نتانیاهو خواهان ائتلاف علیە ایران بە جای داعش شد!

در روز سە شنبە سوم مارس در حالیکە هنوز تازەترین دور مذاکرات حول مناقشە هستەای بین هئیت های نماتندگی ایران و امریکا برای روشن ساختن جزئیات یک توافق محتمل در جریان بود و دروست در میانە مذاکرات کری و ظریف، بنیامین نتانیاهو رئیس دولت دست راستی اسرائیل کە بقول خودش برای برهم زدن یک توافق هستەای محتمل بین ٥+١ و ایران بە امریکا آمدە بود، طی یک سخنرانی تحریک آمیز کە در کنگرە امریکا ایراد نمود، ضمن مخالفت با توافقاتی کە تا کنون بین طرفین مذاکرات بە عمل آمدە، آنها را "نامطلوب "خواند و بە جای آن خواهان تشدید فشار ها (بخوان قطع مذاکرات و تشدید تحریم ها) برای وادار کردن ایران بە دست برداشتن از کلیە فعالیت های هستەای اش شد. نتانیاهو کە بە رغم مخالفت علنی رئیس جمهور و دولت آمریکا و مخالفت بسیاری از مردم اسرائیل بە دعوت نمایندگان جمهوریخواە، کنگرە و سنا در کنگرە سخنرای می کرد، در بخش هائی از سخنرانی خود، ایران را عامل برهم زنندە صلح جهانی معرفی کرد و امضا هرگونە توافق "نامطلوب"با ایران را تشویق مسابقە تسلیحاتی خواند. نخست وزیر اسرائیل با کنایە بە موضوع همکاری ایران با ائتلاف ضد داعش مبارزە با رژیم ایران را اولی تر از مبارزە با داعش خواند و تلویحا تمایل خودش بە تشکیل ائتلافی علیە ایران بە جای داعش را آشکار نمود و گفت: "ضرورت مبارزه با گروه دولت اسلامی، ایران را به دوست تبدیل نمی کند." و "ما باید با یکدیگر متحد شویم تا از تلاش های توسعه طلبانۀ ایران جلوگیری کنیم."این سخنان توسط نخست وزیرکشوری زدە می شود کە می گویند، تعداد زیادی کلاهک اتمی دارد، قراداد منع تولید و گسترش سلاح های هستەای را امضا نکردە و بە هیچ نهاد بین المللی تا کنون اجازە بازدید از تاسیسات هستەای خود را کە ماهیت نظامی آن برکسی پوشیدە نیست ندادە!

سخنرانی نتانیاهو در واقع حاوی نکات تازەای نبود. بهمین جهت با استقبال چندانی حتی در میان اکثرهواداران سنتی اسرائیل روبرو نشد. او حرفهایی را کە در کنگرە آمریکا در سوم مارس زد، قبلا نیز در جاهای دیگری زدە بود و پایە ادعاها و استدلال هایش چنان سست بود و خواستە هایش چنان غیر متعارف کە کمتر کسی را قانع می کرد تا از حرفهای وی حمایت کند. از همین روی اظهارات امروز وی بە استثنای پارەای از محافظە کاران پیرو دکترین ریگان و بوش کە آن ها نیز مانند نخست وزیر اسرائیل مخالف دکترین اوباما هستند، چنان کە انتظار می رفت و نتایج برخی نظرسنجیها نیز نشان داد، مانند سخنرانی های پیشین او با استقبال چندانی روبرو نشد و تلاش های تا کنونی وی برای برهم زدن مذاکرات با وجود این کە اخلالهایی را در روند مذاکرە بوجود آورد، اما بنا بە دلایل گوناگون بالاخص بە دلیل حمایت اکثر قریب بە اتفاق متحدین غربی آمریکا و روسیە و چین از روند مذاکرات دستاورد چندانی برای نتانیاهو در بر نداشتە. با این وصف، افتادن کنترل هر دو مجلس آمریکا و شانس بالای دست راستی های اسرائیل برای پیروزی در انتخابات آتی وهمدلی آشکار و پنهان تعدادی از رژیم های محافظە کار ذینفوذ خاورمیانە کە خود را رقیب ایران می دانند، در صورتی کە بخوبی هماهنگ شوند می تواند با بهره گیری از رفتار و ماجراجویی های تحریک آمیز افراطیون حکومتی، مانند آتش زدن ماکت رزمناو آمریکایی در خلیج فارس توسط سپاە پاسداران و تلاش محافلی در ایران، که کیهان نمونه دیگری از آن است و با نتانیاهو همزبان اند، و این همزبانی شان با نتانیاهو را با زدن نعل وارونه دارند سرپوش می گذارند و اقدامات ایذایی مشابە، امکان رسیدن بە یک توافق احتمالی در خلال هفتە های آیندە را برهم زنند و وضعیتی را بر مردم تحمیل کنند کە پیامدهای آن برای مردم کشور ما و منطقە مسلما فاجعە آمیزتر از اکنون خواهد بود. واقعیت آن است کە امریکا و غرب بواسطە تحولاتی کە سبب ساز افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقە در خلال نیم سال گذشتە شدە، ناخواستە مجبور بە دادن پارەای امتیاز بە ایران شدە کە قبل از این تغییرات حاضر بە دادن آنها نبود. پذیرش حق غنی سازی محدود، در حدی کە نیازها و پیشرفت های غیر نظامی ایران را تامین کند یکی از تغییراتی است کە توسط آمریکا و غرب برای ایران بە رسمیت شناختە شدە. عقب نشینی آمریکا از مواضع پیشینش و امتیازات دادە شدە بە ایران و موقعیت جدید ایران باب طبع و منطبق با اهداف دست راستی های اسرائیل، آمریکا، عربستان و تعداد دیگری از خردە قدرت های منطقە نیست. اما با وجود امتیازات دادە شدە، در ایران تندروها بر عکس هم اندیشان اسرائیلی و آمریکایی شان، با وجود نیاز شدیدی کە بە رفع تحریمها دارند، امتیازات دادە شدە در خلال مذاکرات را ناکافی می دانند و بر این تصورند کە گویا می شود با اتکا بە تغییر موازنە کنونی کە پاسداران در آن نقش اساسی داشتە و دارند و با گردن کشی در مقابل روحانی و اوباما، امتیازات بیشتری گرفت. بهمین سبب با اقدامات ایذایی مختلف در تلاشند با اخلال در پیشرفت مذاکرات هم امتیازات بیشتری بە دست آورند و هم برای محروم کردن دولت روحانی از مزایای توافق هستەای و پس انداز آن فرصت مصادرە برای خود بخرند. بهمین جهت بە بهانە ناچیز بودن امتیازات و متهم کردن دولت بە زیر پا نهادن حقوق ایران سعی در ایجاد اخلال در روند مذاکرات می کنند. این در حالی است کە گرفتن امتیازات بیشتر تقریبا غیر ممکن بە نظر می رسد و اصرار بر این خواست می تواند بە شکست کامل مذاکرات و تشدید تحریمها، یعنی درست آن چیزی کە نتانیاهو و برخی جمهوریخواهان در پی آنند منجر گردد و وضع را از آنچە کە هست بدتر کند.

