اوت 2022

جنگ و گلهای یاس مادر (٢٦)

شبی دفتری از دوران مدرسە را می آورم و در آن شروع بە نوشتن یادداشتهای روزانە می کنم. اما متوجە می شوم کە علیرغم همە مسائلی کە اتفاق افتادەاند، و همە اندیشەها و احساسهائی کە در تمامی این مدت وجود مرا فشردەاند چیز خاصی برای گفتن ندارم. تعجب می کنم. خودکار آبی بیک قدیمی در دستم می ماند، و تنها کاری کە انجام می دهد چرخیدن دیوانەواریست میان انگشت شصت، دو پنجە اشارە و وسط. و متوجە می شوم کە جنگ را نمی توان همان لحظە کە اتفاق می افتد، نوشت.

کاش این هیولا‌، هزار سر می‌داشت‌!

امروز نهم شهریور ماه, مصادف است با سال گشت از دست دادن صمد، اخمد شاملو او را ‹‹غول تعهد!››‌ نامیده است. صمد در باره خوذ ایت طور نوشته است: مثل " قارچ زاده نشدم بی پدر و مادر، اما مثل قارچ نمو کردم، ولی نه مثل قارچ زود از پا درآمدم. هرجا نَمی بود، به خود کشیدم؛ کسی نشد مرا آبیاری کند. من نمو کردم… مثل درخت سنجد کج و معوج و قانع به آب کم، و شدم معلم روستاهای آذربایجان. پدرم می‌گوید: اگر ایران را میان ایرانیان تقسیم کنید، از همین بیش‌تر نصیب تو نمی‌شود."

میخائیل گورباچف، تجربەای از شکست و درس

میخائیل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی در سن ٩١ سالگی درگذشت. مرگ این شخصیت سیاسی قرن بیستم در محافل مختلف در سطح روسیە و جهان منجر بە تعابیر متفاوتی از نقش او به عنوان رهبر یکی از ابرقدرتهای بزرگ قرن بیستم شد. عدەای او را نفرین می کنند و عدەای او را تمجید.میخائیل گورباچف، در سالهای هشتاد میلادی قرن گذشتە تلاش کرد کە با گلاسنوست و پروسترویکا، جامعە شوروی را نو کردە و بە رخوت طولانی در این کشور پهناور پایان دهد. او در نظر داشت با سیاستهای باز اقتصادی و سیاسی، مشارکت مردمی در سیستم بستە و دیکتاتوری شوروی را فراهم آوردە و دوران جدیدی از عمر سرزمین شوراها را کە اینک بە دیکتاتوری حزب کمونیست فراروئیدە بود، بە ارمغان آورد؛ امری کە امکان پذیر نشد و نهایتا منجر بە فروپاشی اتحاد شوروی شد.

کدام انتخاب

مقالەای ترجمە شدە از شرق الاوسط بە قلم 'هدی الحسینی' و تحت عنوان 'ایران همە امید فرانسە و اروپا برای نجات' از امید ماکرون برای ورود انرژی از ایران، در شرایط بحران جنگ اوکراین، در صورت احیای برجام می گوید.حال با توجە بە نوع گفتگوئی کە در مورد برجام پیش بردە می شود، آیا می توان گفت کە از جملە جمهوری اسلامی هم روی همین پدیدە مورد توجە هدی الحسینی در اروپا سرمایەگذاری ویژە و استراتژیک کردەاست؟ آیا منطق ضد لیبرالیستی نظام مذهبی بر ایران، در مرحلە کنونی به دنبال نهائی کردن تعارض قطعی خود با غرب است و یا از وضعیت کنونی تنها برای ستاندن امتیازات بیشتر بهرە خواهد گرفت؟

بخش: 

جنگ روانی، ابزار اصلی حاکمیت

واقعیت این است کە از همان ابتدای بە قدرت رسیدن رئیسی و هماهنگی در میان سە قوە، دولتیان جدید جهت تعدیل و کنترل وضعی تورمی اسفبار موجود، شدیدا بە دروغ، بمثابە جنگ روانی، متوسل شدند تا از تبعات سیاستهای غلط خود بکاهند. از طرف دیگر آنان علیرغم مخالفت شدید خود با برجام، اما با توجە بە تاثیرات مشخص آن بر اقتصاد کشور، از زاویە تاثیرات روانی آن بر بازار ایران، مذاکرات را ادامەدادند تا بتوانند از ظهور فاجعە اعلاء کە فروپاشی اقتصاد کشور است جلوگیری کردەباشند. بە بیانی دیگر، نگاە آنان بە برجام نیز بیشتر یک نگاە روانی از منظر تاثیرگذاری های جانبی آن بر وضعیت کنونی اقتصاد در ایران بودەاست، تا جدیت در احیای آن.

میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی در گذشت

میخائیل گورباچف ​​برنده جایزه صلح نوبل و رئیس دولت سابق اتحاد شوروی ​​در سن ۹۱ سالگی در مسکو در گذشت. این سیاستمدار مشهور جهان یکی از پدران اتحاد آلمان و پیشگام پایان جنگ سرد به حساب می آمد.در دهه ۱۹۸۰، تحت رهبری گورباچف، اتحاد جماهیر شوروی معاهدات پیشگامانه ای را در مورد خلع سلاح هسته ای و کنترل تسلیحات با ایالات متحده امضا کرد. گورباچف، به عنوان دبیر کل حزب کمونیست، با سیاست گلاسنوست “باز بودن” و پرسترویکا “تجدید ساختار” روند اصلاحات بی سابقه ای را در کشور خود آغاز کرد.

