ولی فقيه، پای سازمان اطلاعات سپاه را به خارج از کشور کشاند!

فعاليت اطلاعاتی و امنيتی جمهوری اسلامی در ميان نيروهای اپوزيسيون در خارج از کشور، تاکنون برعهده وزارت اطلاعات بود. وزارت اطلاعات از بدو تشکيل در سال ١٣٦٣، فعاليت اطلاعاتی و امنيتی در خارج از کشور را با توجه به تمرکز حضور نيروهای اپوزيسيون در اروپا و امريکا و برخی کشورهای هم جوار، در راس وظائف خود قرار داد و برای تضعيف و ضربه زدن به آن ها، برنامه  های وسيعی را تدارک ديد. از جمله: انتشار کيهان هوائی، ايجاد پايگاه های تدارکاتی، اطلاعاتی و امنيتی در برخی کشورها، سازماندهی برای نفوذ در صفوف نيروهای اپوزيسيون، راه اندازی شرکت های اقتصادی پوششی، اجير کردن عناصری از حزب الله لبنان، تفرقه انداختن در ميان نيروهای اپوزيسيون، تبديل کردن برخی سفارتخانه های رژيم در اروپا به مراکز سازماندهی ترور مخالفين، ترور بيش از صد تن از مخالفين در خارج از کشور و ده ها اقدام ديگر.

 با تشکیل وزارت اطلاعات، امکانات، اسناد و مراکز اطلاعاتی سپاه در اختيار وزارت اطلاعات قرار گرفت و معاون اطلاعاتی سپاه با محدوديت زيادی در عرصه داخلی و خارجی روبرو گرديد و جريان اطلاعات در سپاه مدت ها به ركود كشيده شد. سال ها طول کشيد تا اطلاعات سپاه با حمايت خامنه ای جان تازه ای بگيرد و در کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ نقش جدی ايفاء نمايد. علی خامنه ای در تجليل از اقدامات اطلاعات سپاه در کودتای انتخاباتی، جايگاه آن را از معاونت اطلاعاتی به سازمان اطلاعات ارتقاء داد و حسین طائب را به عنوان رییس سازمان اطلاعات سپاه منصوب نمود. حسین طائب با اتکاء به حمايت خامنه ای تا جائی که می توانست سازمان اطلاعات سپاه را گسترش داد و بر قدرت خود افزود. سازمان اطلاعات سپاه همواره کوشيده است که وزارت اطلاعات را عقب بزند و در جايگاه سازمان اصلی اطلاعات و امنيت قرار گيرد و نشان دهد که کاراتر و توانمندتر از وزارت اطلاعات است. سال ها است که رقابت بين دو سازمان اطلاعاتی در داخل کشور جريان دارد و گاه به درگيری بين مامورين آندو  سازمان انجاميده است. اطلاعات سپاه در سال های گذشته در سايه حمايت همه جانبه ولی فقيه در سرکوب فعالين مدنی و سياسی، روزنامه نگاران و کنشگران شبکه های اجتماعی و در تصميم سازی ها برای راس قدرت نقش قابل توجهی داشته است.

بعد از توافق وين، سازمان اطلاعات سپاه مورد توجه ويژه خامنه ای قرار گرفته و برای فعاليت آن ميدان فراخ تری فراهم آورده است. خامنه ای براين باور است که غرب در دوره پسابرجام به سياست "نفوذ" و "استحاله نظام از درون" روی آورده است. او رصد کردن "نفوذ" غرب را به سازمان اطلاعات سپاه واگذار کرده است. سازمان اطلاعات سپاه در چند ماه گذشته تحت عنوان مبارزه با "نفوذ"، روزنامه نگاران و فعالين سياسی و مدنی را دستگير و روانه اسارتگاه ها ساخته است.   

ولی فقيه در تداوم گشايش راه برای يکه تازی سازمان اطلاعات سپاه در داخل کشور، فعاليت برونمرزی را بر وظائف آن افزوده است تا در خارج نیز همانند داخل کشور کار اطلاعاتی و امنيتی کند. اکنون هر دو سازمان اطلاعاتی و امنيتی در خارج از کشور فعالند و برای ضربه زدن به سازمانهای سياسی اپوزيسيون، فعالين سياسی و مدنی، روزنامه نگاران، کنشگران شبکه های اجتماعی برنامه ريزی می کنند.

سپاه در طی چند دهه گذشته بر حوزه های متعدد داخل کشور چنگ انداخته و دولتی بر بالای دولت تشکيل داده است. اکنون دست دراز سپاه و ارگان اطلاعاتی و امنيتی آن به خارج از کشور هم رسيده است. افزوده شدن بر تعداد سازمان های اطلاعاتی ـ امنيتی در داخل کشور به معنی نقض هرچه بيشتر حقوق شهروندی، تشديد سرکوب، فشار و تهديد، افزايش زندانيان سياسی و زندان ها، کنترل بيشتر فعالين سياسی و مدنی، مسدودتر شدن حوزه های عمومی و تشديد جو اختناق در دانشگاه ها و در سطح کشور است. در خارج از کشور هم افزوده شدن بر تعداد سازمان های اطلاعاتی ـ امنيتی به معنی جمعآوری اطلاعات بيشتر از مخالفين، افزايش تلفنها و تهديدها، تشديد تلاشها برای نفوذ دادن عناصر اطلاعاتی در صفوف سازمان های سياسی اپوزيسيون، دامن زدن به اختلافات و کشاکشهای درون آن ها، ايجاد اخلال در مناسبات بين جريان های اپوزيسيون و تفرقه انداختن ميان آنها، درست کردن پوششهای مختلف برای فعاليت های اطلاعاتی و امنيتی و غيره است.

هشياری و آگاهی رسانی

اکنون دو ارگان اطلاعاتی و امنيتی در خارج از کشور فعالند. بالطبع بعد از اين بر ميزان فعاليت اطلاعاتی و امنيتی رژيم ايران در خارج از کشور افزوده خواهد شد. سازمان اطلاعات سپاه که در داخل کشور رفتار خشن تر، تندتر و ناپخته تر از وزارت اطلاعات با منتقدين و مخالفين دارد، در خارج از کشور هم میتواند به اقدامات خشن دست بزند. اين امر به معنی ترور مخالفين همانند دهه ٦٠ و ٧٠ نيست. چرا که رژيم در وضعيتی نيست که بتواند به چنين اقداماتی به ويژه در اروپا دست بزند. با اين وجود ضروری است نيروهای اپوزيسيون بر فعال شدن سازمان اطلاعات سپاه در خارج از کشور وقوف داشته باشند، نسبت به فعاليت های آن هشياری نشان دهند، اقدامات آن را رصد کنند، تهديدها را در رسانهها فاش سازند و شيوه های عمل دو ارگان اطلاعاتی و امنيتی را به آگاهی فعالين سياسی و مدنی برساند.  

 

بخش: 

افزودن نظر جدید