اسناد و کتابخانه

19 بهمن تئوریک، شماره 1، چاپ دوم آذر 1355 اندازه: MB 1.65
19 بهمن تئوریک، شماره 2، چگونه مبارزه مسلحانه توده‌ای میشود دی 1353 اندازه: MB 21.62
19 بهمن تئوریک، شماره 7، گروه احمدزاده – پویان – مفتاحی پیشاهنگ جنبش مسلحانۀ ایران تیر 1355 اندازه: MB 3.5
19 بهمن تئوریک، گروه جزنی – ظریفی پیشتاز جنبش مسلحانۀ ایران، 1-تحلیلی از تکوین و تکامل گروه پیشتاز (جزنی – ظریفی)، 2- بررسی نظرات گروه در رابطه با شرایط ایران و مسائل انقلاب، 3- زندگی‌نامه 7 انقلابی شهید از گروه (جزنی – ظریفی) اردیبهشت 1355 اندازه: MB 3.42
3 رساله، چریکهای فدائی خلق ایران، گوشه‌هائی از: "مبارزۀ ایدئولوژیک"، نقدی بر: "گزارش به خلق"، طرحی برای: "دربارۀ حزب" 25 آذر 1358 اندازه: MB 1.52
آذربایجان و مسئله ملی، علیرضا نابدل تیر 1352 اندازه: MB 1.32
آموزشهایی برای جنگ چریکی در شهر، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران اسفند 1350 اندازه: MB 0.740
آن چه یک انقلابی باید بداند، علی اکبر صفایی فراهانی تابستان 1349 اندازه: MB 0.406
از دمکراسی، انضباط و وحدت سازمان تا به آخر پاسداری کنیم، صادق (فرخ نگهدار) 14 اردیبهشت 1368 اندازه: MB 7.26
از رنج و رزم زنان ایران، رقیه دانشگری بدون تاریخ اندازه: MB 0.908
اساسنامه موقت سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، مصوب پلنوم کمیته مرکزی مرداد 1360 مرداد 1360 اندازه: MB 3.42
استعمار نو (نئوکلنیالیسم) تکامل یافته‌ترین رابطه استعمارگر و استعمار زده، بیژن جزنی بدون تاریخ اندازه: MB 13.86
اسناد پلنوم مهر ماه 1363 کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 2 آبان 1363 اندازه: MB 2.13
اسناد جنبش کارگری و کمونیستی (3)، سیر تحقق تصمیمات کنگره 27 حزب کمونیست اتحاد شوروی و وظایف مربوط به تعمیق نوسازی، گزارش میخائیل گارباچف دبیرکل حزب کمونیست اتحاد شوروی در نوزدهمین کنفرانس سراسری حزب کمونیست اتحاد شوروی، 28 ژوئن سال 1988 7 تیر 1367 اندازه: MB 12.33
اسنادی از چریکهای فدائی خلق پیرامون سیستم پلیس سیاسی و تجارب بازجوئی آبان 1352 اندازه: MB 1.8
اشکال و خودیژگیهای مبارزات طبقاتی 1354 اندازه: MB 8.78
اعلامیه گردهمایی نمایندگان احزاب کمونیست و کارگری کشورهای سوسیالیستی و بیانیه صلح 1957 اسفند 1359 اندازه: MB 5.64
انشعاب در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، یک گام به پیش یا یک گام به پس، مهدی ن. بدون تاریخ اندازه: MB 12.4
انقلاب ویتنام، مسائل اساسی و تکالیف اصلی، لودوان دبیر اول حزب کارگران ویتنام، 1973 بهار 1353 اندازه: MB 27.48
باز هم درباره وظایف اساسی...، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران آذر 1357 اندازه: MB 0.793
برای گلسرخ‌های دانش، آثاری از خسرو گلسرخی بدون تاریخ اندازه: MB 2.47
بررسی مشی چریکی در ایران، سیدمحمدصادق علوی، مرکز سناد انقلاب اسلامی بدون تاریخ اندازه: MB 4.29
برنامه و اساسنامه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) بدون تاریخ اندازه: MB 5
بولتن تحلیل رویدادهای ایران و جهان، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 10 آبان 1362 اندازه: MB 3.1
بیانیۀ مشترک کمیته مرکزی حزب توده ایران و کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، پیروز باد مبارزۀ خلق در راه سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در ایران! اردیبهشت 1364 اندازه: MB 0.895
پاره‌ای از تجربیات جنگ چریکی در ایران، چریکهای فدائی خلق، چاپ دوم اسفند 1351 اندازه: MB 4.24
پاسخ اقلیت به نامۀ "مرکزیت"، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (آقلیت) 2 تیر 1359 اندازه: MB 7.9
پیام دانشجو، ارگان دانشجوئی سازمان چریکهای فدائی خلق، بنیانگذار رفیق شهید بیژن جزنی، شماره 1 آبان 1354 اندازه: MB 1.38
پیام دانشجو، ارگان دانشجوئی سازمان چریکهای فدائی خلق، بنیانگذار رفیق شهید بیژن جزنی، شماره 2 بدون تاریخ اندازه: MB 1.38
پیام دانشجو، ارگان دانشجوئی سازمان چریکهای فدائی خلق، بنیانگذار رفیق شهید بیژن جزنی، شماره 3 مرداد 1357 اندازه: MB 1.35
پیام روستا 1-2، سازمان چریکهای فدائی خلق – شاخه لرستان بدون تاریخ اندازه: MB 0.941
پیام روستا، 1-2، سازمان چریکهای فدائی خلق، شاخه لرستان بدون تاریخ اندازه: MB 1