از مطالبات زحمتکشان ایران پشتیبانی می کنیم

بحرانی که امروزه در کشور ما جاری است، با آنچه که موجب اعتراض های دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه خونین ۱۳۹۸ شد متفاوت است. آن روز ها نظام جمهوری اسلامی از قدرت بیشتری برخوردار بود و درجه توهم بخش هایی از جامعه، از جمله اقشار میانی، نسبت به حکومت بیشتر بود. اما امروز، نظام توان خود را از دست داده و از موقعیت ضعیفی برخوردار است. ریزش گسترده ای نیز در میان حامیان حکومت صورت گرفته است! پس نباید از خشونت و سرکوب نظام غافل ماند. جنبش مطالبه محور زحمتکشان جامعه در کوچه و خیابان جاری شده است.

بخش: 

تحریف تاریخ صد ساله اخیر ایران توسط فرح پهلوی و پسرش محمدرضا پهلوی!

فرح پهلوی، مادر محمدرضا، نیز روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ جداگانه‌ای سالروز مشروطیت را «نماد آغاز مردم‌سالاری در ایران» نامیده و ۱۴ مرداد را یادآور روزی دانسته که «ملت ایران توانست پس از سال‌ها مبارزه، نظام پادشاهی پارلمانی را جایگزین استبداد و خودرایی کند.» لازم نیست زیادی وارد پیچ و خم‌های تو در توی تاریخ صد ساله اخیر ایران وارد شویم تا بدانیم که فرح پهلوی و پسرش در این پیام‌های کوتاه خود، چه‌ قدر تاریخ ایران را تحریف کرده‌اند.کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، از جمله مهم‌ترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران است. این کودتا که درست چهارده سال پس از انقلاب مشروطه رخ داد، بنیان بسیاری از دستاوردهایی را که در مشروطه شکل گرفته بود، از بین برد و زمینه دیکتاتوری رضاخان را فراهم آورد. همان‌طور که خمینی، دستاوردهای انقلاب ۱۳۵۷ را با همه انقلابیون غیرمذهبی و مخالف خود که در سرنگونی حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب سهم به سزایی داشتند، نابود کرد.

رونمایی از سردیس مهدی اخوان ثالث در شهر مشهد

رئیس اداره هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد از رونمایی سردیس مهدی اخوان ثالث در سالروز بزرگداشت این شاعر پرآوازه در آرامگاه حکیم توس خبر داد. شاید نزدیک‌ترین میراث دار و وارث به فردوسی، مهدی اخوان ثالث است؛ همچنین اخوان اگر جایی قرار بود به آرامش برسد، نزدیک به فردوسی بوده است. شاید نزدیک‌ترین میراث دار و وارث به فردوسی، مهدی اخوان ثالث است؛ همچنین اخوان اگر جایی قرار بود به آرامش برسد، نزدیک به فردوسی بوده است.

مذاکراتی کە بدون نتیجە هم، مفید است

طبق خبری کە در روزنامە جهان صنعت درج شدە، یکی از اعضاء کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، طی سخنانی در رابطە با برجام گفتە کە ظرف یک هفتە تا دە روز آیندە توافق حاصل می شود. این گفتە، تنها مورد مثبت در بارە امکان احیای برجام نیست. فضای درون شبکەهای رسانەای حاکی از امکان احیای برجام است، هر چند میخائیل اولیانوف، نمایندە روسیە در برجام، از امکان طولانی شدن مذاکرات، بعد از جوابیە آمریکا خبردادە و با این گفتە جو مساعد اعلام شدە از طرف مسئولین ایرانی را بە زیر سئوال بردەاست. در واقع طرف ایرانی و طرف روسی، در شرایط فعلی، در ارائە نظرات خود در مورد مذاکرات از دو شیوە پیروی می کنند، طرف ایرانی با دیدی مثبت جهت تاثیرگذاری روانی بر بازار و در صدد ادامە تامین صادرات نفتی خود در شرایط تحریم ها است، و طرف روسی نیز در صدد کشدارکردن مذاکرات و تاثیرگذاری خاص روانی بر قیمت انرژی در سطح جهانی.

بخش: 

ترومای «بازگشت سلطنت»، و حکمت دخیل بستن رضاپهلوی به‌سپاه‌پاسداران!

در جهان فانتزی رضا پهلوی، اگر فلش بکی به انقلاب بهمن بزنیم، این زخم و «ترومای» عمیق سلطنت که با سپردن آسان زمام ارتش و کلیه نهادهای نظامی و سرکوبگر و نیز سرنوشت کشور به‌خمینی و حواریون وی، توسط دولت آمریکا و تمکین شاه به آن صورت گرفت هیچ گاه التیام نیافته است، و حالا گویا برای ترمیم آن در یک وارونگی تاریخیِ دیگر، قرار است به‌وساطت سپاه، ارتش ویژه نهاد ولایت فقیه، قدرت از حکومت اسلامی به فرزندهمان پادشاه سرنگون شده تحویل داده شود تا که «تاریخ» وارونه شده به هیچ‌کدامشان بدهکار نباشد و هر دو کفه معامله یر به یر شوند!.آیا واقعا مسخره و نوعی پریشان فکری نیست که یک مدعی اپوزیسیون حکومت اسلامی به نهادی چون سپاه به مثابه ریسمان نجات و اهرم گذار از نظام جمهوری اسلامی دل به بندد؟!.

تبریک به دختران و زنان ایران برای آزادی حضور در ورزشگاه آزادی!

