اسناد و کتابخانه

جنبش خلق و اپورتونیستهای ما، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران خرداد 1357 اندازه: MB 4
جنبش خلق و طبقه کارگر، تحلیلی از بیمه کارگران، گزارشی از اعتصاب در ماشینسازی تبریز، چند خبر بدون تاریخ اندازه: MB 0.355
جنبش دانشجوئی ایران و وظایف اصلی آن، سازمان چریکهای فدایی خلق اردیبهشت 1354 اندازه: MB 2.6
جنبش‌های رهائی‌بخش ملی در عصر ما و مسئله انتخاب راه رشد، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) آبان 1361 اندازه: MB 1.72
جنگ خونین سنندج و دستآورد آن، شورای شهر، دفتر هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – سنندج 1358 اندازه: MB 35.85
چرا در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردیم، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بدون تاریخ اندازه: MB 5.12
چریک‌های فدایی خلق ایران چه می‌گویند، ف. م. جوانشیر 1358 اندازه: MB 15
چند نوشته و شعر از چریک فدائی خلق علیرضا نابدل بدون تاریخ اندازه: MB 1.39
چهار رساله از: سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، کمیته پشتیبانی از جنبش نوین انقلابی ایران (در آلمان)، ملاحظاتی درباره «درباره انقلاب»، استالینیسم و مسئله بوروکراسی، جواب به خطوطی در طرح مسئله استالین، گرایش براست در سیاست خارجی جمهوری خلق چین آذر 1356 اندازه: MB 19.67
چهارمین سال پیروزی انقلاب، فرخ نگهدار 18 بهمن 1361 اندازه: MB 6.16
حماسه سیاهکل چگونه آغاز شد؟ تحلیلی از یک سال جنگ چریکی در شهر و کوه، حمید اشرف بدون تاریخ اندازه: MB 0.104
خاطرات یک چریک در زندان، چریکهای فدائی خلق مرداد 1352 اندازه: MB 8.13
در راه استقلال ملی، دمکراسی و سوسیالیسم مبارزه کنیم!، طرح برنامه سازمان فدائیان خلق ایران بدون تاریخ اندازه: MB 7.59
درباره اصلاحات ارضی در ایران و نتایج مستقیم آن، از سری تحقیقات روستایی (1) بدون تاریخ اندازه: MB 1.68
درباره اصلاحات ارضی و نتایج مستقیم آن مرداد 1353 اندازه: MB 2.36
درباره قانون کار، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بدون تاریخ اندازه: MB 12.26
دربارۀ حزب طبقه کارگر، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران فروردین 1359 اندازه: MB 8.57
دربارۀ روشنفکر، یک بحث قلمی (1352 – 1353)، مصطفی شعاعیان – حمید مؤمنی تابستان 1386 اندازه: MB 32.37
دربارۀ شرایط عینی انقلاب، محمد حرمتی‌پور – اشرف دهقانی آبان 1357 اندازه: MB 17.42
دربارۀ مبارزات کردستان، حمید مؤمنی، چاپ دوم بهار 1358 اندازه: MB 1.74
دفترهای هنر و ادبیات – شماره 5، هواداران سازمان فدائیان خلق ایران در خارج از کشور زمستان 1362 اندازه: MB 10.67
رشد اندیشه‌ها، دکتر ج. بلاک هام، ترجمه امیرپرویز پویان بدون تاریخ اندازه: MB 0.726
سخنی با رفقا، درباره برخی از مسائل جنبش کمونیستی ایران مهر 1358 اندازه: MB 6,53
سرجشمه رویدادهای اخیر، خکم تاریخ به پیش می‌رود، هواداران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در خارج از کشور اردیبهشت 1362 اندازه: MB 0.4
سرسخن "دولت نادرشاه"، نوشتۀ: حمید مؤمنی (م. بید سرخی)، عضو سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بدون تاریخ اندازه: MB 0.702
سلسله بحثهای درونی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (6) بدون تاریخ اندازه: MB 15.43
سیاهکل، شماره 1 تیر 1354 اندازه: MB 1.5
طرح اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بدون تاریخ اندازه: MB 4.9
طرح اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، مصوب پلنوم کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) مهر 1366 اندازه: MB 3.84
طرح برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برای پیشبرد همه‌جانبه انقلاب و شکوفائی جمهوری اسلامی ایران در راه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، مصوب هیات سیاسی کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) خرداد 1361 اندازه: MB 8.27
طرح برنامۀ انقلاب ارضی، فصل اول و دوم، حمید مؤمنی بدون تاریخ اندازه: MB 1.42
