprovoked Attack) می نامند، متهم نمی شد. آیا اقدام پیشگیرانه روسیه، به سبب "دیوانگی پوتین"، و یا تمایلات توسعه طلبانه روسیه برای احیای امپراتوری تزاری است، یا بالعکس، عکس العملی دفاعی و ناگزیر در مقابل توسعه مداوم ناتو به شرق؟ به جنبه های دیگر بحران اوکراین در نوشته های آینده خواهیم پرداخت

تورم و گرانی، معضلی بومی یا مشکلی جهانی

همزمانی این حرکت های خودجوش با حضور پررنگ جوانان و زنان با حرکت های اعتراضی معلمان می تواند این نتیجه را رقم زند که اعتراضات پراکنده و مقطعی به تدریج حالت سازمان یافته و هماهنگ پیدا کرده تا در نهایت به دگرگونی ماندگار موازنه قوا به نفع مردم بیانجامد . اما نباید فراموش کرد که وقوع اعتراضات خودجوش و غیر ساختارمند مردم در چندین شهر ایران و احتمالا شهرهای آتی خاص ایران نبوده و این اعتراضات مطالبه گرانه پیشتر از ایران و در دیگر کشورهای در معرض تورم جهانی به وقوع پیوسته است.

حذف یارانه ها شکافهای طبقاتی را تشدید وفروپاشی را شتاب می بخشد

حذف یارانه ها شکافهای طبقاتی را تشدید وفروپاشی را شتاب می بخشد. ازهمان ابتدا ی دولت رئیسی معلوم بود که وی با ترکیب متناقض کابینه اش برنامه ای برای تغییر ریل های اقتصادی واصلاح نظام به شدت ناعادلانه توزیع رانت ندارد. اما هیچکس گمان نمی کرد وی به جای قطع ویا بریدن رانت های مختلف ازگلوی بنگاههای خصولتی ودولتی ونیز اتخاذ سیاست های مالیاتی عدالت محور باز دست درجیب مردم بکند وبا آزاد سازی قیمت ها غول تورم را از چراغ در آورد. آنچه دولت رئیسی و نسخه پیچان نولیبرالش می کنند پیش چشم همه جاری وساری است وعواقب سیاسی واجتماعی آن در کف خیابانها هویداست. اما بطور خلاصه دولت رئیسی برای کاهش کسر بودجه به جای اجرای سیاست تعدیل وآزاد سازی از پایین می بایست آنرا از بالا اجرا کند وبه جای خالی کردن جیب طبقه متوسط وتهیدست بخشی از سود ورانت سرشار ثروتمندان را به خزانه دولت سرازیر کند.چطور؟

جنگ و گلهای یاس مادر (١٢)

من بەخاطر دارم کە دو کوچە پایین تر، بە طرف سمت راست خانەای بود قدیمی کە در آن خانوادەای زندگی می کردند با دو پسر و سە دختر. دخترها بزرگتر بودند و سالها بود کە ازدواج کردەبودند. من آنها را می دیدم کە گاهگاهی برای دیدار پیش پدر و مادرشان می آمدند. با بقچەهای بزرگی کە بعضی وقتها بە همراە داشتند، و نیز با بچەهای قد و نیم قدی کە همیشە سر چیزی با هم دعوا می کردند. و مادرانی کە حین سخن گفتن، بر سرشان داد می زند. این خانمها، موقع عبور از کوچە چنان با صدای بلندی با هم صحبت می کردند کە توجە هر عابر و هر انسانی را بەخود جلب می کردند.