ورود زنان به استادیوم های ورزشی برای تماشای مسابقات و بخصوص فوتبال، چند دهه است که مورد مناقشه میباشد. احکام و مقررات ضد زن که جمهوری اسلامی و قانون گذاران مردسالار آن تصویب و توسط ارگان مربوطه و از جمله نیروی انتظامی در همه این سال‌ها به اجرا گذاشته می شود، موانع اصلی در برابر خواست‌های زنان کشور می باشند. تحمیل این قانون بر مردم ایران ، از جانب دختران و زنان کشور که خواهان حقوق برابر در تمام عرصه های اجتماعی، سیاسی، حقوقی، و از جمله ورود به استادیوم ها بوده وهستند، در طول ۴ دهه گذشته دائما به چالش کشیده شده است. مبارزه زنان علیه نابرابری جنسیتی در قوانین کشور و جاری بودن آن در عرصه های مختلف، مقابله ای است که آنان را همواره در رویارویی با حکومت قرار داده است.

بخش: 

آنارشیسم، محصول و مدافع اقتصاد مانوفاکتوری و کارگاهی است

آنارشیسم واژه ایست یونانی که خود را ایدئولوژی و جنبشی: ضد دولت، ضد خدا، و ضد فرهنگ مردسالاری تعریف نموده. مارکسیست ها ولی آن را جریانی: ضد اربابی، ضد قانون، ضد نظم، بدون برنامه، و هرج و مرج طلب میدانند. آن جریانی است شبه انقلابی اتوپیستی خرده بورژوایی. اندیشه آنارشیسم میان سالهای ۱۹۱۰- ۱۸۵۰میلادی، مخصوصا در کشورهای رومی زبان مانند: فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، و سوئیس فعال بود. آن بعنوان نوع خاص فرم ایدئولوژی بورژوایی در مخالفت با سوسیالیسم علمی است. آنارشیسم خلاف سوسیالیسم علمی هرگونه سازماندهی مانند: حزب، دولت، و مبارزه طبقاتی سازماندهی شده را رد میکند و خواهان آزادی مطلق فردی است. ۱۹۱۰ ۱۸۵۰

خواندن شعر «ارغوان» در مراسم تشییع پیکر امیر هوشنگ ابتهاج " سایه "

مراسم تشییع پیکر هوشنگ ابتهاج، در مقابل تالار وحدت امروز جمعه ، چهار شهریور ماه با خوانش سرود «ایران سرای امید» و شعر ارغوان با حضور پرشمار طرفداران این شاعر برگزار شد.آمدن پیکر هوشنگ ابتهاج با تشویق ممتد حاضران و خوانش بخشی از شعر ابتهاج « امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش» و درود بر سایه همراه شد.در ادامه خوانش ابتهاج از شعر «ارغوان» برای حاضران پخش شد که با زمزمه و گاه گریه حاضران همراه بود.همچنین پیش از آغاز مراسم در تالار وحدت، پیکر ابتهاج به خانه ارغوان رفته تا او برای آخرین بار با درخت ارغوان محبوبش وداع گوید.

به مناسبت سی وچهارمین سالگرد کشتارزندانیان سیاسی درتابستان ۱۳۶۷

گذشت زمان نه فقط این کشتاررا ازیاد نبرده، بلکه هرروزکه ازوقوع این جنایت می گذرد مردمان بیشتری به دادخواهی ازقتل فرزندان شریف این سرزمین به پا می خیزند وبا خانواده قربانیان اعلام همبستگی می کنند. یقیننا آنان که امروزهم زیرفشارسرکوب رژیم قراردارند، وآنان که ازسلاخی رژیم جان به دربرده اند، وآنان که سالهاست ناگزیربه جلای وطن شده اند، ازمبارزه برای آشکارشدن همه ابعاد این رازسربه مهرواجرای عدالت بازنمی ایستند وآن روزهای سیاه راازیاد نمی برند. ما همراهان جان های شیفته آن ایام، برغم دوری زمانی ومکانی ازآن عزیزان یاد وخاطره آنان راگرامی می داریم وهمبستگی خود را باهمه قربانیان این جنایت اعلام می کنیم وبه خانواده های صبور و فداکارآنان درود می فرستیم.

یک رقم دزدی جدید جناح‌ها و نهادهای رنگارنگ حکومت اسلامی ۹۲ هزار میلیارد تومان!

در حالی که افشای فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان موجی از واکنش‌ها را در پی داشته، ابراهیم رئیسی رئیس، ادعا کرد که این‌گونه فسادها ربطی به حکومت ندارد و «نظام جمهوری اسلامی پاک پاک است.» رئیسی شامگاه يک‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱، در نخستین نشست مشترک هیات دولت و مسئولان عالی قضایی گفت: «امروز دشمن همه تلاش خود را به کار گرفته تا بگوید نظام جمهوری اسلامی ناکارآمد است و در مردم یاس و ناامیدی ایجاد کند.» او ادامه داد: «اگر فسادی در گوشه‌ای اتفاق بیفتد بدخواهان تلاش می‌کنند آن را به همه نظام تعمیم دهند، اما نظام جمهوری اسلامی پاک است و با همه توان با فساد مقابله می‌کند.» دزدی و کلاهبرداری در میان مقامات و مدیران و نهادهای حکومت اسلامی ایران، بسیار گسترده و سیستماتیک است و به اندازه عمر حکومت اسلامی تاریخچه دارد. افشای پرونده‌های فساد مالی و اختلاس در شرکت‌ها و نهادهای مختلف حکومت اسلامی به رویه‌ای عادی تبدیل شده است

تأمین یک‌پارچگی حزب دموکرات کردستان ایران را تبریک می‌گوییم!

از سوی همهٔ اعضاء و نیروهای سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) تأمین یک‌پارچگی حزب دموکرات کردستان ایران را صمیمانه تبریک می‌گوییم و امیدواریم و آرزو داریم این وحدت بتواند نیروی هرچه بیش‌تری در راه مبارزه مستقل مردم ایران در راه تحقق اهداف دیرین خود، در راستای ایجاد و تثبیت جامعه‌ای مبتنی بر ارادهٔ سیاسی آزاد، مستقل و برابر حقوق همهٔ مردمان ایران بسیج کند و همهٔ ما را در رسیدن به این هدف یاری نماید. امید بسیار و آرزو داریم که وحدت شما در راستای پی‌گیری آن سیاست تاریخی زنده‌یادان قاسملو و شرفکندی باشد و موجب قوام صفوف مشترک همهٔ ما در مبارزهٔ در راه تحقق آرمان و آرزوهای دیرینی شود که مردم ما بیش از صد سال است در راه دست‌یابی به آنان بی‌وقفه مبارزه می‌کنند.