این بازی با آتشی است کە ممکن است همە را بە کام خود بکشد و معلوم نیست برندەای از خود باقی بگذارد. در این فضای پرتنش و خطرناک کە همە مردم منطقە و بشمول آن کشور و مردم  ما را تهدید می کند،  مبارزە با نیروهای افراطی و جنگ طلب و مهار آنان عاجلترین اقدامی است کە بایستی در سرلوحە نیروهای دمکراتیک ترقی خواە و صلح دوست ایران و منطقە قرار گیرد و تعجیل در رسیدن بە توافق حول مناقشە هستەای با ٥+١ نخستین گام مهم در این راە است.

 

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

با درود و خسته نباشید به رفیق صادق کار!
تمامی مفسران و تحلیکگران مسائل سیاسی ارعان داشتند، سخنرانی بنیامین نتاننیاهو در سه شنبه سوم مارس حرف و نکات تازەای نداشت. حرف هائی بود که موضع افراظیون اسرائیل تلقی شده و نتانیاهو قبلا درنشست های دیگر نیز بیان کرده بود. توجه به نکته ای کافی است و آن این که پایە ادعاها و استدلال هایش چنان بی پایه و سست بود و خواستە هایش چنان غیر متعارف می نمودند کە کمتر کسی را قانع می کرد تا از حرفهای وی حمایت کند؛ بهمین جهت با استقبال چندانی حتی در میان اکثرهواداران سنتی اسرائیل روبرو نشد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس٬ باراک اوباما گفت که سخنان نتانیاهو را به صورت زنده نشنیده٬ اما نگاهی به متن سخنرانی او انداخته و نکته تازه‌ای نیافته است. رئیس‌جمهور آمریکا گفت نخست‌وزیر اسرائیل در سخنرانی خود «هیچ حرف تازه‌ای نزد و راه‌حل جای‌گزین مناسبی (برای مذاکرات) ارائه نکرد. موضع باراک اوباما به منزله تغییر سطح توجه دولتمردان به افراطیون اسرائیل می باشد. ضمنا سناتور مستقل برنارد سندرز، که یهودیست اولین سناتوری بود که اعلام کرد در مراسم سخنرانی بنیامین نتانیاهو شرکت نخواهد کرد.
من معتقدم سخنرانی نتانیاهو اهداف زیرپوستی خاص و متعددی را منظور نظر داشت. او با طرح تکرای و موهومی ایران هراسی کوشید تا از صحن کنگره ایالات متحده امریکا پایه های انتخاب نخست وزیری خود برای چهارمین بار متوالی را محکم نماید. او در حالی پشت تریبون کنگره قرار گرفت که فقط دو هفته تا انتخابات پارلمانی اسرائیل باقی مانده است. بنابر نظرسنجی‌ها، نتانیاهو برخلاف انتخابات سال ۲۰۱۳ میلادی، کاندیدای پیشتاز نیست. مخالفان آقای نتانیاهو گفته اند او با به راه انداختن جنجالی بزرگ در واشنگتن، می‌خواهد افکار عمومی در اسرائیل را از بحث هزینه بالای مسکن و افزایش اختلاف طبقاتی به برنامه اتمی ایران سوق دهد و در عین حال ثابت کند رهبریست مقتدر که بر سر منافع ملی اسرائیل اگر لازم باشد با رئیس جمهوری آمریکا هم درگیر خواهد شد.
اما قبل از سفر نخست وزیر اسرائیل اکثر احزاب سیاسی اسرائیل، البته به غیر از حزب راست افراطی «خانه یهودی»، از سفر وی به واشنگتن انتقاد و درباره پیامدهای منفی آن بر روابط استراتژیک با آمریکا ابراز نگرانی کرده‌ بودند. به طور نمونه زیپی لیونی، رهبر حزب هتنوعا، اخیرا به کانال تلویزیونی ۱۰ اسرائیل گفته بود: «نتانیاهو به یک ماموریت ملی نرفته است. ماموریت سیاسی - جناحی خودش را دنبال می‌کند.»
