دیپلماسی فعال یعنی درشت گفتن!

روزنامە کیهان، زبان حال تندروهای جمهوری اسلامی در مقالەای بە تاریخ سە شنبە هشت دی ماە ١٩٩٤، در زیر عنوان "دیپلماسی انفعال خیال غرب را راحت کرد / نفت زیر 30 دلار!" بە سخنان روحانی در رابطە با پایین آمدن قیمت نفت کە در آن عربستان سعودی را مقصر اصلی شناختە بود، تاختە و چنین اظهار می دارد:

 "رئیس جمهور کشورمان و معاون اول او، سقوط قیمت نفت را ناشی از توطئه می‌دانند. آنها عربستان را مقصر اصلی این وضع دانسته و معتقدند عربستان با هدف ضربه زدن به ایران، این بساط را به راه انداخته است،... اما هرچه باشد، این همه ماجرا نیست و باید گفت اولا توطئه توهم نیست و واقعیت دارد اما اینکه عربستان را توطئه‌گر بدانیم، ساده‌اندیشانه است. اگر دولت یازدهم به هر علتی تمایل ندارد از  گل نازک ‌تر به آمریکا بگوید، چیزی از واقعیت را تغییر نمی‌دهد."

 در رابطە با این مقالە باید گفت کە مقالە سعی می کند با جنبەهای مختلفی از مسئلە تماس برقرار کند، اما آنچە تم اصلی نگاە نویسندە مطلب را تشکیل می دهد همانا جملە "اگر دولت یازدهم به هر علتی تمایل ندارد از  گل نازک ‌تر به آمریکا بگوید" می باشد.

 بهتر بشکافیم. قیمت نفت بشدت در حال کاهش است و از این منظر اقتصاد ایران بعنوان اقتصادی عمدتا نفتی بسیار متضرر از این وضعیت. در شرایطی کە قیمت نفت از سطح پیش بینی شدە در بودجە سال گذشتە پایین تر رفتە و امسال نیز گمان آن می رود کە بسیار پایین تر از قیمت جاری در بازار برود، در شرایط رکود و انقباض پولی، مالی و روند کند باز شدن درهای رابطە با خارج بعد از برداشتن احتمالی محاصرە اقتصادی، پایین آمدن قیمت نفت، کشور را در شرایط بسیار تاسف باری قرار دادە است. و درست در این وضعیت، تندروهای جمهوری اسلامی کە خود عامل اصلی این وضعیت در دوران زمامداری احمدی نژاد بودند، در خیال دارند کە همانند دوران احـمدی نژاد با در پیش گرفتن سیاستهای ماجراجویانە ضد غربی کە ایران را در آستانە جنگ و در محاصرە شدید اقتصادی غرب قرار دارد، تکانی بە اقتصاد ایران از طریق درشت گویی بە آمریکا و غرب برای بالا بردن قیمت نفت بدهند! مقالە روزنامە کیهان آنجا کە از عدم تمایل دولت روحانی از گل نازک تر نگفتن بە آمریکا می گوید، درست تجویز سیاست درشت گویی را بشیوە غیرمستقیم بە پیش می برد برای تکان دادن بە وضعیت اسفبار اقتصاد ایران!

  تاکید مقالە بر این گفتەها کە "روحانی در مبارزات انتخاباتی خود گفت مشکل اصلی اقتصاد تحریم‌هاست، و توافقنامه هسته‌ای بهترین راه برای خلاصی از تحریم‌هاست. این فرمول در حال حاضر چندان مناسب به نظر نمی‌رسد،" و اینکە "دیگر شعار انتخاباتی روحانی - احیای مدیریت کارآمد به جای فساد مالی و بی‌کفایتی دولت احمدی‌نژاد- بیش از پیش جذابیت خود را از دست داده است." بوضوح نیت و هدف واقعی نویسندە روزنامە کیهان را آشکار می کند.

  آنان در خواب و رویای بازگشت تندروهائی هستند کە می خواهند اقتصاد کشور را از طریق سایە جنگ، تهدید و ناامنی ادارە کنند.

