گفتگو با بهروز خليق (٢) مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

بعد از انتشار بيانيه شورای مرکزی، در بين برخی فعالين سياسی اين سئوال مطرح شده است که چرا سازمان از مردم دعوت نکرد که به ليست ائتلاف اصلاح طلبان ـ اعتداليون رای دهند؟ چرا  سازمان از هيچ ليست انتخاباتی حمايت نمی کند؟

ما به دلايل مختلف از جمله به دلايلی که در زير آمده است اعلام کرديم که سازمان از هيچ ليست حمايت نمی کند:

١. انتخابات محل چالش برنامه ها است و با برنامه معنی پيدا می کند. در انتخابات، احزاب سياسی با برنامه و شعارهای انتخاباتی وارد کارزار می شوند، به توضيح و تبليغ آن ها  می پردازند و می کوشند که رای گروه های وسيعی از مردم را نسبت به برنامه و ليست کانديداهای ارائه شده اخذ نمايند. ما بارها در اعلاميه ها و بيانيه های سازمان خواستيم که جريان های شرکت کننده در انتخابات برنامه های خود را ارائه دهند. اما آن ها تنها به ارائه ليست و شعارهای کلی و برخأ بی محتوی اکتفا کردند. اصلاح طلبان نه برنامه انتخاباتی ارائه دادند و نه نيازی ديدند که به مردم بگويند کدام برنامه را پی خواهند گرفت. آن ها تمايز خود را با محافظه کاران نشان ندادند.

٢. اصلاح طلبان به جهت رد صلاحيت های گسترده، ليست خود را از افراد ناشناس و برخی چهره های اصول گرا پر کردند. حمايت از ليست معين مستلزم شناخت از اعضاء آن ليست و اعتماد به آن ها است. مسئولانه نيست که از مردم بخواهيم به ليستی رای دهند که اکثر آن ها را نمی شناسيم و امکان کسب اعتماد نسبت به آن ها را نداريم.

٣. ليست اصلاح طلبان فاقد چهره های با سابقه  و با تجربه اصلاح طلب است که در صورت انتخاب، برآمد قوی در مجلس آتی داشته باشند، از اصلاحات دفاع کنند و برای تحقق مطالبات دمکراتيک مردم بکوشند.

٤. با رد صلاحيت ها و با چينشی که صورت گرفته است، ائتلاف اصلاح طلبان و اعتداليون حتی در صورت مشارکت وسيع مردم، در موقعيت اقليت مجلس قرار خواهند گرفت. همانند سه دوره قبلی. ليست اصلاح طلبان در اين دوره بهتر از نمايندگان اصلاح طلب در سه دوره قبلی مجلس نيست. در سه دوره گذشته مجلس، صدائی از نمايندگان اصلاح طلب شنيده نمی شد.

بلوک قدرت فضای امنيتی سنگينی را برجامعه ما تحميل کرده، راه های برآمد جمعی مردم و نيروهای سياسی و مدنی را بسته و خط قرمزهای خود را تا درون اصلاح طلبان پيش برده اشت. تنها به اصلاح طلبانی امکان فعاليت داده می شود که خط قرمزهای خامنه ای و ارگان های امنيتی را رعايت کنند. مثل ندای ايرانيان. بلوک قدرت توانسته است "حداقل خواهی" را بر نيروهای اصلاح طلب و حاميان آن ها تحميل کند.

انتخابات تنها محلی است که مردم امکان تاثيرگذاری بر روندهای سياسی کشور را پيدا می کنند. نيروهای سياسی و مدنی می خواهند از اين امکان برای رهائی از چنگال بلوک قدرت بهره گيرند. اما بلوک حاکم در اين انتخابات برای اصلاح طلبان سهم اندک و ناچيزی را قائل شده است. اصلاح طلبان و حاميان آن ها تن به اين حداقل داده اند. ما به عنوان نيروی اپوزيسيون نمی خواهيم به "حداقل" بلوک قدرت تن بدهيم. نيروی وسيعی هم در جامعه وجود دارد که حاضر نيست در زير خط قرمزهای ولی فقيه حرکت کند و با موج راه افتاده همراه شود. برای ما حفظ سيمای اپوزيسيون تحول طلب که حاضر نيست به حداقل های حکومت تن دهد، از اهميت برخوردار است.

