زنان بازندگان اصلی انتخابات و قربانیان سازش در بالا

خانم طیبە سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس طی مصاحبەای کە "خبرگزاری مهر" در سیزدهم مرداد با وی انجام دادە است، خبر از نافرجام ماندن تلاش‌های فراکسیون‌های زنان و امید برای قرار دادن وزیر زن در کابینە روحانی دادە است.

این خبرگزاری بە نقل از خانم سیاوشی نوشتە است،:" در حال حاضر تنها معاونت امور زنان و خانواده به زنان سپرده‌شده و خبری از وزیر زن نیست."

عدم معرفی وزیر زن توسط روحانی نظر بە وعدەهای روحانی در تبلیغات انتخاباتی‌اش، ظاهراً آن گروە از زنان را کە بە این وعدە‌ها دل بستە و آن را جدی گرفتە بودند غافلگیر و نامید نمودە و واکنش بسیاری از آن‌ها را کە به همین منظور از هیچ کوششی برای ترغیب زنان بە شرکت در انتخابات و رای دادن بە روحانی فروگزاری ننمودند بر انگیختە است.

آن‌طور کە از گفتە‌های خانم سیاوشی، برمی‌آید حتی ممکن است تعداد معاونان زن در کابینە نسبت بە کابینە قبلی روحانی تقلیل پیدا کند. قبل از آن نیز خانم ملاوردی کە شایعە وزارتش در کابینە پررنگ شدە بود برخلاف انتظار بسیاری بە جای ترفیع در کابینە دوازدهم موقعیتش تقلیل پیدا کرد و جایش را خانم ابتکار کە دیدگاە های بالنسبه محافظە کارانە تری بویژە در مورد حقوق زنان دارد گرفت.

 ظاهراً عمدە‌ترین دلیل این خلف وعدە روحانی، مخالفت "بخش سنتی جامعە" با انتخاب وزیر زن عنوان شدە است. اما اولاً کە این ادعا نظر بە رشد جامعە ایران آن‌قدر گستردە نیست کە مانع انتخاب وزیر زن شود، کما این کە مانع از وزیر نشدن خانم مریم بهروزی در دولت احمدی‌نژاد نشد، ثانیاً بە فرض این کە این ادعا درست بودە باشد، چرا روحانی وعدە انجامش را داد؟ آیا او بە یکبارە بعد از انتخابات مخالفت بخش سنتی را کشف کرد؟ چە نام دیگری جز فریبکاری، برای گرفتن رأی بخشی از نیمی از جامعە می‌توان نهاد؟ تردیدی نیست اگر روحانی آن شعارها، را کە داد نمی‌داد و نمی‌گفت: "چگونه می‌شود زنان و نیمی از جامعە را نادیدە گرفت" نمی‌توانست انتخاب شود. پیروزی او در انتخابات بیش از همە مدیون رأی زنانی است کە این شعارها را باور کردند و با مشارکت و رأی دادن بە او، وی را بە کاخ ریاست جمهوری فرستادند. زنان این بار نیز قربانی زدوبند در هرم قدرت شدند و کسی این ادعا را باور نمی‌کند.

اما این تنها زنان نیستند کە در این انتخابات نیز بازندە و غافلگیر شدند، بیشتر کسانی کە از روی حسن نیت و دل بستن بە وعدەهای مشابە و انتقادات روحانی از "٣٨ سال اعدام و سرکوب" بە وی رأی دادند این روزها و پس از مشاهدە رفتار روحانی از او مأیوس و ناامید شدەاند. حداقل آن‌هایی کە فریب ترفندهای تبلیغاتی روحانی و سایر کاندیداهای نظام را نخوردند و حاضر نشدند از یک سوراخ دو بار گزیدە شوند و در انتخابات شرکت نکردند می‌دانستند کە عملی کردن آن همە وعدە های وسوسە انگیز، ولو این کە از روی حسن نیت باشد، کە نبود، تا زمانی کە ساختارهای حقوقی و حقیقی نظام فقاهتی دست نخوردە سرجایشان هستند و حرف آخر را درنهایت همچنان رهبر می‌زند کە زد، ممکن نیست.