در لابلای سخنرانی، نتانیاهو کوشید تا موضوع به خطر افتادن امنیت اسرائیل توسط جمهوری اسلامی را درشت نمائی کند تا شاید موفق شود، رشته های مذاکرات ایران و غذب را پنبه کند. این ترفند تبلیغاتی نیز توسط هم پیمانان اسرائیل جدی گرفته نشد. هم آمریکا و هم دنیا می دانند که خطر اصلی اسرائیل است. اسرائیل جهت حفظ امنیت خود انواع و اقسام نرفندهای تروریستی را به کار می بندد. گروه های تروریستی را ایجاد یا تقویت می کند و با بوجود آوردن داعش باعث شده تا نقش اسرائیل به مثابه دشمن مردم فلسطین و سوریه کمتر دیده شود.
نتانیاهو با سفرهای بدون دعوت اخیر به واشنگتن و ایراد سخنرانی در کنگره می خواهد به گوش جهانیان برساند که او قادر است چگونگی روند مذاکره با ایران را به غرب و ایالات متحده دیکته می کند. در مورد نحوه سفر نخست وزیر حرف ها بسیارهستند. گویا دعوت نتانیاهو به کنگره بدون همانگی با رئیس جمهور کنونی بوده است. در این خصوص سناتور سندرز به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «رئیس جمهوری آمریکا در عرصه سیاست خارجی رهبر ماست. چه دموکرات باشد چه جمهوریخواه. اینکه نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو یا رهبر هر کشور دیگری را به آمریکا دعوت کرده‌اند بدون اینکه به رئیس جمهور بگویند رویه‌ای وحشتناک و اشتباه بسیار بزرگی است.»
جهانیان آگاهند که حزب افراطی لیکود از چنان سبعیتی برخوردار است و منش تمامیت خواهی اش در سطحی است که نتانیاهو با تمسک به آموزه های یهودیت اعلام کند هر نقطه ای از کره خاکی حتی یک یهودی ساکن باشد افراطیون یهودی یا صیهونیسم اسرائیل وظیفه تامین امنیت او را در حوزه مسئولیت خود قرار می دهد. رویکرد مزبور خصلت جنگ افروزانه افراطیون اسرائیل را بروز می دهد. نکته جالب دیگر سخنرانی نتانیاهو برعلیه ایران و جمهوری اسلامی از نظر آن است که نتانیاهو و حزب متبوعش ایران را متهم می کنند که با تعرض به کشورها در صدد است تا محدوده جغرافیای سیاسی خود را گسترش دهد. وی حمایت ایدئولوژیک و بعضا لجستیکی تهران از مسلمانان یمن ، لبنان و سوریه را تبلور ظاهر شدن جمهری اسلامی در هیبت امپراطوری می بیند. در حالی که اگر نگاهی به نقشه بیفکنیم پی خواهیم برد اسرائیل کمتر جائی در نقشه وجود دارد که حضور ندشته باشد. اسرائیل در شمال افریقا در سودان سومالی، در سرشاخه رود نیل حضور دارد در کشورهای همسایه ایران از جمله آذربایجان، کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر قطر، امارات،حضور دارد و در هند و کردستان عراق و آرژانتین فعالیت ظاهرا دیپلماتیک و عملا تروریستی را انجام می دهد. آیا این جای پاها نشانه ای ازایجاد حریم عمیق امنیتی نیست؟ آیا کدام کشور در جهان می شناسید که عمق استراتژیک کشور اسرائیل را دارد؟