دین، از تونل وحشت، تا راهرو مرگ

دین همیشه در مقابل علم و شناخت علمی قرار داشته و مانند خرافات از یک منبع تغذیه میکند و خویشاوند ماهیتی ان است. دین در جامعه طبقاتی از طریق حاکمان و روحانیون عظام بشکل نظری و سازمانی احساسات و اهداف انقلابی توده ها را فلج میکند. دین زمینه و منبع تغذیه خود را از طریق تحقیر و جهالت توده ای در جامعه طبقاتی تدارک می بیند. چپ ها مدعی هستند که در جوامع سوسیالیستی آینده از طریق ماتریالیسم دیالکتیکی-تاریخی، و جهانبینی علمی طبقه کارگر، دین به تدریج از بین خواهد رفت. وجود حاکمان استثمارگر، سختی های طبیعی و مشکلات اجتماعی از جمله دلایل تشکیل و رشد عقاید دینی بوده. توضیح پدیده دین در تمام ادوار تاریخ فرهنگ بشری مهمترین متفکران را بخود مشغول نمود. در یونان باستان ماتریالیست هایی مانند دموکریت، اپیکور، و لوکرس به نقد دین و اسطوره و خرافات پرداختند.

قدرت ادبیات

ادبیات خوراکِ جان‌های ناخرسند و عاصی‎ست، زبانِ رسای ناسازگاران و پناهگاهِ کسانی است که به آن‌چه دارند خرسند نیستند. انسان به ادبیات پناه می‌آورد تا ناشادمان، ناکامل نباشد. تاختن در کنارِ روسینانته (اسب مشهور دن کیشوت*) زار و نزار و دوش به دوشِ شهسوار پریشان ِدماغ لامانچا، پیمودن دریا بر پشتِ نهنگ همراه با ناخدا اهب، (شخصیت اول رمان موبی دیک**) سرکشیدن جامِ ارسنیک با مادام بوواری***، این همه راه‌هایی‌ست که ما ابداع کرده‌ایم تا خود را از خطاها و تحمیلاتِ این زندگیِ ناعادلانه خلاص کنیم، زندگی‌ای که ما را وا می‌دارد همیشه همان باشیم که هستیم، حال آن‌که ما می‌خواهیم بسیاری آدم‌های متفاوت باشیم، تا بسیاری از تمناهایی را که بر ما چیره‌اند؛ پاسخ گوییم.

سرکوب مردم را متوقف کنید!

در روزهای گذشته شهرهای مختلف میهن ما شاهد اعتراض مردم به جهش شدید قیمت و کمبود مواد غدایی اساسی و تظاهرات مرتبط با آن بوده است. حکومت جمهوری اسلامی به جای انجام وظیفۀ خود در تامین معاش مردم مانند همۀ موارد پیشین به سرکوب خشن این اعتراضات و تظاهرات دست یازیده است. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) سرکوب مردم را محکوم می‌کند و خواهان توقف بلاوقفۀ آن، آزادی بی‌درنگ همه دستگیرشدگان و رسیدگی به خواست‌های بر حق مردم است.

دومین نخست وزیر زن در تاریخ فرانسه

بعد از ادیت کرهسون که در سال ۱۹۹۱ و در زمان ریاست جمهوری فرانسوا میتران به نخست وزیری رسید؛ اینک الیزابت بورن دومین زنی است که در ۱۶ ماه می جاری به عنوان دومین نخست وزیر زن در تاریخ فرانسه و در جمهوری پنجم توسط امانوئل مکرون به این مقام منصوب شد. اولین زن نخست وزیر فرانسه پس از این انتصاب گفت: ”این خیلی عجیب است که این همه مدت باید منتظر می شدیم تا دوباره یک زن نخست وزیر فرانسه بشود.

تاملی بر برخی چالش های پیش روی اتحاد نیروها

میهن ما با بحران ساختاری ژرفی روبرو است. گرانی کالاها ، ارزاق عمومی و خدمات، گذران زندگی را برای اکثریت جمعیت کشورمان با سختی ها و دشواری های فراوانی روبرو ساخته است . تبعیض و عدم برخورداری از هر نوع حق و حقوق شهروندی موجب آزردگی و سرخوردگی مردم میهن ما در ابعاد و ژرفنای گسترده ای گردیده است. شیوع فرهنگ فرد گرایی و فقط به فکر خود بودن به بهای زیر پا نهادن حق دیگران و تامین وسایل رفاه و آسایش خود با لگد مالی انسانی ترین هنجارهای اجتماعی و اخلاقی نه تنها در جامعه بصورت گسترده ای رواج یافته است . بلکه جزئی از فرهنگ رفتاری غالب در جامعه شده است.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

