رفقای اتحاد فدائی!

با اندوە فراوان خبر درگذشت نابهنگام یار و رفیق همیشگی فدائیان، رفیق رضا ساکی را دریافت کردیم، و ناباورانە در سوگ عزیزی نشستیم کە عمر خود را برای پی ریزی ایرانی آباد و آزاد در گرو مبارزە گذاشت و در این راە مشقتها و سختیهای بسیاری را بە جان خرید. بی گمان مرگ یارانی این چنین، بمنزلە زخمی بزرگ بر پیکر فدائیان است و جبران آن دشوار.

ما رفقای تشکیلات سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت در نروژ بە شما صمیمانە تسلیت می گوئیم و خود را در غم شما شریک می دانیم. باشد کە یاد این عزیز و نهال آرزوهائی کە او کاشت، روزی در سرزمینمان ایران بە بار نشیند و مردم کشور ما یک بار برای همیشە از سرکوب و فقر و استبداد رهائی یابند.

 سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ نروژ

سوم ژانویە ٢٠١٦   

افزودن نظر جدید