ما در مقابل نيروهائی که در انتخابات مجلس شورا به حداقل های تحميل شده، تن داده اند، قرار نداريم. جايگاه آن ها با جايگاه ما متفاوت است. اما  برخی از آن ها، خود را در موضع برحق می بينند و به جريان های سياسی که در انتخابات شرکت نمی کنند، می تازند.

 

ارزيابی شما از انتخابات مجلس خبرگان و صف بندی های به وجود آمده در تهران چيست؟

از ابتدا مشخص بود که در انتخابات خبرگان در تهران صف بندی بين بلوک قدرت و بلوک رفسنجانی ـ روحانی شکل خواهد گرفت و در يک جانب اين صف بندی نيروهای اعتدالی و در جانب ديگر مدافعان سرسخت ولايت مطلقه فقيه و ذوب شده در آن قرار خواهند داشت. يعنی صف بندی بين مشروعه خواهان و مشروطه طلبان در چارچوب حکومت فقها. يک طرف می خواهد تمام قدرت دست ولی فقيه باشد و طرف ديگر قدرت او را می خواهد مهار و نظارت پذير کند. اگر هر دو بلوک با ياران خود وارد انتخابات می شدند، به احتمال زياد نتيجه رای گيری به سود گرايش مشروطه طلب بود و بازنده اين چالش ذوب  شدگان در ولايت فقيه می بودند. در چنين حالتی اقليت موثری حول رفسنجانی ـ روحانی شکل می گرفت که می توانست زمينه را برای تغييرات در کارکرد مجلس خبرگان فراهم آورد و در انتخاب جانشين خامنه ای نقش ايفاء کند. بلوک حاکم معنی و نتايج انتخابات را فهميد، ياران آندو را رد صلاحيت کرد و بازی را بهم زد.

با رد صلاحيت ياران رفسنجانی ـ روحانی، آن صف بندی به هم ريخت و انتخابات خبرگان عملأ به انتصاب نزديک گرديد. اما در مقابل، گرايش رای سلبی شکل گرفت. رای سلبی به مثلث جيم. اين امر راس قدرت را نگران کرده است. اکنون انتخابات خبرگان به ويژه در تهران به محل زورآزمائی و وزن کشی تبديل شده و فاقد مضمون قابل توجه ای است. جريان حاکم نيروهای خود را بسيج خواهد کرد تا نگذارد برنامه سلب رای از مثلث جيم جامه عمل پوشد.

نتيجه انتخابات مجلس خبرگان تا حدود زيادی روشن است. انتخابات مجلس خبرگان توسط خامنه ای، سپاه و شورای نگهبان مهندسی و چينش شده است. با رد صلاحيت ها، برتعداد نيروهای ذوب شده در ولايت در مجلس خبرگان آتی نسبت به مجلس کنونی افزوده خواهد شد. مشارکت وسيع مردم در انتخابات خبرگان، به تغيير جدی ترکيب آن منجر نخواهد شد. 

 

برخی از دوستداران سازمان از رای سلبی در خبرگان دفاع می کنند و نسبت به سياست سازمان مسئله دارند. چرا سازمان از رای سلبی در خبرگان دفاع ننمود؟

برخی از دوستداران انتظار داشتند که سازمان به گرايش رای سلبی بپيوندد. بايد بگويم رای سلبی به معنی شرکت در انتخابات مجلس خبرگان است. بدون شرکت و رای دادن به کانديداهای معين و ليست مورد حمايت رفسنجانی ـ روحانی، رای سلبی بی معنی است. کسانی که خود را سکولار می دانند و امروز دعوت به رای سلبی می کنند و يا می خواهند به آن عمل کنند، آن ها بايد بگويند که بچه دليلی در انتخابات خبرگان شرکت می کنند. انتخابات خبرگان ميدان بازی نيروهای دمکرات و سکولار نيست. آيا حذف سه تن از افراطيون می تواند توجيه گر شرکت در انتخابات مجلسی باشد که وظيفه اصلی آن انتخاب ولی فقيه است؟ در اين رابطه نسبت به برخورد دوستان چند نکته دارم:

١. دوستان از سازمان می خواهند در مجلسی شرکت کنند که برخاسته از سيستم سياسی مبتنی برولايت فقيه است و می خواهد آن را تثبيت و ولی فقيه آينده را انتخاب کند. در حالی که سازمان با اساس ولايت فقيه مخالف است.

