پاسخ به پرسش‌های "به پیش"...

با چه تصوری از کنگره مشترک در آن شرکت کردید؟

با این تصور کە بە کنگرەای دارم می روم کە می خواهد بخشهایی از فداییان و کنشگران را در حزب واحدی متحد کند و اگر موفق شود آنهم در شرایطی کە چپ ایران درتشتت و پراکندگی است کاری کارستان کردە است. هم نگران و هم امیدوار و شوق زدە.، نگران بودم کە برخی از رفقای شرکت کنندە بیش از حد سخت گیری کنند و اولویت کار کنگرە را کە وحدت بود کم بها دهند و بیشتر پارەای اختلافات کوچک را کە همیشە و در حزب و سازمانی می تواند وجود داشتە باشد عمدە کنند. اما خوشبختانە بتدریج کە بحث ها شروع شد و کنگرە پیشرفت می کرد متوجە شدم کە نگرانی ام بجا نبودە. از قبل بخاطر حساسیت و تفاوت نظر نسبتا زیادی کە بر سر انتخاب نام وجود داشت از پیش فکر نمی کردم کە کنگرە در نهایت با بیش از ٨٠ درصد آرا بە توافق برسد. همین موضوع نشان داد کە اعضای کنگرە مصمم هستند با دست پر از کنگرە بروند کە خوشبختانە چنین هم شد.ویژگی ها و دشوارهای این کنگره چه بود؟

ویژگیهای این گنگرە، شرکت بخشهای از سازمانها و کنشگران چپ کە اکثرا در سابق جز فداییان بودند برای وحدت بود، بطوریکە از فداییانی کە با بهروز ارمغانی هم گروە بودند تا کسانی کە بعد از انقلاب بە چریک های فدایی پیوستە بودند، در کنگرە حضور داشتند و حتی آنهایی کە کار تشکیلاتی مدتی است نمی کنند بە عنوان مهمان در کنگرە حضور داشتند و شوق و ذوق شان بخاطر تصمیم بە وحدت سە جریان عمدتا فدایی وصف ناپذیر بود. حتی مهمانان غیر فدایی نیز برای این وحدت بسیار ابراز خوشحالی می کردند. در طی سە روز کنگرە فضای خوش کم مانندی حاکم بود کە همە آن را احساس می کردند. مشارکت فعال اعضا در بحث ها، هدایت کنگرە بە صورتی کاملا دمکراتیک، احترام بە عقاید هم دیگر و مدارا بود. بە عقیدە من همە شرکت کنندگان فارغ از گرایشات سازمانی و سیاسی شان برای وحدت آمدە بودند. دشواریهای زیادی نبود، مواردی البتە وجود داشت ولی همانطور کە عرض کردم چون ارادە برای وحدت قوی بود، آن مشکلات مانع پیشرفت کار نشد. فکر می کنم وقت زیادی در کنگرە هدر رفت و نظم کنگرە مطلوب نبود و بهمین جهت کنگرە نتوانست همە اهدافی را کە در دستور کار کنگرە بود تمام و کمال اجرا کند. البتە وظایف اصلی اش را انجام داد. خود من راستش انتظار نداشتم کە کنگرە تا این حد بتواند بە دستورات کارش رسیدگی کند. بە نظرم اگر از وقت بهتر استفادە می شد، نظر بە حسن نیت و آمادگی زیادی کە در کنگرە وجود داشت کنگرە می توانست بە همە دستور کارش رسیدگی کند.ارزیابی شما از نتایج کنگره چه می باشد؟

فکر می کنم نتیجە رضایت بخش بود. از نظر من اصل وحدت بود کە انجام شد. نام تعیین شد، اساسنامە و آئین نامە کنگرە بە تصویب رسید و سند منشور مبنا هم از میان ٣ سند باقی ماندە انتخاب شد، شورای مرکزی انتخاب و ترکیب شورا بە صورتی انعکاس یک وحدت انجام شدە است.اهداف حزب چپ ایران (فداییان خلق) و راهبرد و روش های آن برای رسیدن به آن اهداف کدامست؟

اهداف کە در منشور مبنا ترسیم شدەاند، استقرار جمهوری سکولار بر قراری آزادی و عدالت اجتماعی و سوسیالیسم، از اهداف اصلی هستند. کە قرار است از طریق مبارزات مسالمت آمیز و حمایت از مطالبات و مبارزات گروە های اجتماعی مختلف، کارگران و زحمت کشان، زنان، دانشجویان اقلیت های ملی و مذهبی، فعالین محیط زیست و غیرە متحقق شوند.برای موفقیت حزب چپ ایران (فداییان خلق)، از دیگر فعالین چپ چه انتظاری دارید و به آن ها چه می گوئید؟

