مطالب ویژه

در آن شامگاه شوم ٣٠ فروردين سال ١٣٥٤، تيه های اوين شاهد جنايتی هولناک بود. سربازجويان ساواک ٧ فدائی خلق به نام های بيژن جزنی، حسن ضياء ظريفی، عباس سورکی، سعيد مشعوف کلانتری، عزيز سرمدی، محمد چوپانزاده، جليل افشار و ٢ مجاهد به نام های مصطفی خوشدل، و کاظم ذوالانوار را در تپه های اوين به رگبار بستند. آن ٩ تن زندانی سياسی رژيم شاه بودند و هيچ يک از آن ها محکوم به اعدام نبودند. رژيم شاه با اين کشتار می خواست انتقام بگيرد، در جامعه رعب ايجاد کند و جنبش فدائی را از تواناترين رهبران آن محروم سازد.

عليرغم خطاها و اشتباهات در دوره ای از حيات "کار" که به مشی سياسی سازمان در سال های ١٣٥٩ ـ ١٣٦١ بر می گشت، ما راه طی شده در سه ده و نيم را ارج می گذاريم و از اينکه "کار" در حد بضاعت خود بلندگوی آزادی و عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسياليسم بوده و کوشيده است که به تحليل روندهای سياسی کشور به نشيند و در سپهر سياسی کشور موثر واقع شود، خرسنديم. اين دستآوردها حاصل تلاش تمام رفقائی است که در مسئوليت سردبيری قرار داشتند، يا مقالات، گزارش ها و تحليل های سياسی را تهيه می کردند و يا کار تايپ، تصحيح، صفحه بندی، چاپ، توزيع، مسائل مالی و دفتری نشريه را برعهده داشتند.

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان فداییان خلق ایران اکثریت روز جهانی زن (هشت مارس) روز بزرگداشت دستاوردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان و به ويژه زنان کارگر را گرامی می دارد و از جنبش زنان ايران و از جنبش های فمینیستی و مستقل زنان در مبارزه برای آزادی، برابری، رفع تبعيض جنسيتی و عدالت اجتماعی حمایت می‌کند

گروه کار تبليغات سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در آستانه چهارمين سالگرد حصر به عده ای از فعالين سياسی مراجعه کرده و با طرح چند سئوال، نظر آن ها را در مورد جنبش سبز، حصر نمادهای اين جنبش و زندانيان سياسی خواسته است.

علی پورنقوی

موضوع این نوشته، که نوشته ای است کمابیش از جنس تحقیق در منابع، در باره "نوع حزب" است چنان که امروزه در "نوع شناسی احزاب سیاسی"، به عنوان زیرشاخه ای از علوم سیاسی مطالعه می شود. این زیرشاخه از علوم سیاسی شکل درونی احزاب سیاسی، مناسبات حقیقی (در برابر مناسبات حقوقی) اجزاء یک حزب با یکدیگر، مناسبات حزب به مثابۀ یک کل با پیرامون و بیرون آن، و چرائی همۀ این وجوه را مبتنی بر اوضاع و تغییرات اجتماعی- اقتصادی [و فرهنگی] خاص و در سایۀ پیشرفتهای فنی معین، خاصه مراوداتی (کمونیکاسیونی)، مطالعه می کند.

نظر3
مهدی فتاپور

اولین گام در تلاش برای وحدت نیروهای چپ انتخاب مدلی است که نیروها هدف خود قرار داده‏اند. بحث وحدت و شکل دهی یک حزب واحد بدون تعیین مدل به شکست خواهد انجامید. نیروها و فعالین بر اساس مدلی که پیشنهاد دهندگان برگزیده‏اند تصمیم میگیرند که آیا به چنین تلاشی نظر مثبت داشته و در آن مشارکت کنند و یا نظاره گر باشند. این ایده که میتوان نیروها را به پیوستن به وحدت چپ فراخواند و ارائه مدل را به بحث‏های آتی واگذار نمود نمی‏تواند موفق بوده و پاسخ درخوری از جانب فعالان غیر متشکل و یا جوانان دریافت کند.

نظر1
بهروز خلیق

در علوم اجتماعی هيچ نظام فکری جامع و فراگير و يا فراپارادايم وجود ندارد. پارادايم‏ها که توسط انسان‏ها ساخته می‏شوند تنها قادر به تبيين محدوده‏های معينی از حيات اجتماعی هستند. هيچ پاراديمی وجود ندارد که بتواند مثلا تاريخ تحولات اجتماعی تمام جوامع بشری را توضيح دهد. جوامع بشری متنوع، پيچيده و دائما در حال تغيير است.

نظر2
گروه کار تبلیغات سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ويرايش نخست «منشورحقوق شهروندی» که حسن روحانی در تبليغات انتخاباتی رياست جمهوری، وعده آنرا داده بود، منتشر شد. انتشار اين منشور تا کنون بحثهای متعددی را بدنبال داشتە است. گروه کار تبلیغات سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، دراين ارتباط پرسشهایی را تهیە و آنها را جهت اظهار نظر به تعدادی از کنشگران سیاسی ارسال نمودە است. آنچه که ملاحظه می‎کنید، مجموعه پاسخها و مطالبی است که در این رابطه تهیه شده است.

صفحه‌ها