پیام سازمانها و جنبشهای انقلابی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت هشتمین سالگرد رستاخیز سیاهکل فروردین 1357 اندازه: MB 3.38
پیام سازمانها و جنبشهای انقلابی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت هشتمین سالگرد رستاخیز سیاهکل فروردین 1357 اندازه: MB 3.38
پیام سازمانها و جنبشهای انقلابی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت هفتمین سالگرد رستاخیز سیاهکل فروردین 1356 اندازه: MB 0.373
پیامهای سازمانهای انقلابی مسلح پیشاهنگ خلق ایران 1- پیامهای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، الف – پیام به کنگره شانزدهم، ب- پیام به کنگره هفدهم، پ- پیام به کنگره هجدهم دی 1355 اندازه: MB 0.826
پیرامون برخی مسایل خط مشی، برنامه و اساسنامه، فرخ نگهدار فروردین 1369 اندازه: MB 0.985
پیرامون رویزیونیسم، سازمان دانشجویان پیشگام دانشگاه ملی بدون تاریخ اندازه: MB 5.7
پیش بسوی مبارزه ایدئولوژیک ضامن وحدت جنبش کمونیستی (1) اسفند 1357 اندازه: MB 3.25
پیش بسوی مبارزه ایدئولوژیک، پاسخ به «مصاحبه با رفیق اشرف دهقانی»، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران مرداد 1358 اندازه: MB 16.9
پیشگام، نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت)، شماره 06 1 دی 1364 اندازه: MB 3.34
پیشگام، نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت)، شماره 07 1 بهمن 1364 اندازه: MB 1
پیشگام، نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت)، شماره 08 1 اسفند 1364 اندازه: MB 0.588
پیشگام، نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت)، شماره 09 1 فروردین 1365 اندازه: MB 0.874
پیشگام، نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت)، شماره 10 1 اردیبهشت 1365 اندازه: MB 0.656
پیشگام، نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت)، شماره 11 1 خرداد 1365 اندازه: MB 0.712
پیشگام، نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت)، شماره 12 1 تیر 1365 اندازه: MB 0.737
پیشگام، نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت)، شماره 13 1 مرداد 1365 اندازه: MB 0.459
پیشگام، نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت)، شماره 18 1 دی 1365 اندازه: MB 0.645
پیشگام، نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت)، شماره 25 1 مرداد 1366 اندازه: MB 0.520
پیشگام، نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت)، شماره 30 1 دی 1366 اندازه: MB 18.41
پیشگام، نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت)، شماره 32 1 مرداد 1366 اندازه: MB 0.370
پیش‌نویس طرح برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، برای بررسی در کمیسیون برنامه آذر 1366 اندازه: MB 7
تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران، نقل از نشریه کار 13 خرداد 1360 اندازه: MB 8.24
تحلیل لحظه و راه برون‌رفت از بحران کنونی، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 20 تیر 1362 اندازه: MB 5.15
تحلیل موقعیت نیروهای انقلابی در ایران، نوشته چریک فدائی خلق بیژن جزنی، بانضمام دو مقاله دربارۀ وظایف اساسی مارکسیست – لنینیستها در مرحله کنونی رشد جنبش کمونیستی ایران از سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، چاپ اول بهمن 1357 اندازه: MB 2.16
تحلیل یک سال مبارزۀ چریکی در شهر و کوه، چریکهای فدائی خلق آذر 1352 اندازه: MB 0.791
تحلیلی از حقوق صنفی و شورائی کارگران و زحمتکشان در جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت چهارمین سال روز اول ماه مه (11 اردیبهشت 1361) پس از پیروزی انقلاب اردیبهشت 1361 اندازه: MB 10.31
تز گروه جزنی، مسائل جنبش ضداستعماری و آزادیبخش خلق ایران و عمده‌ترین وظایف کمونیستهای ایران در شرایط کنونی، تنظیم شده در پائیز 1346 فروردین 1355 اندازه: MB 1.31
توضیحی پیرامون بازنویسی و اصلاح اساسنامه بدون تاریخ اندازه: MB 2.35
جبهه واحد ضددیکتاتوری و دار و دسته حزب توده، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران خرداد 1357 اندازه: MB 0.752
جنبش انقلابی در روستاهای ایران (با شکوفان ساختن نیروهای انقلاب در روستاها، راه جنبش انقلابی را هموار سازیم)، 16 آذر 1357، چاپ دوم، جنبش مقاومت خلق علیه حکومت نظامی بهمن 1357 اندازه: MB 6.89

صفحه‌ها