همان‌طورهم کە دیدیم، پس از چند هفتە منازعات کلامی بین رهبر و روحانی، کابینە و سیاست نتیجە همان شد کە رهبر می‌خواست وهمە دیدند و شنیدند کە همە چیز بە خیروخوشی بە سود نظام تمام شد و چە سوء استفادە هایی کە از رأی مردم و آن‌هایی کە در واشنگتن و برلین بە قول ظریف ١٠ ساعت در نوبت رأی دادن صف کشیدە بودند از طرف مسئولین نظام نشد.

حاصل این انتخابات شاید تنها افزودە شدن یک تجربە تلخ دیگر بر تجربیات پیشین باشد. امید است کە این تجربە بە ما کمک کند و دفعە دیگر بە دام و دام‌های مشابە کە امنیتی‌های حکومتی و کارکشتە در گستراند آن‌ها تبحر بی‌مانندی دارند نیفتیم. انتخابات این بار دو بار و بامهارت بسیار مهندسی شد، یک‌بار توسط خامنەای و بار دیگری توسط روحانی و افراد پیرامونش. یقیناً اگر جنبش‌های مدنی و اجتماعی منجملە جنبش پرظرفیت و محروم زنان بە جای شرکت در چنین انتخاباتی و دل بستن بە وعدەهایی جناح‌های حاکم از بیرون و بە شکل مستقلانە و همکاری باهم برای پیشبرد مطالباتشان تلاش می‌کردند دست آوردهای بیشتری بە دست می‌آوردند. اکنون نیز راە مؤثر تغییر، رها کردن بالا، آوردن فشار از پائین و بازگشت بە خیابان است.

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

خوشحالم که زنان به توصیه های صادق کارگوش ندادند تا هم اکنون ابراهیم رئیسی جنایتکار رئیس جمهور ایران باشد . اما باید از پیشنهاد صادق کار برای ورود به خیابان استقبال کرد و از او پرسید شما برای آماده سازی این بستر تا کنون چه اقدامی کرده اید؟،آیا شما بعنوان یک کنشگر سیاسی انتظار داری فقط با گفتن بازگشت به خیابان زنان و کلا جامعه به خیابان بروند؟. شما لطف کن و برای ورود به خیابان به جای شعار دادن برنامه ارائه بده از نمونه های همکاریهای مشترکت بگو .در حالی که شما پس از سی سال هنوز توان ارائه یک برنامه برای حضور در خیابان را نداری از کسانیکه زیر چکمه پاسدار و نعلین روحانی هستند چه انتظاری دارید؟.صادق کار بجای تشویق زنان به مشارکت هرچه بیشتر و مطالبه خواسته ها و جدال با دولت روحانی برای عقب راندن آن به سرزنش زنان بخاطر حضور در یک کنش سیاسی که منجر به ترد جنایتکاری چون ابراهیم رئیسی شد می پردازد .و آنان را به حضوری بی برنامه در خیابان دعوت می کند.صادق کار بر خلاف ادعای پر طمطراقش طرفدار بی خاصیت کردن کنش زنان است .او شرکت آنان در انتخابات و قرارگرفتن در جایگاه طلبکار را به بهانه فریب خوردن آنان از روحانی می خواهد با خانه نشین کردن آنان به جایگاه بدهکار تقلیل دهد.صادق کار نمی گوید اگر زنان به حرفهایش گوش می دادند و در انتخابات شرکت نمی کردند امروز با چه وضعیتی مواجه بودند.جمود فکری و خود محوری به جائی می رسد که برای مقابله با تفکر استثمارگرانه روحانی عملا جنایتکارانی چون رئیسی علم الهدا و ..... لانسه کند