٢. اين دريافت در بين دوستان به وجود آمده که گويا با شرکت در انتخابات خبرگان قادر خواهند شد که مثلث جيم را حذف کنند. اما می دانيم که جريان حاکم از امکانات گسترده و قدرت بالای بسيج نيرو برخوردار است. به گفته منتجب‌نیا: "تندروها در جلسات سری تصمیم گرفتند جمعیتی بالغ بر ۱ میلیون نفر را از روستا‌ها به تهران بیاروند و بودجه‌ای هم برای آن در نظر گرفتند تا آنها در تهران رای بدهند و آرای خود را بالا ببرند".

٣. بسيجی که امروز برای حذف مثلث جيم صورت گرفته است، فردا اگر عملی نشود، شکست برای شرکت کنندگان در انتخابات به حساب آمده و نوميدی خواهد آفريد. آن موقع دوستانی که دعوت به حذف مثلث جيم کردند و يا برای حذف آن ها در انتخاب خبرگان شرکت نمودند، بايد پاسخگو باشند.

٤. دعوت به حذف مثلث جيم به معنی رای دادن به ليستی است که ری شهری و دری نجف آبادی و نمايندگان خامنه ای در نهادهای جمهوری اسلامی جزو آن ها است. ری شهری حکم اعدام افسران حزب توده ايران را صادر کرده و در مقام وزير اطلاعات در سال  ٦٥ ضربه کاری به سازمان ما زده، صدها تن از اعضاء سازمان را دستگير کرده و تعدادی از ان ها را به جوخه اعدام فرستاده است. او نقش مهمی در اعدام های سال ٦٧ داشت. دری نجف  آبادی آمر قتل های زنجيره ای است. آندو جزو نيروهای راست افراطی به حساب می آيند. واقعأ جای سئوال است که چگونه می توان تحت عنوان حذف مثلث جيم به اين جنايتکاران رای داد؟ چگونه می توان آن را توجيه کرد؟

اميدوارم دوستان ما که سکولار و دمکراتند و در سنگر مبارزه عليه ولايت فقيه قرار دارند، به پرنسيپ های نيروهای دمکرات و سکولار پای بند بمانند و به نمايندگان خامنه ای در نهادهای مختلف و به کسانی که در اعدام فدائی ها، توده ای ها، نويسندگان و فعالين ساير جريان های چپ و دمکرات نقش داشتند، رای ندهند. جای خوشحالی است که شورای مرکزی سازمان به طور روشن اعلام کرد که سازمان ما با اصل ولايت فقيه و سيستم سياسی مبتنی بر آن مخالف است و موضع ما نسبت به انتخابات مجلس خبرگان، عدم شرکت است. 

 

به نظر می رسد در انتخابات بين نيروهای دمکرات و سکولار برسر شرکت و عدم شرکت در انتخابات شکاف افتاده است. شما ان را چگونه می بينيد؟

نيروهای دمکرات و سکولار در روند چند ماه گذشته مشارکت فعال داشتند. سازمان ما جزو اين نيروها بود و در مقاطع مختلف بيانيه و اعلاميه داد و بر کانديدا شدن احزاب و سازمان های سياسی، فعالين جنبش های اجتماعی و نمايندگان گروه های مختلف صنفی و بر برنامه محوری انتخابات تاکيد نمود. امروز بخشی از آن نيروها بر شرکت در انتخابات مجلس شورا تاکيد دارند و بخش ديگر از رفتن به پای صندوق های رای اجتناب می کنند. اما اين امر تاکتيکی و گذرا است و نبايد اجازه داد که شکاف ميان نيروهای سکولار و دمکرات که از استراتژی واحدی پيروی می کنند، عمق پيدا کند.

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

دوستان هیئت سیاسی : متاسفانه موضع شما واقعی نیست و به انفعال شما در مقابل خواست اکثریت فعال مردم منجر خواهد شد . مردم و دموکراسی خواهان پذیرفته اند که بعد از نزاع 88 و کودتای حزب پادگانی به بازی معقول صندوق رای بازگردند و و شکست کودتا را رقم بزنند و خامنه ای با زبان بی زبانی این شکست را پذیرفته و البته حاضر نیست یک جانبه عقب نشینی کند و قطعا باید اورا در زمین بازی به عقب نشینی وادار کرد . متاسفانه شما بجای موضع گیری براساس نیاز مردم به موضع گیری برای پاسخگوئی به فضای خارج از کشور پرداخته اید و این از مزیتی برای سازمان بارمغان نمی اورد جز انکه هرچه بیشتر منجر به جدائی فکری سازمان با جامعه هدف خود خواهد شد .