دیگر اعتراضات و تظاهرات های گسترده در چهار گوشه کشور برای تورم افسارگسیخته دوباره شروع شده است که خود حاکمان نیز معترف هستند. از بلندگوهای نماز جمعه تا رسانه های حکومتی تمامی سعی خود را می کنند با نصیحت این اعتراضات را بخوابانند و اگر راهی نیست با تهدید و سرکوب عملی این اعتراضات را همانند سالهای ۹۶ و ۹۸ خاموش کنند.

بخش: 

فایلهای صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی با دکتر سعید مدنی

موضوع جلسه: " فقر و ناامنی غذایی در ایران میهمان جلسه: سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

جنگ و گلهای یاس مادر (١١)

زمستان اگرچە احساس وجود جنگ را مثل سابق در انسان بیدار نمی کند، اما احساس وجود زندگی عادی را هم بە ما نمی داد. همە چیز انگار در خلائی میانی، میان گذشتە و حال، ماندەبود. تنها این را تاکید می کرد کە ما فعلا می توانیم بیشتر زندەبمانیم، و این بهترین احساس ممکن بود. برای همین، وجود و احساس ما کە بشدت مضطرب بود، کم کم آرامش غریبی را در خود بازیافت کە بە نظر من تنها در چنین شرایطی می توان آن را تجربە کرد. و یک احساس غرور هم بە همە ما دست دادەبود. گذر از خطرات زیاد و زندەماندن، نوعی استقامت و صلابت روحی می بخشید. و من احساس کردم چندین سال بزرگتر شدەام

به سرکوب، دستگیری معلمان، نمایندگان، انجمن صنفی معلمان و خانواده شان پایان دهید!

اسماعیل عبدی، رهبر سابق کانون معلمان تهران که از سال ۱۳۸۵ در بازداشت به سر می برد و همچنین ده ها تن از معلمان سندیکا در هفته گذشته در تهران، بوشهر، مریوان و دیگر نقاط کشور دستگیر و بازداشت شده اند. مقامات مستاصل از متوقف کردن تظاهرات مسالمت آمیز اتحادیه های کارگری را بر سر دستمزدهای پایین معلمان، بودجه ناکافی آموزش، و زندانی کردن معلمان سندیکایی هستند. این دستگیری ها و بازداشت ها نقض آزادی تشکل، حق سازماندهی و آزادی بیان است.

بخش: 

کنکاشی در فرهنگ دیکتاتور

در تبیین و مذمت فرهنگ دیکتاتوری و رسوخ آن در اعماق جامعه و عجین شدنش با بافت فرهنگی اجتماع ،که ریشه در تاریخ و اعصار دارد، مطالب فراواني مي توان گفت و شنید. واکاوی این مقوله و درک شرایط عینی و ذهنی و وضعیت و بستری که این فرهنگ در آن رشد و توسعه یافته ، می تواند در چاره جویی برای علاج و درمانش موثر باشد.

بولتن کارگری، ویژه اول ماه مه

بولتن کارگری , ویژه اول ماه مه - شماره ۲۴۸
گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره :
گزارش پیرامون برگزاری اول ماه ، روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف. در این گردهمایی ها حضور سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) چشمگیر بود

نظر نقادانه حزب كمونيست يونان به مواضع حزب کمونیست فدراسیون روسیه در باره جنگ اوکراين

