کار شماره یک

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

دوستان به خاطر تلاش برای برخورد با رويداد ها دستتان درد نکند. من مطالب شما را با علاقمندی خواندم. گزارشی که از اعتماد بازنشر کرده ايد، انتخاب خوبی است، ولی من آن را زودتر از کار در همان منبع اصلی خوانده بودم و برای من جای سوال است که ضرورت صرف وقت برای بازنشر اين مطلب و مطالب مشابه آن با چه هدفی انجام می شود وقتی شما می توانيد در ضرورتی ترين شرايط تيتر و آدرس آن را بنويسيد. ويا مطلبی در مورد زنان که دستکاری فکر و انشای نويسندگان ديگر است . جهت داوری به يک پاراگراف از نويسنده اصلی و کپی فکر آن توجه کنيد

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۲, ساعت ۱۲:۰۰ قبل از ظهر
مروری کوتاه بر دستاوردهای جنبش زنان در دو دهه اخیر
ناهید کشاورز
…..
در مورد چگونگی سازماندهی، در تمامی دوره‌های جنبش سازماندهی دمکراتیک ارزشی بود که کنشگران جنش بر آن تاکید می کردند. در دوره نهادسازی بین سازمان‌های مستقل زنان و شبکه‌های زنان تمایل به سازماندهی شبکه‌ای و افقی وجود داشت. در این گروه ها، تلاش می شد در تصمیم گیری همه اعضاء شرکت کنند و با اجماع به تصمیم مشترکی دست یابند. در دوره مطالبه محوری اکثر ائتلاف‌های کنشگران زنان، سازماندهی شبکه‌ای دارند. در همین رابطه تاکید بر روابط افقی، نداشتن رهبری متمرکز و مشارکت اکثر کنشگران در تصمیم گیری و دسترسی برابر همه کنشگران به اطلاعات درون جنبش از ارزش‌های این مقاطع به ویژه مرحله مطالبه محوری است. در جریان عمل تلاش شد تا برخی مکانیزم‌های این شیوه سازماندهی مانند تقسیم کار چرخشی، گسترش شبکه روابط درون گروهی و برون گروهی، اطلاع رسانی شفاف در مورد تصمیمات و اتفاقات ایجاد شود اما این مکانیسم‌ها ناقص بود و هنوز به ساز و کارهای کامل تری احتیاج هست. در واقع بین ارزش‌های دمکراتیک و نحوه عملیاتی کردن این ارزش‌ها چالش وجود دارد. به طور مثال با این که کمپین یک میلیون امضاء در مورد سازماندهی افقی هم به گفتمان سازی پرداخت و هم در جریان عمل تجارب قابل توجهی داشت اما هم چنان این چالش برایش باقی مانده است
يک ماه بعد ايده خانم کشاورز نويسنده جرس در روزنامه کار به شکل زير کپی شده است. اين پاراگراف يک نمونه است
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﯾﺮان در ﺳﻪ
دھﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻮران ھﻤﺘﯽ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽھﺎی ھﺮ
ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺳﻪ
دھﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺎز و ﮐﺎرھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﻣﺪرﻧﯽ را در ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﺧﻮد ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮد و از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﭼﺮﺧﺸﯽ و
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﺪاﮐﺜﺮی
ﮐﻨﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺷﺒﮑﻪای و اﻓﻘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از
داﺷﺘﻦ رھﺒﺮی واﺣﺪ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮده و ﺷﺮاﯾﻄﯽ
را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ﺳﻪ دھﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