آغاز بە کارسومین کنفرانس پروژە وحدت چپ در کلن آلمان

"کنفرانس حضوری سوم پروژە وحدت چپ"، امروز شنبە ١٧ آبان در شهر کلن با شرکت ٨٠ نفر از کادرها ی اصلی سە سازمان چپ و کنشگران چپ و در فضایی بسیار رفیقانە آغاز بە کار کرد. پس از گزارش دهی مسئولین پروژە و پاسخ آنان بە چند پرسش، پیشنهاد تغییر دستور کار با پرداختن بە روند پیشرفت پروژە مطرح شد. کنفرانس دستور پیشنهادی تدارک کنندگان را تائید کرد.

قبل از تشکیل کنفرانس سوم از طرف تعدادی از شرکت کنندگان "هفت منشور" بە عنوان سند برنامە ارایە و منتشر شدند کە بە رغم پارەای تفاوت ها دارای نقاط مشترک بسیاری هستند. شباهت تعدادی از منشورها چنان زیاد است کە تمایز آنها از همدیگر را دشوار می کند. رفیق نادر عصارە، یکی از پیگیران فعال پروژە وحدت چپ، مورد اشتراکات و افتراقات بین منشورهای پیشنهادی راجع بە مبانی برنامەای چپ گزارش داد. تعداد قابل توجهی از شرکت کنندگان نقطە نظراتشان راجع بە برنامە حزب واحد چپ را با سایرین در میان نهادند.تاکید بر نقاط اشتراک با استقبال عدە زیادی از سخنرانان مواجە شد. در عین حال بر لزوم توجە بە تفاوت نظرات کە در موضوعات مختلف وجود دارد، و لزوم فرمولاسیون این تفاوت نظرات در قالب های برنامەای تاکید شد.

تاکید بر اشتراکات، بویژە بر سوسیالیسم، گفتگو برای رفع ابهامات و تلاش برای یافتن راە حل هایی برای اختلافات، تقویت روحیە وحدت گرایانە و ارایە الگوی حزبی سوسیالیستی امروزین، از جملە مسایلی بودند کە بە رغم پارەای تفاوت های دیدگاهی از طرف اکثر سخنرانان مطرح شد.

قابل ذکر است کە عدە زیادی از همراهان پروژە وحدت بە دلیل اعتصاب سراسری لکوموتیورانان آلمان کە نتوانستە بودند در کنفرانس شرکت حضوری داشتە باشند، از طریق مجازی در جلسە شرکت داشتند.

از نکات قابل توجە کنفرانس کلن، تقویت گرایش و روحیە وحدت گرایانە شرکت کنندگان در جلسە بە رغم داشتن تفاوت نظر در پارەای از موارد برنامەای است.

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

لطفا ویدئو یا پخش صدا ار این کنفرانس از طریق سایت یا یوتیوپ فیس بوک و.... قرار دهید. ضمنا درج کلیات آخ چه خوب بود و..... با همان دیدگاه های گذشته لطفا بپرهیزید و اطلاعات و توافقات مشخص شده ای را در اختیار هوادارانی که نمی توانند حضور داشته باشند و یاد خواهان شنیدن این گونه اخبار و اطلاعات هشتند قرار دهید. فکر نکنم این نقد بررسی اینقدر سکزت باشد که کسی مطلع نباشد اشاعه نظر خودش یک گام به همبستگی فکری و حضور تشکیلات غیر سازمانی نزدیکتر خواهد کرد. با تشکر

دوست عزیز، پس از تشکر از توجە و اظهار نظرتان، باور کنید قصد این گزارش، "آخ چه خوب بود و..... با همان دیدگاه های گذشته لطفا بپرهیزید " نبودە و نیست. ما با تعداد زیادی از شرکت کنندگان در کنفرانس سوم پروژە وحدت چپ، مصاحبە هایی انجام دادەایم، کە بە زودی آنها را آمادە و منتشر میکنیم و شما و سایر علاقە مندان میتوانید از زبان آنها در جریان کلیە نظرات و دیدگاە های شرکت کنندگان قرار گیرید. نە هیچ مسئلە بە قول شما "سکرت" کە قابل انتشار نباشند، وجدود دارد و نە ما قصد پنهانکاری داریم.

با احترام

از طرف شورای سردبیران