اپوزيسيون و روند انتخابات پيش روی

تصویری-صوتی: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

جای بسیار تآسف است که‌ دوستان پیشرو ی که‌ خود را نمایندگان مردم می خوانند چنین سر در گمانه‌ در کلاف بحثهای جانبی و بیهوده‌ ناشی از زندگی طولانی در کشورهای اروپایی و زرق و برقهای سرمایه‌داری به‌ اسم دمکراسی وقت خود را تلف و مردم را از خود بیگانه‌ می سازند ، چرا که‌ اگر حتی شناخت حداقلی هم از نظام حاکم به‌ مثابه‌ یک سیستم فکری -اداری بر جامعه‌ کشور در طول سی سال گذشته‌ داشتند باید محتوا بحثهایشان نه‌ امید به‌ تغییر در این دستگاه آلوده‌ و مریض که‌ در طول این مدت بارها اثبات نموده‌ غیره‌ قابل علاج و دگرگونی است ، بلکه‌ چگونگی رهایی از شر آن و جلو گیری از زیانها و پیامدهای ناگوار ما لی و انسانی و بقای شوم آن می بود، این دوستان خود تآکید برآن دارند که‌ اساس سیستم حاکم را ولایت فقیه‌ که‌ نماینده‌ عقب مانده‌ ترین افکار قرون وسطایی است ،تشکیل داده‌ ، وتا زمانی که‌ این والی زنده‌ و حاکم بر این دستگاه است هیچ امیدی به‌ بهبود آن نیست، بنا بر این این گونه‌ بحثها جز وقت تلف کردن خود و سر در گمی برای مردم ثمری نخواهد داشت .