جنگ اوکراین و تغییر نگاە حاکمیت در مورد برجام

جمهوری اسلامی کە در ابتدا روی توان دولت روسیە در حملە بە اوکراین جهت ایجاد یک سیستم نوین جهانی حساب ویژەای بازکردەبود، ظاهرا حالا متوجە شدەاست کە تنها در سطح همان توان تخریبی روسیە می توان روی جنگ اوکراین حساب ویژە باز کرد و نە بیشتر. دلیل هم همانا چرخش مواضع جمهوری اسلامی در قبال مسئلە برجام و تعدیل خواستەهای آنان در این مرحلە از مذاکرات است. البتە فشارهای اقتصادی و خالی بودن کیسە دولت، و رضایت ظاهری فعلی دولت روسیە از نتیجە مذاکرات برجامی در این مرحلە نیز، دلایل دیگری اند کە جمهوری اسلامی را ناچار بە اتخاذ مواضع دیگری کردەاست، اما آنچە بیشتر جلب توجە می کند تغییر در نگاە اعلام نشدە استراتژیک آنها نسبت بە جنگ اوکراین است. جنگی کە بدون نتیجە خاصی، و تنها بە بە نفع ویرانی جهان عمل کردەاست، و نە تنها بانی تغییرات خاص و ماهوی در نظم جهانی بشیوە اثباتی نشدەاست، بلکە تا این مرحلە نیز برای جمهوری اسلامی هیچ دستاورد خاص اقتصادی و مالی قابل توجە نداشتەاست.

کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و نقش سازمان سیا و حکومت وابسته پهلوی در منحرف کردن مسیر تحقق دمکراسی و عدالت

فایل صوتی جلسه تلگرامی این یکشنبه شب ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ - ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران موضوع جلسه: کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و نقش سازمان سیا و حکومت وابسته پهلوی در منحرف کردن مسیر تحقق دمکراسی و عدالت میهمان: فرید مرجایی ، فعال ملی ، نویسنده و محقق لینک گروه : https://t.me/+rC-StPOeVZ84N2Ix Skriv till

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

جنگ و گلهای یاس مادر (٢٥)

بە اطراف خودم نگاهی می کنم. علیرغم هر چیزی خوشحالم کە بە درون سرعت عادی زمان برگشتەام. بهرحال بە همان سرعتی کە جنگ اتفاق افتاد، می تواند بە همان سرعت هم تمام شود. آە، چە احساس خوبی! پیش خودم می گویم مثل اینکە در سرعت زمانی کە ما آدمها در آن قرار گرفتەایم باید منطقی از قبل وجود داشتەباشد.

فیلسوف و سیاست

بدون استراتژیستهای سیاسی، سیاست جلو نمی رود. یعنی در واقع بدون فیلسوفانی کە امر فلسفە را با سیاست و بطور مشخص با قدرت در هم آمیختەاند، نمی توان از سیاست در معنای واقعی آن سخن گفت. برای همین در کنار هر جریان سیاسی واقعی، یک اندیشمند و یا چندین اندیشمند قرار گرفتەاند کە بشیوە استراتژیک راە را ترسیم می کنند. بدون چنین افرادی امکان بە سر منزل رسیدن کاروان هیچ جنبش سیاسی وجود ندارد. در عدم حضور فیلسوفان، سیاست بە روزمرگی تبدیل می شود و بنیان کلان خود را از دست می دهد.برای همین، فیلسوفان سیاسی همیشە مورد توجە رقباء برای از میان برداشتن آنها بە گاە حدت یافتن رقابتها و دشمنی ها بودەاند.

بخش: 

سرمایه ملی و نگین آذربایجان در حال نابود شدن است

دریاچه پر درد اورمیه گرفتار دست نابخردان، دزدان و غرض ورزان شده است تا به تماشای نابودی خود بنشیند و زانوی غم در بغل گیرد، دریاچه ای که در سال های نه چندان دور گردشگاه توریستان، ایستگاه و اقامتگاه پرندگان مهاجر و گونه هایی از حیوانات و گیاهان کم یاب جهان بود. این دریاچه را آذربایجانی ها نگین آذربایجان می خواندند و هزاران نفر با فروش خدمات در پیرامون آن و حمل بار از آن نان می خوردند. گفته می شود که این دریاچه شاید میلیون ها سال پیش بخش مهمی از یک دریا بوده است، آنچه مسلم است این دریاچه با آب بسیار شور تاریخ دیرینه ای دارد و در برخی از کتاب های تاریخی به آن اشاره شده است. اسم آن در گذشته های دور « چی چست » یعنی درخشنده بوده است، البته اسامی دیگری هم مانند « کبودان » داشته است، در دوران رضا شاه به آن رضائیه سپس با تحولات سیاسی سال ۱۳۵۷ نام اورمیه بار دیگر بخود گرفت که در آذربایجان بنام « اورمو گولو » مشهور است

فاشیسم، ترور ابزار ایجاد وحشت و انفعال است

نازیسم جنبشی سیاسی ایدئولوژیک بود که بشکل تک حربی و نظامی سازماندهی شده بود و رهبر دماگوگ آن مردم را با کمک دروغ و اشاعه تنفر فریب میداد، جزم گرا بود و به تحقیر اقلیت ها و سرکوب اپوزیسیون میپرداخت و در مقابل دگراندیشان بی گذشت و غیر تولرانس بود. از طریق پروپاگاندای ضد انسانی علیه اقشار ضعیف، زمینه مناسب برای قتل و ترور را آماده می نمود. در فاشیسم همیشه ترور ابزاریست برای ایجاد وحشت و منفعل نمودن مبارزان تا کسی نتواند سر عناد داشته باشد.

