سیاست

  در رگ سیاست خون قدرت جاریست

       کلمات گلوله‌هایی هستند که به سوی رقیبان شلیک می‌شوند

       و مفاهیم مگسک تفنگ‌ها هستند تا شلیک بر شکار فرود آید

        بدون پرواز پرستو‌ها آسمان سیاست خالیست

            نسیم عاطفه‌ای باید تا ببارد باران

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها