سزای اعتراض بە بیکاری و تبعیض گلولە نیست جناب سردار!

خبرگزاری "ایلنا" در روز چهارشنبە، ٢٦ آذر، بە نقل از سردار محمدرضا اسحاقی، خبر کشتە و مجروح شدن چهار نفر از ساکنان روستای "شهرویی"بهبهان توسط نیروهای انتظامی خوزستان را منتشر کرد.

بنا بە گفتە فرماندە انتظامی خوزستان، این چهار نفر در جریان یک حرکت اعتراضی کە نسبت بە روند استخدام در پالایشگاە گاز بیدبلند ٢ توسط مردم بومی منطقعە در ٢٥ آذر شکل گرفت کشتە و مجروح شدند.

از آنجایی کە بعلت سانسور و یک طرفە بودن خبر رسانی، هنوز نە چند و چون این واقعە بدروستی روشن است و نە از تعداد واقعی تلفات آن خبری از طرف منابع مطلع منتشر شدە و نە اساسا راست و دروغ بودن داستان شروع تیراندازی از بین معترضین محرض شدە، اظهار نظر راجع بە این حادثە دشوار می نماید، ولی با این وجود از میان سطور این گزارش کوتاە، فرمادە  نیروی انتظامی خوزستان، بە روشنی هرچە تمامتر می شود دریافت کە گزارش او بە استثنای سبب اعتراض معترضین، کە روشن است بە بیکاری و اعتراض بە عدم استخدام بیکاران منطقعە بودە، وارونە نشان دادن ماجرا است.

آنطور کە این فرماندە نیروی انتظامی مدعی گردیدە، علت کشتە و مجروح شدن این چهار نفر تیراندازی متقابل عدەای از میان معترضین در مسیر بهبهان بە رامهرمز، پس از دخالت نیروی انتظامی برای پایان دادن بە تجمع معترضین بودە است. بر اساس اظهارات سردار فرماندە، هرچهار  کشتە و مجروحان از اهالی بومی بودەاند و این خود می رساند کە این افراد در اثر تیراندازی نیروهای انتظامی کشتە و مجروح شدەاند، و در عین حال عدم اشارە این سردار سپاهی بە کشتە و مجروح شدن اشخاصی از نیروهای انتظامی، در این ماجرا، اساس 

ادعای تیراندازی از میان معترضین را زیر سوال می برد و بە نظر می رسد کە داستان تیراندازی از میان جمعیت معترض بیش از آن کە واقعیت خارجی داشتە باشد، ساختە و پرداختە، خود فرماندە انتظامی خوزستان برای توجیە بە گلولە بستن بیکاران بومی معترض و بستگان شان و کشتە و مجروح کردن حداقل سە نفر از آنان باشد.

اعتراض بە بیکاری امری است کە در سراسر کشور مدتهای مدیدی است بە شکل های گوناگون جریان دارد و بخاطر ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال و افزایش فزایندە شمار بیکاران و نبود چشم انداز روشن روز بە روز فزونی می گیرد و بیکاران برای فشار آوردن بر مسئولین هر روزە در پی یافتن اشکال اعتراضی موثرتری بر می آیند. مسدود کردن جادە و شاهراە ها کە بیکاران بە تنگ آمدە منطقعە بیدبلند بە آن متوسل شدەاند، قبل از این نیز بە کرات توسط کارگران معترض در نقاط مختلف کشور بعنوان یک روش مورد استفادە قرار گرفتە. مضاعف بر آن در شرایط بیکاری وسیع جوانان این منطقعە، طبیعی است کە سپردن محل های محدود اشتغال بە افراد غیر بومی، بخصوص هرگاە، بخاطر قوم خویشی و مناسبات نهادهای حکومتی با افراد مرتبط با خودشان، یا با اغراض سیاسی معینی صورت گیرد سبب ساز خشم بە حق مردم و اعتراض آنان شود. بنا بر این هیچ تفاوت دیگری در این میان جزء این کە تبعیضی هم بربیکاران بومی روا داشتە شدە کە اعتراضشان را بیشتر حق بە جانب کردە است، با اعتراضات مشابە پیشین نیست کە کشتن و مجروح کردن بیکاران را بتوان با آن توجیە کرد. قبل از این نیز البتە گاها نیروهای سرکوبگر مشابە کشتار تعدادی از کارگران در خاتون آباد بە روی تجمعات مسالمت آمیز کارگری آتش گشودە بودند.

هم اکنون نیز قرینەای کە حاکی از تصادفی بودن تیراندازی ماموران انتظامی، بە بیکاران بودە باشد در دست نیست. گسترش فزایندە و سکون ناپذیر کارگری و شکست سیاست 

سرکوب در اثر مقاومت کارگران و ناتوانی حکومت در ایجاد اشتغال، این ظن را کە حملە مسلحانە پاسداران استبداد و فساد عمدی و با نیت تشدید و خشن تر کردن  شیوە سرکوب بە منظور شکستن مقاومت کارگران و مزدبگیران در برابر سمتگیری ضد کارگری برنامە ششم حکومت صورت گرفتە باشد را تقویت می کند. با این وصف همانطور کە تا کنون گسترش مداوم و پلە بە پلە سرکوب ها نتوانستە، کارگران و مزدبگیران را مرعوب نماید، تشدید سرکوبها از این پس نیز نمی تواند تعللی در مبارزات کارگران ایران برای احیاء و ارتغاء حقوق انسانی، شهروندی و سندیکائی شان بوجود آورد. مگر نە این است کە هم اکنون همزمان با علنی شدن برنامە ضدکارگری ششم حکومت موج بیسابقەای از اعتصابات و اعتراضات کارگری، در مراکز تولیدی و خدماتی از واحدهای پتروشیمی و نفتی، تا موسسات آموزشی و درمانی را در برگرفتە و صدای حق طلبی و مقاومت کارگران و مزدبگیران از هر سویی حتی در زندان ها و شکنجە گاە های رژیم طنین انداز است؟

نە آقایان! تهمت تیراندازی بە کارگران نمی چسبد، سلاح کارگران، تفنگ نیست، اعتصاب و اعتراض است، با همین سلاح ها کارگران شما را نیز مانند سلفتان سرانجام سرجایتان خواهند نشاند، هر گلولەای کە در بیدگل شلیک شدە باشد، توسط کسی غیر از خود شما شلیک نشدە و قاتل بیگناهانی کە کشتە شدە و مجروح شدەاند، کسانی جز خود شما نیستد. دست از این ترفندهای بی اعتبار شدە کە دیگر کسی آن ها را باور ندارد، بردارید. سزای اعتراض بە بیکاری، فقر و تبعیض، گلولە نیست. سلاحی را کە در دست دارید و حقوقی را کە میگیرید، از پول ارزش اضافی از زحمت کارگر است. بنا بودە کە از این سلاح، برای دفع هجوم خارجی استفادە شود و نە در سرکوب کارگر و روستایی حق طلب جناب سردار.

بخش: 

افزودن نظر جدید