فکر می کنم کە حزب چپ (فداییان خلق) اگر رهبریش خوب و بە موقع عمل کند، ظرفیت بسیار بالایی برای جذب نیرو دارد عدە زیادی از منفردین چپ کە از نحلە های دیگر چپ هستند بتدریج بە آن ملحق خواهند شد. حزب باید تلاش کند مواضع درست و شفافی در قبال مردم و کشور اخذ کند. از نظر فکری و سیاسی سطح دانش اعضایش را ارتفا دهد، و روی مواضع و برنامە هایش استوار بماند و پیگیرانە ازمطالبات برحق و درست گروە های اجتماعی بویژە کارگران یدی و فکری و عموم زحمت کشان دفاع کند و برای معضلات جامعە برنامە بدیل داشتە باشد.وسعی کند شمار زیادی از عدالت خواهان را کە از لحاظ مسلکی چپ نیستند ولی خواستە های شان با نیروی چپ مشابە است ولی پراکندەاند سازمان دهد و از همە اینها مهمتر در مقطع کنونی حزب باید تلاش کند هم جبهەای از نیروهای چپ بوجود آورد و هم برای یک ثقل آلترناتیو رژیم تلاش نماید. توصیە من بە چپ های منفرد این است کە اگر می خواهند مردم و زحمت کشان از فلاکت کنونی خلاصی یابند بیایند در حزب چپ و فعالیت جمعی نمایند و منتظر تشکیل یک حزب صد درصد ایدەآل شان نمانند، چون چنین حزبی بوجود نخواهد آمد.

بخش: 
منبع: 
تارنمای بە پیش

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

باید به صادق کار به خاطر پرسش پاسخ کوتاهش خسته نباشی گفت. ایشان بهتر می داند که در دستور زبان فارسی اگرچه سه قسم جمله شرطی داریم که هرکدام در زمان های گذشته و حال و آینده عملی می شوند. اما جناب ایشان در نوشته کوتاه خود جملات شرطی نوع دوم را به کار برده است که این نوع از جملات شرطی مربوط به زمان حال می شوند و عمدتا برای چیز هایی که تا حد زیادی غیر ممکن هستند استفاده می شود. شما مطلب مملو از اگر و فکر کنم و باید را به خوانندگان عرضه کرده اید. ظاهرا گمان دارید که علاقمندان نوشته را تحلیل خواهند پنداشت که قطعا چنین نیست زیرا تحلیل نیازمند اما اگر و ... نیست و گمانه زنی هاست که بدین واژگان تاسی می کنند و از ان قوت می گیرند. تجربه به ما آموخته است با جملات شرطی نمی توان به اهداف جامه عمل پوشاند. گزاره ها را تقطیع کرده و در برابر دیدگانت قرار می دهم" فکر می کنم کە حزب چپ (فداییان خلق) اگر رهبریش خوب و بە موقع عمل کند، ظرفیت بسیار بالایی برای جذب نیرو دارد عدە زیادی از منفردین چپ کە از نحلە های دیگر چپ هستند بتدریج بە آن ملحق خواهند شد. حزب باید تلاش کند مواضع درست و شفافی در قبال مردم و کشور اخذ کند. فکر می کنم نتیجە کنگره رضایت بخش بود. در جای دیگر می خوانیم با این تصور کە بە کنگرەای دارم … اگر موفق شود … کاری کارستان کردە است." اگر غیر از این است بفرمائید کجا؟

سلام آقای امیری عزیز و ممنون از اظهارنظرتان. در مورد انتقاد شما باید عرض کنم کە در میان انسانها کسانی هستند کە در مورد مسائل آیندە پیشبینی هایی قاطع و بدون شرط و شروطی می کنند کە در عمل خیلی از پیشبینی هایشان درست از کار در نمی آید. مثال در این مورد فراوان است. من عادت کردەام برای تست برخی از پیشبینی های صریح و بدون اما و اگر، تعدادی از آنها را ذخیرە کنم و چند ماە بعد دوبارە سراغ شان بروم تا ببینم در تجربە چقدر درست از کار درآمدەاند و بارها متوجە شدەام کە اعیتبار بعضی هایشان حتی بە سە ماە نکشیدە. نمونەاش، پیشبینی های خیلی از کارشناسان در مورد انتخابات گذشتە ریاست جمهوری و شورای شهر و روستاست.  تازە کارشناس بودند، وای بحال من کە یک آدم معمولی هستم. بهمین جهت یاد گرفتەام کە بدون اما و اگر راجع بە هر موضوعی کە مربوط بە آیندە است قضاوت قطعی نکنم. می بینم کە شما اغلب در کامنت هایتان صریح نظر می دهید و قضاوت می کنید کە بر اساس اطلاعات مشخصی کە من از قبل در مورد برخی از سوژە های کامنت های شما دارم دقیق نیستند. بهمین جهت بە شما توصیە می کنم کە شما هم برای رعایت احتیاط هم کە شدە، حتی در مواردی کە فکر می کنید یقین تان محرز است، از آوردن اما و اگر های مشابە دریغ نکنید. 

با احترام زیاد

صادق کار