booye_bahar_rozita_yousefi_shr_z_mshyry_bh_khrgrdny_nsr_pwysh