آیا مسئولیت احیای تبلیغات فاشیستی و نازیستی در اوکراین می تواند یک طرفه باشد؟ آیا بورژوازی روسیه مسئول این نیست؟ آیا حزب کمونیست فدراسیون روسیه چیزی در این مورد نمی داند؟ حزب کمونیست روسیه متوجه آنتی کمونیسم اکراینی هست، طوری که آن را “مقامات فاشیستی” توصیف می کند، اما به آنتی کمونیستی که در صدای رسمی روسیه فوران می زند، و به آنچه از حنجره رئیس جمهور پوتین که در نخستین سخنرانی وی در قبل از آغاز عملیات نظامی به گوش رسید، هیچ توجهی ندارد. حزب کمونیست یونان مواضع خود را به روشنی، از جمله و در چارچوب جنبش جهانی کمونیستی بیان داشته است. متاسفانه، برخی از احزاب کمونیستی، همچنین حزب کمونیست فدراسیون روسیه، مواضعی را اعلان کرده اند که ما قاطعانه مخالف آن می باشیم

بخش: 

کلمه پنبه مترادف با برده داری است!

رد خون در سراسر تاریخ پنبه جاری است. امروزه تصور زندگی بدون پنبه دشوار است: بدون آن بیشتر کمد های لباس به طور قابل توجهی خالی می مانند. ارزش غذا اسکناس و قهوه هم تغییر خواهد کرد و شغل ۳۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان که از این ارتباط مجبور به کسب در آمد هستند نیز متفاوت خواهند شد. رد خون از مزارع تا مراکز حمل و نقل و کارخانه ها و انبارهای ذخیره سازی این کالا، و از فتوحات و زمین خواری تا استثمار و نابرابری در تاریخ پنبه ادامه دارد. تاریخ پنبه قهرمانان بیشماری دارد.

بخش: 

با پیروزی سین فین، ناسیونالیسم ایرلندی چپ در حال تقویت است

مردم ایرلند شمالی رأی خود را دادند و با پیروزی سین فین، ناسیونالیسم ایرلندی چپ مورد تقویت قرار گرفت. نتیجه این انتخابات,می تواند این کشور را تغییر دهد. حال چه سازنده باشد چه مخرب، هفته های آینده نشان های آن روشن تر خواهد گردید. مری لو مک‌دونالد، رئیس سین‌فین در مصاحبه‌ای در صبح روز شنبه در پاسخ به این سوال که چه زمانی می‌توان انتظار یک «نظرسنجی مرزی» را داشت، گفت: ظرف پنج سال آینده، رأی‌گیری درباره اتحاد مجدد ایرلند انجام خواهد شد. وی افزود که لازم است هر چه زودتر مقدمات این نظر سنجی آماده گردد.

دادخواست برای امضا: امضا کنید تا حکم اعدام احمدرضا جلالی لغو شود ...

دادخواست برای امضا : آقای فرهاد میثمی زندانی سیاسی، معلم و فعال مدنی، در اعتراض به حکم اعدام احمدرضا جلالی از ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۱ دست به اعتصاب غدا زده است. دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده حکم اعدام آقای جلالی تاپایان این ماه به اجرا گذاشته می‌شود. وضعیت خطیر است. هم جان احمدرضا جلالی و هم جان فرهاد میثمیدر خطر است. دادخواست زیر را آقای میثمی برای جلب حمایت جهانیان از زندان رجایی‌شهر نوشته است. او بااعتصاب غدای خود، خواستار لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی شده‌است.
امضا کنید تا حکم اعدام جلالی لغو شود ...

https://www.daadkhast.org/petition/232826

جهان و بحران زایشی که بربریت و رهائی در دو سوی آن صف آرائی کرده اند!

هدف این نوشته به سهم خود نگاهی است به کل پیکره بحران و نقبی به ریشه های چند لایه و کثیر الوجوه و گیج کننده آن با تمامی تناقضات و تهدیدها و فرصت هایش، اجتناب از ساده سازی های معمول و کلیشه ای و یا برخاسته از آرزوها و راه حل های پیشینی و ناکجاآبادی، و در این راستا ریسک کرده و به دنبال یافتن معنا و محتوای بحران و کوره راه هائی برای پیش روی است.