کارگران ایران پیشتاز جنبش توده‌ای بهمن 1363 اندازه: MB 1.1
گام سرخ (1)، پیشگام کرمانشاه بهمن 1358 اندازه: MB 8.25
گروه‌های مارکسیستی، کتاب سه جلدی مجاهدین، فصل سوم بدون تاریخ اندازه: MB 0.375
گزارشاتی از: مبارزات دلیرانه مردم خارج از محدوده!، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران مرداد 1357 اندازه: MB 4
گفتگوئی با چریکهای فدائی خلق ایران دربارۀ مسائل انقلاب ایران، حزب توده ایران خرداد 1358 اندازه: MB 7.82
مبارزات کارگران در راه تشکیل حزب طبقۀ کارگر، دانشجویان پیشگام دانشگاه شیراز آذر 1358 اندازه: MB 14.53
مبارزه و مقاومت دهقانان ایران 22 بهمن 1363 اندازه: MB 1
متن مناظره رئیس جمهور و کادر رهبری سازمان چریکهای فدائی خلق، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران – منچستر 12 اسفند 1358 اندازه: MB 10.75
محتوای دوران، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا هوادار سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بدون تاریخ اندازه: MB 14.68
مختصری از تاریخچه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بدون تاریخ اندازه: MB 3.27
مسائل انقلاب و مواضع ما شماره 1، متحد شویم! در دفاع از انقلاب بپاخیزیم!، فرخ نگهدار دبیراول شسازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) شهریور 1362 اندازه: MB 1.37
مسائل انقلاب و مواضع ما شماره 2، گرامی باد 22 بهمن پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب ایران، 19 بهمن سیزدهمین سالگرد بنیانگزاری سازمان فدائیان خلق ایران، فرخ نگهدار دبیر اول سازمان فدائیان خلق ایرن بهمن 1362 اندازه: MB 0.9
مسائل انقلاب و مواضع ما شماره 3، متحد شویم! به حاکمیت ارتجاع پایان دهیم، فرخ نگهدار دبیر اول کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) اسفند 1363 اندازه: MB 8.82
مسائل سازمانی شماره 1 آبان 1366 اندازه: MB 1.37
مسائل سازمانی شماره 2 بدون تاریخ اندازه: MB 3
مساله ارضی، جنبش دهقانان و سیاست ما، 1359، رفیق شهید منصور اسکندری، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران مرداد 1363 اندازه: MB 1.39
مصوبات نخستین گردهمائی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران اکثریت-جناح چپ دی 1359 اندازه: MB 0.71
مصوبات، قرارها، پیام‌ها و گزارش کامل پنجمین کنگرۀ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از 13 تا 18 دی 1376 زمستان 1376 اندازه: MB 9.61
مقدمه ای بر تاریخ، حمید مؤمنی، عضو سازمان چریکهای فدائی خلق بدون تاریخ اندازه: MB 1
نبرد خلق، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، شماره 3 خرداد 1353 اندازه: MB 14.61
نبرد خلق، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، شماره 4 مرداد 1353 اندازه: MB 1.55
نبرد خلق، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، شماره 5 دی 1353 اندازه: MB 20.29
نبرد خلق، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، شماره 6 و 7، چاپ دوم اردیبهشت 1357 اندازه: MB 26.91
نبرد خلق، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، شماره 7، تبلیغ مسلحانه محور تمام اشکال مبارزاتی خلق ما خرداد 1355 اندازه: MB 3.69
نبرد خلق، شماره 5، ضمیمه، اعلامیۀ توضیحی سازمان چریکهای فدائی خلق در رابطه با انفجار پایگاه گروهان ژاندارمری لاهیجان (مرکز پاسگاه ژاندارمری سیاهکل) اسفند 1353 اندازه: MB 12
نبرد دیکتاتوری، بمثابۀ نیروی عمدۀ امپریالیسم و ژاندارم منطقه، ب. جزنی بدون تاریخ اندازه: MB 2.9
نشریۀ ویژۀ بحث درون دو سازمان مجاهدین خلق ایران و چریکهای فدائی خلق ایران، شماره اول، فروردین 1355 اندازه: MB 10.28
نقدی بر کتاب اسپارتاکوس، اشرف دهقانی بدون تاریخ اندازه: MB 1.6
هسته‌های مطالعاتی، چگونگی و عملکرد آن، هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق بدون تاریخ اندازه: MB 1.57
هشت نامه به چریک‌های فدایی خلق، نقد یک منش فکری، مصطفی شعاعیان، به همت خسرو شاکری 1368 اندازه: MB 44.23

صفحه‌ها