 

مرتضی عزیز شما بجای من می توانی هرچە دلت می خواد خوشحال باشی کە زنها حرف های "صادق کار" را گوش نکردند و بە درخواست "مرتضی صادقی " گوش کردند و رفتند رای دادند. خوب حالا شما الان باید دینتان را بە آنها ادا کنید. الان این وظیفە شماست کە یخە روحانی را بگیرید و از او بخواهید بە وعدەهایش عمل کند. این کە دیگر حداقل کاری است کە باید بکنید. من دارم همان کاری را کە شما باید بکنید و نمی کنید می کنم. حالا بدهکار شما هم شدیم؟

دوست عزیز، اگر کمی چشم از بالا برگیرید و نگاهی بە پائین بیندازید، می بینید کە همە روزە در همە شهرها اعتراض اجتماعی است و مردم بیشتر و بیشتر دارند اهمیت خیابان را کشف می کنند. این همە اعتصاب و تظاهرات خیابانی کارگری، اعتراضات علیە بی آبی، علیە فساد موسسات مالی خصوصی، علیە بی توجهی بە محیط زیست، علیە بیکاری و غیرە را نمی بینید یا خودتان را بە ندیدن زدەاید؟ مردم بدون این کە کسی از آنها دعوت کند خودشان بە خیابان آمدن را شروع کردەاند. وظیفە صادق کارگر ها هم بیش از این نیست کە بجای ترساندن مردم از 'لولوهایی" کە نظام هر بار از آستین در می آورد و ایجاد توهم مانند و در حد یکی از همان مردم از این حرکت های خیابانی مردمی و بطور کلی کنش های اجتماعی کە راە خروج از این دور تسلسل باطل و بی معنی است دفاع کنند! مرتضی جان ببینم مگر شما برنامە برای انتخابات دارید کە از من طلب برنامە می کنید؟شما برنامە ندارید، اما حکومت برنامە دارد و جناح های ش هم هر یک در همان چهار چوب مجبورند برنامە هایشان را تنظیم کنند، خارج از برنامە نظام اگر برنامە داشتە باشند نمی گزارند وارد روند شوند. شما هم در بهترین حالت دنبالە رو برنامە روحانی هستید. اگر شما برنامە و چشم انداز داشتید، زیر شعار حذف "سە جیم" مردم را بە پای صندوق مجلس ارتجاعی خبرگان  نمی کشاندید تا بە شکلی آبرومندانە اکثریت این مجلس را تقدیم رهبر کنید.

این همە اعتراض بە حق دارد صورت می گیرد، چرا  همە شما طرفداران دولت لب فروبستەاید و در مقابل بازداشت دستە دستە و سرکوب کارگران معترض ، معلمان، بازنشستگان مردم مال باختە فقرا ...مهر سکوت بر لب زدەاید؟ میدان اصلی بازی نیروی چپ در این جاست!

برادر من حرف اصلی من در این چند سطر این است کە در چهار چوب ساختار حقیقی و حقوقی نظام فقاهتی از طریق انتخابات مردم نمی توانند بە خواستهایشان برسند و از رای و حسن نیت مردم همیشە سئو استفادە شدە و می شود. بە نظر من فشار از پائین و پرهیز از شرکت در انتخابات های این  چنین برای عقب راندن حکومت موثرتر است. این را باید اصل قرارداد و از امکانات دیگر هم در کنار آن می توان بهرە گرفت. در آن صورت دیگر امثال رئیسی ها بە جای کاندیدا شدن باید بروند دنبال سوراخ موش بگردند.

نگاهی بە همین ترکیب کابینە بینداز، پر است از آدمهای با سابقە امنیتی و سرکوب گری. پورمحمدی را برداشتند یک جنایت کار دیگر بجایش آوردند. و مگر دورش می اندازند؟ در جای دیگری بکارش می گیرند.

صادق