یاد رفیق احمد ذیبرم، گرامی باد!

رفیق احمد ذیبرم برای آخرین بار برای دیدار خانواده به زادگاهش بندر انزلی رفت. دیداری که به واسطه مهر بیش از اندازه او به اهل خانه خصوصاً پدرش، همه را متعجب کرده بود. بعد از این دیدار، سوار بر اتوبوسی شد که از سمت اردبیل و آستارا، با عبور از انزلی به سوی تهران می‌آمد و این‌چنین سفر بی‌بازگشت خود را آغاز کرد.محمد بلوری روزنامه‌نگار قدیمی در گزارش خود از چریک جوانی به نام احمد ذیبرم نام می برد. چریکی ۲۷ ساله از اعضای سازمان چریک‌های فدایی خلق که در روز ۲۸ مردادماه ۱۳۵۱ در درگیری با نیروهای ساواک کشته شد.

یادداشتی بر تاریخ جنبش حقوق زنان تا قبل از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران با محوریت دستیابی به حق رای

بعد از قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و بازگشت مجدد مصدق به نخست وزیری کابینه ی مصدق با استفاده از اختیار ۶ ماهه ی خود، لوایح و قوانینی موثر تهیه کرد که یکی از آنها اعطای حق رای به زنان بود و بعدتر در ۹ دی ۱۳۳۱ مشاوران مصدق با این استدلال که در قانون اساسی همه ی شهروندان برابرند، اعطای حق رای زنان را پیشنهاد کردند، علما با حمایت طلاب و بزرگان اصناف اعتراض کردند که در شرع اسلام حق رای فقط به مردان داده شده است کاشانی نیز تاکید کرد که دولت باید از دادن حق رای به زنان جلوگیری کند چرا که آنها باید در خانه بمانند و به وظیفه ی حقیقی خودشان، پرورش فرزند بپردازند. تاریخ مطالبه ی حقوق زنان از سوی خودشان در ایران به اوایل سال ۱۲۸۹ برمیگردد. جنبشی که در آغاز با استفاده از شش مولفه ی جنبش های اجتماعی تحلیل شده است که شامل بیان نارضایتی از وضع موجود، عزم جدی برای به چالش کشیدن نظم اجتماعی، فعالیت های مداوم و مستمر، وجود مخالفت های شدید، ساختار جنبش و ایدئولوژی و اهداف اصلی آن جنبش.

حجم سرسام آور تخلفات مدیران حکومتی فولاد مبارکه اصفهان

مردم جامعه ما با کنجکاوی منتظر هستند که سرانجام، در ارتباط با حجم سرسام آور تخلفات مدیران حکومتی فولاد مبارکه اصفهان، چه بر سر این سهامداران مافیای حکومتی خواهد آمد! همانطور که هزاران نفر از شهروندان کشور را در زندان های کشور به قتل رساندند، ولی مسئولان مربوطه هم چنان در هرم قدرت هستند و تا کنون هیچ یک از مرتکبین و آمران این کشتار ها، در مقابل یک دادگاه مستقل در مقام پاسخ گویی ننشسته اند. و هم اکنون بیش از ۱۲۰ هزار زن در زندان قرچک تهران که یکی از بزرگترین زندان های زنان جهان است، در اسفناک ترین شرایط غیر انسانی، به جرم دزدیدن نان و ... برای سیر کردن شکم فرزندان خود، اسیر مانده اند.

فیلم‌های ضدجنگ اهمیت تاریخی و اجتماعی دارند!

جشنواره سینمای ایران در تبعید به مدیریت حسن مهینی، دو سال است که علاوه بر برگزاری روتین جشنواره سینمای ایران در تبعید، سینمای ضدجنگ را نیز برگزار می‌کند. امروز این سینمای در گوتنبرگ سوئد آغاز شده است.این اقدام حسین مهینی، اقدامی برزنده و از جنبه انسان‌شناسسی و هنر بسیار حائز اهمیت است. چرا که هدف ایشان و همکارانش صرفا نشان دادن فیلم نیست بلکه هدف آن‌ها توجه افکار عمومی بر علیه جنگ و ویران‌گری و نابودی بشریت است.

فرصتی برای جراحی

جمهوری اسلامی مشغول جراحی بافت طبقاتی کشور است. بیهودە نیست کە نمی خواهند از دشمنی خود با غرب دست بردارند. مبارزە همیشگی با یک دشمن خارجی، بهترین فرصت را از این لحاظ مهیا می کند. در کشوری کە طبقە متوسط آن روز بروز ضعیف تر می شود، و مبارزە صنفی طبقە کارگر از محتوی تهی، هیچ خطر جدی ای از درون آن را تهدید نمی کند. شورش گرسنگان هم کە تنها یک شورش باقی می ماند، و نە یک انقلاب با محتوای تعریف شدە و مشخص!