جنگ و گلهای یاس مادر (١٠)

شب کە می رسد، سعی می کنیم با پتو و ملافە و نایلون جلو ورود هوای سرد را از پنجرەها سد کنیم. اما تنها می توانیم یک اتاق را درست و حسابی آمادە کنیم. پدر می گوید نگران نباشید فردا درستش می کنم. و مادر پیشنهاد می کند کە برای همیشە بە زیرزمین، پیش گلهای یاس نقل مکان کنیم. و زیرزمین یک خانە قدیمی حال و هوای خودش را دارد. و برای اولین بار از همان جا من زوزە بادی را شنیدم کە بالا از میان پنجرەها می گذشت و کل خانە را با صدای مداوم گذرای خود پر می کرد. زوزەای کە انگار از سرزمین دیگری بە گوش می رسید.

گرایش جایگزینی توئیتر با ماستودون

آنچه که مورد تعجب و ایجاد نا امنی مضاعف شده این است که آقای ماسک تصمیم دارد که توئیتر را از بورس خارج کرده و او را به یک موسسه ای شخصی و تنها با مالکیت خود تبدیل کند. بدین ترتیب این شبکه اجتماعی دارای هیچ نظارتی نبوده و قدرت در دستان تنها مالک متمرکز خواهد شد. در ادامه این تصمیم افراطی نئولیبرالیستی، حتی سازمان های کنترل دولتی بر شبکه های اجتماعی نیز توان کمتری برای نظارت بر توئیتر خواهند داشت.

شبکه های اجتماعی چقدر اجتماعی هستند؟

ما کاملاً در منطق سرمایه ادغام شده ایم - آنچه در آنجا انجام می شود چیزی است که برای اپراتورها سود می آورد. و تصمیم گیری در مورد این زیرساخت های جهانی در نهایت در دست مالک چند" کنسرن" و نمایندگان آنها است. ما در حالیکه در خانه هایمان نشسته ایم, به طور دسته جمعی فروخته می شویم. همانطور که در هفته های اخیر همراه با توییتر به تسلا فروخته شدیم . در این گیر و دار۴۰ میلیارد دلاری, می بایست بر ما روشن می بود که آن چنان در این سیستم ادغام شده ایم که در حد کالا یا یک بسته پستی قابل انتقال هستیم.

دادگاه حمید نوری: گفت‌وگو با عفت ماهباز

عفت ماهباز، زندانی سیاسی در دهه ۶۰ که همسر او علیرضا اسکندری در سال ۶۷ اعدام شد، از اهمیت برگزاری دادگاه حمید نوری می‌گوید. او همچنین به جای خالی قربانیان زن در این پرونده نیز اشاره دارد و می‌گوید که ای کاش بیشتر به این موضوع پرداخته شود

منبع: کانال یوتیوب «زمانه»

بحران مالی و بحران بدهکاریها

مقدمه: عمق و وسعت بحران اقتصادی اجتماعی جهانی دوران پسا کرونا را که بر شانه های بحران قبلی سالهای ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ سوار شده است را باید متوجه بوده و درک کرد. بشریت در شرایطی وارد بحران صدها تریلیون دلار بدهکاری های اقتصادی کشورهای کلان سرمایه داری امپریالیستی میگردد، که نه تنها پتانسیل میزان رشد طبیعی اقتصادی در کشورهای کلان سرمایه داری توان بازپرداخت میزان بدهکاری های دولتی و عموم اقتصادی را ندارند، بلکه از طرفی دیگر انسان با انقلاب تکنولوژیک مدرن به فاز خلق هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی و تکنولوژی رباتیک رسیده است، بلکه بحران زیست محیطی کلیت حیات بر روی کره زمین را نیز با خطر نابودی روبرو نموده است. در یک چنین شرایطی، میباشد که امپریالیست های کلان سرمایه داری جهانی توسط بانکداران، صاحبان صنایع نظامی و انرژی فسیل و رسانه های تبلیغاتی آنها با اتکا به ارتجاعی ترین نظام های ایدئولوژیک قهقرایی بشری، با اتکا به قدرتمداری خویش، به سکانداران این روند های جنگ طلبانه، ویران گرانه و جنایتکارانه تبدیل شده اند