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

خوب اگر سیاست کیهان "درشت گوئی به آمریکا" هست ، سیاست نویسنده نسبت به جنگ افروزی امپریالیسم به سر کردگی امپریالیسم آمریکا و نقش ویرانگر کارتل های نفتی و کنسرن های اسلحه فروشی چیست؟ چگونه باید با چپاول منابع نفتی و تبدیل منطقه به انبار اسلحه مقابله کرد؟ دستور حسن روحانی رئیس دولت "اعتدال" مبنی بر تولید هر چه بیشتر انواع موشک ها کشور و اقتصاد آن را به کجا می برد؟ از قیمت نفت چگونه بابد حمایت کرد؟ نقش جنایت کارانه و ژاندارمی عربستان سعودی در منطقه و حضور نظامی ان در دو کشور بحرین و یمن و حمایت مالی اش از آدم کشان وحشی داعشی در سوریه و عراق ، قیمت نفت را پایین می آورد یا بالا می برد؟
طرح دیپلماسی فعال شما حمایت از سیاست خارجی روحانی است و یا چیز دیگری است؟

خوب اگر سیاست کیهان "درشت گوئی به آمریکا" هست ، سیاست نویسنده نسبت به جنگ افروزی امپریالیسم به سر کردگی امپریالیسم آمریکا و نقش ویرانگر کارتل های نفتی و کنسرن های اسلحه فروشی چیست؟ چگونه باید با چپاول منابع نفتی و تبدیل منطقه به انبار اسلحه مقابله کرد؟ دستور حسن روحانی رئیس دولت "اعتدال" مبنی بر تولید هر چه بیشتر انواع موشک ها کشور و اقتصاد آن را به کجا می برد؟ از قیمت نفت چگونه بابد حمایت کرد؟ نقش جنایت کارانه و ژاندارمی عربستان سعودی در منطقه و حضور نظامی ان در دو کشور بحرین و یمن و حمایت مالی اش از آدم کشان وحشی داعشی در سوریه و عراق ، قیمت نفت را پایین می آورد یا بالا می برد؟
طرح دیپلماسی فعال شما حمایت از سیاست خارجی روحانی است و یا چیز دیگری است؟

دوست گرامی محسن! فکر کنم مسائلی کە شما مطرح کردەاید را باید در مطالبی دیگر بە بحث کشید. انتظار نویسندە معمولا این است کە در بارە مسائل مطروحە در متن با وی گفتگو شود. امید است در آیندە بتوانم در این موارد مطروحە شما هم بتوانم بنویسم. زندە باشید

دوست گرامی فرخ، تلاش می کنم ساده تر نظرم را مطرح کنم تا ارتباط آن با یادداشت شما روشن تر شود.
"سیاست های ماجراجویانه ضد غربی" و " درشت گوی به آمریکا و غرب" علت "در محاصره شدید اقتصادی غرب " و "در آستانه جنگ " قرار گرفتن ایران نیست بلکه برعکس سیاست تجاوزکارانه و راهبرد تسلط کامل بر منطقه و منابع نفتی و گازی آن و اهداف ژئوپلتیک نظامی امپریالیست ها علت رادیکالیزه شدن نیروهای سیاسی در منطقه و رشد "درشت گوئی ها" است. امپریالیست ها "درشت گوئی ها را بهانه قرار می دهند بدون آن هم دست از مقاصد خود نمی کشند.
بدین ترتیب "با لاتر از گل نگفتن به آمریکا" هم نمی تواند چیز زیادی را تغییر دهد. چنانچه عیار درستی یادداشت شما پس چند روز عیان گشت وقتی که روحانی "معتدل" دستور تشدید ساخت و تولید انواع موشک های نظامی را می دهد.

با سلام مجدد محسن عزیز
حال پیام شما سادەتر نشد، بلکە دقیق تر شد! اما در مورد موارد شما. چنین بە نظر می رسد کە شما در پی توجیە کردن درشت گوئی روزنامە کیهان هستید و امیدوارم چنین نباشد. اگر دقت کردە باشید من در هیچ جای مطلب از تسلیم طلبی نگفتەام بلکە از این گفتەام کە تندروها می خواهند از طریق درشت گوئی قیمت نفت را بالا ببرند و این را نمی شود سیاست مسئولانە نامید. ضمنا برای مقابلە با زورگوئی کشورهای خارجی باید سیاسی، زیرکانە و مسالمت جویانە پیش رفت نە از طرق تشدید مسابقە تسلیحاتی کە کشورهائی مثل ایران از قبل آن بیشترین ضررها را می بینند تا خارجیها. همچنین باید گفت مقابلە با امپریالیسم تنها بعد نظامی ندارد بلکە بعد داخلی هم دارد کە همانا پیشبرد امر دمکراسی، آزادی و عدالت است. در ایران بە یمن مبارزە با خارجیها دارند سادەترین حقوق مردم را پامال می کنند کە حتما شما هم با این امر موافقید.
قربان شما