بخش: 

سیمین بهبهانی:" آزادگی شرط مقدم شاعری"

سیمین بهبهانی، شاعر، غزل‌سرا و شخصیت برجسته‌ی فرهنگی، اجتماعی و ملی ایران در روز ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ (۱۹ اوت ۲۰۱۴) در بیمارستان پارس تهران به علت ایست قلبی و نارسایی تنفسی درگذشت و دوست‌داران خود را به سوگ نشاند. او ۱۸ سال پیش در سال ۱۳۷۵ وقتی از او خواستند مختصری از شرح حال خودش بازگو کند، بخش‌هایی از کتاب "با قلب خود چه خریدم؟" را برای حاضرین می‌خواند.«زندگی شاعرانه و زندگی اجتماعی من، یعنی سیمین بهبهانی، هرگز از هم جدایی نداشته و ندارد. من هر دوی این‌ها را با هم پیش می‌برم. می‌توانم بگویم زندگی اجتماعی و زندگی ادبی من هر دو یکی هستند و هیچ وقت قادر به تفکیک آن‌ها نبوده‌ام و نمی‌توانم باشم».

به مناسبت سال‌گرد کودتای ننگین ۲۸ مرداد

۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یکی از تاریک‌ترین و از منظر عواقب منفی و مصیبت‌بار آن از سنگین‌ترین و تلخ‌ترین روزهای تاریخ صد سال گذشتهٔ ایران برای میهن و مردم ماست. در روز ۲۸ مرداد ائتلافی از کشورهای امپریالیستی آمریکا و انگلیس و عمّال آنان از یک سوی و محمدرضاشاه پهلوی جوان و نیروهای طرف‌دار و پشتیبان و متحد او از سوی دیگر علیه ارادهٔ مردم برای تأمین استقلال، آزادی و پیشرفت ایران و حاکمیت نمایندگان مردم کودتا کردند. با پایان جنگ دوم جهانی و برکناری رضا شاه بازه‌ای مهمّ و امید برانگیز در تاریخ معاصر میهن ما آغاز شد که یکی از بزرگ‌ترین دست‌آوردهای تاریخ ایران در یک صد سال گذشته، یعنی بریدن دست غارتگر انگلیس از نفت ایران و تأمین ملی شدن منابع و صنعت نفت ما را در پی داشت. کودتای ۲۸ مرداد نقطهٔ پایانی جابرانه بر این مقطع تاریخی گذاشت، امید مردم را تبدیل به یأس کرد و به جای اراده و منافع مردم و میهن، منافع بیگانگان و دشمنان ایران را در میهن ما تأمین نمود.

کودتای ۲۸ مرداد یادآور سرکوب جنبش کارگری و روشنگری فساد و چپاول قدرتمندان

هم در دوران مشروطیت و هم در زمان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جنبش کارگری در تکاپوی بسیاری بود و نهادهای اجتماعی از درون شرایط اقتصادی آن زمان رشد کرده بودند و شرایط جامعه علیه منافع قدرت های جهانی و نمایندگان اقتصادی آنها بودند. «قدرت های جهانی چه در جنبش مشروطیت، دولتی شدن صنعت نفت (۱۳۳۲) و چه برای از بین بردن نقش نیروهای عدالتخواه (۱۳۵۷) به یاری جریانی آمدند که نگذارند این جامعه به سیر واقعی خود برود.»

در میان واقعگرائی و وهم

جمهوری اسلامی بازی پیچیدەای را در رابطە با برجام بە پیش می برد. بازی ای کە بە نظر می رسد میان دو تمایل گیر کردەاست: تمایل اول تحمیل خواست حداکثری بە غرب، و تمایل دوم خواست خروج از برجام است. بە نظر می رسد هر دو تمایل حساب ویژەای روی جنگ اوکراین و عواقب آن بازکردەاند. اما آنچە این دو تمایل را جدا می کند این است کە دستە اول بە احتمال زیاد در صدد استفادە تاکتیکی از جنگ اوکراین بە نفع خوداند، و دستە دوم در صدد استفادە استراتژیکی از آن. بە نظر گرایش اول جنگ اوکراین نمی تواند بە این زودی ها بە نتیجە دلخواە کە همانا ایجاد جهان چند قطبی است برسد، بنابراین در صدد است کە از آن موردی بە نفع خود استفادەکند

کارنامه سرتاپا سیاه ابراهیم رئیسی در پایان اولین سال ریاست جمهوریش!

یک سال از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد. اقتصاد ایران در این یک سال فراز و فرود بسیاری در داشته است. با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی این آیت‌الله قاتل، وضع اقتصادی مردم وخیم‌تر از گذشته شده و سرکوب‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز شدیدتر شده است. با نگاهی گذرا به ارقام گرانی و تورم سرسام‌آور و گسترش و فقر و فلاکت و حتی بی‌خانمانی در جامعه ایران، با یک تابلوی هولناک و غیرقابل تحمل رو‌به‌رو می‌شویم و اگر سرکوب‌های سیاسی و اجتماعی را نیز به این فلاکت اقتصادی اضافه کنیم به سادگی درمی‌یابیم که نمایندگان خدا بر روی کره زمین و مشخصا ایران، چه جهنمی برپا کرده‌اند که قابل مقایسه با سایر کشورها جهان، حتی کشورهای فقیر نیز قابل مقایسه نیست.

در دفاع از برجام

برجامی که ترامپ  تیشه بر ریشه ان زد و گروه های خود محور داخلی این ضربه را کاری  تر کردند، بیشترین خیانت را به سفره نیمه خالی مردم ما کردند۰ اکنون، باز نیمه شانسی برای پیشبردن آن فراهم شده است۰ نیمه شانسی در مقابل هسته های سخت مخالف برجام که همچنان در جلوگیری از سرانجام گرفتن آن، پیگیرانه در تلاش هستند, تا همان اهداف ترامپ وهم دلان او را در داخل پیش ببرند.

الن وایسل برگ، از مدیران ارشد ترامپ، در رابطه با طرح مالیاتی آن سازمان اعتراف به گناه کرد

یکی از مورد اعتماد ترین مدیران دونالد ترامپ روز پنجشنبه در مقابل قاضی ایستاد و به شرکت در ۱۵ عمل جنائی اعتراف کرد.او اعتراف کرد که برای اجرای طرح اجتناب از پرداخت مالیات بر مزایای هنگفت مدیران شرکت با سازمان ترامپ توطئه کرده است. ولی او حاضر نشد که بر علیه رئیس جمهور سابق صحبتی بکند.

