شماره 57 مجله حقوق ما: حق برخورداری از امنیت

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

اعدام در هیچ دینی وجود ندارد و باید سریعا برداشته شود وگرنه خشونت در جامعه. بیشتر خواهد شد ‌.