دادگاه حمید نوری، گامی برای التیام زخم عمیق بر پیکر جامعه‌ مان

در طی این سالها، جنبش دادخواهی که بیش از هر چیز متکی بر تلاش خانواده‌ها به خصوص مادران و وابستگان آن جانباختگان بود، نقشی بسزایی بر مقابله با "فراموشی" بازی کرد:
این جنبش می‌تواند تا با تبدیل شدن به امری درونی، مبدل به وجدان عمومی جامعه ما گردد. جنبش دادخواهی می‌تواند تمامی فرهیختگان جامعه را که از راهکارهای خشونت‌آمیز اجتناب می‌کنند بدور خود گرد آورد و بدین ترتیب زمینه برای ایجاد "کمیسیون حقیقت یاب" فراهم آورد.
بی شک روزی این "کمیسیون حقیقت یاب" در کشورمان برپا خواهد شد و مجموعه بازماندگان آن جانباختگان همراه با حضور متهمین در آنجا به نتایجی دست پیدا خواهند کرد که زخم عمیق بر جامعه‌مان را التیام بخشند.

به مناسبت زادروز کارل مارکس

به مناسبت زادروز کارل مارکس" ۱۸۱۸- ۱۸۸۳". سفری در زمان با ماتیاس گرفرات، کارشناس مارکس. ۱۵۵ سال بعد از انتشار کتاب سرمایه. کارل مارکس در مورد دیجیتالی شدن، درآمد پایه بی قید و شرط با پوپولیسم راست چه می گوید؟.حال اگر مارکس امروز با ما دور میز بنشیند، چیزی وجود دارد که افکار او را متزلزل کند؟ ماتیاس گرفرات می‌گوید " از نظر تحلیلی احتمالاً چیزی او را غافلگیر نمی‌کند. اما یک چیز ممکن است او را شگفت زده کند: انسان قرن بیست و یکم چقدر با سرمایه داری کنار آمده است. چقدر با کار زیاد, کسری ها را تحمل می کند و با فرضیه هایی نا روشن که از برکت سرمایه داری مصرفی است کنار می آید, آیا ارزشش را دارد؟ مارکس فکر می کند انسان سرسخت تر شده است.

امروز، زادروز کارل مارکس است. ایده های او جهان را تغییر داد

امروز پنجشنبه پنجم ماه مای ۲۰۲۲، زادروز کارل مارکس است. ۲۰۴ سال پیش در چنین روزی، در ۵ ماه مای ۱۸۱۸، کارل هاینریش مارکس در تریر متولد شد. او به همراه دوستش فردریش انگلس کتاب‌های زیادی نوشت که جهان را تغییر دادند. کمونیسم و ​​سوسیالیسم بخشی از ایده های آنهاست. در اواسط قرن نوزدهم، دکترین سیاسی کمونیسم توسط کارل مارکس و فردریش انگلس توسعه یافت. مطالبه معروف را نوشتند: "پرولترهای همه کشورها متحد شوید!" پرولتاریا باید بر نظام سرمایه داری غلبه کند و جامعه ای بی طبقه ایجاد کند.

نوستالژی انقلاب در عصر انقلاب هراسی

گاهی بنام انقلاب همچون دین جنایت میشود، آنطور که در انقلاب فرانسه امثال روبسپیر و گیوتین دست به جنایت زدند. چون انقلاب منحرف میتواند موجب تخریب و ترور و هرج و مرج گردد، در بعضی از جوامع، خستگی از انقلاب بوجود آمده. در اینگونه جوامع طرح انقلاب شکوهمند به شعاری تنزل یافته و قدرت طلبانه تبدیل میشود. هر انقلابی حرفه ای که در آغاز در وصف بوی باروت و زیبایی گل لاله و رنگ خونین شفق سرخ شعر سرود یا شعار داد، ممکن است الزاما یک چهره ایده آل انسان نوین و ناجی نباشد.

صفحه‌ها