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت دکتر محمد مصدق

۶۹ سال از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گذشت. در پی موفقیت کودتا و سقوط کابینه دوم دولت ملی دکتر مصدق، سرلشکر فضل‌الله زاهدی عهده‌دار تشکیل کابینه جدید شد. کودتای ۲۸ مرداد یکی از حوادث سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران بود که نتیجه مستقیم آن، خروج کشور ما از مسیر دموکراسی، آزادی مطبوعات و احزاب سیاسی بود، و به دنبال خود محدودیت و سانسور اهل قلم و تولید خشونت و سرکوب فعالان سیاسی و نیروهای سکولار را بهمراە آورد. حکومت دیکتاتوری پهلوی از همان آغاز به قدرت رسیدن رضا شاه، علیرغم وجود قانون اساسی بازمانده از انقلاب مشروطه، حاضر به تأسی از قانون نشد و بنیانی کج بر خود گرفت. محمد رضا پهلوی هم با همان سبک و سیاق ادامه داد و حاضر نشد به قانون مشروطه گردن بگذارد و برعکس تلاش کرد با نمایش های بسیار ناشیانه و ساختگی و با تکیه بر دولت های خارجی و حمایت افراد ناصالح و فرصت طلب که جز جاخوش کردن در دستگاه های دولتی هدفی نداشتند، به حکومت فردی خود ادامه دهد.

گالیا درخیال

ورودی کوچه یک سرازیری سنگفرش شده بود و خانه‌ی «دخترارمنی» در ابتدای کوچه باریک قرار داشت. خانه‌ایی با یک ساختمان دواشکوبه با سقفی سفالی و بالکنی با نرده‌های چوبی ِآبی رنگ وگلدان‌های شمعدانی که زیبایی خیره‌کننده‌ای به کوچه می‌داد... خانم‌ارمنی را همه می‌شناختند... هرچند بچه‌ها را از آنها می‌ترساندند؛ اما همنشینی‌با پسر کوچک‌شان که همبازی بچه‌ها بود و بامادرها که به خانه‌شان رفت وآمد داشتند؛ موجب شده بود که کمی ترسشان بریزد!...

بخش: 

جنگ و گلهای یاس مادر (٢٤)

می دانستم مادر دلش از آنی کە نشان می داد تنگتر بود. اگر من و پدر دو مرد بودیم کە می توانستیم یکدیگر را بەعنوان مرد دیگری در خارج از وجود خود ببینیم، او هیچ زنی دیگر در کنارش نبود. او همانطوری کە تنها دختر خانوادە خود بودە، حالا هم بە طرز عجیبی تنها زن باقیماندە در این شهر بود.

بولتن کارگری ،شماره ۲۴۹

در این شماره :
❊ از مطالبات زحمتکشان ایران پشتیبانی میکنیم 
❊ اخبار کارگری
❊ اولین اتحادیه مستقل کارگران کمپانی آمازون در امریکا برپا شد!
❊ مروری بر عملکرد تشکل های غیر مستقل کارگری
❊ کنگره فدرال کنفدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان  یاسمین فهیمی را به عنوان رئیس جدید خود انتخاب کرد
❊ مبارزه صنفی به تنهایی کارا نیست
❊ تاثیر برجام بر معیشت زحمتکشان ایران 

جهان بر سر یک دوراهی :انتخاب بین صلح و توسعه با پذیرش نظمی دمکراتیک یا درگیری و تقابل برای حفظ جهانی تک قطبی

یکشنبه شب ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ - ساعت ۲۱ به وقت ایران موضوع جلسه: جهان بر سر یک دوراهی :انتخاب بین صلح و توسعه با پذیرش نظمی دمکراتیک یا درگیری و تقابل برای حفظ جهانی تک قطبی میهمان: رفیق احمد جواهریان

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

برجام ۲

مفسران پیشرو در آمریکا که زمانی جو بایدن را برای پست ریاست جمهوری آمریکا ستایش و اشتهای او به چند جانبه گرایی را به عنوان مزیت سیاست خارجی او تعریف می کردند، اکنون آشکارا از رئیس جمهور به خاطر رویکرد خاورمیانه اش انتقاد می کنند. به طور خاص، آنها می گویند عملکرد او یادآور دستور کار دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و میراث شکست خورده در منطقه است که خروج فاجعه بار او از توافق هسته ای ایران نشانه ای از آن است، که به طور رسمی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام JCPOA) نامیده می شود.

پیام و پیمان سایه

پدر جانم یک چیز دیگر هم می خواهم برایت بگویم. می دانم که می دانی. اما می خواهم به صدای بلند بگویم. در این سی سال همنشینی با تو و آلمای محبوبت، آنقدر به نفس های تان خو کردم که نه رفتن تان را حس می کنم و نه جایی را از شما خالی می بینم. باور می کنی که هنوز صدای نفس های تان را می شنوم؟ صدای نفس های ترا که در هر دَم از نامیرایی اندیشه ات می گفت و صدای نفس های به شماره افتاده ی آلمای عزیزم را که در آخرین بازدم از زندگی گفت و باز ایستاد. و چنین است که ما هرگز نمی میریم!

ترور «سلمان رشدی» نویسنده کتاب «آیات شیطانی» را محکوم می کنیم!

سلمان رشدی کم‌تر از دو ماه پیش در حالی ۷۵ ساله شد که بیش از سه دهه اخیر را زیر سایه حکم قتلی زندگی کرده است که توسط روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، صادر شد.خمینی در فتوای خود فقط سلمان رشدی را به مرگ محکوم نکرده بود، بلکه خواستار قتل همه «ناشرین مطلع از محتوای» رمان «آیات شیطانی» نیز شد و از «مسلمانان غیور» خواست «در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آن‌ها را اعدام» کنند. بنیان‌گذار حکومت اسلامی چند ماه پس از صدور این فتوا درگذشت، اما فتوای او به قوت خود باقی ماند و حتی مبلغ نمادین پاداشی که برای عمل به آن در نظر گرفته شد، افزایش یافت. گزارش‌ها حاکی است که حکومت اسلامی برای کسی‌که نویسنده «آیات شیطانی» را به قتل برساند، بیش از «سه میلیون دلار» پاداش در نظر گرفته است. رشدی ۷۵ ساله از سال ۲۰۰۰ در آمریکا زندگی می‌کند و در سال ۲۰۱۵ عنوان «نویسنده برگزیده» از دانشگاه نیویورک را دریافت کرد. ترور «سلمان رشدی» نویسنده کتاب «آیات شیطانی» را محکوم می کنیم!

جنگ و گلهای یاس مادر (٢٣)

شبی در حالیکە کنار بخاری نشستەام و دارم کتاب جغرافیای مدرسەام را همین طوری ورق می زنم، نقشە استان خودمان را نگاە می کنم. بە فاصلە شهر با مرز خیرە می شوم، و بعد بە فاصلە شهر با شهرهای دیگر. و ناگهان یادم می آید کە فاصلە ما تا نزدیکترین شهر از دو ساعت بیشتر نیست. با یک مینی بوس زردرنگ بدبوی گازوئیلی می توان از میان کوهها و گردنە سرکش میانە راە گذشت و بە آن رسید. و ناگهان همە چیز می تواند آنقدر متفاوت باشد کە انگار هیچ وقت هیچ جنگی وجود نداشتە است.

ترامپ چرا اسناد را تحویل نداد؟

گفتار هفته - موضوع این برنامه به بازرسی پلیس فدرال آمریکا اف بی آی از ویلای ترامپ رییس جمهور سابق واقع در فلوریدا اختصاص دارد. در آمریکا رسم بر این است که بعد از انقضای دوره ریاست جمهوری کلیه اسناد ،مدارک و مکاتبات رئیس جمهر در اختیار موسسه ای برای طبقه بندی، حفظ و نگهداری گذاشته می شود.

تاثیر برجام بر معیشت زحمتکشان ایران

جنبش کارگری و تشکل های مطالبه محور کشور ما از سابقه ای بیش از صد ساله برخوردار است و آنچه که ما امروز شاهد آن هستیم، ادامه تاریخی آن است که از درون خون و قیام و انقلاب بیرون آمده است. جنبشی با ویژگی های روبه رشد، سازمان یابنده و همراه با شعارهایی عمیقا صنفی طبقاتی است. و دقیقا بر اساس خصلت طبقاتی خود، از شعار هایی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و گاها ایدئولوژیک برخوردار‌است. اما جنبشی است استوار که که پا بر زمین خود دارد. جنبشی که علیرغم نقشی که در انقلاب بهمن بازی کرد، امروز توسط صاحبان قدرت، مورد سرکوب قرار دارد و تمامی تلاش دستگاه قدرت، در به زیر امر درآوردن آن است. و یا باید همچنان مورد تخت و تاز آن ها قرار بگیرد و قلع و قمع شود.

بخش: 

شکاف جنسیتی در سال ۲۰۲۲ و موقعیت اسفبار زنان در جمهوری اسلامی

مجمع جهانی اقتصاد در سوییس، همه ساله گزارشی به عنوان "زنان، کار و رشد اقتصادی" از وضعیت کنونی زنان و شکاف جنسیتی در ۱۵۶ کشور را در چهار زمینه پیشرفت تحصیلی، سلامتی و بقا، دسترسی زنان به فرصت‌های شغلی و مشارکت های اقتصادی و توانمندسازی سیاسی و همچنین در چندین دسته دیگر تهیه می‌کند. طبق آخرین گزارش این مجمع جهانی که در ۱۳ ژوئیه سال ۲۰۲۲ منتشر شد، ایران از بین ۱۴۶ کشور بررسی شده، به طور متوسط در رتبه ۱۴۳ قرار گرفت، یعنی چهارمین کشور در جهان که بیشترین شکاف جنسیتی را در سال ۲۰۲۲ دارد.علت اصلی این جایگاه کمبود فرصت های برابر برای زنان در رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی است. بدون ارادهٔ جدی برای رفع تبعیض علیه زنان، آینده ایران تیره و تاریک است. تبعیض علیه زنان بسترساز نابرابری‌هایی خواهد بود که نه تنها بیش‌ترین مقاومت را در برابر توسعهٔ دموکراتیک موجب خواهد شد، بلکه در صورت تداوم و بی‌توجهی به آن، می‌تواند فروپاشی کشور را نیز به دنبال داشته باشد.

بخش: 

به مناسبت درگذشت هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه)

سایه اگرچه بیشتر با غزلیاتش شناخته می‌شود، از نخستین شاگردان و پیروان نیما بود و شعرهای ارزنده‌ای در سبک و سیاق نیمایی دارد که یکی از معروف‌ترین آن ها شعر «ارغوان» است؛ شعری که ابتهاج آن را در زندان جمهوری اسلامی سرود؛ همان حکومت آزادی‌ستیزی که اکنون در پی مصادره‌ی اوست. ابتهاج در شعرهای کلاسیک خود نیز مضامین اجتماعی، سیاسی و اعتراضی را با زبانی تغزلی و استعاری به گونه‌ای بیان می‌کرد که مخاطبانش پیام او را به روشنی در می‌یافتند.

صفحه‌ها